Протокол №10 от 05.04.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 10

     На 05.04.2016г. от 14.41 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Вземане на решение по чл. 29 (3) от ЗПП по отношение на нововписани в НРРП адвокати;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Разглеждане оферта на ЗАД “Алианц България Живот” за медицинска застраховка за чужбина  “Алинац Бест Докторс”;

7.  Решения на КЗПА;

8.  Сигнали по чл. 29 ЗА;

9.  Докладна записка във връзка с ОД с. Лозенец;

10.         Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

     2. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

     3. Александър Василев Хамънов

     4. Валентина Видинова Адиркова

     5. Владислав Александров Янев

     6. Георги Ламбрев Бакалов

     7. Елка Бойчова Пороминска

     8. Ирина Василева Начкова

     9. Пламен Йорданов Ангелов

     10. Христо Иванов Христов

     На откриването на заседанието не присъстват:

     1. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС    

     2. Ивайло Димитров Данов

     3. Николай Стефанов Руневски  

     4. Пейчо Йорданов Пейчев

     5. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

Не присъства резервен член.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Таня Петкова Сивкова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.01.2016 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светослава Алексова Куньова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.03.2016 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Андония Емилова Павлова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.03.2016 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветелина Димкова Георгиева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 29.03.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за удължаване срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия по болест на адвокат Георги Борисов Грозев, считано от 01.04.2016 година за срок от шест месеца.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Милена Валентинова Василева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2016г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Дора Ангелова Панова  от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2016г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Христо Костадинов Бижевот регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 25.03.2016г.

 4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ася Георгиева Георгиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2016г.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Николай Георгиев Янев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 31.03.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 18 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Барбалова, Величков и Георгиев” за отразяване на следната промяна;

Промяна в наименованието на дружеството, както следва; Адвокатско дружество “Барбалова и Симеонова”.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      1. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Метанова, Петрова и Арнаудова”.

     2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Иванов & Иванова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Карастоянов, Митков и съдружници” за отразяване на следната промяна;

Промяна в седалището и адреса на управление, както следва; София, район Средец, ул. “Хан Крум” № 3, ет. 2.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Камбуров и съдружници” и вписва Христиана Станимирова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Владикин, Славов и партньори” и вписва Георги Стефанов Стефанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” и вписва Мариета Танева Рухчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Бочев и Борисова” и вписва Ива Красимирова Николаева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Гугушев и партньори” и вписва Илиян Георгиев Трифонов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Кисьова, Стаменова, Бобчева” и вписва Преслава Адрианова Маринова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Милена Атанасова Ненкова и вписва Стоян Иванов Скачев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Кисьова, Стаменова, Бобчева” и вписва Слави Сергеев Стоилов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на адвокат Стоян Огнянов Стойков и отписва Даниела Стойчева Андреева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на адвокат Стоян Огнянов Стойков и отписва Станислава Дончева Колева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Владикин, Славов и партньори” и отписва Иринея Иванова Ангелова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Варадинов и партньори” и отписва Вероника Савова Йорданова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Саздов и Петров” и отписва Радослав Иванов Иванов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 9 „ЗА“

          Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 350 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 6 “ЗА”

                2 “ПРОТИВ” – Янев, Адиркова

                2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Бакалов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Адвокатите от САК, подали заявление до НБПП г. чрез САК в срок до 25.03.2016 за вписване в Националния регистър за правна помощ и вписани за служебни защитници и особени представители с решение на бюрото, ще бъдат включени от САС в списъците за дежурни адвокати, считано от 01.01.2017 година.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Имаме решение.

     АНГЕЛОВ: – Уважаеми колеги, моите уважения, аз отивам на дело, поради което ще помоля точка шеста да се разгледа последна, за да мога да се върна до тогава.

     На колегата Христов съм дал една дисциплинарна преписка, като се върна, ще докладвам и другите.

Адв. Ангелов излиза от зала в 15.00 часа, поради насрочено дело.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Прекратявам заседанието поради липса на кворум.

     Заседанието продължава.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Възобновявам заседанието, кворумът се попълни.

     В залата присъства адв. Данов.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Във връзка с постъпили устни сигнали за откази на съда и разследващи органи в района на Сливница, Калотина и други да назначават адвокати от София, определени от САС по искане на същите органи за служебни защитници за извръшване на съдопроизводствени действия, да се изготви писмо до НБПП с копие до ВСС, с молба за предприемане на конкретни мерки за отстраняване на тази незаконосъобразна практика.

     Възлага на адв. Христов да изготви писмото.

Адв. Тончев влиза в зала в 15.35 часа.

Адв. Ангелов влиза в зала в 16.16 часа.

Заседанието продължава след почивката в 16.57 часа.

По точка девета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Одобрява оферта на ЛАСКОНИ ЕООД за извършване на СМР в ОД на САК в с. Лозенец със следните допълнения:

–   Посочената цена е крайна, в нея са включени; труд, материали и доставка.

–   Да се включи срок на изпълнение – 20 май 2016 година.

–   Да се коригират размерите на бетонния улей и същите станат  40/300/40 см.

–   В случай не допълнителни работи, които не са предвидени в представената оферта, гласува до 2 000,оо лева разходи

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Димитров

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1/ Да поиска от МП и ВСС информация за финансираните от ЕС програми за изграждане на електронно правосъдие в България: колко и какви са тези програми; колко средства са получени и колко са разходвани и какво е направено? Как е предвидено да се реализира електронно правосъдие и в частност предоставянето по електронен вид на информация и преписи от книжа от съдебните дела и в какъв вид и обем? Срещу заплащане или безплатно? В какъв вид, обем, по какъв начин и в какви срокове е предвидено да се реализира електронното правосъдие в България? Направено ли е нещо за неговата реализация и ако е направено, то какво и къде?

Конкретно такава информация за Оперативна програма “Административен капацитет” и проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”  К 09-15-4-С /23.07.09г. и други подобни проекти.

2/ Да поиска заверен препис от „Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на ВСС”.

3/ Да поиска от МП и ВСС официално становище и отговор на следните въпроси:

·         Има ли открити тръжни процедури за въвеждане на електронно правосъдие в частта “Достъп до информация до съдебни дела по ел. път”.

·         Защо сайтовете на съдилищата в България са ненужно различни: различен външен вид, с различен достъп, с различен алгоритъм на работа, с различен обем и актуалност на публикуваната информация.

·         Защо не се зарежда с актуална информация единната система за постановени съдебни решения?

·         Защо са различни съдебните деловодни системи и защо в същите има непълноти: неотразяване на постановени съдебни актове, на периодите през които делата не са в деловодството на състава, а на доклад при съдията или са взети от вещи лица?

·         Защо след като във всички съдилища има интернет е практически невъзможно за адвокатите, гражданите и фирмите - страни по делата да изпращат до съда по делата свои молби, жалби и други в електронен вид, подписани с електронен подпис? Защо също е практически невъзможно от съда да се изпращат за адвокатите, гражданите и фирмите - страни по делата искани от тях преписи от актовете на съда, съдебно протоколи, експертизи и др.?

·         Защо след като държавата е поела ангажимента да реализира електронно правосъдие в България и страната ни е получила за това целево финансиране от ЕС това не е направени и какви са причините за това?

·         Кога ще се завърши изграждането на електронно правосъдие в България?

Защо след като държавата е поела ангажимента да реализира електронно правосъдие в България такова се изгражда от частни фирми, които предоставят услугите си срещу заплащане?

ДИМИТРОВ: – Колеги, минаваме към точка разни.

По точка десета от дневния р

Гласували: 10 “ЗА”

          Няма “ПРОТИВ”

            2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да не се отрази покана за участие в брифинг на председателите на адвокатски колеги, организиран от UIA в Ню Йорк на 16 май т.г.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с писмо на ВАС с което уведомяват съвета, че е отпочната процедура за промяна на Наредба № 1 на ВАС за минималните адвокатски възнаграждения, с искане за становище, всички членове на САС, които желаят да изготвят такова становище, да го изготвят и пуснат директно на имейла на ВАС.

Гласували: 9 “ЗА”

            2 “ПРОТИВ” – Христов, Пороминска

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведе извънредно заседание на САС на 12.04.2016 година от 14,оо часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.30 часа.

                               Адв. Петър Китанов: ………………..

                                          /Председател на САК/

                               Адв. Елка Пороминска: …………………

                         /член на САС – заместник на Секретаря Дончев/

Споделяне