ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №12
от заседание на Избирателната комисия на САК

по чл.99, ал. 2 във връзка с чл.101 от ЗА

 

Днес, 04.02.2016 г., се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл.99, ал.2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г., избрана, на основание чл.101, ал.1 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 17.11.2015 година.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова;

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на органи на САК – допълнителен избор на 07.02.2016 г.;

2. Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната - допълнителен избор на 07.02.2016 г.;

3. Приемане на условия и ред за провеждане на публичен жребий с оглед определяне на избраните кандидати при установяване на равен брой действителни гласове.

4. Упражняване правото на глас чрез пълномощник на допълнителния избор.

5. Разни.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред, който беше приет единодушно от присъстващите членове на ИК на САК.

 

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

 

Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на органи на САК - допълнителен избор на 07.02.2016 г.

 

На основание чл.102, ал.1 във връзка с чл.104 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №49

 

Утвърждава образец на бюлетина за избор на органи на САК - допълнителен избор на 07.02.2016 г., представляващ Приложение №1 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.2 от Дневния ред:

 

Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната - допълнителен избор на 07.02.2016 г., представляващ Приложение №2 – неразделна част от това решение.

 

На основание чл.102, ал.1 във връзка с чл.104 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №50

 

Утвърждава образец на бюлетина за избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната - допълнителен избор на 07.02.2016 г., представляващ Приложение №2 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.3 от Дневния ред:

 

Приемане на условия и ред за провеждане на публичен жребий с оглед определяне на избраните кандидати при установяване на равен брой действителни гласове.

 

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №51

 

В случай, че след преброяване на гласовете за отделните видове избор се установи, че някой от кандидатите е получил напълно еднакъв брой гласове с друг/-ги кандидати, с оглед попълване на утвърдения брой мандати за съответния вид избор, ИК на САК ще проведе публичен жребий във фоайето на зала „Св.София“ в сградата на Народното събрание (бивш Партиен дом), с адрес: гр.София, пл. "Княз Александър I" №1 при следните условия и ред:

 

1. Председателят на ИК на САК обявява публично имената на кандидатите, които са получили еднакъв брой действителни гласове, посочва броя на действителните гласове, които те са получили и за кой вид избор се отнасят;

 

2. ИК на САК подготвя празна, непрозрачна кутия, в която се поставят непрозрачни пликове с листчета, върху които са изписани имената на кандидатите, получили еднакъв брой действителни гласове за съответния вид избор, като преди сгъването и поставянето им в пликовете, ги показва публично пред присъстващите;

 

3. Председателят поканва един от независимите наблюдатели, по см. на чл.106, ал.1 от ЗА, да разбърка пликовете с имената на кандидатите по т.1, поставени в непрозрачната кутия;

 

4. Председателят на ИК на САК изтегля един от пликовете, отваря го и публично оповестява името на кандидата, който ще се счита избран за съответния вид избор.

 

5. Публичният жребий се провежда толкова пъти, колкото мандата има за разпределяне за съответния вид избор между кандидати с еднакъв брой действителни гласове.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.4 от Дневния ред:

 

Във връзка провеждането на допълнителен избор за органи на САК и делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, по смисъла на чл.108, ал.1 от ЗА, и предвидената в чл.81, ал.6 и 7 от ЗА възможност за упражняване правото на глас чрез пълномощник,

на основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №52

 

Всеки адвокат, член на САК, който съгласно ЗА има право да гласува на допълнителния избор, насрочен за 07.02.2016 г., може да упражни това свое право лично или чрез пълномощник. В случай че на проведения на 30-31.01.2016 г. избор, адвокатът е бил представляван от пълномощник, но на 07.02.2016 г. желае да упражни правото си на глас лично или чрез друг пълномощник, негово е задължението, респ. отговорността, да уведоми лицето за оттегляне на представителната власт.

В случай че, адвокатът ще упражни правото си на глас чрез същия пълномощник, пълномощникът ще следва да заяви този факт на съответното избирателно бюро и в потвърждение на това да завери копието на пълномощното, представено от него при гласуването на 30-31.01.2016 г., и въведено в базата данни, което е налично в избирателното бюро.

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

 

Членове:

 

Виолета Красимирова Темелкова - Петрова:…………………..

 

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова:................................

Споделяне