Протокол № 8 от 15.03.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 8

На 15.03.2016г. от 14.57 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Вземане на решение по чл. 33 (3) от ЗПП;

6.  Определяне на особени представители по депозитни дела в размер –  над 5 000,оо лева съгласно решение на САС;

7.  Решения на КЗПА;

8.  Молби по чл. 29 ЗА;

9.  Дисциплинарни преписки;

10.         Обсъждане и вземане на решение за обезщетяване на труда, положен от членове на съвета за докладване на дисциплинарни преписки по жалби и сигнали;

11.         Разни.

– обсъждане на предложение на адв. Руневски за отмяна на вноската за преместване от друга колегия в Софийската адвокатка колегия, евентуално преустановяване за период от шест месеца събирането на такса за преместване.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

3.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.       Александър Василев Хамънов

5.       Елка Бойчова Пороминска

6.       Ирина Василева Начкова

7.       Николай Стефанов Руневски

8.       Пейчо Йорданов Пейчев

9.       Пламен Йорданов Ангелов

10.     Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.       Валентина Видинова Адиркова

2.       Владислав Александров Янев

3.       Георги Ламбрев Бакалов

4.       Ивайло Димитров Данов

5.       Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Светозар Стефанов Светозаров

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 14.03.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. МАРИАНА ДИМИТРОВА ПОЛИМЕНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МАРИЯ ПЕТРОВА ВЛАДИМИРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ИВАН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. МАРИЯ КИРИЛОВА СТРАНДЖАНСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ СТАМБОЛИЙСКИ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ПАВЛИНА НИКОЛОВА МАНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ВАНЯ ДИМИТРОВА ДЕНЕВСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Кандидатите Стефан Георгиев Иванов, Емил Ячков Станков и Борислав Иванов Петров не се явиха на събеседването.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно            

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 14.03.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МАРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. АНЕЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. МАРИНА ВАЛЕРИЕВА БОРИСОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отхвърля заявление за промяна на статута от младши адвокат в адвокат на младши адвокат Цветомир Пейков Виденов, тъй като същото не отговаря на разпоредбата на чл. 20 (9)ЗА.

След справка се установи, че младши адвокат Цветомир Пейков Виденов е вписан в регистъра на младшите адвокати, воден от Софийски Адвокатски Съвет, като младши адвокат на 06.08.2014 г.

На 16.02.2016 година същият е подал заявление за промяна на статута, което е разгледано от САС на 15.03.2016 г.

Предвид така изложената фактическа обстановка, не е налице хипотезата на чл. 20 (9) ЗА – след изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречки по чл. 5 и му се издава карта за адвокат. И именно тук е мястото да се прави разлика между адвокат и юрист. Думите адвокат и юрист са често използвани, като "юрист" е по-общото понятие. Всеки адвокат трябва да бъде юрист, както и всички съдии, нотариуси, прокурори и други лица, които пряко се занимават с правото. Според българското законодателство студентите по право след успешното полагане на изпитите в юридическите факултети, държавен изпит и изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието, получават юридическа правоспособност, която им позволява да практикуват някоя измежду многото юридически професии. Така един човек става юрист, но не и адвокат. За да започне едно лице да практикува като адвокат, е нужно да отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и да бъде вписано в някоя от адвокатските колегии. Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, при условие че освен юридическо образование, отговаря и на редица други условия, едно от които е визирано в чл. 4 (1), т. 3 от ЗА, а именно да има най-малко две години юридически стаж, както и ал. 2 на същия член – придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат. С други думи не може да бъде вписано едно лице, което кандидатства за прием в адвокатска колегия като адвокат, ако няма най-малко две години юридически стаж и не отговаря на условието по чл. 4 (1), т. 3 от ЗА. А веднъж вписано като младши адвокат по силата на чл. 20 (9) ЗА лицето може да придобие правата на адвокат, но след изтичане на две години, т.е. упражнявайки две години професията, придобивайки опит, трупайки професионални знания и умения, какъвто е и случая на младши адвокат Цветомир Пейков Виденов. Така че логично е да се тълкува, че законодателят е имал предвид две години стаж именно като младши адвокат, а не общ юридически стаж, защото юрист всъщност е вид образование, а не професия.

И второ, защото ако се прави друго, различно тълкувание, се обезсмисля смисъла на чл. 20 (9) от Закона за адвокатурата.

Водим от горното адвокатският съвет оставя заявлението на младши адвокат Цветомир Пейков Виденов без уважение.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отхвърля заявление за промяна на статута от младши адвокат в адвокат на младши адвокат Евгени Господинов Господинов, тъй като същото не отговаря на разпоредбата на чл. 20 (9)ЗА.

След справка се установи, че младши адвокат Евгени Господинов Господинов е вписан в регистъра на младшите адвокати, воден от Софийски Адвокатски Съвет, като младши адвокат на 07.01.2015 г.

На 22.02.2016 година същият е подал заявление за промяна на статута, което е разгледано от САС на 15.03.2016 г.

Предвид така изложената фактическа обстановка, не е налице хипотезата на чл. 20 (9) ЗА – след изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречки по чл. 5 и му се издава карта за адвокат. И именно тук е мястото да се прави разлика между адвокат и юрист. Думите адвокат и юрист са често използвани, като "юрист" е по-общото понятие. Всеки адвокат трябва да бъде юрист, както и всички съдии, нотариуси, прокурори и други лица, които пряко се занимават с правото. Според българското законодателство студентите по право след успешното полагане на изпитите в юридическите факултети, държавен изпит и изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието, получават юридическа правоспособност, която им позволява да практикуват някоя измежду многото юридически професии. Така един човек става юрист, но не и адвокат. За да започне едно лице да практикува като адвокат, е нужно да отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и да бъде вписано в някоя от адвокатските колегии. Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, при условие че освен юридическо образование, отговаря и на редица други условия, едно от които е визирано в чл. 4 (1), т. 3 от ЗА, а именно да има най-малко две години юридически стаж, както и ал. 2 на същия член – придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат. С други думи не може да бъде вписано едно лице, което кандидатства за прием в адвокатска колегия като адвокат, ако няма най-малко две години юридически стаж и не отговаря на условието по чл. 4 (1), т. 3 от ЗА. А веднъж вписано като младши адвокат, по силата на чл. 20 (9) ЗА лицето може да придобие правата на адвокат, но след изтичане на две години, т.е. упражнявайки две години професията, придобивайки опит, трупайки професионални знания и умения, какъвто е и случая на младши адвокат Евгени Господинов Господинов. Така че логично е да се тълкува, че законодателят е имал предвид две години стаж именно като младши адвокат, а не общ юридически стаж, защото юрист всъщност е вид образование, а не професия.

И второ, защото ако се прави друго, различно тълкувание, се обезсмисля смисъла на чл. 20 (9) от Закона за адвокатурата.

Водим от горното адвокатският съвет оставя заявлението на младши адвокат Евгени Господинов Господинов без уважение.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 8 „ЗА“

        Няма “ПРОТИВ”

           2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пороминска, Дончев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Асен Стоянов Карагьозов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 29.02.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Борислава Здравчова Стоилова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.03.2016 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Кирил Стефанов Груйчев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.03.2016 г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Христина Стефанова Попова – Стоянова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 09.03.2016 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мила Красимирова Иванова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 10.03.2016 г.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ива Георгиева Георгиева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 12.03.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Парашкева Кирилова Попхристова, считано от 01.02.2016 година до 31.12.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адв. Адиркова и адв. Янев влизат в зала в 15.16 часа.

Гласували: 9 „ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

           3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пороминска, Янев, Адиркова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия по друга причина на адвокат Мелани Цветелина Димитров, считано от 15.03.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Полина Еленкова Еленкова – Пешева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.03.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Дончев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Павел Кръстев Николов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 07.03.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.


Гласували: 12 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Светла Стефанова Горанова, считано от 23.02.2016 година.

Указва на Мирена Стоянова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвоката, че следва да върне адвокатската си карта.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Александър Атанасов Кочков, считано от 03.02.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 6 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие “Карапанайотов, Лесова, Табанска” и вписва Александър Илиев Василев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Валентина Кругер Милованова и вписва Мироцвета Георгиева Даскалова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Герова и Петкова” и вписва Христиана Иванова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Гергьовски” и вписва Борислав Тодоров Лазаров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Гигова и партньори” и отписва Теодора Владимирова Гигова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САС одобрява проект за решение на Комисията за защита на професионалните права на адвокатите и за адвокатската етика, сигнали и предложения във връзка с условията за работа на адвокатите в съдилищата в София.

Във връзка с горното, да се изготви писмо, с  което САС да поиска от председателите на съдилищата в София, МП и ВСС да отстранят всички пропуски и нередности и да уеднаквят дейността си по следните основни проблеми, засягащи условията за работа на адвокатите и техните права в съдилищата в София:

·         Необосновани разлики в сайтовете на съдилищата: различно визуално оформление; различен достъп за влизане в сайтовете; различен алгоритъм на работа; различна по вид и обем информация; различна актуализация.

·         Необосновани разлики в предоставянето на информация по телефона. В някои съдилища, като новия СРС, отказват да дават такава информация, дори и след като адвокатът се е представил с имена, заявил е, че е пълномощник по делото и е дал данните за същото /състав, номер и година, дата на заседание/;

·         Необосновани разлики в компютърните деловодни системи. В някои съдилища, като новия СРС, липсва информация кога делата отиват на доклад при съдиите и кога се връщат, вследствие на което адвокатите са принудени многократно да посещават напразно съдилищата на място за да установят за пореден път, че делото не е в деловодството на състава, а още е на доклад при съдията;

·         Необосновани разлики в електронното управление и електронно правосъдие: оборудването на съдилищата с факсове; възможност за изпращане и получаване на имейли с приложени книжа, които да се приложат по делото или да се връчват на страните;

·         Необосновани разлики във вида на изпращаните от съдилищата писмени документи: призовки и съобщения до страните: различни размери, различно оформяне, различни шрифтове и големина на шрифта. Някои от тях, които са изключително важни с посочване на преклузивни срокове за обжалване, са изписани с много ситен и нечетлив шрифт;

·         Необосновани разлики в охранителния входен режим: в някои съдилища, като новия СРС, все още няма скенери за чанти и ежедневно се извършват унизителни огледи и пребърквания на адвокатските чанти. Единственото общо е пълното незачитане на правата на адвокатите по чл. 29 ЗА, с незачитане на адвокатските карти и задължителното преминаване на адвокатите през скенерите за разлика от магистрати, служители, полицаи, пощальони и дори от носачите на пици;

·         Незаконосъобразна липса на входове приспособени за инвалиди и придвижването им;

·         Необосновани разлики в работното време на деловодствата;

·         Необосновани разлики във възможността да се получат преписи от документи по делата. В новия СРС на практика няма възможност да се копират искани от адвокатите документи;

·         Незачитане правата на адвокатите по чл. 31 ЗА – необосновани откази да се предоставят делата на адвокати, които нямат изрично пълномощно по делото;

·         Необосновани разлики в предоставяне достъп на адвокатите до търговски дела по несъстоятелност с въведено изцяло незаконно изискване адвокатът, който дори да е представил по делото пълномощно, да си носи копие от същото за да го представи на деловодителката още преди същата да е намерила исканото дело, за да докаже, че има право да го иска за справка;

·         Незаконна забрана за правене на преписи от документи по наказателни, търговски дела от адвокати, дори и те да са с пълномощни по делата;

·         Необосновани разлики в насрочването на заседанията. В повечето съдилища делата на даден състав се насрочват в един ден от седмицата, явно с цел магистратите да си освободят останалите дни от седмицата, което води до гледане на много дела в един и същи ден, претупване набързо на заседанията, незачитане изискването за отлагане на делата „на второ четене”, недаване на възможност за спокойно водене на делото в залата от адвокатите и пълно елиминиране или осакатяване на адвокатските пледоарии и заместването им с писмени защити;

·         Необосновани разлики в носенето на баджове с имена и длъжност

на съдебните служители;

Възлага изготвянето на писмото на адв. Янев.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Във връзка с жалба № 1588/07.03.2016 година на адв. Александър Николов Живков, в която се съдържат твърдения за неоказано съдействие и уважение от страна на Милена Николаева Колева на длъжност деловодител в Софийски градски съд, ГО, I – 14 състав, разгледана на 15.03.2016 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл. 29 (2) ЗА САС дава провомощия на адв. Захари Генов - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на СГС.

Да се уведоми Председателя на СГС за случая, с молба за определяне на техен представител, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на СГС не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

Гласували:7  “ЗА” – единодушно

          2 “ПРОТИВ” – Пороминска, Руневски

          3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  Пейчев, Христов, Начкова

На основание горното, Съветът

Във връзка с жалба № 1588/07.03.2016 година на адв. Александър Николов Живков, в която се съдържат твърдения за неоказано съдействие и уважение от страна на Роза Георгиев на длъжност завеждащ служба деловодство на Първо ГО, СГС, разгледана на 15.03.2016 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл. 29 (2) ЗА САС дава провомощия на адв. Захари Генов - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на СГС.

Да се уведоми Председателя на СГС за случая, с молба за определяне на техен представител, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на СГС не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

По точка единадесета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ” – Адиркова, Янев.

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Преустановява за период от шест месеца събирането на такса за преместване от колегия от страната в Софийска адвокатска колегия, считано от влизане в сила на решението.


    

     Адв. Данов влиза в зала в 17.49 часа.

     Гласували: 8 “ЗА”

                3 “ПРОТИВ” – Адиркова, Христов, Руневски

           Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание  горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се проведе извънредно заседание на 22.03.2016 година от 14.00 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.48 часа.

                                     Адв. Петър Китанов: ………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: ………………….

                                          /Секретар на САС/

Споделяне