Протокол № 6 от 16.02.2016

Протокол № 6

На 16.02.2016г. от 14.27 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Молби по чл. 36(3)ЗА;

8.  Обсъждане доклада на ЕС;

9.       Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

3.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.       Александър Василев Хамънов

5.       Валентина Видинова Адиркова

6.       Владислав Александров Янев

7.       Ивайло Димитров Данов

8.       Ирина Василева Начкова

9.       Николай Стефанов Руневски

10.     Христо Иванов Христов

11.     Пламен Йорданов Ангелов

На откриването на заседанието не присъстват:

 1. Пейчо Йорданов Пейчев

 2. Георги Ламбрев Бакалов

 3. Елка Бойчова Пороминска

 4. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

Не присъства резервен член.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет в 14.28 часа, при дневния ред обявен пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

АРНОЛД ФРАГОЗО ФЕРРЕЙРА

НАДЯ ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА – ПОПОВА

ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ГИГОВА

СТОЯН КОСТАДИНОВ СЕДЯНКОВ

ДОНА ДЕНЕВА ДИМИТРОВА

ДЕНИЦА АТАНАСОВА АРНАУДОВА

МИЛЕН БОЙЧОВ ПЕЙОВ

БОЙКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА

НЕВЕНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ МИЛУШЕВ

ДИМО ИВАНОВ ИВАНОВ

КОЙЧО МАРИНОВ МАРИНОВ

ДЕМЕТРА СЕРГЕЕВА РОХОВА

БИЛЯНА ЛЕОНИДОВА ЛАВЧЕВА

ВАСИЛЕНА СТОЙЧЕВА ВАЧЕВСКА

БЕНИСЛАВ ЦАНКОВ ВЪТЕВ

МАРТИН ВАСИЛЕВ ЗАХАРИЕВ

ГЕРГАНА ТРИФОНОВА БАЛЕВСКА

РАДИНА КОНСТАНТИНОВА ТОМАНОВА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ

РОСИЦА ПЕТРОВА КАВАЗОВА – ПЕТКОВА

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Данов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 15.02.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. КРАСЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ТАТЯНА НЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЙОЦОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ВАНЯ АНДОНОВА СТОЯНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. АЛИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ЕДРЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ РУСАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДЖУРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. КИРИЛ ИЛИЯНОВ ЧАКЪРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10.    БОЯН ОГНЯНОВ МАНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11.    МАРИО СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12.    ЕЛЕНА КИРИЛОВА КОЛЧАКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13.    МАРИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно  /в гласуването не участва адв. Данов, който е извън зала/          

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 15.02.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. МАРИАНА РУСЕВА РАДУЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ВИКТОРИЯ ДОБРОМИРОВА ДОБРЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. АННА ЛЪЧЕЗАРОВА ИСКРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЮЛИ ЮЛИЯНОВ СТОЙНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5.  ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ ОМАЙСКИ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. МИЛЕСЛАВА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ЦВЕТОМИРА  СТАНИСЛАВОВА ИВАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ДИЛЯНА ИВАНОВА ГИНИНА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. МАРИЯ РУМЕНОВА МАРКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. ЦВЕТИНА ЦВЕТАНОВА РАЛЧЕВА – ВЪРБАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. МАРИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. СТАНИСЛАВА ДОНЧЕВА КОЛЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ЙОРДАН ЕВТИМОВ МИНКОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Данов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Венера Тонисавова Дакова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 12.02.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Данов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стоянка Любенова Танева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.02.2016 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Денка Ставрева Такучева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 16.02.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Данов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 5 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Данов, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “И.К. Рокас и съдружници адвокатско дружество-клон България, Йоаннис Рокас” за промяна в наименованието на дружеството, както следа: “Адвокатско дружество Рокас – клон България, Йоаннис Рокас”.

     Промяната да се отрази в регистъра по партидата на дружеството.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Данов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Лозанова и Атанасов” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Приема за адвокат – съдружник Симеон Ефимов Гройсман;

     Прекратява участието като съдружник и управител на Велимир Милков Атанасов;

     Променя наименованието на дружеството, както следва: Адвокатско дружество “Лозанова и Гройсман”;   

     Управител на дружеството става адвокат Десислава Лозанова Иванова – Атанасова;

     Вписва промяна в адреса на управление, както следва: София, ул. ”Христо Белчев” № 10, вх. А, ет. 2, ап. 5.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Данов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Божилов” и вписва Анелия Янчева Стоянова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчовски и съдружници” и вписва Екатерина Веселинова Попова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Олена Стефкова Шишкова и вписва Магдалена Колева Колева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Димитър Сергиев Янков и вписва Андрей Красимиров Савов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Адв. Янев излиза от залата по уважителна причина.

Адв. Данов влиза в залата.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Остава без разглеждане молба на Адвокатско дружество “Кисьова, Стаменова, Бобчева” за вписване на адвокатски сътрудник Преслава Адрианова Маринова.

     От представените документи е видно, че трудовият договор е сключен на длъжност – правен /адвокатски/ сътрудник с код по НКПД 34113006 за правен сътрудник, а не с код 34112008 за адвокатски сътрудник.

     Адвокатските съвети по Закон имат правомощие да водят специален регистър, съответно да вписват единствено и само адвокатски сътрудници, поради което указва на адвокатското дружество да приведе документите за вписване на адвокатския сътрудник в съответствие с разпоредбите на Закона за адвокатурата.

     2. Остава без разглеждане молба на Адвокатско дружество “Кисьова, Стаменова, Бобчева” за вписване на адвокатски сътрудник Слави Сергеев Стоилов.

     От представените документи е видно, че трудовият договор е сключен на длъжност – правен /адвокатски/ сътрудник с код по НКПД 34113006 за правен сътрудник, а не с код 34112008 за адвокатски сътрудник.

     Адвокатските съвети по Закон имат правомощие да водят специален регистър, съответно да вписват единствено и само адвокатски сътрудници, поради което указва на адвокатското дружество да приведе документите за вписване на адвокатския сътрудник в съответствие с разпоредбите на Закона за адвокатурата.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” и отписва Геновева Георгиева Цекова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева” и отписва Гюлсевер Тунджер Сали от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Пейчо Пейчев влиза в зала в 14.31 часа.

По точка пета от дневния ред:

Гласували:  11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 100 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Тончев влиза в зала в 13.38 часа.

Адв. Бакалов влиза в зала в 14.42 часа.

Адв. Данов напуска залата по уважителни причини.


 

Адв. Янев влиза в зала в 15.54 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, 10 минути почивка. Часът е 15.57.

Заседанието продължава след почивката.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Във връзка с доклад на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, възлага на адв. Янев да изготви декларация, която да изпрати предварително на членовете на адвокатския съвет за запознаване.

     Текстът на декларацията да се одобри в заседание на САС.

По точка девета от дневния ред:    


     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 Р Е Ш И:

     Остава без разглеждане молба Вх. № 978/08.02.2016 година, подписана от членовете на Избирателната комисия, избрана на осн. чл. 101, ал. 1 ЗА от трите органа на САК да организира и проведе изборите за органи на САК и за делегати през 2016 година за увеличаване на “възнагражденията им”, тъй като изборния процес още не е приключил.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да не изпраща официални представители от съвета по покана на Адвокатската колегия на гр. Барселона за чествания по повод деня на техния патрон.

     Да се изпрати учтив отказ.

Адв. Пороминска влиза в зала в 17.20 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, прекратявам изказванията.

     Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание в 17.27 часа.

     Следващото заседание е редовно, вторник - 16.02.2016 година.

                                     Адв. Петър Китанов: ……………………….

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: …………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне