Протокол № 22 от 14.07.2015

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 22

На 14.07.2015г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Прием;

2.                  Кадрови;

3.                  Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

4.      Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5.      Вземане на решение относно заверяване на отчети, подадени

          след  срока по чл. 38 ЗПП;

6.   Обсъждане на поставени от адвокати въпроси за

          проблеми при работата ни в съдебните учреждения и за    

          провеждане на срещи на ниво председатели по тези         

     въпроси и във връзка с публикувано писмо на адв. Жени

     Михайлова от 09.06.2015г., както и въпроси поставени  

     от адв. Ивайло Данов;

7.   Предложение на адв. Надя Ванчева за обучение по личностно

          развитие, ораторско майсторство и комуникация;          

8.   Молба по чл. 36 (3)ЗА;

9.   Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.  Александър Василев Хамънов

4.  Елка Бойчова Пораминска

5.  Валентина Видинова Адиркова

6.  Ивайло Димитров Данов

7.  Ирина Василева Начкова

8.  Николай Стефанов Руневски

9.  Пейчо Йорданов Пейчев

10.  Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.  Пламен Йорданов Ангелов

3.  Владислав Александров Янев

4.  Георги Ламбрев Бакалов

5.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъстват представители на КС:

Н. Николов  

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

В залата присъстват представители на ВАС – адв. Ст. Желев и адв. М. Топчийски

     Присъства адв. Л. Талев – Председател на Асоциацията на младите адвокати.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /адв. К. Димитров/: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет в 14.53 часа.

По точка първа от дневния ред:

     Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните кандидати за адвокати и младши адвокати, които се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване на 14.07.2015г.;

     1. КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     2. БОГОМИЛ ТОДОРОВ ГАЙДАРСКИ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     3. СЛАВ ГЕОРГИЕВ САЧАНСКИ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     4. МИЛА СТЕФАНОВА ТОНЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     5. ТЕОДОРА ИВОВА ИВАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     6. ДАНИЕЛ ЕВГЕНИЕВ ВУЧКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     7. МАРТИН НЕДКОВ НЕДКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     8. СОФИЯ РУМЕНОВА ТАИРСКА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     9. КРАСИМИР ЕЛЮАРОВ ГОРАНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мюрай Мустафова Фейзиева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 06.07.2015 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. 23 (2) ЗА уважава заявлението за възобновяване упражняването на адвокатска професия на адв. Нестор Драгомиров Несторов, считано от 14.07.2015 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 7 “ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

           3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Данов, Пороминска, Начкова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Милен Стефков Михайлов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.07.2015г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Нели Игнатова Недкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.07.2015г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мария Георгиева Петрова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.08.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Гемков и партньори” и отразяване по партидата на дружеството промяната в адреса на управление на същото, както следва; София, ул. “Кракра” № 14, вх. 1, ет. 1, ап. 2.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” -  единодушно

На основание горното, Съветът

                              Р Е Ш И:

На осн.чл. 52 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия към САК Адвокатско съдружие С енд М „Караоглан и партньори.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество “Кинстелар с.р.о. Адвокатска кантора – клон София/Лукаш Шевчик” и вписва Милеслава Георгиева Богданова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.  Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Николов и Шойлев”

и отписва София Руменова Таирска от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.  Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Камбуров и

съдружници“ и отписва Яна Николаева Лазарова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     3. Уважава заявлението на адвокат Милен Стефков Михайлов и отписва Теодор Младенов Тодоров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     4. Уважава заявлението на адвокат Ивайло Петров Табаков и отписва Мирослав Росенов Моллов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице

по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Минаваме към точка четвърта от дневния ред.

     Колегата Христов има думата.

     ХРИСТОВ: – Уважаеми колеги, преди точка четвърта предлагам да разгледаме точка пета, тъй като според мен съществува един проблем, който трябва да разрешим.

     ПОРОМИНСКА: – Прав е.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Промяната в дневния ред предлагам да не я гласуваме.

     Не бяха направени възражения.

По точка пета от дневния ред:

Адв. Янев влиза в зала в 15.07 часа.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се отразяват в софтуерната системата “служебни защити”, а в случай че няма такава опция в софтуера, да се описват и да се отразяват от служителите от отдела всички дела, получени от определените от САС адвокати, вписани в НРПП, които са преупълномощили свои колеги по тези разпределени им дела.

