Стенографски протокол ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

                                                         Стенографски протокол


ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ


Събота, 24 и 25 януари 2015 г. – з. „София”,
Народно събрание
София

СЪДЪРЖАНИЕ
ОТКРИВАНЕ                                   4
Председателстващ Владимир Дончев
Петър Китанов   -               5, 55, 62, 75, 140, 183, 187, 191
Владимир Дончев                               14, 36, 119
Николай Николов                                  40
Людмил Рангелов                                  43
Тодор Филипов                                44, 167, 168
Ивайло Данов                                            52, 125, 135, 188
Емил Иванов                                     54, 62
Владислав Янев                                    56, 76, 85
Любомир Денев                                      59
Янаки Зибилянов                                  63
Лялев                                          66
Велислав Величков                       69, 141, 142, 172, 174
Антонина Душева                                733, 75
Александър Машев                                  81, 87
Константин Димитров                               86
Николай Руневски                        87, 156, 171, 189, 191
Антони Стефанов                                    88
Петя Колчева                                       91
Пламен Ангелов                                       94
Любомир Талев                                         97, 113, 135, 196
Владимир Иванов                                       102
Мирослав Димитров                                  104
Йосиф Герон                                      106
Красимира Михайловска                           108, 113
Валерий Ждраков                               110, 187
Борислав Вълчев                                  114
Мариана Митова                                     118, 175
Румяна Сидерова                                      122, 173
Максим Таджер                                        123
Марио Топчийски                                        127, 132, 158, 184
Мария Вълканова                                  130, 132
Ива Георгиева                                          133
Георги Бакалов                                      135, 139
Анелия Алексиева                                137, 143, 174
Христо Христов                                    137, 140, 141, 142, 154
Албена Пенова                                           142, 166
Христо Ценков Христов                                 144
Пламен Гинов                                    146, 167, 171
Елка Пороминска                                     147
Ивайло Луканов                                      148, 195
Звездомир Лазаров        149, 155, 165, 168, 169, 173, 174, 194
Константин Димитров                            151
Стоян Желев                                152, 171, 173
Чавдар Тончев                                    153
Веселина Христова                                154
Мариела Стайкова                          161, 175, 183, 184, 190
Светлана Байчева                                  162, 170
Валентина Адиркова                             163, 195
Атанас Железчев                             164, 173
Евгения Григорова                                170
Христо Градинарски                             170, 200
Емануела Стоманякова                            171
Сутулова                                        190
Ради Дишовски                                    192
Захаринка Мазнева                           193, 203, 204
Георги Неделчев                           197, 200, 202
ЗАКРИВАНЕ                                    205
(8,00 часа)

ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, поради липса на кворум, общото събрание се отлага с един час по-късно и ще започне в 9,00 часа.

*   *   *

(9,00 часа)

ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, по моя часовник е точно 9 часа и 10 секунди. Съгласно изискванията на закона откривам годишното отчетно-изборно събрание на Софийската адвокатска колегия при следния

Дневен ред:

1. Разглеждане на Отчет за дейността на Адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решение по него.
2. Разглеждане доклад на Контролния съвет.
3. Приемане бюджет на колегията за следващата финансова година.
4. Разглеждане Отчет на Дисциплинарния съд.
5. Разглеждане Отчет на управителя на ОК „Адвокат”.
6. Определяне броя на членовете на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд.
7. Вземане на решение за премахване на саморазрушаващата се сграда на хранителния блок и бивша рецепция на Оздравителния дом на Софийската адвокатска колегия в с. Лозенец и изграждането на тяхно място на ресторантска част и конферентна зала.
8. Разни.
9. Избор на ръководни органи на Софийската адвокатска колегия, заедно с резервни членове на Софийската адвокатска колегия и председател на Дисциплинарния съд. Избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната.
По т. 1 от дневния ред давам думата на председателя на Софийската адвокатска колегия адвокат Петър Китанов.

ПЕТЪР КИТАНОВ: Уважаеми колеги, имам високата чест да представя пред Вас Отчета за дейността на Софийския адвокатски съвет за периода 1.01.2014 г. – 31.12.2014 г. Този отчет беше качен преди една седмица на сайта на колегията. Предполагам, че повечето от Вас са запознати с него, поради което ще се опитам да направя някои съкращения, докато излагам Отчета пред Вас.
Започвам с І раздел – Статистика и състав на Софийската адвокатска колегия и на Софийския адвокатски съвет.
По традиция, колеги, отчетният доклад на Софийския адвокатски съвет за извършената работа през годината започва със статистика, която дава яснота за членския състав на Софийската адвокатска колегия.
Членовете на Софийската адвокатска колегия към днешна дата са 5262 колеги, като от тях жените са 2815, а мъжете са 2447.
Най-възрастният адвокат е Петър Вачков, който е роден на 7.07.1921 г., а най-младият е Аделина Хаджийска, родена на 4.07.1990 г.
С най-дългогодишна адвокатска практика е Михаил Ленков Банев, който е член на колегията от 7.06.1952 г., като стажът му е 62 години и 7 месеца.
В сравнение с миналата година колегията се е увеличила със 127 колеги. Вписани нови адвокатски дружества са 34, а новите съдружия са 6.
Временно преустановили дейността си са 36 колеги, от които 8 по болест.
Извършени са 338 броя промени на данни на адвокати, дружества и съдружия, което е отразено в регистъра. Отписани са 138 колеги по различни причини, а поради смърт 25, както следва:
1. АСЕН КИРИЛОВ ДАМЯНОВ
2. ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
3. НАДЕЖДА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
4. МИЛЕНА ИВАНОВА ГЪРБАСАНОВА
 5. ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ-ЯПОНЧЕВ
 6. ГЕОРГИ МИТОВ САНДУЛОВ
 7. АНТОАНЕТА ВЕЛКОВА ПЕРНИКОВА
 8. ИВАНКА ИВАНОВА ЯНЕВА
 9. ВАЛЕРИЙ СТОИМЕНОВ МАНОИЛОВ
10. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТУДЕНЧЕВ
11. КАТЯ ВАСИЛЕВА ДОНЧЕВА
12. РАЙЧО ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ
13. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА
14. ЕЛЕНА ДИНЕВА БАКАЛОВА
15. ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЦЕВ
16. АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ МЕТОДИЕВ
17. АДЕЛИНА ДРАГАНОВА МИТЕВА-ПАСКАЛЕВА
18. ХРИСТО ТАКОВ ХРИСТОВ
19. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КУРУДЖИЕВ
20. МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ КЕМАНАДЖИЕВ
21. РОСЕН ВЛАДИМИРОВ ТАШЕВ
22. ХРИСТО ЯНАКИЕВ ХРИСТОВ
23. ДЕНЬО МАРИНОВ ТЕРЗИЙСКИ
24. ВАЛЕНТИНА НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА-ЕЛЛЕНГБОЕ
25. ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА-ГЕНЧЕВА.
Предлагам и моля да почетем паметта им с едноминутно мълчание. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)
Благодаря Ви, колеги. За Ваше сведение, припомням състава на Софийския адвокатски съвет, провел дейността през отчетния период, който е както следва: Ивайло Данов, Елка Пороминска, Ирина Начкова, Николай Руневски, Георги Бакалов, Владислав Янев, Валентина Адиркова, Пламен Ангелов, Константин Димитров, Пейчо Пейчев, Чавдар Тончев, Христо Христов, Александър Хамънов, Владимир Дончев и Петър Китанов. Имаме само един резервен член и това е адвокат  Тодор Филипов, който е и управител на Осигурителна каса ”Адвокат”.
Оттук нататък, колеги, ще се опитам да огранича обема на статистиката и да ви информирам за отделните важни дейности на Софийския адвокатски съвет.
За отчетния период Софийският адвокатски съвет проведе 46 заседания, от които 22 редовни и 24 извънредни, като 3 не се проведоха, поради липса на кворум. Някой би казал, че са много, но ние бихме отговорили, че когато един съвет на Софийската адвокатска колегия се опитва да прави реформи, това може да стане с повече дискусии, анализи, предложения за решения и вземане на решения. Това може да се реализира само и единствено в заседание на Софийския адвокатски съвет.
Общо за периода в регистратурата на Софийската адвокатска колегия са входирани 10 606 броя документи и всички те са изчетени и разпределени за работа от мен и секретаря. Изходящите документи са 2119 броя.
Участието на председателя и членовете на Софийския адвокатски съвет във форумите, организирани от Висшия адвокатски съвет е както следва.
На 25 до 27.04.14 г. в гр. Велико Търново се проведе Национална конференция на българската адвокатура, която бе посветена на 135-годишнината от приемането на Търновската конституция.
Конференцията започна с няколкочасово изнесено заседание на Висшия адвокатски съвет в хотел „Интерхотел – Велико Търново”, последвано от тържествена вечеря с фолклорна програма, на която присъстваха председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, деканът на Юридическия факултет при СУ „Св. Кл. Охридски” доц. Сашо Пенов.
Официалното откриване на конференцията се проведе на следващия ден в Заседателната зала на Учредителното събрание (понастоящем музей). Поздравления към участниците поднесоха кметът на града г-н Даниел Панов, г-жа Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет, председателят на Върховния касационен съд, и митрополитът на Великотърновската епархия и др.
Научен доклад изнесе проф. д-р и. н. Милчо Палангурски на тема „Участието на адвокатите при подготовката, приемането и защитата на Търновската конституция”.
Конференцията продължи с уникална възстановка на едно от най-важните заседания на Учредителното събрание – докладът на Правната комисия с текста на Конституцията. Възстановката бе осъществена от професионални артисти и ефектът бе изключителен. Изпратихме артистите с аплодисменти и ставане на крака.
По-късно бе разгледан целият музей на Учредителното събрание заедно с екскурзовод и бяха поднесени цветя и венци пред паметната плоча.
След обяд беше посетен Музеят на восъчните фигури, в който е пресъздадена част от битността на древния българин и някои моменти от далечната ни история. Посетихме и църквата „Св. Четиридесет мъченици“, където специално за участниците в конференцията бе изпълнено църковно пеене от местни хористи.
Разбира се, бе посетена и крепостта „Царевец” под вещото ръководство на професионален екскурзовод, като вечерта ни бе осигурено наблюдение на аудиовизуалния спектакъл „Звук и светлина” на площада пред крепостта.
Организацията и провеждането на конференцията бяха перфектни, поради което изпратихме специално благодарствено писмо от името на Софийската адвокатска колегия до Великотърновската адвокатска колегия.
От 17 до 19.10.2014 г. се проведе втората за годината Национална конференция на Висшия адвокатски съвет в гр. Несебър, като трябва да отбележа, че темите бяха изключително интересни и важни, а именно:
- „Имущество на адвокатските колегии”. Това е тема, която, доколкото си спомням, за първи път се поднася на вниманието на колегите.
- „Дисциплинарна дейност на адвокатските съвети”.
- „Нелоялна конкуренция на адвокатската дейност и действия на адвокатските съвети за преодоляването й”.
- „Осъществяване на сътрудничество между свободните правни професии”.
Лекторите бяха: адвокат Петър Петров, председател на Висшия контролен съвет, адвокат Емануил Георгиев, председател на Висшия дисциплинарен съд, адвокат Милен Ралчев, член на Висшия адвокатски съвет    , адвокат Марио Топчийски, член на Висшия адвокатски съвет.
