Обучение на тема: "Регистрация на марка. Абсолютни и относителни основания за отказ"

На 17.06.2022 г., пeтък, от 10 до 13 часа ще се проведе обучение на тема: "Регистрация на марка. Абсолютни и относителни основания за отказ", с лектор д-р Офелия Киркорян-Цонкова - национален експерт от Патентно ведомство към кабинета на Председателя на Апелативните състави към СЕСИС, преподавател по Правен режим на интелектуалната собственост в Юридически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", бивш заместник председател на Патентно ведомство.

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom.

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Заявки за регистрация може да се подават на електронен адрес education@sak-sas.bg.

Заявилите участие ще получат съобщение с линк и парола за достъп до обучението.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес education@sak-sas.bg попълнени анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. Образец на анкетна карта може да бъде открит на сайта на САК. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба №4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение №266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне