РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ
55/07.02.2016 г.

 относно: избора на Председател на Софийски Адвокатски Съвет

 Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл.108, ал.3 във връзка с чл.106, ал.2 и 3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 07.02.2016 г. в 23,45 часа,

 ОБЯВИ следните резултати от проведения допълнителен избор,

по см. на чл.108, ал.1 от ЗА:

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1843

Брой действителни гласове: 1602

Брой недействителни гласове: 241

Брой мандати за разпределяне: 1

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Ивайло Димитров Данов

1035 гласа

ИЗБРАН

2. Елка Бойчова Пороминска

567 гласа

неизбран

Въз основа на резултатите от избора, на основание чл.108, ал.4 от ЗА, ИК на САК

 Р Е Ш И:

Обявява за избран за Председател на Софийския адвокатски съвет:

Ивайло Димитров Данов, получил 1035 действителни гласове от подадените при гласуването за председател на САС, проведено на 07.02.2016 г.

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

Обявено на 07.02.2016 г. в 23,50 часа.

Споделяне