Домакин на конференцията бе Бургаската адвокатска колегия, която се представи в отличен стил с черноморското си гостоприемство.
Трудно е да се определи кое бе най-важното и съществено в представените и обсъдени проблеми, но в качеството ми на Председател на Софийската адвокатска колегия, за мен бе най-важно, че за първи път се правен опит да се сложи единно начало по въпроса за съхранението, отчетността и управлението на имуществото на колегиите.
На следващо място, възможността да има обединение между свободните юридически професии, които чрез сътрудничество да преодоляват проблемите, които идват основно от управляващите в държавната власт.
На конференцията присъства и Председателят на Националното бюро за правна помощ адвокат Елена Чернева, което бе повод да се постави за разглеждане и друг много важен финансов въпрос – целесъобразното разходване на средствата, постъпващи от Националното бюро за правна помощ по сметките на отделните колегии.
По този въпрос се противопоставиха две основни тези: първата, че средствата са целеви и може да се разходват само и единствено за нуждите на правната помощ в отделните колегии;
втората, че средствата, макар и да идват от Републиканския бюджет, може да се разходват за всички нужди на колегиите.
Този дебат по един естествен начин наложи провеждането на допълнителен семинар в София, където окончателно бе представена защита на втората теза, че средствата, които постъпват от Националното бюро за правна помощ, могат да се харчат за всички нужди на колегиите, а не само за нуждите на правната помощ.
През отчетния период неколкократно участвах в заседания на Висшия адвокатски съвет, като непрекъснато отстоявах интересите на Софийската адвокатска колегия. Винаги съм подчертавал, че проблемите, които имаме при нас, са различни  по мащаба и някои други особености от тези, които имат значително по-малките по численост колегии в страната. И затова на Софийската адвокатска колегия трябва да се обръща особено внимание, когато се обсъждат въпросите, които я касаят!
Следващият раздел, колеги, е Дейността по прилагане на Закона за правната помощ.
Искам да кажа, че през настоящия отчетен период, за съжаление, Софийският адвокатски съвет разкри крайно неприятна и осъдителна практика на злоупотреба със съществуващите организации и ръководство на дейността по правната помощ. Но преди това ще Ви  запозная с малко статистика.
В Софийския адвокатски съвет са постъпили искания общо 8216 за определяне на адвокати за служебни защитници и особени представители. За Ваше сведение, тези искания в размер на 8216 броя са с 2000 по-малко, отколкото миналата година.
Исканията са както следва:
1. По досъдебни производства  - 2521 бр., които са с 594 по-малко от миналата година.
2. По наказателни дела – 3759 бр., с 952 по-малко от миналата година.
3. По граждански дела – 1518 бр., с 358 по-малко от миналата година.
4. По брачни дела – 41 бр., с 4 бр. повече от миналата година.
5. По административни дела – 215 бр., с 48 повече от миналата година.
6. По търговски дела – 53 бр., с 57 по-малко от миналата година.
7. По изпълнителни дела – 71 бр., с 6 повече от миналата година.
Категоричният извод е, че за целият мандат на това управление на Софийската адвокатска колегия е налице сериозно намаление на постъпилите искания за правна помощ.
Към момента в Националния регистър за правна помощ са регистрирани 1 036 адвокати от Софийската адвокатска колегия.
Позволявам си да се върна отново на проблема, който имахме с нерегламентираното получаване на уведомителни писма, който по сигнал на колеги през месец юли констатирахме, че някои от исканията за определяне на адвокат - особен представител, се отклоняват от общата ни регистратура и се създават уведомителни писма извън софтуерната ни система. Оказа се, че това се случва само и единствено по  т. нар. „депозитни дела“ и само по отношение на двама колеги.
Софийският адвокатски съвет незабавно натовари в тази ситуация Председателя на комисията по прилагането на Закона за правната помощ – адвокат Христо Христов, да направи проверка и да изготви доклад. Бяха депозирани 3 доклада и на тяхна основа се взеха и изпълниха редица мерки, като по важните от тях са следните.
- На първо място, дисциплинарно бяха уволнени  две служителки на Софийската адвокатска колегия.
- Извърши се реорганизиране на дейността по правната помощ.
- Образуваха се дисциплинарни производства и повдигане на обвинения срещу колегите, които нерегламентирано са получавали „депозитни дела“.
- Сезираха се съответните съдебни състави за тези случаи.
- Сезирана бе Софийската районна прокуратура за предварителна проверка.
- Сезирано бе Националното бюро за правна помощ за проверка на случая и взимане на подходящи мерки.
Предприеха се и много други мерки, уважаеми колеги.
Не мога да не спомена, че във връзка с констатираните от нас нарушения на реда за получаване на дела в правната помощ от 01.01.2015 г. по решение на Софийския адвокатски съвет въведохме употреба на холограмно защитени стикери при издаването на уведомителните писма.
Следващият раздел от доклада е „Досъдебна дисциплинарна дейност”.
Уважаеми колеги, дисциплинарната досъдебна дейност на Софийския адвокатски съвет е поредният голям проблем в дейността по управлението на адвокатурата след каса „Адвокат” и правната помощ.
Никога няма да забравя общите събрания на колегията през 80-те и 90-те години, когато председателите на колегията и на Дисциплинарния съд докладваха нула дисциплинарни дела, с което много се гордеехме.
Какво стана после?
После, след приемането на първия Закон за адвокатурата, се допусна регистрационен режим на прием и вписване в адвокатурата – нещо, което е съществувало в България преди повече от 100 години, като в момента не ми е известно да съществува в обществата, които претендират за цивилизованост.
До какво доведе това?
На фона на непрекъснато увеличаващите се юридически факултети, които започнаха да бълват множество юристи, Софийската адвокатска колегия не успя да направи своя морален и професионален  филтър за прием в колегията, което веднага доведе до внезапно завишаване на сигналите от институции и граждани за извършени дисциплинарни нарушения от колеги.
Тук съм длъжен да ви представя следната статистика за тази година, а именно:
- образувани дисциплинарни преписки по жалби за целия период – 621 бр., което е с 84 броя повече от миналата година, което е нормално за една непрекъснато увеличаваща се колегия;
- образувани дисциплинарни преписки по жалби и сигнали на граждани и институции – 235 бр., което е 42 бр. повече от миналата година, като от тях 21 бр. са предадени на Дисциплинарния съд, общо взето, колкото и миналата година;
- прекратени поради липса на достатъчно данни за наличие на дисциплинарно нарушение – 145 бр., като обжалваните са 29 бр., от които 22 бр. Висшият адвокатски съвет е оставил без уважение и предстои произнасяне по още 5 преписки;
- предстоящи за разглеждане в Софийския адвокатски съвет от 2014 г. – 60 преписки, с 26 повече от миналата година;
- образувани дисциплинарни преписки за длъжници на членски внос – 386 бр., което е с 42 бр. повече от миналата година, като предадените на Дисциплинарен съд са 200 бр., което е с 53 бр. повече от миналата година.
Основният извод от тази статистика е, че е налице увеличение в общия брой на дисциплинарните преписки от около 1%, което е съвсем незначително, и че има значително увеличение на длъжниците, предадени на Дисциплинарен съд с около  36%, което е доста тревожно. Очевидно е, че следващото ръководство на Софийската адвокатска колегия следва да предприеме анализ и сериозни мерки по този въпрос.
Следващият раздел - Дейност по повишаване на професионалната квалификация.
Колеги, макар и нехронологично, ще започна с най-важната проява през годината, а именно проведеният през м. юни миналата година международен семинар на тема „Лекарската (медицинската) грешка“.
Семинарът бе организиран и проведен съвместно с Международния адвокатски съюз и Висшия адвокатски съвет със следния Организационен съвет: адвокат Жан-Жак Уетвилер, член на Парижката адвокатска колегия, координатор на семинара, Първи вицепрезидент на Международния адвокатски съюз и Президент на конгресите на Международния адвокатски съюз; адвокат Ненад Яничевич, член на Македонската адвокатска колегия, регионален секретар на Международния адвокатски съюз; адвокат Юрий Бошнаков, член на Бургаската адвокатска колегия, зам.-председател на Висшия адвокатски съвет; адвокат  Гроздан Добрев, член на Софийската адвокатска колегия, национален представител на България за Международния адвокатски съюз; адвокат Марио Топчийски, член на Софийската адвокатска колегия и член на Висшия адвокатски съвет; адвокат  Владислав Янев, член на Софийската адвокатска колегия и член на Софийския адвокатски съвет ; адвокат Константин Димитров, член на Софийската адвокатска колегия и член на Софийския адвокатски съвет; адвокат Силви Гаврилов, член на Софийската адвокатска колегия и Председател на „Клуба на адвокатите франкофони” в България.
Присъстваха още д-р Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз и д-р Юлиан Йорданов – зам.-председател на Българския лекарски съюз.
Семинарът бе открит с приветствия от: адвокат от Софийската адвокатска колегия и тогава  председател на Правната комисия на Народното събрание Четин Казак. Присъствие поднесоха – д-р Антония Първанова, евродепутат, адвокат Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет и моя милост.
Лекциите и беседите бяха открити от адвокат Бернар Батие от Парижката адвокатска колегия със сравнително-правен анализ на понятието „лекарска грешка”.
Останалите лекции се поднесоха от: д-р Олга Томова-Куцарова, инициатор, съучредител и председател на „Сдружение за равни права в здравеопазването”; проф. д-р Дарина Зиновиева, преподавател по „Медицинско право за юристи” и член на Правния съвет към Президента; адвокат Елиезер Пней-Гил от Израел; д-р Петко Загорчев, председател на Централната комисия по професионална етика на Българския лекарски съюз ; доц. д-р м. н. Петко Лисаев със специалност „съдебна медицина”; д-р Иван Ранчев, съдия при Пловдивски апелативен съд; адвокат Агнес Стала, член на Съвета на Марсилската адвокатска колегия; Иван Георгиев, съдия при Софийски районен съд; проф. д-р Поля Голева, която се занимава се научна работа и арбитраж и е член на Софийската адвокатска колегия; адвокат Иван Панев, член на Парижката адвокатска колегия и с изключителен професионален и граждански принос по казуса с медицинските ни сестри в Либия преди години; д-р Мария Петрова – единственият юрист, който е с медицинско образование от всички лектори; адвокат проф. д-р Иван Русчев, енциклопедичен юрист; доц. Петко Салчев, д-р м. н., който работи в БАН и в СУ ”Св. Кл. Охридски”, както и в други висши учебни заведения, и адвокат Людмил Рангелов, член на Софийската адвокатска колегия и Председател на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия.
Колеги, моля да бъда извинен за продължителното и пунктоално изброяване на лекторите, но трябва да кажа, че това го направих, за да подчертая изключително високото ниво на този форум, а то наистина бе много високо.
На следващо място, на 20 и 21.11.2014 г. в гр. София в хотел „Кемпински - Зографски” по инициатива на Софийския адвокатски съвет се организираха и проведоха два семинара с международно участие по следните теми: първия ден – „Правото на защита на защитата”, както и въпроси на правната помощ, и втория – „Международният търговски арбитраж и ролята на адвоката в него”.
Изключителното на тези семинари беше фактът, че първата лекция бе проведена от Президента на Международния адвокатски съюз със седалище в Париж – адвокат Мигел Лоинас от Уругвай, а втората - от адвокат Луи Бушман, член на Съвета на Парижката колегия.
Лектори бяха и адвокат Елка Пороминска, колегата Евгени Стайков, бивш  съдия; доц. Венцислава Желязкова и др.

Семинарът бе посетен от повече от 120 колеги, като присъстваха и колеги от Марсилската адвокатска колегия и от Арменската адвокатска колегия.
На 05.12.2014 г. в София по инициатива на Софийския адвокатски съвет и със съдействието на Висшия адвокатски съвет, ЦОА „Кръстьо Цончев“, Съвета на Парижката адвокатска колегия, Делегацията на адвокатурите на Франция в Брюксел и Клуба на адвокатите – франкофони, се проведе последният и най-важен международен семинар с две изключително важни теми.
Първата тема е „Лобирането за адвокатската професия в Брюксел – мисия на делегацията на адвокатите на Франция“, с лектор адвокат Жан-Жак Форер - председател на спомената по-горе делегация, и адвокат - член на Страсбургската адвокатска колегия и Брюкселската адвокатска колегия;
Втората тема е „Организация и предимства на електронния вот за избори на органи на адвокатурата“ с лектор адвокат Жан-Луи Мание, член на Националния съвет на френската адвокатура.
Семинарът предизвика изключителен интерес не само с посещаемостта си, но и с диалога, който се получи между лектори и слушатели. Подписано бе и споразумение, по силата на което Делегацията на адвокатурите в Брюксел предостави безвъзмездно безплатен достъп до правните справочници в Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет относно съществуващите правни инициативи и юридическа практика на съдилищата в Люксембург и Страсбург. Събитието бе окачествено като топ-семинар на сезона.
На следващо място, от 14 до 22.09.2014 г. в Лозенец се проведоха семинари на теми – „Проблеми в гражданското право и процес“ с подтеми по въпросите на заповедното производство и правната помощ, както и  „Актуални въпроси по приложението на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър“. Лектори бяха адвокат Силви Чернев от Софийската адвокатска колегия, Петя Добрева от Националното бюро за правна помощ, Емилия Ангелова - правен консултант на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и Любка Стоянова - зам.-председател на Административния съд в София.
От 6 до 9.11.2014 г. в гр. Велинград се проведе семинар по наказателно право и процес при изключително благоприятни ценови условия и висока посещаемост. Темите бяха няколко и предизвикаха голям интерес. Ето някои от тях: „Законови възможности за защита на адвокатските права“ – лектор адвокат  Владислав Янев, член на Софийската адвокатска колегия и член на Софийския адвокатски съвет; „Тайните доказателства по НПК и проблеми при обвинение за „организирана престъпна група“ - лектор съдия В. Рушанова от Софийския апелативен съд; „Европейската заповед за арест и екстрадиция“ – лектор съдия Владимир Астарджиев от – Софийски градски съд.
В заключение, не мога да не спомена, че през цялата учебна година в две сесии се провеждахме ежеседмични семинари – в сряда и четвъртък в залите ни в „Търговския дом“.
В средите семинарите бяха предназначени специално за младшите адвокати, а в четвъртъците - за останалите адвокати.
Темите бяха много и различни и посещаемостта бе според интересите на всеки един от нас. Мисля, че и тази година успешно организирахме и проведохме учебната година.
Следващият раздел е Социално-битова дейност.
По инициатива, изследване и предложение на независими журналисти, на 09.05.2014 г. на  Софийската адвокатска колегия  бе връчена почетна грамота на инициативата „Годишни награди за благородство” по повод на дарителската дейност на Софийската адвокатска колегия по отношение на даренията, които правим за колеги в тежко здравословно състояние, студенти и деца с церебрална парализа. Тази инициатива започна и се разви преди няколко години във Фейсбук, където бяхме забелязани и предложени без наши активни действия и дори без да имаме регистрация в този сайт.
На 21.11.2014 г., в навечерието на професионалния празник на адвоката – 22.11.2014 г., в зала „София” на хотел „Кемпински-Зографски” бе проведен годишният бал на Софийската адвокатска колегия, който бе посетен от около 200 колеги.
На тържеството бяхме поздравени от Президента на Международния адвокатски съюз със седалище – Париж, адвокат Мигел Лоинас, от адвокат Луи Бушман, член на адвокатския съвет  на Парижката адвокатска колегия, от адвокат Мартун от Арменската адвокатска колегия и др. Президентът Лоинас поднесе медали за приятелство на Председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова и на Председателя на Софийската адвокатска колегия. Почетният плакет и значката на Софийската адвокатска колегия бяха връчени  На президента Лоинас. Тържеството премина успешно с много забавления и танци.
Следващият раздел е Международната дейност.
По покана на Анкарската адвокатска колегия  от 7 до 11.01.2014 г. делегация на Софийския адвокатски съвет в състав адвокат  Владимир Дончев, адвокат Александър Хамънов и адвокат Силви Гаврилов взе участие в Международната конференция „Демокрация, правна регулация и право на защита”.
Конференцията бе проведена в 3 дни и беше посетена както от най-видни представители на турската адвокатура, така и от съдии и прокурори, от представители на Министерството на правосъдието на Турция, на международни адвокатски организации, като Европейската асоциация на адвокатските колегии и правните общности, представители на чуждестранни адвокатски колегии – Париж, Барселона, Будапеща и др. В конференцията участваха като лектори представители на международната академична общност във Великобритания, Италия, Нидерландия и др.
Както винаги, българската делегация бе посрещната изключително топло и дружески, като й бе засвидетелствано изключително уважение и почит с настаняването й на първия ред в залата, редом до представителите на Висшия адвокатски съвет на Турция и висши магистрати.
При официалното откриване речи произнесоха адвокат Сема Аксьой, председател на Анкарската адвокатска колегия, и адвокат  Фейзиоглу, председател на Висшия адвокатски съвет на Турция. И двамата оратори подчертаха в изказванията си сложната политическа обстановка в Турция и значението на адвокатите за защитата на правовия ред в страната. Отправена бе покана за диалог с властимащите за изясняване на проблемите и противоречията между правителството и представителите на магистратурата и адвокатурата.
След официалното откриване конференцията протече по обявения дневен ред, като участниците имаха възможност да присъстват както в теоретичната част, така и в семинарните занятия, които протичаха успоредно в две зали. Нашата делегация взе участие в теоретичните модули на доста теми. Делегацията ни бе приета лично от адвокат Сема Аксьой, председател на Анкарската адвокатска колегия, и от други колеги от ръководството й за уточняване плана за изпълнение на Споразумението за сътрудничество между Анкара и София.
На официалната вечеря, дадена на чуждестранните участници по повод закриване на събитието, присъстваха и представители на Посолството на Република България в Анкара – първият секретар г-н Венцислав Христов и консулът Явор Клисурски.
В заключение не мога да не Ви кажа следното. Анкарската адвокатска колегия има нужда от евентуална наша помощ и ние сме длъжни да я дадем, ако се наложи. Това е така, защото основният принцип в международната дейност на Софийския адвокатски съвет е не само да се получава помощ и съдействие, но и да се дава такава!
На следващо място, по покана на Сръбската адвокатска колегия на 22.02.2014 г. в Белград бе отбелязана 152-годишнината от създаването на адвокатурата в Сърбия. Нашата делегация бе представена от  адвокат Владимир Дончев, секретар на Софийския адвокатски съвет, и от адвокат Пламен Ангелов, член на Софийския адвокатски съвет, и бе посрещната радушно от домакините.
По време на тържеството бе поднесена поздравителна реч и символични подаръци, които направиха голямо впечатление.
Бяха осъществени срещи и разговори с всички чуждестранни гости на събитието по повод на годишнината.
На трето място, по покана на Арменската адвокатска колегия от 22 до 24.04.2014 г. наша делегация в състав – адвокат Ивайло Данов, зам.-председател на Софийската адвокатска колегия, адвокат Валентина Адиркова, член на Софийския адвокатски съвет и адвокат Силви Гаврилов, член на Софийската адвокатска колегия, посетиха гр. Ереван по повод откриването на новия  триетажен – забележете – сграден фонд на колегията на Армения и семинара, посветен на френската система за разплащане на адвокатурата,  наречена „КАРПА”, както и по проблеми на правната помощ и на адвокатската тайна. На събитието присъстваха представители на адвокатските колегии от Русия, Беларус, Париж, Марсилия, Гърция, Грузия и Люксембург.
Семинарът обхвана темите: „Перспективи за внедряването на френския проект КАРПА”, „Рамките на безплатната правна помощ”, „Институтът на обществения защитник”, „Адвокатската тайна в контекста на борбата с прането на пари и с тероризма”.
Подписани бяха протоколи за намерение за сътрудничество с Арменската адвокатска колегия, Марсилската, Беларуската и Грузинската адвокатска колегия. Представителите на Софийската адвокатска колегия дадоха интервю за Арменската национална телевизия.
На 15 и 16.05.2014 г. в София се проведе първият българо-френски адвокатски форум с участието на Адвокатската колегия на Марсилия. Форумът бе организиран и проведен от Софийската адвокатска колегия и Клуба на адвокатите – франкофони, с любезното съдействие на Висшия адвокатски съвет. От френска страна участваха адвокат Ерик Кампана, председател на Марсилската адвокатска колегия, бивши председатели на Марсилската адвокатска колегия, а именно адвокат Палачи,  адвокат Беранже и адвокат Джилета, както и адвокат Файол – член на Марсилската адвокатска колегия. От българска страна участваха повечето от членовете на Клуба на адвокатите - франкофони, председателят на Висшия адвокатски съвет, председателят на Софийската адвокатска колегия, секретарят на Софийския адвокатски съвет и председателят на Клуба на адвокатите – франкофони.
Мероприятието се проведе в ЦОА ”Кръстю Цончев”, повечето под формата на дискусия. Темите бяха:  „Френската система „КАРПА”“, „Адвокатската тайна“, както ги споменах по-горе. Най-важното, което стана ясно от този форум е, че в Европейския съюз могат да се глобяват адвокати от магистрати, само в България и в Англия, независимо от коренно различните им правни системи! За това ще стане дума и по-нататък.
На 30.05.2014 г. представителите на Софийския адвокатски съвет в състав Пламен Ангелов, Елка Пороминска, Тодор Филипов и Светозар Светозаров посетиха гр. Скопие по покана на Македонската адвокатура. Поводът бе 59-ата годишнина на тази адвокатура под наслов „Дни на македонската адвокатура”. Поздравителна реч поднесе адвокат Пламен Ангелов. Установиха се контакти с новото ръководство на Македонската адвокатска  колегия, като се споделиха намерения за бъдещо сътрудничество.
На следващо място, по покана на Израелската адвокатска колегия делегация на българската адвокатура посети Израел от 20 до 24.10.2014 г. Представителите от САК бяха: адвокат Иван Данов, адвокат Пейчо Пейчев, адвокат Чавдар Тончев, адвокат Валентина Адиркова, адвокат Александър Хамънов и адвокат Пламен Ангелов. Участваха и представители на много колегии от страната.