     Гласували: 9 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Данов, Адиркова

     На основание горното, Светът

Р Е Ш И:

     Да се спре разпределението на дела по ЗПП на адвокатите Георги Аргиров, Стоян Петров и Божидар Колев, вписани в НРПП,  които извършват преупълномощаване и отказват на практика да поемат делата лично.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

            1 “ПРОТИВ” – Янев

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 300 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

     Адв. Евгения Михайлова от САК влиза в зала в 15.16 часа.

     Гласували: 4 “ЗА” – Пейчев, Адиркова, Руневски, Данов

               6 “ПРОТИВ” – Дончев, Хамънов, Начкова, Пороминска, Димитров, Янев /в гласуването не взе участие адв. Христов, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отхвърля процедурното предложение на адв. Данов разискванията по точка шеста от дневния ред да продължат след разпечатване на хартиен носител на проекта за решения, изготвен от временната комисия във връзка с писмото на адв. Евгения Михайлова от САК.

Адв. Бакалов влиза в зала в 15.25 часа.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски районен съд, съветът

Р Е Ш И:

     1. Да се изготви писмо до председателя на СРС, с което да се поставят за решаване въпросите относно:

•        осигуряване на помещение, което да се ползва като адвокатска стая само от адвокати, като предлагаме това да бъде помещението, оборудвано с маси и столове в т. нар. „предархив“. Намираме, че т. нар. „читални“ не представляват адвокатски стаи, не отговарят на нужните условия за работа на адвокати във връзка с проучване на делата и подготовката им по тях.

•        Да се поставят на видно място указателни /информационни/ табели, че адвокатите се обслужват с предимство съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата и да се приложи на практика цялата  законова разпоредба на този текст от закона.

•        Да се осигури служебен вход за адвокатите, през който същите да преминават при еднакъв режим със съдии, прокурори и служители на съда.

•        Да се осигури ежедневна актуализация на сайта на СРС, като се създаде възможност да се следи движението по делото, включително и постъпили молби, определения, разпореждания на съда, съдебни протоколи, както и публикуване на съдебни актове;

•        Да се осигури периодично обучение и квалификация на служителите в СРС /секретари и деловодители/ във връзка с техните задължения по  движението на делата, с цел подобряване на ефективността на работата им и комуникация с адвокати и граждани. Установени са множество пропуски и непознаване на специфичната материя, с която работят.

•        Да се осигури постоянен достъп до делата, в рамките на целия работен ден по време на инвентаризацията, вкл. и с дежурни гишета;

•        Когато делото не се намира в деловодството, да се осигури препис от протоколи и решения чрез разпечатване в деловодството от системата на съда.

•        Да се спазват законоопределените срокове за изготвяне на съдебните протоколи и своевременно връщане на делата в деловодствата на съда след провеждане на заседанията и след даването им за доклад.

•        Да се оптимизира работата на служителите в предархив и архив във връзка с достъпа до делата и се ускори обслужването на адвокатите.

•        Мониторите в съдебните зали да бъдат поставени по начин, така че да може да се следи текста на протокола от двете адвокатски банки.

•        Да се потърси разрешение на проблема с насрочването на множество дела в един и същи час, при което адвокатите чакат по един, а понякога и по няколко часа за да влезнат в заседание, което представлява неуважение към адвокатите и пречи за нормалното планиране на работния им ден.

•         Да се предостави възможност на желаещите адвокати за закупуване на електронни карти за копирните машини, разположени в коридорите на съда, за копиране на документи на адвокати при необходимост.

•        Да се разреши на адвокатите да правят копия на документи от делата със своя техника /телефони, скенери и др./.

•        Да се осигурят определен брой места за паркиране на адвокатските коли във вътрешния двор на съдебната сграда.

2. Да се организира и проведе среща с Председателя на СРС по поставените по-горе въпроси за своевременното им разрешаване.

Адв.

     Гласували: 8 “ЗА”

                 3 “ПРОТИВ” – Начкова, Руневски, Пороминска

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Данов

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     По дела с особени представители след завършване на фазата при постъпили жалби и преди изпращане на съобщения за решения, подлежащи на обжалване или съобщения с жалби на насрещната страна, делата да се изпращат за определяне на адв. възнаграждение за следващата инстанция и внасянето му;

     Адв. Ангелов влиза в зала в 15.43 часа.

     Гласували: 11 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ” – Руневски

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се изиска да се изготвят проекто-доклади по делата съобразно изискванията на ГПК.

     Гласували: 11 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Руневски

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     За делата с монополистите - „Топлофикация“АД, ЧЕЗ, ЕОН и др. да се спазват съдопроизводствените правила, за да не бъде  изходът от делата предрешен, тъй като не се взимат предвид аргументите на страните, за което има множество оплаквания от адвокати.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно/в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се осигурят монитори, от които да е възможно да се следи от страните текстът на протокола по време на  заседанието.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно/в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се поставят на видно място указателни /информационни/ табели, че адвокатите се обслужват с предимство съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата и да се приложи на практика пълната  разпоредба на този текст от закона.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се осигури постоянен достъп до делата в Стара архива, съгласно Правилника за администрацията на съдилищата;

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно/в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се осигури възможност за информиране за хода на заседанието в СГС, както и оповестяване на разглежданите дела чрез съществуващата озвучителна уредба и ел. Табла;

     Гласували: 11 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Руневски

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се разпореди от Председателя на градски съд да се преустанови практиката за заплащане на депозитни дела в едногодишен срок от приключване на фазата, като се направи искане да се промени същата, тъй като този вид дела не попадат под действието на ЗПП - изм. разпоредба от 19.03.2013г., която е само за бюджетни дела по реда на ЗПП.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се осигури спазване на сроковете за своевременно изготвяне на протоколите от съдебните заседания, с оглед възможността за искане на поправка и допълване в срока по закон, както и за изготвянето на писмените защити след приключване на делото. Протоколите да се изготвят с реални дати.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се изравни входно-изходният режим с този на съдии, прокурори и служители.

     Гласували: 8 “ЗА”

                     2 “ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска

               2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Данов /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     По дела с особени представители, след завършване на фазата и преди изпращане на съобщения за решения или съобщения със жалби на насрещната страна, делата да се изпращат за определяне на адв. възнаграждение за следващата инстанция и за внасянето му.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се уеднакви режимът на достъп до наказателни дела на прокурори и адвокати и да не се изнасят делата извън канцелариите на съда от други лица, освен от служителите на съда и съдиите.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Звукозаписите в съдебните зали да се извършват съобразно ГПК, АПК и НПК, за което участниците в процеса да бъдат предварително уведомявани.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се възстанови банковият салон за заплащане на такси и разноски по делата, както и да се осигури поставянето на ПОС терминални устройства в съдилищата за заплащане на такси и разноски по делата.

     Гласували: 11 “ЗА”

                1 “ПРОТИВ” – Руневски

             Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът;

Р Е Ш И:

     Да се спазват сроковете за администриране, разглеждане и  решаване на делата, с оглед неоправданото им забавяне и игнориране на молбите за бавност от състави на СГС, които не се уважават, но и не се администрират към по-горните съдилища от последните.

     Гласували:  6 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска

                 3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  Димитров, Данов, Начкова /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски районен съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се осигури от СРС спазването на сроковете за своевременно изготвяне на протоколите от съдебните заседания, с оглед възможността за искане на поправка и допълване в срока по закон, както и за изготвянето на писмените защити след приключването на делото. Протоколите да се изготвят с реални дати.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не взе участие адв. Дончев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд и Софийски районен съд, съветът

Р Е Ш И:

     В СГС да се следи стриктно за попълване на картоните и наличието им в деловодството на съда при движението на делата.

     Гласували: 10 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ”– Бакалов, Руневски

                1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Дончев

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията в Софийски градски съд, съветът

Р Е Ш И:

     Да се поставят машини за вода, закуски и кафе в сградите на съдилищата

     Гласували: 1 “ЗА” – Янев

                 2 “ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска

                10 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отхвърля предложението на адв. Янев да се сезира СГС с молба да

се разпределят равномерно делата на съставите, а не същите да се гледат

в един ден от седмицата.

     Гласували: 12 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ”– Руневски

             Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията, съветът

Р Е Ш И:

     Да се направи искане да се осъществи необходимата промяна

в транспортната схема на общината, така че да има удобна връзка  с

новите сгради на СРС и между съдилищата от всички части на града, както

и да се определи място – служебни места за паркиране от адвокати около новите сгради на СРС.

     Гласували: 12 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ”– Руневски

             Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията във всички съдилища в София, съветът

Р Е Ш И:

     Във всички съдилища да се осигури звукозапис на заседанията, които да се съхраняват в срок до влизане на решението в сила, но не по-малко от три години с оглед срока за търсене на дисциплинарна отговорност от субектите в процеса.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове на Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията във всички съдилища в София, съветът

Р Е Ш И:

     Да се напише писмо до всички съдилища и се осъществи среща по тези въпроси с председателите им.

     Гласували: 6 “ЗА”

                     3 “ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска, Дончев,         

                3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Ангелов, Димитров /в гласуването не взе участие адв. Янев, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отхвърли предложението на адв. Данов да се изготви писмо до МП с искане за отпускане на средства за скенери за главния служебен вход в новата сграда на СРС.

