ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

Днес, 28.12.2015 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 17.11.2015 година.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова;

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменение и допълнение на Методически указания за провеждане на избори за органи на Софийската адвокатска колегия, насрочени за 30-31.01.2016 г.

2. Изменение и допълнение на Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г.

3. Определяне председателите на избирателните бюра;

4. Вземане на решение относно действията на изборните бюра при приключване на гласуването на 30.01.2016 г. и продължаването му на 31.01.2016 г.

5. Вземане на решение относно организационно-техническата подготовка на изборите.

6. Разни

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

 

Приемане на решение за изменение и допълнение на Методически указания за провеждане на избори за органи на Софийската адвокатска колегия, насрочени за 30-31.01.2016 г.

 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №12

 

1. В Методическите указания за провеждане на избори за органи на Софийската адвокатска колегия, насрочени за 30-31.01.2016 г. текстът на т.2, б.“в“ от раздел III „Гласуване“ се допълва и придобива следната редакция: „в/ Ако адвокатът гласува с пълномощно, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Пълномощното следва да бъде предварително заверено с печата на адвокатския съвет най-късно в деня на избора. Пълномощното се задържа от избирателното бюро при подписването на гласоподавателя в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа.“

2. В Методическите указания за провеждане на избори за органи на Софийската адвокатска колегия, насрочени за 30-31.01.2016 г. текстът на т.2, б.“г“ от раздел III „Гласуване“ се изменя, както следва: В случай на произвеждане на допълнителен избор, адвокатът, който желае да гласува чрез пълномощник, не е длъжен да представя ново пълномощно за гласуване на допълнителния избор.“

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

 • Против: 0

 

По т.2 от Дневния ред:

 

Приемане на решение за изменение и допълнение на Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г.

 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №13

 

1. В Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г. текстът на т.2, б.“в“ от раздел III „Гласуване“ се допълва и придобива следната редакция: „в/ Ако адвокатът гласува с пълномощно, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Пълномощното следва да бъде предварително заверено с печата на адвокатския съвет най-късно в деня на избора. Пълномощното се задържа от избирателното бюро при подписването на гласоподавателя в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа.“

 

2. В Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г. текстът на т.2, б.“г“ от раздел III „Гласуване“ се изменя, както следва: В случай на произвеждане на допълнителен избор, адвокатът, който желае да гласува чрез пълномощник, не е длъжен да представя ново пълномощно за гласуване на допълнителния избор.“

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.3 от Дневния ред:

 

Определяне на председателите на избирателните бюра

 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №14

 

Определя председателите на избирателните бюра, както следва

 

І   БЮРО

1.ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛИЕВ АНТОНОВ  

 

ІІ   БЮРО

            1.МЕТИН   МУСТАФОВ ИБРИЯМОВ

           

            ІІІ БЮРО

            1.ИВАЙЛО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

           

            ІV БЮРО

            1.РАФИ ОНИК МАДЖЕЛЯН

           

            V   БЮРО

            1.ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТОВ

           

VІ   БЮРО

            1.ПЕТКО АВРАМОВ ПЕТКОВ  

           

VІІ   БЮРО

           1. ВАСИЛ ДОНОВ ТОШЕВ

                

VІІІ   БЮРО

 1. 1.ЕЛИ БОРИСЛАВОВА БАЛАБАНОВА

 

            ІХ   БЮРО

            1. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ

           

Х   БЮРО

            1.ГАЛИН АВРАМОВ ГАНЧЕВ

           

            ХІ   БЮРО

            1.КРАСИМИР   ЙОРДАНОВ МИЛЕВ  

           

ХІІ   БЮРО

            1.АДЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ХАДЖИЙСКА

           

            ХІІІ   БЮРО

            1. КИРИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

           

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.4 от Дневния ред:

 

Вземане на решение относно действията на изборните бюра при приключване на гласуването на 30.01.2016 г. и продължаването му на 31.01.2016 г.

 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №15

 

         При приключване на гласуването на 30.01.2016 година, отворите на изборните урни се запечатват с лист хартия, подписан от всички членове на съответното избирателно бюро, и изборните урни се облепват с ленти, подпечатани с печата на съответното избирателно бюро. Избирателният списък, списъкът на адвокатите, които не са отчели членския си внос в сроковете по чл.49 от ЗА, другите книжа и материали се прибират в голям плик (за всяко ИБ поотделно), който се надписва с номера на Избирателното бюро, залепва се и на гърба му се подписват членовете на ИБ. Така запечатаните урни за гласуване и пликове със списъците и др. книжа и материали се прибират в хранилище, което се заключва и се запечатва с хартиени ленти, подпечатени с печата на избирателното бюро, и подписани от членовете на избирателната комисия. Ключът се съхранява в председателя на Избирателната комисия на САК.