Целите на посещението бяха много и затова ще спомена само най-важните: официална подкрепа на инициативата на Атлантическия клуб в България, а именно „Номиниране на българския народ за Нобелова награда за мир за спасяването на българските евреи от унищожение през Втората световна война“; иновиране на старото „Съглашение между Израелската адвокатска камара на Тел Авив и Софийския адвокатски съвет от 22.12.1995 г.; запознаване с историята на Израелската адвокатура и др. По време на мероприятията бяха посетени Мемориалът на загиналите в холокоста „Яд Вашем“; имаше коктейл, даден в чест на българската адвокатура от посланика на България в Израел г-н Д. Михайлов, от Върховния съд на Израел и от други.
Бяха осъществени контакти както с ръководството на израелската адвокатура, така и с ръководството на Тел-Авивската адвокатура.
За осъществяване на изброените по-горе цели бяха подписани съответните документи.
От 29.10. до 01.11.2014 г. в гр. Флоренция, Италия, се проведе 58-ият годишен конгрес на Международния съюз на адвокатите със седалище в Париж. По изрична покана на домакините от наша страна на форума присъстваха секретарят Владимир Дончев и адвокат Константин Димитров - член на Софийския адвокатски съвет. На конгреса присъстваха множество председатели и главни секретари на национални адвокатски колегии и представители на регионални адвокатски колегии в качеството им на колективни членове. Висшият адвокатски съвет бе представен от адвокат Марио Топчийски. Участва и адвокат Гроздан Добрев в качеството му на индивидуален член на Международния адвокатски съюз и национален представител на България в тази престижна организация.
Форумът бе посетен от множество представители на чуждестранни адвокатски колегии и индивидуални членове, което му придаде широка представителност. На заседанието бяха приети годишният доклад за дейността и финансовият отчет. Проведе се церемония по встъпване в длъжност на новия президент г-н Мигел Уинас, който е изключителен привърженик на малките адвокатски колегии - членове на Международния адвокатски съюз, като бе избран и следващият президент, а именно Жан-Жак Уитвилер.
Бяха проведени и множество индивидуални срещи с ръководители на адвокатурите от цял свят – Белгия, Италия, Испания, Франция, Бразилия, Съединените американски щати, Мароко, Тунис, Алжир и др. Договори се евентуално споразумение с Мадридската адвокатска колегия и допълнително такова с Парижката адвокатска колегия.
По покана на Парижката адвокатска колегия и Международния адвокатски съюз - седалище Париж, по повод   тържественото откриване на учебната година на 11 до 13.12.2014 г. делегация на Софийския адвокатски съвет в състав – председателят на Съвета, адвокат Константин Димитров и адвокат Силви Гаврилов отпътуваха за Париж. Веднага след пристигането им на 11.12.2014 г., се проведе среща в офиса на Международния адвокатски съюз с неговия председател, с Комисията за защита на адвокатите и с Комисията за независимост на професията. Срещата бе отдавна инициирана от Софийския адвокатски съвет и обхвана основно две важни теми: първата – глобите, които се налагат на българските адвокати, и втората – присъдата на колегата Точков, за която знаем всички. И по двата въпроса бе обещано пълно съдействие като очакваме резултатите.
    На същата дата Международният адвокатски съюз даде тържествен обяд в сградата на Парижката адвокатска колегия, на който присъстваха много представители на колегии от Европа и извън нея. На следващия ден се проведоха две особено важни срещи – първата (отново в Международния адвокатски съюз) относно уточняване на организацията  и провеждането на съвместни семинари между Международния адвокатски съюз и Софийската адвокатска колегия за 2015 г., и втората - в Парижката адвокатска колегия за подписване на споразумението за безвъзмездното предоставяне за ползване на Софийската адвокатска колегия на юридическия софтуер „Лекс база“.
    Официални гости на събитието бяха: Министърът на правосъдието на Република Франция, президентът, вицепрезидентът и бивши президенти на Международния адвокатски съюз, президентът на Интер-американската адвокатска федерация, председателят на Генералния съвет на адвокатурата на Ейре, президентът на Националната адвокатска колегия на Мексико и др.
Следващият раздел е Финансово състояние и материална база на Софийската адвокатска колегия.
Подробен отчет за финансовото състояние на колегията ще изнесе секретарят  адвокат Владимир Дончев, но като обобщение ще Ви информирам за следното.
Първо. При изпълнение на бюджета за 2014 г. бяха спазени параметрите му, одобрени от Общото събрание на колегията, проведено през м. януари 2014 г. Налице е значително увеличение на бюджетната наличност към 01.01.2015 г. в сравнение с планираната такава към 01.01.2014 г., което се дължи на преизпълнението в приходната част и реализираните икономии в разходната част на бюджета. Конкретните цифри са представени във финансовия отчет.
Второ, по отношение на приходната част, ще Ви запозная с градацията по значимост на приходните пера в бюджета по тяхната доходоносност, размер и значение, както следва.
На първо място са приходите от членски внос, не само по размер, но и по значение, като тяхната събираемост е в пряка връзка с дисциплинарната политика, която провеждат Софийският адвокатски съвет и Дисциплинарният съд.
На следващо място по значение са встъпителните вноски за вписване в колегията. Тук е мястото да се поясни, че много от встъпващите колеги, както и адвокатски дружества и съдружия считат, че вноските са завишени по размер, но една промяна в тези вноски със сигурност изисква сериозен икономически анализ, защото ще се отрази пряко и изключително силно на бюджета на Софийската адвокатска колегия.
На трето място по значение са приходите ни от наемите на канторите в Търговския дом, което – за съжаление, или за радост, доведе до регистрацията на колегията по ДДС. Там изменения няма.
На четвърто място по значение са доходите ни от депозирани парични средства на колегията. Тук не мога да не добавя нещо различно от доклада от миналата година, когато възприехме позицията на сигурност пред доходността, поради което паричните средства се депозират в различни банки при възможно най-добрите условия за съответния период в рисковата ситуация на финансова криза, в която се намира цялата държава.
Преди да завърша тази част, следва да отбележа и финансовите резултати от двата ни значими имота – „Лозенец” и „Витоша”.
По отношение на ОД ”Лозенец” - тази година не достигнаха 15%, за да покрием разходите си по тази наша черноморска база, но ми се струва, че въпреки това, резултатът не е лош. Защото това неизпълнение от 15% се дължи на наложителен немалък неотложен ремонт на сутеренната част на хотелската сграда от комплекса.  Без финансирането на този ремонт щяхме да реализираме приходи в базата ни в Лозенец повече от миналата година, когато за първи път реализирахме такива приходи, които надвишават разходите от тази дейност.
По отношение на хижа „Витоша” - тази година сме в неизпълнение на приходите около 14%, което е в пъти по-добре от предходните години, когато неизпълнението е било около 40%. Проблемът предстои да се анализира и да се предлагат решения.
Конкретните суми и анализи ще чуете във финансовия отчет на секретаря, който следва този доклад.
По отношение на разходната част, колеги, следва да отбележа, че са налице значителни икономии във всички разходни пера на бюджета, които не ощетяват по никакъв начин дейността на Софийския адвокатски съвет.
Най-значителните икономии на разходи са в перата фонд "Работна заплата", „Аварийни и непредвидени разходи”, фонд „Резервен”, „Разходите за европейски проекти” и тези на Комисията за защита правата на адвоката. Подробности ще чуете от секретаря на колегията във финансовия доклад.
Следващият раздел е Взаимодействие на Софийския адвокатски съвет със съда, прокуратурата и др.
На 25.03.2014 г. по покана на  председателя на СРС съдия Методи Лалов, целият съвет на Софийската адвокатска колегия посети ремонтиращата се сграда на СРС на бул. ”Цар Борис ІІІ” (бившето ГУСВ). Всички бяхме приятно впечатлени от усилията и резултатите да се направи един модерен и функционален съд в София. Веднага трябва да кажа, че са предвидени 3 адвокатски стаи, забележете, една от тях ще бъде „Стара архива”, оборудвани на съвременно ниво и с достатъчен капацитет. Налице са предостатъчно съдебни зали, и не само това, има конферентна зала, зала за медиация, зала за разпит на непълнолетни, лекарски кабинет и стая за майки-кърмачки. Особено впечатление прави, че „Старата архива” е отделена в отделна сграда, която има новоизградена топла връзка с основната сграда и че деловодствата и регистратурите се намират в партерната част за улеснение на всички.
По покана на ръководството на Софийския апелативен съд – съдия Веселин Пенгезов и заместниците му, на 4.04.2014 г. участвах на годишното отчетно общо събрание на Софийския апелативен съд, на окръжните и районни съдилища от района на Апелативния съд в Тържествената зала  на Съдебната палата.
Докладът бе изпълнен с много статистика и констатации за недобрата материална база на магистратите. Силно впечатление ми направи в доклада обстоятелство, че в Софийския апелативен съд има няколко съдии, които – забележете – нямат кабинети и работят делата си в домашни условия, което е абсолютно недопустимо и дори смешно за държава, която претендира да е европейска.
На следващо място, по отношение на въпроса за срочността на решаването на делата, не мога да не спомене, че за първи път не чух, че за отлагането на делата са виновни адвокатите! Това ме стимулира да мисля, че докладът наистина беше обективен и не спести нищо в отрицателните констатации в работата на този съд и неговия район.
На 24.06.2014 г. председателят на Софийската адвокатска колегия бе поканен от заместник министър-председателя и министъра на правосъдието, както и от председателя на Комисията по правни въпроси да участва в обсъждане на проекта за нов Наказателен кодекс на разширено заседание на същата комисия. Тази покана бе провокирана от декларация на Софийския адвокатски съвет от м. март 2014 г., с която Софийският адвокатски съвет категорично протестира срещу безпрецедентния начин, по който е подготвен и предложен проекта за нов НК, без да е съобразен с мнението на практикуващите юристи. На заседанието присъстваха представители на Върховния касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Висшия адвокатски съвет, Софийския апелативен съд, Софийски градски съд, Софийска градска прокуратура, представители на Доктрината, бивш главен прокурор, много журналисти и др. Всички тези представители, с изключение на Върховна касационна прокуратура и част от Доктрината, ясно и категорично отхвърлиха проекта за нов НК по редица причини, които не е нужно да споменавам в този доклад.
Главният довод за неприемането на този проект бе, че се посяга на основни принципи в наказателното право, без да е налице практическа нужда от това. Крайният резултат бе, че проектът за нов НК не бе внесен в заседание на Парламента.
Следващият раздел е Дейността на Осигурителна каса „Адвокат”.
Всички знаем, че това е една тежкоболна тема за колегията.
Лошото е, че проблемите ескалираха с въвеждането на единната сметка, която вече е отменена – от 01.01.2013 г., когато спрямо колеги бяха образувани изпълнителни дела за несъществуващи задължения към НАП. В тази ситуация на ескалация на проблемите на Касата и след продължителни обсъждания със секретаря на колегията решихме да се свика Управителния съвет на Касата. Предвид множеството предстоящи за решаване проблеми, на заседанието се взе решение за избор на платен управител на касата, като бе избран за това адвокат Тодор Филипов.
Какъв е основният проблем с осигурителната ни каса?
За това информирах събранието миналата година, но ще го повторя пак.
Той е както елементарен, така и много труден, защото почти изцяло е във волята на НАП, а именно – НАП не разнася по партидите на отделните колеги преведените от Касата вноски.
Каква е причината за това?
Още при създаването на НАП е бил закупен обслужващ софтуер от Франция,  забележете, който е напълно непригоден да работи с осигурителни каси. Доколкото ми е известно, по-късно се купуват още два софтуера, които също не решават проблема с касите, освен ако IT-специалистите в НАП не пожелаят да заработят с IT-специалистите на Софийската адвокатска колегия.
Тогава стана ясно, че някой трябва да накара НАП да разнася вноските по индивидуалните партиди на колегите. И за да накараме НАП да заработи, се наложи да проведем заедно със секретаря няколко срещи в Народното събрание с колеги адвокати, които са депутати, като основното ни искане бе да се осъществи взаимен контакт между IT-специалистите на НАП и нашия IT-специалист, за да се реши проблема.
Както и очаквахме, НАП започна да работи и проблемите значително намаляха, без да казвам, че са решени. Подробности ще чуете от доклада на адвокат Тодор Филипов, управител на Касата.
  Следващият раздел е Дейност по участието в европейски проекти.
Още в началото на дейността си Софийският адвокатски съвет прие като свой приоритет участието на колегите в европейски проекти, въпреки многото спорове дали това е юридически възможно. За тази цел в бюджета за 2014 г. бе заложено перо  за подготовка на документи и кандидатстване по такива проекти. В изпълнение на тази цел Софийският адвокатски съвет проведе процедура по избор на консултантска фирма, специализирана в тази област. Резултатът от проучването показа, че Софийската адвокатска колегия може да бъде директен бенефициент по определени програми, а по други може да участва чрез други юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ или като партньор.
Сериозен обрат в тази насока настъпи и след получената покана от Мадридската адвокатска колегия за участие като партньор по програмата „Джъстис“, където испанските колеги са директни бенефициенти, но участието ни не се състоя, поради изключително кратките срокове. Тази покана окончателно сложи край на споровете дали е възможно Софийската адвокатска колегия да участва в такива програми.
Резултатът от всичко това беше, че Софийският адвокатски съвет взе решение за подготовка на документи за участие като директен бенефициент по определена програма, което е в ход към настоящия момент. Благодарение на тези наши усилия следващият съвет – много силно се надяваме, ще има честта да бъде първият, който е допринесъл и осъществил участие на Софийската адвокатска колегия в европейската програма.      
Следващият раздел, последен, е Дейността на библиотеката.
През изтеклата година са закупени голяма част от новоизлезлите закони и съдебна практика. Закупена е юридическа литература по предложения както на колеги, така и на Софийския адвокатски съвет. Заглавията, закупени и дарени през 2014 г., са 176 бр. Заетите за домашен прочит книги са 30 бр., като много често колегите не връщат в срок литературата.
Библиотеката ни е абонирана за 9 бр. юридически издания, които се събират, съхраняват и са на разположение на читателите.
Библиотеката разполага със следните видове каталози: 1. Каталог на практиката на съдилищата; 2. Азбучен каталог; 3. Азбучен каталог на статиите; 4. Каталог на нормативните актове, решения и заповеди на администрацията.
Имаме сериозен проблем с компютърното оборудване, което е прекалено старо и не може да обслужва съвременните високотехнологични връзки.
От тази година библиотекарят извършва и допълнителна дейност - записвания за семинарите и поддръжка на регистър на участниците.
Остана нерешен основният проблем на библиотеката ни – как с един библиотекар да организираме и управляваме две библиотеки на различни места в София. Знаете, едната е на бул. Тодор Александров, другата е в Търговския дом.
Колеги, това е отчетът, който исках да изнеса пред Вас. Много се надявам, ако нещо съм пропуснал, който иска, да го допълни.
Благодаря Ви за търпението. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, в допълнение на доклада, който прочете председателят пред Вас, самият доклад е качен на сайта на колегията, може да го прочетете изцяло. Също така и отчетите по бюджета, както и рамката са качени там.
Отчет по бюджета на Софийския адвокатски съвет за 2014 г.
Наличност към 1.01.2014 г. – 858 963,88 лв.
Приходи.
При план 691 200 лв. колегията е събрала 657 429 лв. Това е една разлика в минус, която реално се покрива с обстоятелството, че много колеги в последното тримесечие пропускат да си плащат членския внос, това го правят в началото на първото тримесечие за тази година.
Наеми на кантори – планирали сме 52 000 лв., събрали сме 56 091 лв., при положение, че има и доста колеги, които не са си платили наема за кантората.
Оздравителен дом „Лозенец” - 80 000 лв., похарчени са 83 012 лв. Това е вследствие на ремонта, надхвърлили сме предвиденото по план с 3 012 лв. Всъщност ние сме отчели повече, това е от сумите, които сме събрали за ползването на Оздравителен дом „Лозенец”
Хижа „Витоша” – при план 15 000 лв. – 12 862 лв. Значително се увеличава броят. Миналата година беше около 10, сега има по-засилено присъствие, но все още не можем да стигнем предвиденото планиране.
Встъпителни вноски – 270 000  лв. са предвидени, 384 250 лв. са събрани. Това е тъй като има засилен интерес от младши адвокати, които се явяват на конкурс пред Висшия адвокатски съвет и голяма част от тях издържат този конкурс и ние трябва да ги впишем в нашата колегия. За миналата година са близо 400 човека.
Приход по лихви от депозити – 35 000 лв. сме предвидили, 31 414 лв. сме получили. Знаете, че лихвите играят, миналата година доста от лихвите, които бяха предвидени от банките, намаляха. В смисъл паднаха надолу и затова не сме постигнали предвидения от нас резултат.
Приходи от такси за семинари – 5000 лв. предвидени, събрани 12 913 лв.
Такса реклама на общото събрание – 2000 лв., събрани 3600 лв.
Приходи от административни услуги – 14 000 лв., събрани 25 906 лв.
Приходи от глоби и разноски по дисциплинарни дела – 18 000 лв. план, 9040 лв. постъпили.
Приходи от ксерокси – 28 000 лв. предвидени, 40 908 лв. събрани. Имаме преизпълнение значително над предвиденото по план в отчетния период за миналата година.
Сега да Ви запозная с разходната част.
Средства за работна заплата, трудови договори – при план 459 500 лв., 363 866,40 лв.
Осигурителни вноски – при план 69 900 лв., 55 308 лв.
Граждански договори – при план 12 000 лв., отчетът е 10 840 лв.
Хижа „Витоша” – при план 70 000 лв., разходите са 34 216 лв. Тези разходи са свързани преди всичко с осигуряването газьола, който се закупува за отопление в хижата.
Оздравителен дом „Лозенец” – при план 75 000 лв., 98  864 лв. Това е, което аз преди това Ви съобщих, че се наложи един ремонт, който можеше да създаде предпоставки от хигиенна гледна точка да бъде затворена цялата станция.
Софийски адвокатски съвет – администрация – 209 000 лв., при план 192 428 лв.
Данък върху приходите на ДДС – при план 2000 лв. – 998 лв.
Местни данъци и такси – при план 15 000 лв., отчитаме 13 437 лв.
Финансова помощ за адвокати в тежко здравословно състояние и здравна профилактика при необходимост – при план 70 000 лв. отчитаме 40 770 лв.
Членство в международни организации и международна дейност – при план 70 000 лв., отчитаме 62 426 лв.
Професионална квалификация и програмни продукти – при план 50 000 лв., отчитаме 41 812 лв.
Библиотека, компютърна зала – при план 3000 лв., отчитаме 2018 лв.
Банкови такси и комисиони – при план 3000 лв., отчитаме 1648 лв.
Погасителни вноски по ипотечния кредит, който имаме – при план 138 500 лв., отчитаме 137 640 лв.
Аварийни непредвидени – при план 15 000 лв., нямаме разходи.
Кандидатстване за обучение по европейски проекти – при план 40 000 лв., до този момент са похарчени само 6000 лв.
Фонд „Резервен” – при план 30 000 лв., са похарчени 12 240 лв. Това са половината средства, които сме платили за Вашите застраховки.
Разходи за дейността по защита правата на адвоката – при план 30 000 лв., нямаме разходи.
Колеги, предлагам да изслушаме и докладите на Контролния съвет и на Дисциплинарния съд и тогава да вземем отношение по всички теми. Има ли възражение?
ГЛАСОВЕ: Няма.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Благодаря. Давам думата на председателя на Контролния съвет адвокат Николай Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, през отчетния период Контролният съвет работи в пълен състав от петима адвокати. В началото на годината на свое заседание разгледа и проучи проекта за работата на Софийския адвокатски съвет и разпредели между своите членове явяването на определените заседания на Софийския адвокатски съвет.
Избраните адвокати се включиха активно в работата на Контролния съвет, въпреки многобройните си професионални задължения. Един или два са случаите, при които в заседания на Софийския адвокатски съвет не са участвали членове на Контролния съвет.
Ежемесечно Контролният съвет провеждаше заседания, в които колегите, присъствали на заседанията на Съвета на Софийската адвокатска колегия докладваха за взетите решения. На тези заседания се обсъждаше стопанисването на имуществото на Софийската адвокатска колегия, както и вземаните от Съвета на Софийската адвокатска колегия решения с оглед тяхната законосъобразност. Контролираше се и се проверяваше спазването на разпоредбите на Закона за адвокатурата, финансово-стопанската дейност на Адвокатския съвет, правилното упражняване на бюджета и стопанисване на имуществото на Адвокатската колегия.
Извършени бяха и проверки по изпълнение на решенията на общото събрание и изпълнението на решенията на самия Съвет на Адвокатската колегия.
Упражняван е текущ контрол от Контролния съвет по вписванията на адвокати съгласно правомощията му по Закона за адвокатурата.
Следва да се отбележи, че събираемостта на членския внос е леко занижена в резултат на нередовното издължаване на членовете на Адвокатската колегия, като при план 691 200 лв. са събрани 657 429 лв. за отчетния период.
Контролният съвет започна да упражнява и по-голям контрол за разпределение на служебните защити между адвокатите, регистрирани в Националното бюро за правна помощ и дали сумите по служебните защити се изплащат ритмично.
След подаден сигнал до Адвокатския съвет се стигна до дисциплинарно уволнение на две от служителките на Софийския адвокатски съвет и дисциплинарно наказание на провинил се адвокат.
След подадени оферти и водени преговори, Софийският адвокатски съвет избра най-доброто предложение за абонамент на СИЕЛА и застраховка професионална отговорност за всички членове на колегията.
Все още Контролният съвет следва да поставя пред Адвокатския съвет въпроса за изработване на ясни критерии при отпускане на финансова помощ за адвокати в тежко здравословно състояние. Отново са предвидени средства за здравна профилактика на адвокатите от Софийската адвокатска колегия.
Резултатите от упражняване на утвърдения бюджет за 2014 г. са следните.
Наличност към 1.01.2014 г. – 858 963 лв.
Приходи – общо, в размер на 1 317 625 лв., при заложени в бюджета 1 210 200 лв.
Или преизпълнението в приходната част е в размер на 107 225 лв.
Разходи - общо, в размер 1 074 511 лв., при предвидени за 2014 г. 1 361 900 лв.
Налице е икономия в размер на 287 389 лв.
Счетоводно-отчетната документация – с малки изключения – е водена стриктно от главния счетоводител, съобразно изискванията на Закона за счетоводството. Спазвана е технологията на счетоводните записвания. Счетоводните документи се събират и съхраняват съгласно приетия Правилник за счетоводния документооборот на Софийската адвокатска колегия. Всички документи са съставени съобразно изискванията на закона и взетите решения от Софийския адвокатски съвет.
Счетоводните записвания са правени своевременно, като неотразени счетоводни операции не бяха констатирани.
През 2014 г. Софийската адвокатска колегия има 14 банкови сметки, от които 5 са оперативни, а останалите са депозитни.
През отчетния период Контролният съвет е подал жалба срещу решение на Софийския адвокатски съвет, тъй като е била налице предпоставка за това.
Вследствие на горното за първи път в проектобюджета за 2015 г. е предвидено перо за разходи на Контролния съвет като независим орган. Тук помощ оказа и Висшият адвокатски съвет.
С оглед изложеното, Контролният съвет на Софийската адвокатска колегия и приходите за отчетния период от 1.01.2014 г. до 31.12.2014 г. и да приеме предложения проектобюджет за 2015 г.
Благодаря.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Давам думата на адвокат Людмил Рангелов, председател на Дисциплинарния съд.
ЛЮДМИЛ РАНГЕЛОВ: Уважаеми колеги, през отчетния период  Дисциплинарният съд при Софийската адвокатска колегия работи в състав от 12 дисциплинарни съдии, разпределени в 4 състава.
Общо образуваните дисциплинарни дела са 254. От тях 221 са делата срещу колеги, които не са плащали дължимите вноски към колегията по реда и смисъла на чл. 49 от Закона за адвокатурата. 33 са дисциплинарните дела по жалби на граждани и сигнали от съд, прокуратура и други органи.
По делата срещу т.нар. длъжници в 56 от случаите е установено, че дисциплинарните нарушения са маловажни и на колегите не е наложено наказание, а им е отправено само предупреждение. В 14 от случаите по дисциплинарните дела, образувани по жалби и сигнали, дисциплинарните състави са приели, че при тях дисциплинарните нарушения са маловажни.
Пред Висшия дисциплинарен съд са обжалвани 27 решения на Дисциплинарния съд, от които 6 са оставени в сила изцяло, 12 решения са изменени, а по 9 се чака решение.
В сравнение с 2013 г. има увеличение с около 50% при дисциплинарните дела срещу неизправните длъжници. Както посочих по-горе, 221 за 2014 г., срещу 147 за 2013 г.
През мандата на настоящия състав на Дисциплинарния съд се установява тенденция на почти еднакъв брой на дисциплинарните дела, образувани по жалби и сигнали – 33 за 2012 г., 31 за 2013 г. и 33 за 2014 г.
Отчитаме известен проблем специално в случаите, в които Висшият дисциплинарен съд не просто изменя решението на Дисциплинарния съд, което намирам за приемливо, но имаме 7 случая, при които решението на Дисциплинарния съд е изцяло отменено и е постановено ново решение. Тези случаи трябва да бъдат внимателно изследвани и да бъдат направени изводи, които да предпоставят една по-прецизна дисциплинарна практика. Надявам се това да бъде направено от новоизбрания състав на Дисциплинарния съд.
Сътрудниците на Дисциплинарния съд работиха много добре по администрирането на дисциплинарните дела, по подготовката и провеждането на заседанията по тези дела. Самото деловодство и архив на Дисциплинарния съд са добре систематизирани и дават възможност за бърз достъп до дисциплинарните дела. Колегите и гражданите, които търсят услуги, получават своевременна и компетентна информация.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, давам думата на адвокат Тодор Филипов, управител на ОК „Адвокат”.
ТОДОР ФИЛИПОВ: Уважаеми колеги, ще изнеса пред Вас сравнително кратък доклад на Осигурителна каса „Адвокат” при Софийската адвокатска колегия за състоянието, проблемите и предприетите мерки за тяхното отстраняване през периода 1.01.2014-31.12.2014 г.
В доклада, който беше изнесен пред Вас миналата година, подробно Ви запознах относно проблемите, свързани с декларирането, плащането и отразяването на осигурителните задължения по индивидуалните партиди на адвокатите, членове на Осигурителна каса „Адвокат” в периода 2005-2012 г.
На първо място, посочените проблеми там възникнаха през 2012 г., когато при подаване от страна на самоосигуряващите се лица, членове на Касата, декларация Образец 6 или по ЕГН, или по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице, които се подаваха заедно с годишната данъчна декларация, като за посочените в тях лица възникваше задължение да впишат в декларация Образец 6 авансово внесените през годината осигурителни вноски чрез Касата и като задължение. С оглед обаче обстоятелството, че авансово внесените суми на самоосигуряващите се лица членове на Касата, се внасяше в НАП чрез БУЛСТАТ-а на Касата, а от страна на НАП получените суми не бяха разпределени и отразени по индивидуалните партиди на членовете на Касата, то около 80% от членовете на Касата към онзи период се оказаха с изискуеми и непогасени задължения за осигурителните си вноски.
Със заповед обаче на Централното управление на НАП, както и с изменението на Наредбата за осигурителните каси, на която беше придадено обратно действие, бе въведен нов стандарт - т.нар. формати на електронните отключващи файлове, по реда на чл. 11, ал. 3, и нов формат за файловете на декларация Образец 1.
Това на практика позволи да останат в историята създадените изкуствени задължения за адвокатите, членове на Касата, като за периода 2005-2012 г. длъжностните лица от Касата продължиха да издават и през 2014 г. т.нар. писма-справки до НАП. Но през тази година, поради липса на обратна информация за преведените суми от страна на Касата, за конкретна дата и относно конкретните членове, се стигна в един определен момент до издаването на неточни справки, респективно веднага издаването на коригиращи справки след получаване на съответната информация от страна на НАП.
В отделни случаи от счетоводството на НАП се изискваше да бъдат коригирани издадените от Касата справки, в които уточнявахме осигурителните задължения на членовете на осигурителната каса, поради обстоятелството, че според тях за конкретна дата са изчерпани сумите по дадено перо, макар че при нас се установяваше, че за предходната и следваща дата има значителни наличности на суми по това перо и след издаване на съответните коригиращи справки, състоянието и положението на членовете на осигурителната каса беше уточнено и същите можеха да представят навсякъде необходимите им документи.
Други причини, водещи до недостоверност на издаваните от  Касата  справки за периода 2013 и 2014 г. са както следва.
- Не се подава декларация Образец 6 от адвокатите, членове на Осигурителна каса „Адвокат”, за годините, за които се отнасят справките.
- Подадените декларации Образец 6, някои от тях, са с грешно посочени суми или посочени суми само по авансови вноски или само с изравнителни вноски за предходната финансова година.
- Липса на декларация Образец 1 за определени месеци за някои адвокати или подадени декларации Образец 1 само със здравни вноски, поради факта, че част от колегите адвокати са внасяли продължително време само здравни вноски, без да внасят вноските за ДОО и ДЗПО.
Едва в последното тримесечие на 2014 г., след провеждане на редица срещи със служители на Централното управление на НАП, същите ни предоставиха актуална информация от масивите на НАП за остатъците по партидите на Касата, което разреши окончателно възникналия проблем при издаване на справките и същите вече отговаряха на действително внесените суми от страна на всеки адвокат.
Друга основна предпоставка за пълното решаване на проблема е, че от края на 2013 г., така и през цялата 2014 г. Осигурителната каса откри своя сметка и банкира през СИ Банк, където се намират и сметките на НАП, като по този начин беше премахнато разминаването с 1 ден на извършените преводи от страна на Касата и проблемът с неточното издаване на тези справки беше окончателно решен.
Друг основен проблем, който възникна през 2014 г. и имаше отражение върху дейността на Касата, беше свързан с отпадането на единната сметка на НАП, по която до този момент фигурираха общо данъците и осигурителните вноски на данъчно задължените лица. В периода след изменението на съответните нормативни актове в тази насока администрирането по обобщаване и своевременно подаване на информацията, включващи декларация Образец 1 и файловете по чл. 11, ал. 3 от Наредбата, се забави в известна степен, поради липса на съвместимост на софтуера на НАП с този на Осигурителната каса, като след извършеното програмно осигуряване от страна на Касата и множество със служителите на НАП, този проблем беше решен.
Уважаеми колеги, през изминалата 2014 г. остана нерешен напълно и проблемът с неподадените в срок за минало време от членовете на Касата годишни декларации Образец 6. Имам предвид периода 2005-2012 г., което водеше до неуточняване на внесените суми за минал период – този от 2005 до 2012 г., а оттук и до генериране на нов проблем, а именно информацията, подавана чрез т.нар. обвързващи електронни файлове за внесени суми през текущата година. С тях първо се покриваха задълженията за неуточнения период – 2005-2012 г., и едва след подаването на справки от Касата се уточняваше действителното положение за внесените суми от членовете на Осигурителна каса „Адвокат”, което обаче струваше много време както на счетоводството на Касата, така и на съответните длъжностни лица, които разнасяха тези данни от счетоводството на НАП.
В тази насока нерядко някои служители от офиса на НАП препращаха членовете на Касата към тях и обратно, и така без конкретни причини се постигаше един малко труден процес на уточняване на финансовите задължения на колегите и едва след намеса на служителите на Централното управление на НАП, и този проблем беше решен.
На следващо място, друг основен проблем, който възникна пред Осигурителната каса, бе  във връзка с изплащане обезщетенията за временна нетрудоспособност на адвокатите, членове на Осигурителната каса. В някои случаи НОИ отказваше да изплати обезщетение за временна нетрудоспособност на адвокатите поради обстоятелството, че до края на 2012 г. обезщетенията се изплащаха на база данни от подадената от Осигурителната каса декларация Образец 1, като обаче поради несъвместимост със софтуера на НАП и този на Каса „Адвокат”, в НОИ не бяха отразени като информация от НАП авансово внесените осигурителни вноски.
От началото обаче на 2013 г. с решаване на горния проблем, обезщетенията за временна нетрудоспособност не изплащат с оглед обстоятелството, че информацията за платените авансови вноски се разнасяше в НАП по партидите на адвокатите чрез цитираните по-горе обвързващи електронни файлове.
За тази цел обаче се изискваше да бъде подадено от всеки адвокат на хартиен носител и информацията за 2005 г. и 2012 г., при което, след съответните корекции сумите бяха изплащани редовно. В изключителни и редки случаи до неплащане на обезщетение се стигаше в случаите, когато изготвените справки от Осигурителната каса не бяха отразени и по партидите на всеки един адвокат от служителите на НАП, поради тяхна претовареност, с оглед големия брой справки, които издаваше Осигурителната каса.
Други причини от страна на адвокатите за забавено плащане на обезщетение за временна нетрудоспособност бяха: представяне на болничен лист за определен месец, без да са внесени от адвоката дължимите осигуровки за два и повече месеца; липса на банкова сметка или актуална такава за лица, които не са ползвали отпуск за временна нетрудоспособност 2 или повече години; грешно попълнени реквизити в болничния лист, издаван от съответно здравно заведение или лекар.
