Протокол №18 от 07.06.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 18

     На 07.06.2016г. от 14.18 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Проекторешения на КЗПА относно протестните действия в подкрепа на Закона за изменение и допълнение и изменение на Закона за адвокатурата;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

     2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС    

     3. Александър Василев Хамънов

     4. Георги Ламбрев Бакалов

     5. Владислав Александров Янев

     6. Валентина Видинова Адиркова

     7. Елка Бойчова Пороминска

     8. Ирина Василева Начкова

     9. Пейчо Йорданов Пейчев

     10. Пламен Йорданов Ангелов

     На откриването на заседанието не присъстват:

     1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК  

     2. Ивайло Димитров Данов

     3. Николай Стефанов Руневски

     4. Христо Иванов Христов

     5. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е законоустановеният кворум, поради което откривам редовното заседание на съвета при обявения дневен ред.

По точка първа от дневния ред:

     Клетва положиха:

ПЕТЬО ВЛАДИМИРОВ СТОЙКОВ

ХРИСТО РУМЕНОВ БРЪШКОВ

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ЦОНЕВА

АСЯ ЕМИЛОВА ДЯНКОВА

ЕЛИАНА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА

ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА МИТЕВА

МИРОСЛАВ АНТОНОВ МОРАВСКИ

АНТОН БИСЕРОВ ДЕМИРЕВ

ГАЛИНА БИСЕРОВА СТАМБОЛИЕВА

ИВЕТА РУМЕНОВА РАДИЧКОВА

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Прави разместване в дневния ред, както следва: да се разгледат първо точки първа, втора, трета, четвърта, шеста и седма, точка пета да се разгледа последна.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Снежана Пенчева Стойкова – Желева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 07.06.2016г.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Анастас Благовестов Пунев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.06.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление на адвокат Милчо Дойчев Карагьозов от САК, подадено на осн. чл. 23 ЗА – временно преустановяване упражняването на адвокатската професия поради болест.

     Указва на същия да представи необходимите медицински документи, удостоверяващи наличие на трайна нетрудоспособност.

     След изпълнението на горното указание, заявлението да се внесе за повторно разглеждане от адвокатския съвет.

Гласували: 9 “ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Веселина Илиева Карагонова – Данова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.07.2016г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Светлан Данев Данев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 7 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Котов, Гюрова, Семерджиев”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров и партньори” за отразяване в регистъра по партидата на дружеството на следните промени;

     Вписва като съдружник и управител адвокат Радостина Огнянова Константинова – Томова;

     Дружеството ще се управлява и представлява от управителите Слави Стоянов Димитров и Радостина Огнянова Константинова – Томова заедно и поотделно.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: “10” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско съдружие “Адвокатско бюро Брайков” за отразяване по партидата на съдружието на следните промени;

Адв. Бонка Михайлова Динчийска  и адв. Йоанна Димитрова Знеполска напускат съдружието, считано от 01.06.2016 г.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Добрев и Люцканов” и вписва Мила Ивова Рабаджиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 8 „ЗА“

         Няма “ПРОТИВ”

            2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Бакалов, Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Адв. Х. Христов влиза в зала в 15.29 часа.

Адв. Ч. Тончев влиза в зала в 15.36 часа.

Адв. Руневски влиза в зала в 15.41 часа.

Заседанието продължава след почивката.

                               В залата присъства адв. Данов

В залата присъства г-н Искрен Красимиров – основател на “Незабравимата България”

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, зкаривам заседанието в 19.04 часа.

                               Адв. Константин Димитров: ……………………

                                          /Зам. председател на САС/

                               Адв. Владимир Дончев: ……………………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне