Протокол №15 от 10.05.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 15

     На 10.05.2016г. от 14.48 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

    Клетва;
    Кадрови;
    Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
    Обсъждане и вземане на решение относно молбата на Председателя

     на ДС при САК – адв. Л. Рангелов;

    Внасяне за подпис от Председателя на договор с МЦ “ЛОРА” – вносители адв. Пейчев, адв. Хамънов и адв. Адиркова;
    Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;
    Определяне на особени представители по депозитни дела за над 3 000,оо лева;
    Дисциплинарни преписки;
    Молба по чл. 36 ЗА;
    Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

     2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС    

     3. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

     4. Александър Василев Хамънов

     5. Владислав Александров Янев

     7. Елка Бойчова Пороминска

     8. Ирина Василева Начкова

     9. Николай Стефанов Руневски

     10. Пейчо Йорданов Пейчев

     11. Пламен Йорданов Ангелов

     12. Христо Иванов Христов

     На откриването на заседанието не присъстват:

     1. Валентина Видинова Адиркова

     2. Георги Ламбрев Бакалов

     3. Ивайло Димитров Данов

     4. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

По точка първа от дневния ред:

     Клетва положиха:

    МИХАИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ
    МАРИЯ КИРИЛОВА СТРАНДЖАНСКА
    МАЛЕНА ВАСИЛЕВА ШЕЙТАНОВА
    ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ГЕНОВ
    БОРЯНА ДРАГАНОВА БОШНАКОВА
    РАЙНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
    СИЛВИЯ БОЙКОВА ТОНЕВА
    НАДЕЖДА КАМЕНОВА ГРОЗДЕНИНА-ПАЛАНКОВА
    НАТАЛИЯ МИТКОВА СОФРОНИЕВА
    ТОДОР РАДКОВ ВЛАЙКОВ
    СВЕТЛАНА ИВАНОВА КИРЕВА
    ЙОРДАН ЕВТИМОВ МИНКОВ
    ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА КОЛЧАКОВА
    ЗОРНИЦА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА
    ЮЛИЯ ИВАНОВА ТРОНЧЕВА
    МАРИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е законоустановеният кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ася

Валентинова Петрова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.05.2016г.

2.       На осн. Чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Десислава

Цецкова Цветкова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.05.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Любомир Николаев Талев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.05.2016 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Александрина Пантелеева Гигова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.05.2016 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Веселина Христова Баева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.04.2016 г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Йорданка Лазарова Чорбова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.05.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Цанко Енчев Колев, считано от 05.03.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 12 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Йосифова и Иванов” за отразяване в регистъра по партидата на дружеството на следните промени;

     Вписва като съдружник и управител адвокат Петър Николаев Петров;

     Вписва промяна в наименованието, както следва: Адвокатско дружество “Йосифова, Иванов и Петров”;

     Дружеството ще се управлява и представлява от управителите Ива Ивайлова Йосифова, Иван Красимиров Иванов и Петър Николаев Петров заедно и поотделно.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Детелина Попова”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Иванова и партньори”.

     2. На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Вададжийска и Вучова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Катерина Красимирова Коева и вписва Виктория Красимирова Гурова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Катерина Красимирова Коева и вписва Веселка Петкова Петкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Анелия Красимирова Рушанова и вписва Валерия Владимирова Гаврюшенко в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Владикин, Славов и партньори” и вписва Катрин Георгиева Кирилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Дончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Остава без разглеждане молба вх. № 3190/28.04.2016 година на адвокат Людмил Рангелов - Председател на ДС при САК, с която същият моли Софийският адвокатски съвет да гласува от целевите средства на ДС за 2016 година премии за Великден на членовете на ДС за положения от тях труд.

Дисциплинарният съд при Софийската адвокатска колегия е отделен орган, който разполага със самостоятелен бюджет, одобрен и приет от Общото събрание на САК, с който бюджет може и следва да се разпорежда сам. В случая Софийският адвокатски съвет не е компетентен и не следва да се произнася по тази молба. Противното би означавало една недопустима намеса в работата на ДС, което може да се тълкува и като влияние върху независимата дейност на този орган.

Водим от горното, САС остава молбата на адвокат Людмил Рангелов без разглеждане.

По точка десета от дневния ред

     Адв. Данов влиза в зала в 17.32 часа

     Гласували: 12 “ЗА” –  единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     По повод писмо Вх. № 3347/09.05.2016 година на ВАС във връзка с искане за спиране изпълнение на решение на извънредното общо събрание на Благоевградска адвокатска колегия, САС гласува доверие на адв. Данов, адв. Димитров и адв. Христов да изготвят становище от името на САС в духа на направените изказвания, което да се внесе на заседанието на ВАС на 12 май 2016 година.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпания дневен ред, обявявам заседанието за закрито в  18.57 часа.

                          Адв. Петър Китанов:…………………………….

                               /Председател на САК/

                          Аадв. Владимир Дончев: ………………………………

                               /Секретар на САС/

Споделяне