Протокол №12 от 19.04.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 12

     На 19.04.2016г. от 14.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

    Кадрови;
    Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
    Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;
    Определяне на особени представители по депозитни дела в размер над 5 000,оо лева;
    Решения на КЗПА;
    Дисциплинарни преписки;
    Разни.


В залата присъстват следните членове на съвета:

     1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

     2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

     3. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

     4. Александър Василев Хамънов

     5. Владислав Александров Янев

     6. Елка Бойчова Пороминска

     7. Николай Стефанов Руневски

     8. Пейчо Йорданов Пейчев

     9. Пламен Йорданов Ангелов

     10. Христо Иванов Христов

     Присъства Председателя на КС:

     Николов

Присъства резервен член:

     Тодор Филипов Филипов

     Не присъстват следните членове на съвета:

     1. Георги Ламбрев Бакалов

     2. Валентина Видинова Адиркова

     3. Ивайло Димитров Данов

     4. Ирина Василева Начкова

     5. Чавдар Георгиев Тончев

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Допуска до пролетна изпитна сесия 158 кандидати, подали чрез САС заявление за допускане до изпита за адвокати и мл. адвокати пред.

В случай че постъпят и други заявления за допускане до изпита пред ВАС след срока – 15-ти април 2016 г., същите да бъдат обработени и изпратени на ВАС за преценка.

Гласували: 8 „ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

           2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Даниела Ивайлова Петкова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.04.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Илия Михайлов Илиев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 19.04.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Лилия Димитрова Обрешкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 14.04.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Невена Стоянова Желева – Варадева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 28.04.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 11 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Йорданова и Радева” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Вписва като управител Надежда Георгиева Йорданова;

     Адвокатското дружество ще се представлява от управителите Ева Симеонова Радева и Надежда Георгиева Йорданова заедно и поотделно;

     Вписва промяна в наименованието, както следва; Адвокатско дружество “Йорданова и Радева”;

     Вписва промяна в адреса на управление, както следва: София, ул. “Николай Хайтов” № 2, вх. Г, ет. 3, офис 6.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Денева и Арсениев”.

     2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Беев и Беева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Кръстева и Ганева“ за отразяване промяна в адреса на управление на съдружието, както следва: София, район Триадица, ж.к. “Гоце Делчев”, бл. 252, вх. Г, ет. 1, ап. 75.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Василев и партньори” и вписва Евгени Николов Йорданов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Гугушев и партньори “ и вписва Лиляна Спириева Цонева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отказва да впише адвокатски сътрудник Стоянка Емилова Стоянова с мотива, че   съгласно чл. 21 (1) и (2) от ЗА и чл. 18 (2) от Наредба № 3 на ВАС за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети – Заявлението за вписване на адвокатски сътрудник до съответния адвокатски съвет се подава от адвоката или адвокатското дружество, назначило адвокатския сътрудник, и се придружава с приложения, както следва: снимка; трудовия договор на адвокатския служител; доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението от името на адвоката или адвокатското дружество - работодател; квитанция за внесена такса.

От приложението към заявлението трудов договор и справка-уведомление по чл. 62, ал. 5 КТ от НАП, е видно, че трудовият договор е сключен между лицето Стоянка Емилова Стоянова и дружество с ограничена отговорност “Империум Юрис”, а не с адвокатско дружество или с адвокат.

Водим от горното,  САС отхвърля заявлението за вписване на адвокатски сътрудник Стоянка Емилова Стоянова.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 9 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Членове на съвета, които проверяват отчети на адвокати от САК, предоставили правна помощ по реда на Закона за правната помощ, следва да връщат в съвета получените от тях отчети в 14-дневен срок /14 календарни дни/ от получаването им.

     В случай че 14-дневния срок не бъде спазен и отчетите върнати със закъснения, да не се изплаща възнаграждение на проверяващия.

     Адв. Адиркова влиза в зала в 15.16 часа.

По точка пета от дневния ред:

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Точка пета.

     Янев.

     ЯНЕВ: – Оттеглям точката решения на КЗПА.

Адв. Бакалов влиза в зала в 16.01 часа.

Адв. И. Начкова влиза в зала.

Адв. Данов влиза в зала в 16.12 часа.

     Гласували: 9 “ЗА”

                 3 “ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска, Данов

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се проведе извънредно заседание на САС на 26.04.2016 година от 14.00 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 16.57 часа.

                                     Адв. Петър Китанов: …………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: …………………….

                                          /Секретаря на САС/

Споделяне