ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №13
от заседание на Избирателната комисия на САК

по чл.99, ал. 2 във връзка с чл.101 от ЗА

 Днес, 07.02.2016 г. в 8,55 часа, се откри заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл.99, ал.2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г., избрана, на основание чл.101, ал.1 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 17.11.2015 година.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова;

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на ред за заместване на членове на избирателни бюра от утвърдения от САС списък на резервните членове.

2. Разни.

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред, който беше приет единодушно от присъстващите членове на ИК на САК.

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

По т.1 от Дневния ред:

Утвърждаване на ред за заместване на членове на избирателни бюра от утвърдения от САС списък на резервните членове.

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК реши при неявяване на някой от основните членове на избирателно бюро до 09,00 ч., същият се заменя от резервен член от утвърдения от САС списък, който е на разположение към този момент.

По т.2 от Дневния ред:

Заседанието на ИК на САК продължи в 11,45 часа, когато Председателят докладва, че в 11,15 часа е постъпила Жалба от адв. Николай Руневски, адв. Константин Димитров и адв. Елка Пороминска.

На основание чл.102, ал.1 във връзка с чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

РЕШЕНИЕ №53

 В Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия на 07.02.2016 г. в 11,15 часа е постъпила Жалба от адв. Николай Руневски, адв. Константин Димитров и адв. Елка Пороминска, в която се твърди, че на маса, организирана от кандидата за Председател на САК Ивайло Данов се извършва попълване на бюлетини от членове на избирателния щаб, вместо от гласуващите адвокати, на място, различно от указаното от ИК.

Съгласно чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК разглежда постъпилите жалби във връзка с провеждането на избора, като се произнася незабавно по тях с решение, което не подлежи на обжалване.

Предвид цитираната законова разпоредба, ИК на САК извърши незабавна проверка на мястото, посочено в жалбата и разпореди на всички лица, които не упражняват правото си на глас да освободят местата за гласуване, с цел осигуряване на нормалното протичане на изборния процес.

Предвид изложеното, ИК на САК реши на охраната на зала „Св.София“ да бъде дадено указание да не допускт лица без адвокатска карта или такива, които не фигурират в списъците на адвокатите с право на глас, освен лицата, които са ангажирани официално с материално-техническото обезпечаване на изборния процес. При възникване на спорни ситуации се извършва проверка в избирателните списъци.

Решението да се обяви на публично място пред кабинета на ИК на САК във фоайето на зала „Св.София“.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

 

Членове:

 

Виолета Красимирова Темелкова - Петрова:…………………..

 

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова:................................

Споделяне