Протокол №20 от 28.06.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 20

     На 28.06.2016г. от 14.54 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Разглеждане на предложение на ВИВАКОМ;

6.  Молби по чл. 36 ЗА;

7.  Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

     2. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

     3. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС    

     4. Александър Василев Хамънов

     5. Георги Ламбрев Бакалов

     6. Елка Бойчова Пороминска

     7. Ирина Василева Начкова

     8. Пейчо Йорданов Пейчев

     9. Пламен Йорданов Ангелов

     10. Христо Иванов Христов

     На откриването на заседанието не присъстват:

     1. Валентина Видинова Адиркова

     2. Владислав Александров Янев

     3. Ивайло Димитров Данов

     4. Николай Стефанов Руневски

     5. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

     В залата присъства адв. Николай Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е законоустановеният кворум, поради което откривам извънредното заседание на съвета при обявения дневен ред.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 27.06.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. АНТОАНЕТА АТАНАСОВА КАРЪМЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ МИРЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ – преместване, адвокат от АК Пазарджик.

4. ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА МАРИНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ДОРОТЕЯ СЛАВЕЙКОВА НЕЙЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ПЕТЪР ИЛИЕВ РАЙМУНДОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. АНДРЕЙ САШОВ АЛЕКСАНДРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно            

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 27.06.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. НИКОЛА ХРИСТОВ КИСОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. СТАНИЕЛА ТЕОДОРОВА ТОДОРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. НИКОЛА СВЕТОСЛАВОВ ВЛАХОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ДИЯНА ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. МИХАЕЛА МИЛЕНОВА ПЕНЧЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. АНДОН ПЕТКОВ ДОБЧЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. СВЕТОСЛАВ БОРИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. МИРЕНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. МАРИНА БОЖИДАРОВА МАРИНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. РАЛИЦА ОЛЕГОВА СМОЛИЧКА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 7 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов” за отразяване в регистъра на следните промени;

Приема за съдружник Светослав Минчев Атанасов от Адвокатска колегия гр. Плевен;

Вписва промяна на адреса на управление и седалището на дружеството, както следва: гр. София, ул. “Съборна” № 9, ет. 5;

Дружеството ще се управлява и представлява от управителите Валентина Драйчева Бакалова и Людмил Георгиев Дамянов заедно и поотделно.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Минкова и Минков”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. В. Адиркова влиза в зала в 15.04 ч.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество “Атанасов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Иванова и Кокинова” за отразяване в регистъра на следните промени:

Наименованието на дружеството се променя както следва; Адвокатско дружество “Димитрова и Иванова”;

Приема адвокат Росица Иванова Димитрова за съдружник, управляващ и представляващ дружеството;

Освобождава адвокат Вася Петрова Кокинова – Моллова като съдружник, управляващ и представляващ дружеството;

Дружеството ще управлява и представлява от адвокат Инна Николова Иванова – Стоянова и адвокат Росица Иванова Димитрова заедно и поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Кирил Емилов Стумбов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Ивайло Петров Табаков и вписва Любка Атанасова Митрева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчев и Чекелева” и вписва Петър Миленов Петров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Русков” и отписва Ирина Константинова Кожухарова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявление на Адвокатско дружество „Тошев, Йочева и Ко” и отписва Мария – Луиза Маринова Скерлева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Василев и партньори” и отписва Любомир Борисов Гамански от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Карадалиев и партньори” и отписва Никола Христов Кисов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Карадалиев и партньори” и отписва Мирена Михайлова Михайлова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявление на адвокат Милена Живкова Модева и отписва Анета Пламенова Мидюрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Точка четвърта – заверка на отчети.

     ХРИСТОВ: – Отпада. Нямаме.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Нямаме?!

     ХРИСТОВ: – Не.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Друго в разни има ли?

     Няма.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – При това положение, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.45 часа.

     Припомням, че следващото заседание е редовно.

                               Адв. Петър Китанов: ………………………………….

                                     /Председател на САК/

                               Адв. Владимир Дончев: ………………………….

                                     /Секретар на САС/        

Споделяне