Протокол №17 от 31.05.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 17

     На 31.05.2016г. от 15.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Определяне на особени представители по депозитни дела за над 3 000,оо лева;

5.  Избор на организационен комитет за международния семинар по линия на UIA през месец ноември 2016 година;

6.  Решения на КЗПА;

7.  Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

     2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС    

     3. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

     4. Александър Василев Хамънов

     5. Георги Ламбрев Бакалов

     6. Владимир Александров Янев

     7. Елка Бойчова Пороминска

     8. Ивайло Димитров Данов

     9. Пейчо Йорданов Пейчев

     10. Пламен Йорданов Ангелов

     11. Христо Иванов Христов

     На откриването на заседанието не присъстват:

     1. Валентина Видинова Адиркова

     2. Ирина Василева Начкова

     3. Николай Стефанов Руневски

     4. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

     В залата присъства Ст. Желев от ВАС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е законоустановеният кворум, поради което откривам извънредното заседание на съвета при обявения дневен ред.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Силвия Ивова Славчева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 31.05.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адв. И. Начкова влиза в зала в 14.29 часа.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Милена Кръстева Методиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 16.05.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва мл. адвокат Виктория Добромирова Добрева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 25.05.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 17 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Николова, Димитров и партньори” за отразяване промяната в седалището и адреса на управление на дружеството, както следва:

     София, бул. “Цар Освободител” № 14, ет. 5, сграда Лендмарк център.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Дянков, Петров и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени;

     Заличава като адвокат-съдружник и управител Пламен Иванов Петров;

     Вписва като адвокат-съдружник Хрисана Веселинова Маникова;

     Дружеството ще се управлява и представлява от управителя Христо Милков Дянков.  

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Христова, Гатева, Славов” за отразяване в регистъра на следните промени;

     Заличава като адвокат-съдружник и управител Галина Генчева Гатева.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление за вписване на промени по партидата на Адвокатско дружество “Бакалова и Дамянов”.

Указва на дружеството да приведе наименованието на същото в съответствие с чл. 59, ал. 2 ЗА.

     След изпълнение на указанието, заявлението да се внесе за повторно разглеждане.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 “ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Георгиев и Пройчев”.

     2. На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие “Адвокатска кантора Марев и партньори”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. В. Адиркова влиза в зала в 14.44 часа.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и вписва Димитър Пенчев Стоянов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Василева и Караколева” и вписва Светла Димитров Попова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Василева и Караколева” и вписва Орлин Найденов Летов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 13 “ЗА”  единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Във връзка с предстоящия колоквиум по линия на UIA през месец ноември 2016 година избира организационен комитет в състав: адв. Константин Димитров, адв. Силви Гаврилов и адв. Николай Руневски.

     По точка седма от дневния ред:

Адв. Н. Руневски влиза в зала в 15.16 часа.

Адв. Ч. Тончев влиза в зала.

    
    Гласували:  5 “ЗА” – Христов, Пейчев, Адиркова, Бакалов, Данов

                 9 “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Тончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отхвърля предложението за наемане на дисководещ за двата семинара в Лозенец през юни 2016 година.

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се включи по една една кафе-пауза за семинарите в Лозенец през юни 2016 година.

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се връчи почетен плакет на адвокат Светозар Стефанов Светозаров, член на САК, по повод 80-годишният му юбилей.

Адв. Пороминска излиза от зала.

     Адв. Китанов излиза временно от зала.    

Адв. Христов излиза от зала.

     Гласували: 10 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Янев

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Ангелов, Адиркова /в гласуването не участват Китанов и Христов, които са извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Във връзка с покана от Асоциацията на младите адвокати за участие в отриването на съдебната година на Люксембург в периода 02-05 юни 2016 година, което се провежда под патронажа на Люксембургска адвокатска колегия да се изпрати учтив отказ, поради кратките срокове за подготовка на пътуването.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

                  1 “ПРОТИВ” – Руневски

               Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”/в гласуването не участват Пороминска и Христов, които са извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     По повод Заповед № АС 145/19.05.16 г. на Председателя на СРС, възлага на КЗПА да изготви писмо до ВСС с искане за преодоляване на причините за огромната забава при постановяването на съдебни решения на посочената в заповедта съдия, като се допълни искането и с други състави, за които има данни за неоснователна забава, както и искане за налагане на предвидените в закона наказания на виновните лица.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, смятам да приключим заседанието, поради изчерпване на дневния ред. Само припомням, че следващото е редовно на 07.06.2016 г.

     Закривам заседанието в 17.23 часа.

                               Адв. Петър Китанов: ………………………………….

                                          /Председател на САК/

                               Адв. Владимир Дончев: ……………………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне