Протокол №11 от 12.04.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 11

     На 12.04.2016г. от 14.54 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Изслушване на представители на ЗАД “Алианц България Живот” за медицинска застраховка за чужбина  “Алинац Бест Докторс”;

7.  Докладна записка във връзка с ОД с. Лозенец;

8.  Решения на КЗПА;

9.  Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

     2. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

     3. Александър Василев Хамънов

     3. Георги Ламбрев Бакалов

     4. Николай Стефанов Руневски

     5. Пейчо Йорданов Пейчев

     6. Пламен Йорданов Ангелов

     7. Христо Иванов Христов

     На откриването на заседанието не присъстват:

     1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

     2. Валентина Видинова Адиркова

     2. Ивайло Димитров Данов

     3. Елка Бойчова Пороминска

     4. Ирина Василева Начкова

     5. Владислав Александров Янев

     6. Чавдар Георгиев Тончев

     Присъства представител на КС:

     Николай Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

     По точка първа от дневния ред:

     Клетва положиха:

     ЕВГЕНИЯ МАРИНОВА КОЛЕВА

     МАРИЯ ПЕТРОВА ВЛАДИМИРОВА

     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

     АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ СТАМБОЛИЙСКИ

     ВАНЯ ДИМИТРОВА ДЕНЕВСКА

     МИЛЕСЛАВА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА

     ДИЛЯНА ИВАНОВА ГИНИНА

     ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА

     МАРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

     АНЕЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

     МАРИНА ВАЛЕРИЕВА БОРИСОВА

Адв. Янев влиза в зала в 15.11 часа.

Адв. Данов влиза в зала в 15.40 часа.

     Адв. Адиркова влиза в зала в 15.59 часа.

     Адв. Пороминска влиза в зала в 16.06 часа.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, това е само изслушване, тук нямаме гласуване, така че изчерпахме и точка шеста от дневния ред и ще се върнем, без да правим почивка, и да минем точки две, три, четири и пет, и след това да направим почивка.

                Представителите на Алианц България излизат от зала.

По точка втора от дневния ред:

Гласували “11” ЗА – единодушно /в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 11.04.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ПЕТЬО ВЛАДИМИРОВ СТОЙКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЕМИЛ ЯЧКОВ СТАНКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. БОРЯНА ДРАГАНОВА БОШНАКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГРЪНЧАРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ТЕОДОР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ГЕНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ЮЛИЯ ИВАНОВА ТРОНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. НАТАЛИЯ МИТКОВА СОФРОНИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ВЕСЕЛКА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. НАДЕЖДА КАМЕНОВА ГРОЗДЕНИНА – ПАЛАНКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. МАЛЕНА ВАСИЛЕВА ШЕЙТАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. МАРИАНА ДИМИТРОВА ДУНДОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “11” ЗА – единодушно /в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 11.04.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. МИХАИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ХРИСТО РУМЕНОВ БРЪШКОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. РАЙНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА КОЛЧАКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5.  СИЛВИЯ БОЙКОВА ТОНЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЗОРНИЦА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ТОДОР РАДКОВ ВЛАЙКОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. СВЕТЛАНА ИВАНОВА КИРЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно /в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Допуска до пролетна изпитна сесия 136 кандидати, подали чрез САС заявление за допускане до изпита за адвокати и мл. адвокати пред ВАС до 12.00 часа на 12.04.2016г. вкл.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ина Кунчева Банковска от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.04.2016г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ралица

Красимирова Рачева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.04.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага разглеждането на заявление за временно преустановява на адвокатска професия на адвокат Снежана Пенчева Стойкова – Желева, считано от 01.04.2016г.

     Указва на същата да посочи причините поради които желае временно преустановяване на адвокатска професия и представи доказателства за това.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Румяна Владимирова Маринова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 12.04.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Красимира Борисова Каназирева – Захариева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава 6 броя заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно/в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Батков и сие” за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като адвокат – съдружник Радостина Огнянова Константинова – Томова.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно/в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Вписва като адвокат – съдружник Светломира Рафаилова Панталеева.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно/в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Василева и Караколева” и вписва Никола Мариев Златарев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Делойт Лигъл” и вписва Христо Иванов Милушев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Петрова и Павлова” и вписва Натали Костадинова Стоянова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Добрева и Бъчваров” и вписва Лидия Петьова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Ангелов, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на адвокат Милена Живкова Модева и отписва Мара Иванова Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Занев, Петров и партньори” и отписва Мария Тодорова Костова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Янев /в гласуването не участва адв. Дончев, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, 10 минути почивка.

Заседанието продължава след почивката.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1/Да поиска от МП, ВСС и ВАС информация за провежданото и предстоящо изменение в правния регламент за назначаване, работа и възнаграждения на вещи лица и в частност с Наредба за изменение на наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (дв, бр. 50 от 2015 г.), като част от реализацията на Проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система К -09-15-4-С/23.07.2009г. и становище на ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ към ВСС.”

2/ Да поиска от ВАС да изрази официално становище по описаните проблеми.

3/ ВАС да определи адвокати, които да бъдат включени като членове в ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ към ВСС.

Адв. Начкова влиза в зала в 17.02 часа.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка конституционно дело № 10/2015 г., по което с решение на съда за противоречащи на Конституцията са обявени четири норми от Закона за адвокатурата (ЗА) - чл. 29 ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 30 ал. 1, да се изчака да излязат мотивите на Конституционния съд на РБ и след запознаване с особеното мнение на Румен Ненков, САС да изготви писмо до двата международни адвокатски съюзи, както и до Европейската комисия за извършеното нарушение на закона и на конституционно заложения принцип, възпроизведен в чл. 29 ЗА.

По точка девета от дневния ред:

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Във връзка с покана за спомоществователство Вх.№ 2379/05.04.2016 година да се покани за 19.04.2016 година Искрен Красимиров – член на Националния комитет за отбелязване 140 години от подвига на Ботевата чета, който да представи документи за учредяването на комитета, както и да внесе повече яснота във връзка с проекта.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Дава правомощия на адв. Пейчев, член на САС, да представлява САК на Общото събрание на Етажната собственост в сградата на ТД, като същевременно издига кандидатура му за член на УС.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Определя следните дати за провеждане на семинари в ОД Лозенец;

     – Пристигане на 02 юни отпътуване на 05 юни 2016 г.

     – Пристигане на 09 юни отпътуване на 12 юни 2016 г.

     – Пристигане на 15 юни отпътуване на 18 юни 2016 г.

     – Пристигане на 22 юни отпътуване на 25 юни 2016 г.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Първият семинар през юни в Лозенец да бъде по наказателно право, а вторият – гражданско.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Задължава Председателя на комисията за професионална квалификация на адвокатите за следващото редовно заседание за м. април да представи теми за двата семинара на Лозенец през м. септември 2016 г.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.28 часа.

                                     Адв. Константин Димитров: …………..

                                        /Зам. Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Донечв: ……………………..         

                                          /Скеретар на САС/

Споделяне