Протокол №13 от 26.04.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 13

     На 26.04.2016г. от 14.46 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Разглеждане на оферти за сключване на договор с фирма за охрана на счетоводните салони в офисите на САК;

5.  Решения на КЗПА;

6.  Взимане на решение за предаване на ДС на длъжници към касата на САК;

7.  Разни.

     Присъстват следните основни членове:

     1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

     2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

     3. Александър Василев Хамънов

     4. Валентина Видинова Адиркова

     5. Владислав Александров Янев

     6. Георги Ламбрев Бакалов

     7. Ирина Василева Начкова

     8. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

     9. Пейчо Йорданов Пейчев

     10. Пламен Йорданов Ангелов

     11. Чавдар Георгиев Тончев

     Не присъстват:

     1. Ивайло Димитров Данов

     2. Елка Бойчова Пороминска

     3. Николай Стефанов Руневски

     4. Христо Иванов Христов

Присъства резервен член:

     Тодор Филипов Филипов

     Присъства представител на КС:

     С. Светозаров

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет в 14.46 часа.

По точка първа от дневния ред:

Р Е Ш И:

     На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Гриша Иванов Викьов, считано от 08.01.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 11 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Бостанджиева и партньори” и вписва Нели Зафирова Дамянова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Спасова и партньори” и вписва Теодора Михайлова Пейчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Мургова и партньори” и вписва Кирила Спасова Захариева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Галя Трифонова Динкова и вписва Ния Галинова Андреева  в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.  Уважава заявлението на адвокат Мария Стоянова Славкова-

Делова и отписва Крум Иванов Стоянов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори“ и отписва Милена Златимирова Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

          3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори“ и отписва Десислава Миткова Жанаварова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.


Адв. В. Янев излиза от зала поради насрочено дело в съда.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Предава на дисциплинарен съд към САК 112 адвокати, членове на Софийската адвокатска колегия, които не са платили вноските си към касата на САК и/или ВАС за първото тримесечие на 2016 година.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 137, ал. 7 от Закона за адвокатурата определя адв. Димитров, адв. Бакалов и адв. Ангелов да изготвят, внесат и поддържат дисциплинарните обвинения пред ДС при САК по повод на дисциплинарни дела, образувани срещу адвокати от САК, които не са платили вноските си към касата на САК и/или ВАС за първото тримесечие на 2016 година.

Заседанието продължава след почивката в 15.40 часа.

В залата присъства адв. Х. Христов.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание, горното

Р Е Ш И:

Да се сключи договор за физическа охрана на двата обекта на САК –  ТД и бул. “Тодор Александров” с фирма Бюро за охрана и сигурност.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийският адвокатски съвет да връчи плакет на адв. Александър Любенов Петров – член на САК за цялостната му 60 годишна дейност като адвокат.

     Гласували: 8 “ЗА”

                3 “ПРОТИВ” – Китанов, Дончев, Ангелов

             Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     САС променя свое решение от 09.02.2016 г., като Софийския адвокатски съвет с помощта на Генератор на случайни числа, наречен Free Random number generator да извърша разпределението на дела по чл. 47, ал. 6 ГПК за над 3000,оо лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, прекратявам заседанието в 17.00 часа

     Следващото заседание е редовно на 03 май 2016 година.

                                     Адв. Петър Китанов: ...........                                     /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: .........

                                          /Секретар на САС/

Споделяне