     Гласували: 11 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ” – Руневски

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” /в гласуването не взе участие адв. Янев, който временно е извън зала/

Р Е Ш И:

     Да се изготви писмо до МП с молба да съдейства и разпореди уеднаквяване на сайтовете на съдилищата за улеснение на тяхното ползване, както и за тяхната пълнота, както и за създаване на дистанционен достъп на желаещите адвокати до досието на всяко едно дело чрез регистрационен режим.

     Гласували:  8 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Руневски

                 4 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пороминска, Янев, Дончев, Хамънов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Писмо до ВСС с искане за отпускане на щат за гардеробиери в новата сграда на СРС, където има две помещения за гардероби.

     Гласували: 12 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ”– Руневски

             Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

     По предложения на адвокати от САК, обобщени от адв. Евгения Михайлова в отделно писмо и допълнителни предложения на членове от Софийския адвокатски съвет относно проблеми при упражняване на професията във всички съдилища в района на гр. София, съветът

Р Е Ш И:

     - Да се иска от председателя на СГС и на СРС да се посочи на какво основание е въведена практиката за заплащане на депозитни дела в едногодишен срок от приключване на фазата, като се направи искане да се промени същата, тъй като този вид дела не попадат под действието на ЗПП- изм. разпоредба от 19.03.2013г., която е само за бюджетни дела по реда на ЗПП.

     - Да се осигури от всички съдилища спазването на сроковете за своевременно изготвяне на протоколите от съдебните заседания, с оглед възможността за искане на поправка и допълване в срока  по закон, както и за изготвянето на писмените защити след приключването на делото. Протоколите да се изготвят с реални дати.

- Да се поставят машини за вода, закуски и кафе в сградите на съдилищата;

- Да се изравни входно-изходният режим с този на съдии, прокурори и служители;

- По дела с особени представители, след завършване на фазата и преди изпращане на съобщения за решения или съобщения със жалби на насрещната страна, делата да се изпращат за определяне на адв. възнаграждение за следващата инстанция и внасянето му;

- Да се уеднакви режимът на достъп до наказателните дела на прокурори и адвокати и да не се изнасят делата извън канцелариите на съда от други лица, освен от служителите на съда и съдиите.

- Звукозаписите в съдебните зали да се извършват съобразно ГПК, АПК и НПК, за което участниците в процеса да бъдат предварително уведомявани;

- Да се възстанови банковият салон за заплащане на такси и разноски по делата, както и да се осигури поставянето на ПОС-терминални устройствав съдилищата за заплащане на такси и разноски по делата;

- Във всички съдилища да се осигури звукозапис на заседанията, които да се съхраняват в срок, до влизане на решението в сила, но не по-малко от три години с оглед срока за търсене на дисциплинарна отговорност от субектите в процеса.

- Във всички съдилища да се следи стриктно за попълване на картоните и наличието им в деловодствата на съдилищата при движението на делата;

- Да се спазват сроковете за администриране, разглеждане и  решаване на делата, с оглед неоправданото им забавяне и игнориране на молбите за бавност, от състави на СРС, които не се уважават, но и не се администрират към по-горните съдилища от последните.

•        Да се напише писмо до всички съдилища и се осъществи среща по

тези въпроси с председателите им.

Заседанието продължава след почивката.

По точка девета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не взе участие адв. Руневски, който временно е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийският адвокатски съвет да влезе в контакт със Столична община като й предложи на паметника на адв. Димитър Пешев да бъде изписан текст, който да гласи, че същият е адвокат от Софийската адвокатска колегия и има съществен принос за спасяването на българските евреи по време на Втората Световна Война.

     За целта Софийският адвокатски съвет възлага на адв. П. Пейчев – член на същия да влезе в контакт с Главния архитект на община “Триадица” и проучи въпроса за използването и представянето на паметниците на културата.

     По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да предостави предложението на адв. Ваня Банкова от САК за провеждане за обучение по личностно развитие, ораторско майсторство и комуникация на Комисията за повишаване на професионална квалификация, като същата се запознае с предложението и излезе с конкретно проекторешение, което да докладва пред членовете на САС.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Следващото заседание е редовно и не го подлагам на гласуваме.

     Колеги, закривам заседанието в 17.54 часа.

                                     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ………….

                                     / Адв. Константин Димитров /

                                     СЕКРЕТАР на САС: …………………

                                    / ад.Владимир Дончев /

Споделяне