Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

РЕШЕНИЕ
№ 47/31.01.2016 г.

относно: избор на Председател на Дисциплинарния съд на

Софийската адвокатска колегия

 Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 31.01.2016 г. в 23,55 часа,

 ОБЯВИ следните резултати от избора:

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1647

Брой действителни гласове: 1472

Брой недействителни гласове: 175

Брой мандати за разпределяне: 1

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Захаринка Тодорова Мазнева

52 гласа

неизбран

2. Христина Викторова Георгиева

6 гласа

неизбран

3. Ради Иванов Тончев

9 гласа

неизбран

4. Евгения Петрова Гечева

25 гласа

неизбран

5. Стойко Вътев Бърборски

10 гласа

неизбран

6. Миглена Вълчева Тошева

15 гласа

неизбран

7. Светозар Георгиев Златанов

669 гласа

допълнителен избор

8. Пламен Йорданов Ангелов

686 гласа

допълнителен избор

 

 

Въз основа на резултате от избора, на основание чл.107 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

 

Допуска до участие в допълнителен избор за Председател на Дисциплинарния съд на Софийска Адвокатска Колегия:

 

1.Светозар Георгиев Златанов, получил 669 действителни гласове.

2.Пламен Йорданов Ангелов, получил 686 действителни гласове.

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал 4 от ЗА.

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………..

Обявено на 31.01.2016 г. в 23,55 часа.

Споделяне