На 31.01.2016 г. в 8.30 ч. хранилището, в което се съхраняват изборните урни и книжа, се разпечатва в присъствието на всички членове на ИК на САК и на ИБ.

Избирателните бюра получават от членовете на Избирателната комисия на САК празни изборни урни за гласуване на 31.01.2016 г. и плика със списъците и другите книжа и материали за съответното избирателно бюро. Урните от избора, проведен на 30.01.2016 г. остават в хранилището, което се заключва и облепва по описания по-горе ред. Те се изваждат след обявяване на края на гласуването на 31.01.2016 г. и се предоставят на съответните Избирателни бюра за преброяване на бюлетините и установяване на резултатите от гласуването, по реда, предвиден в Методическите указания, приети от ИК на САК.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

            

По т.5 от Дневния ред:

 

Вземане на решение относно организационно-техническата подготовка на изборите.

 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №16

 

За произвеждането на изборите за органи на Софийската адвокатска колегия и за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната Адвокатският съвет следва да осигури най-късно до 26.01.2016 г.:

 1. Изработването на печати (заредени със синьо мастило) на избирателните бюра, по образец, утвърден от ИК на САК, както следва: горям кръг, в който се изписва: „САК ∙ Избори 2016 г.“ и вътрешен кръг: „Избирателно бюро №....“ – 13 броя, или - парични средства за изработването им; 
 2. Маси (бюра) – не по-малко от 50 броя, и столове – не по-малко от 60 броя, разделени (при възможност) от паравани, с цел обособяване на места за гласуване (при наличие на техническа възможност) и спокойното протичане на изборния процес;
 3. Компютри за всяко от избирателните бюра и за ИК на САК – общо 14 броя;
 4. Интернет достъп в залата за провеждане на изборите: 30 и 31.01.2016 г., а при провеждане на допълнителен избор - и на 07.02.2016 г.;
 5. USB памет (флашки) – 3 броя;
 6. Непрекъснатост на електрозахранването в залата, определена за провеждане на изборите;
 7. Хранилище за съхраняване на изборните книжа и материали на 30-ти срещу 31-ви януари 2016 г., а в случай на провеждане на дъполнителен избор - и за периода между 31.01.и 07.02. 2016 г.;
 8. Принтер, скенер и копирна машина или 1 мултифункционално устройство – със зареден тонер;

9.Резервен зареден тонер – 1 брой;

10.Избирателни урни/кутии за гласуване – общо 39 броя (26 основни и 13 резервни);

11.Хартия за отпечатване на бюлетините, протоколите на избирателните бюра и комисията и за работа на избирателните бюра при преброяването – 4 кашона;

12.Отпечатване на не по-малко от 2000 бюлетини за органи на САК и не по-малко от 2000 бюлетини за делегати;

13.Пликове за гласуване, съобразени с размера на бюлетините – не по-малко от 4000 броя;

14.Канцеларски материали:

 • химикалки за членовете на избирателните бюра – пишещи с червен цвят – 50 броя;
 • химикалки за местата за гласуване – за ползване от гласоподавателите – пишещи със син цвят – не по-малко от 200 броя,
 • линии за подпомагане дейността на избирателните бюра при преброяване на гласовете – 14 бр.,
 • калкулатори – 14 бр.,
 • бели хартиени ленти за облепване на кутиите за гласуване – най-малко 50 броя;

15.Отпечатването на избирателните списъци за всяко избирателно бюро и списъците на лицата, които не са се издължили към касата на колегията къмдекември 2015 г. за всяко избирателно бюро;

16.Отпечатване на два броя формуляри на протоколи за всяко от избирателните бюра, включващи всички имена от листата за гласуване + 3 резервни формуляра;

17.Условия за заверка на пълномощните на адвокатите до приключване на гласуването;

18.Чернови на протоколи – 13 бр., работни листи – 13 бр.;

19.Отпечатване по 20 бр. методически указания за начина на гласуване за всеки от двата вида избор;

20.Вода и храна за членовете на избирателните бюра и на ИК на САК за двата дни на гласуването, както и за допълнителния избор;

21.Зала за провеждане на инструктаж на членовете на избирателните бюра и резервите в периода от 25-ти до 28-ми януари 2016 г., конкретната дата за който ще бъде определена допълнително от ИК на САК.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова - Петрова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова:................................

Споделяне