Протокол №19 от 21.06.2016

П Р О Т О К О Л № 19

На 21.06.2016г. от 14.41 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Определяне на особени представители по депозитни дела за над 3 000,оо лева;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Разглеждане на предложение на ВИВАКОМ;

8. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

3. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4. Александър Василев Хамънов

5. Георги Ламбрев Бакалов

6. Владислав Александров Янев

7. Валентина Видинова Адиркова

8. Елка Бойчова Пороминска

9. Ирина Василева Начкова

10. Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1. Ивайло Димитров Данов

2. Николай Стефанов Руневски

3. Пейчо Йорданов Пейчев

4. Пламен Йорданов Ангелов

5. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е законоустановеният кворум, поради което откривам редовното заседание на съвета при обявения дневен ред.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 12.06.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. КРУМ МЕТОДИЕВ МИЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ГИНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА – преместване, адвокат от АК Перник.

3. ДЕНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ПАВЛОВА – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. НЕЛИ ИВАНОВА АЛЕКОВА – преместване, адвокат от АК Монтана.

5. ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ – преместване, адвокат от АК Монтана.

6. КРИСТИНА МАРТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ПЕНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА – преместване, адвокат от АК Перник.

8. ХРИСТО ПЕТКОВ КАЗАРМОВ – преместване, адвокат от АК Габрово

9. ЛЮБОМИР ЛЪЧЕЗАРОВ ТАКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ МОДЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. ТАНЯ ИВАНОВА САВЧЕВА – преместване, адвокат от АК Варна.

12. КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕЛЕВ – преместване, адвокат от АК Кюстендил.

14. АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА СТЕРКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. ИВО КОНСТАНТИНОВ ИВАНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 12.06.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ СОТИРОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЧАВДАР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ИВАН АНТОНОВ ТРОЯНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Адв. Пейчев влиза в зала.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 9 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова /в гласуването не участва адв. Китанов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът


Гласували: 10 „ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Китанов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ирина Василева Палева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.06.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Китанов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на адвокат Георги Иванов Аврамов и на осн. чл. 23 ЗА временно преустановява адвокатските му права по болест, считано 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно /в гласуването не участва адв. Китанов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 (2), пр. второ от ЗА възобновява упражняването на адвокатската професия на адвокат Михаил Любомиров Иванов, считано от 21.07.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Китанов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Борис Тодоров Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 16.06.2016г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ива Иванова Алексова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 17.06.2016г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Боряна Венциславова Петрова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 07.06.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Китанов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 16 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Китанов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Грозев, Ненков, Трайков и Трайков” за отразяване в регистъра на следната промяна;

Вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва; гр. София, район Студентски, ж.к. Студентски град, бл. 6А, вх. А, ет. 2, ап. 5.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Палева и Сутулова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Илиев и партньори ” за отразяване в регистъра на следните промени:

Прекратява участието като съдружник и управител в дружеството на адвокат Стоян Венцеславов Николов;

Приема като съдружници адвокатите Димитър Атанасов Христев и Ясен Атанасов Христев;

Вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва: София 1000, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, офис 3;

Дружеството ще се управлява и представлява от управителя Петър Радославов Илиев.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Николов и съдружници ” за отразяване в регистъра на следната промяна;

Вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва; София 1463, бул. “Патриарх Евтимий”, ет. 4.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Радонова и съдружници”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров и партньори” и вписва Александър Йорданов Струнджиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Стела Славейкова Кирилова и вписва Мария Миткова Мушева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Постъпило е заявление № 4319/17.06.2016 г. за вписване на адвокатски сътрудник Иван Минков Антонов в специалния регистър на адвокатските сътрудници, воден от Софийски адвокатски съвет.

При проверка на представените към заявлението документи – трудов договор и справка по чл. 62, ал. 5 КТ, се установи, че трудовият договор е сключен между лицето Иван Минков Антонов и Адвокатско дружество “ГС Георгиева и партньори”, което е вписано в регистъра на адвокатските дружества, воден от Варненски адвокатски съвет.

Предвид гореизложеното, Софийският адвокатски съвет не е компетентен да се произнесе по заявлението на Иван Антонов, поради което същото следва да се изпрати по компетентност на Варненски адвокатски съвет.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 300 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Ивайлов Данов влиза в зала.

Адв. Китанов излиза от зала в 17.00 часа.

да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Заседанието продължава след почивката В 18.05 ч.

В залата не присъства адв. Христов.

Точка седма от дневния ред:

Гласували: 7 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Димитров, Дончев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На мястото на отменената точка седма се включва нова точка – решения на КЗПА.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САК да се възползва от правото си на отговор в медиите, отразили критиките по отношение на внесения в НС Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата като приканва ВАС да стори същото.

Възлага на КЗПА да изготви отговор, който предварително да се изпрати на членовете на съвета за съгласуване.

Окончателният вариант на отговора до медиите да се публикува на сайта на САК.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САК да подкрепи мероприятията, организирани от Адвокатска колегия – гр. Благоевград в подкрепа на Закона за измнение и допълнение на Закона за адвокатурата и прозовава адвокатите от САК да вземат участие в събранието, насрочено за 22.06.2016г., от 14.00 до 15.00 часа, пред сградата на Народното събрание на булевард „Дондуков” № 1 /бивш Партиен дом/.


Гласували: 7 “ЗА”

2 “ПРОТИВ” – Адиркова, Пороминска

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Данов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведе извънредно заседание на САС на 28.06.2016 година от 14.00 часа.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.46 часа.

Адв. Петър Китанов: ................... ....

/Председател на САК/

Адв. Константин Димитров: ………………………………….

/Зам. председател на САС/

Адв. Владимир Дончев: …………………………….....

/Секретар на САС/

Споделяне