Няма да се спирам подробно на многобройните проблеми, възникнали при дейността на Касата и за моделите в НАП и НОИ, които бяха решавани бързо и в оперативен порядък, като само с един последен пример ще Ви посоча, че в края на месец декември и началото на месец януари 2015 г., поради срив в софтуера на НАП беше прекратено приемането на обвързващите файлове, които са носители на информация за конкретните плащания, извършени от адвокатите. Това обстоятелство доведе до възражение от НОИ при изплащане на обезщетение по представени болнични листове, тъй като при тях не постъпваше информация от НАП за посочените по-горе плащания. Това доведе до напрежение у правоимащите адвокати, предявители на болнични листове. Само благодарение на бързата и своевременна намеса от страна на главния счетоводител Емил Иванов и управителят на Касата, които осъществиха контакт с началника на отдел „Администриране, плащания и задължения” Елизабет Дойчинова, софтуерният проблем беше решен и подаването на файлове приключи включително до месец декември 2014 г., а през последната седмица бяха обработени над 50 болнични листове и сумите отиват към правоимащите колеги.
Уважаеми колеги, след направения анализ на дейността на Касата и взетите мерки за отстраняване на допуснатите нарушения от страна на Касата и съответно поделенията на НАП, включително и от Централното управление на НАП относно тези проблеми, които бяха възникнали при деклариране, плащане и отразяване и в осигурителните задължения, искам да обърна Вашето внимание на т.нар. вътрешни причини за гореописаните проблеми.
На първо място, продължават една част от колегите без да направят изрично изявление по надлежния ред за напускане на Касата, да предприемат самостоятелни действия за деклариране и плащане на задълженията си, като паралелно с тях такива, съдържащи се в декларация Образец 1 продължават да се подават и от Касата.
На следващо място, не са малко случаите, в които членове на Касата внасят след срока, посочен в Наредбата за обществено осигуряване, който е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, което води до забавяне при подаване на информацията чрез електронните файлове по реда на чл. 11, ал. 3. Желателно е тези осигурителни вноски да се внасят до 20-о число, тъй като съгласно Наредба Н8 до 25-о число на месеца, следващ месеца, следва да бъде подадена и декларация Образец 1.
На последно място, голяма част от членовете на Касата не внасят едновременно сумите за ДОО, ЗОО и ДЗПО, което води до създаване на допълнителни проблеми.
В заключение, ще си позволя да благодаря на всички служители на Осигурителната каса за положените от тях усилия при решаване на една голяма част от поставените по-горе проблеми, и лично на главния счетоводител Емил Иванов и зам.-главния счетоводител Силва Петрова, които проявиха завиден опит при решаване проблемите на Касата най-вече с отлична комуникация със служителите на НАП, на най-различни нива, за правилното решаване на възникналите проблеми, от една страна, между нас и Касата, а от друга страна, между Осигурителната каса и НОИ.
Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, трябва да изберем преброители, тъй като сега ще трябва да гласуваме докладите.
Предлагам, колегата Николай Генчев, да броите този сектор тук, отпред, Янаки Зибилянов – да преброява в сектора горе отдясно до пътеката, а от другата страна – колегата, отляво и до пътеката колегата Цеца Величкова.
Колеги, ако имате някакви въпроси по докладите, имате думата за изказвания, бележки.
АДВОКАТКА: Вижте, живеем в 21 век. Питането ми е следното. Вместо да идваме в 8 часа, в събота тук – по изключение днес е работен ден, но по принцип е почивен ден, много ли е трудно всичките тези отчети да се качват, ако не може на сайта, да ги изпращате по имейли?
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: На сайта са качени, колега. Докладът на председателя специално е качен на сайта. Бюджетът, рамката, също е качена на сайта.
СЪЩАТА АДВОКАТКА: Аз специално, може би в сайта аз съм виновна, но тъй като по имейла получавам хиляди обръщения, а не мога да получа този доклад, просто не виждам смисъла тези неща…
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Вижте в сайта на колегията.
СЪЩАТА АДВОКАТА: Да, извинявам се.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Други колеги? Г-н Данов, имате думата.
ИВАЙЛО ДАНОВ: Уважаеми колеги, аз се запознах със съдържанието на Отчетния доклад и искам да кажа нещо съвсем кратко по него.
За мен не само през последната година, а през целия изтекъл мандат на Софийския адвокатски съвет има една основна промяна. Основната промяна, колеги, се състои в това, че ние заменихме Наталия Ценова с колегата Марио Топчийски. Преди Наталия Ценова ни обясняваше как трябва да мислим и какво трябва да правим, сега колегата Топчийски прави същото.
Втората основна промяна, която аз виждам, през целия мандат – това е, че сега друг кара ягуара ежедневно. За някакви други, много съществени промени, просто не може да се говори.
Искам да поставя на вниманието Ви още един въпрос, който за мен лично е важен. Става въпрос за извънбюджетната сметка, по която постъпват парите, преведени от Националното бюро за правна помощ. Не се прави никакъв отчет как тези средства се изразходват, на какво основание, какъв е техният размер и съответно каква сума от тях е похарчена.
Предполагам, повечето от Вас знаят, че в интернет-пространството циркулира едно писмо от адвокат Красимира Янева, която повдига и този въпрос.
Аз лично си направих труда да проверя информацията, която беше изложена в него. Направих справка в нашето счетоводство, където ми отговориха, че постъпилите суми от Националното бюро за правна помощ през миналата година са в размер на 150 378 лв. Направих същата справка и в самото НБПП и там ми отговориха, че преведените по сметка на Софийската адвокатска колегия суми са 191 427 лв. Сами виждате, че става въпрос за 41 000 лв. разлика.
Аз бих искал ръководството да отговори как се оперира с тези средства и откъде се получава тази разлика. За целия мандат от 3 години това е сума от порядъка на около 600 000 лв. Тези пари са напълно безотчетни. Смятам, че тези пари би трябвало да влязат в бюджета на Софийската адвокатска колегия, с оглед пълна прозрачност по изразходването им и контрол от страна на колегията върху това как те се изразходват.
Моля ръководството да даде отговор на тези въпроси – как се изразходват парите, постъпили от Националното бюро за правна помощ, тъй като аз съм член на Софийския адвокатски съвет и на мен това не ми е известно. Не е известно и на останалите членове на Софийския адвокатски съвет. С тези средства имат право да се разпореждат само председателят и секретарят. Моля да се отговори по този въпрос.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колега Данов, не забравяйте, че Вие сте зам.-председател и когато го няма председателят, Вие отговаряте за това. На Вас не са Ви известни много работи явно, но това не е основание за предизборна агитация. Моля Ви се, нека бъдем коректни. В момента има одит, който извършва проверка, във всеки момент той ще бъде готов, ние го имаме в суров вид и сме спокойни за това.
В този контекст, в който Вие поставяте нещата, Вие явно търсите някаква друга симпатия и други неща.
А що се отнася до управлението на някой друг, аз мисля, че управляваше Петър Китанов, защото съм бил секретар на този съвет и съм се вслушвал в неговите съвети. За друг човек, който е давал съвети или акъл, това си е негова работа, решението се вземаше от съвета, в който Вие сте участвал активно и аз искам да кажа, че сте се справял с много от задачите, но сега тази атака не я разбирам. Но нека да дадем думата на този, който борави с цифрите – главният счетоводител Емил Иванов.
ЕМИЛ ИВАНОВ: Разликата, която дават колегите от Националното бюро за правна помощ като преводи, и тази, която ние сме подали за одиторския доклад за предходната година, се състои в това, че за последното тримесечие на 2013 г. сумите бяха преведени през януари 2014 г., докато за тази година, 2014-та, за последното тримесечие срещнахме едно разбиране от Националното бюро, успяха да ни ги преведат на 24 декември. Така че всичките 4 вноски за 2014 г. постъпиха в годината. А една вноска, която е постъпила през януари 2014 г., в размер на тези 40 и няколко хиляди лева, касае последното тримесечие на 2013 г. На това се дължи разликата в информацията, която са подали от Националното бюро за правна помощ и която ние подаваме, тъй като ние подаваме информация за суми, постъпили само за текущата 2014 г., през годината. Това, че те по-късно са ни платили последното тримесечие на 2013 г., то касае 2013 г.
Иначе средствата, които се разходват, са конкретно за правната помощ, за служителите от правната помощ, за купуване на техника, консумативи, тъй като много уведомителни писма, стикери, не на последно място, които бяха въведени. Това е, което мога да кажа.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Давам думата на председателя Петър Китанов.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Уважаеми колеги, в отговор на любезното запитване на зам.-председателя Данов съм длъжен да дам пояснения.
Да, Марио Топчийски участваше в управлението на Софийската адвокатска колегия, докато беше член на Софийския адвокатски съвет. Мисля, че това е напълно известно на г-н Данов и наистина Топчийски участва в управлението на колегията, докато беше член на Съвета. Оттук нататък като се подават такива твърдения за едва ли не дългата ръка на Топчийски, да беше така добър да даде и доказателства.
На следващо място, искам да уверя зам.-председателя Данов, че ягуарът се употребява според предназначението и само и единствено за нуждите на колегията. Единственото, което е вярно, е, че зимата се употребява повече, отколкото през лятото, поради това, че нуждите са по-големи зимно време.
На трето място, по отношение на средствата от Националното бюро за правна помощ. Ако зам.-председателят Данов си беше направил труда да дойде по-рано на това събрание и да чуе отчета в тази връзка, щеше да чуе за конференцията в Несебър, където този въпрос се постави, и както докладвах пред Вас, стана ясно, че там се препоръчва разходване на тези средства въобще за всички нужди за колегията, а не само за нуждите на правната помощ, уважаеми колеги.
Колегата Данов много добре знае, че в тези 3 години ние много упорито и плътно спазвахме принципа (защото не знаехме как да се постъпи) да употребяваме парите от правната помощ за целите на правната помощ. Докато след тази национална конференция и след проведения семинар в София стана ясно, че е възможно тези парични средства да се употребяват въобще за нуждите на колегията.
Разликата в преведеното от Бюрото и от наличното в колегията беше изяснено от главния счетоводител. Надявам се да имате и други въпроси.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Давам думата на колегата Владислав Янев.
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Уважаеми колеги, аз съм председател на две комисии – на Дисциплинарната, и в момента на Комисията за защита правата на адвокатите, и съм неприятно изненадан от това, че се размества акцентът на правната помощ върху това какви средства били давали и дали някаква разлика имало.
Обяснено Ви беше за разликата. Там проблемите са много по-съществени и колегата Данов като бивш председател на Комисията за правна помощ аз очаквах да акцентира върху по-сериозните проблеми. Един от най-големите проблеми е, че цялата адвокатура трябва да се вдигне и да направим нов проект за изменение на Закона за правната помощ. Това беззаконие трябва да се преустанови. Както направихме проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, така всички адвокати от страната трябва да се обединят, да дадат своята воля и своето творчество и интелект, за да направим проект за изменение на този недоносен закон.
В този „недоносен” закон има няколко съществени пропуска, които се използват за системно ощетяване и ограбване на българската адвокатура, на всички адвокати.
Първият основен проблем в него е, че българската адвокатура е лишена от участие при определянето на това дали едно лице отговаря на изискванията да получи правна помощ. Правна помощ се раздава безогледно, защото раздаването й съвпада с интересите на магистратите, които искат да си осигурят по-бърз и безпрепятствен процес.
Българската адвокатура беше ограбена с милиони от раздаване неправомерно на правна помощ без никакви проверки. Ние в Софийския адвокатски съвет сме засекли жестоки злоупотреби с правна помощ. Има хора, които вече са станали професионалисти. Водят по 100, по 50, по 40 дела, цяла група такива наглеци и не стига това, ами непрекъснато ни образуват дисциплинарни производства срещу адвокатите, които сме им назначили, защото не били доволни от начина, по който те ги обслужват, тези наглеци? Сезирали сме и прокуратурата. Това безумие не може да продължава. Българската адвокатура да обслужва такива наглеци, на които се предоставя правна помощ, без никакви сериозни проверки. Това са имотни хора, хора с доходи, които обаче подават неверни декларации и безогледно им се предоставя правна помощ. Това ограбва и в национален аспект българската адвокатура.
Вторият основен проблем, който е свързан с правната помощ, е този, че при определянето на правната помощ, в рамките на осакатеното заплащане, което също е незаконно и трябва да се изравни с тарифата на Висшия адвокатски съвет, но дори и при тази намалена тарифа, Софийският адвокатски съвет е орган, който участва в този фактически състав при определяне на адвокати и определяне на техния хонорар.
Знаете ли Вие всички, сега тук да Ви кажа, че откакто сме на мандат, а и преди това е било така, се оказа, че Софийският адвокатски съвет е бил държан в пълно информационно замъгление, и то съзнателно, от страна на Националното бюро за правна помощ. Защото ние като съвет определяме хонорар за всеки адвокат. Примерно слагаме определен хонорар на адвокат 500 лв. или максималния размер, подаваме всички тези отчети, които се събират ежемесечно, примерно 500-1000 отчета на Националното бюро за правна помощ, откъдето обаче правят корекции, намаления, с цел да се икономиса от бюджета и да си имат пари за премии и не ни казват с колко са намалили тези хонорари.
Вие представяте ли си какво се получава? Ние примерно седим като органи на този съвет в пълна мъгла и не знаем това, което ние сме определили на адвокатите, дали е останало така. Дали сме примерно 500 или 1000 лв. на един адвокат, а там може да са го осакатили на 300 лв. Това е безумие и абсолютно безотговорно поведение. Три пъти сме искали, даже четири пъти с писма от Националното бюро за правна помощ да ни се дава актуална информация за всеки един отчет – има ли намаления на хонорарите. И досега, въпреки че наш колега е председател на Националното бюро, такава информация съзнателно не ни се дава. Защото ако се даде, ще лъсне една невероятна разлика. А ние сме длъжни да защитаваме интересите на българската адвокатура и аз на два пъти поисках отвод на председателката на Националното бюро и ще продължавам да го искам. Това нагло поведение не може да продължава. А ние имаме право да получаваме тази информация, защото по закон органите на българската адвокатура са длъжни да защитават законните права на българските адвокати.
По този начин ние бяхме лишени от възможността да си изпълняваме законовите функции да Ви защитаваме, което е недопустимо.
Благодаря.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Давам думата на многоуважавания от мен колега адвокат Любомир Денев.
ЛЮБОМИР ДЕНЕВ: Първо, това, върху което искам да обърна внимание, че една обща слабост е дейността по събирането на финансовите задълженията на адвокатите към Софийската адвокатска колегия и към Висшия адвокатски съвет. Ясно е, че адвокатите не могат да се възползват от правата си като адвокати и да не си изпълняват задълженията. Всички ние трябва да имаме ясното съзнание, че нашата самоуправляваща се организация има нужда от финансов ресурс и той се набавя именно от нашите вноски, за да бъдем независими. И без това съзнание ние сами си ограничаваме възможностите и правата.
За мен дейността, организационните мерки по този въпрос са много слаби, както мерките за събиране, така и мерките за правилното отчитане. Трябва да кажа, че слабост на Софийската адвокатска колегия – дори онзи ден говорихме с председателя Китанов по този въпрос – е несвоевременното и неточното отчитане, включително и по отношение на Висшия адвокатски съвет, което блокира и дейността на Висшия адвокатски съвет, включително блокира и приемането на бюджета. А Висшият адвокатски съвет с нашите пари извършва дейности, които са свързани с дейността на цялата адвокатура. Финансовата ни независимост е абсолютно условие за независимостта на нашата организация. Това е първата слабост.
Втората слабост, и тук ще се съглася, първо, колега Данов, ти беше наточен, защото бюджетът е нещо съвсем различно от имуществото на адвокатската колегия. Бюджетът е предназначен да обслужва конкретната дейност за конкретния период, в случая календарната година. Докато имуществото на адвокатската колегия е нещо съвсем различно.
Разбира се, доходите от всички постъпления съставляват и имуществото, което притежават, те са част от това имущество, но каква част от това имущество и по какъв начин ще влезе в бюджета, е съвсем друг въпрос.
Но аз искам да попитам нещо. След като бюджетът е бил приет, от постъпленията от правната помощ има ли разходи, които да са направени за нужди на колегията извън правната помощ или в правната помощ, които да не са включени в бюджета или бюджетът да не е коригиран? Това не го разбрах.
Ако това е едно от перата, които се случват в бюджета, това трябва да стане по съответния ред. Аз не можах да разбера, и който е в състояние да ми отговори, след конференцията в Несебър, нека да ми отговори.
Това по бюджетната дисциплина.
За мен отчетността, включително пред Висшия адвокатски съвет, трябва много сериозно да се подобри на Софийската адвокатска колегия, тъй като това е най-голямата колегия. Естествено като голяма колегия, там работата по събирането на средствата и отчитането е най-много. Ясно е, че не става лесно. Но мисля, че ръководството трябва да бъде в състояние да се справя.
Вторият въпрос. Аз разбирам, че се посочват условни адреси на кантори, просто защото законът изисква така. Аз не чух какви мероприятия са извършени, за да се направи една сериозна проверка дали се спазват изискванията на закона от отделни адвокати или адвокатските дружества. И въобще в края на краищата имаме някои основни положения в закона, за които нашите органи трябва да следят.
Също така законът дава възможност да се самосезира Съветът при очевидни нарушения на закона по дисциплинарния ред. Аз искам да попитам – има ли случаи, когато Съветът се е самосезирал от публикации в пресата, каквито има немалко, за нарушения от страна на адвокати?
По тези неща аз не чух да има данни в отчета на Съвета.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колега Денев, Вие дойдохте малко по-късно. В доклада председателят каза доста цифри, които са свързани с правната помощ и с парите, което наистина ще имаме предвид по-нататък и ще го изисквате. А другите неща, които ги споменавате, доколкото разбирам, са отправени към контролните органи, към Контролния съвет, който да следи дали адвокатът има адвокатска кантора, тя в състояние ли е да бъде годна за осъществяване на неговите функции.
За правната помощ и за повече цифри ще дам думата на главния счетоводител.
ЕМИЛ ИВАНОВ: Адвокат Денев, въпреки проведения семинар в Несебър, към настоящия момент от постъпленията за правна помощ не е харчено за нищо друго освен за правната помощ. Но тази година, има се предвидено в дневния ред на общото събрание инициативи в базите на Софийската адвокатска колегия, така че бихме могли да се възползваме евентуално, зависи какво решение ще вземете.
За членския внос – има случаи на забавяне действително понякога, но към настоящия момент остава да преведем към Висшия адвокатски съвет само събрания през месец декември, което ще бъде направено следващата седмица.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Г-н Китанов има думата.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми г-н Главен секретар на Висшия адвокатски съвет, колега Денев, не мога да седя хладнокръвно и спокойно, когато обвинявате Софийския адвокатски съвет, че има финансови проблеми при отчетността си към Висшия адвокатски съвет.
Много пъти с главния секретар, с други служители от Съвета и с членове на Съвета съм умолявал да се повтори проверката, която беше направена, ако не се лъжа, през 2013 г., когато се събраха двамата счетоводители – единият – на Висшия адвокатски съвет, и този на Софийската адвокатска колегия, и уточниха всички въпроси по дължимия членски внос към Висшия адвокатски съвет, като размер, откъде идва намаляването, откъде идва грешката и всичко беше уточнено.
Миналата година многократно помолих това да се повтори. Имахме готовност да се повтори, но не беше направено.
Колега Денев, Вие обвинихте Софийския адвокатски съвет също и за грешки при отчетността по отношение на членския внос. Има и други грешки, колега Денев, и това съм го казвал на не едно заседание на Висшия адвокатски съвет. За да бъдем коректни докрай, уважаеми колеги, ние, без да е за сметка на Висшия адвокатски съвет, събираме, администрираме и носим риска на парите, които са събрани като членски внос за Висшия адвокатски съвет. И затова не получаваме абсолютно никакво обезщетение.
За да бъдем докрай чисти в отношенията, колега Денев, ми се струва, че това нещо трябва да бъде решено и във Висшия адвокатски съвет, но до този момент няма решение.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Други колеги? Има думата Янаки Зибилянов.
ЯНАКИ ЗИБИЛЯНОВ: Уважаеми колеги, когато жена ми ме изпращаше тази сутрин, ми каза – абе, стига с тези твои изказвания. Наистина те са съществени, ама не виждаш ли, че никой не те слуша и, най-важното, станал си за смях.
Съгласен съм с нея, че наистина са съществени въпросите, които повдигам, но не съм съгласен да съм станал за смях. По-скоро бих казал, че за смях е това, което срещам като апатия срещу въпросите, които повдигам. А въпросите са много съществени. Изреждал съм ги много пъти от тази трибуна и те не са мръднали нито на сантиметър.
Миналата година по това време на трибуната излезе един млад колега, с много чист, младежки патос, искаше да се проведе обща адвокатска стачка срещу бездействието на съда и срещу недомислието в нашето ново законодателство, по-специално в ГПК. Този прословут чл. 280, който спъва правосъдието, това Върховният касационен съд да се превръща в методически център и т. н., да не Ви досаждам.
Предлагам сега на нашето ръководство, каквото и да е то, в близките дни да предприеме една такава инициатива да се обяви обща адвокатска стачка, разбира се, символична не ефективна. Ние не можем да заложим интересите на нашите клиенти. Защото, колеги, сега, в момента, най-актуална е реформата в правораздаването. И в Европа тръбят с неимоверен глас и цялата ни преса, всички медии тръбят – реформа, реформа, реформа. Макар че не е конкретизирано какво е това реформа. Води се по принцип. Водят се медийни кампании и т. н.
А ние, адвокатите, които сме фундаментът, основата на нашето правосъдие, смело Ви заявявам това – имам стаж, не помня вече колко десетилетия, но съм абсолютно сигурен, че ние сме най-важната част от тази стабилна сграда, ние правим правосъдието. (Ръкопляскания.)
Затова нашето ръководство да се възползва от актуалния момент, да излезем на върха на вълната, ние да бъдем инициативата. Защото в нашето общество, много пъти са ми задавали въпрос – случайни клиенти, хора – абе, Вие адвокатите, какво правите? Изобщо не Ви се чува гласът. Излизат няколко, правят смешки… Излезте и покажете, че сте страшна обществена сила.
Ние сме наистина обществена сила, но нещо апатията ни е затиснала, какво става с нас, не знам.
Тук има много повече от нас млади хора, те да повдигнат този ентусиазъм. Да излезем символично, нашето общество да обърне внимание, медиите да не показват постоянно и навсякъде, да кажат – да, наистина адвокатите са страшна сила.
Умолявам нашето ръководство да предприеме тази идея. Нека да се запише и в протокола: „Адвокат Зибилянов предлага символична стачка на всички адвокати.”
Ще ни подкрепят сигурно и колегите от провинцията. Държа на тази идея. И затова бързах да изляза на трибуната. Няма да говоря за битово-технически проблеми. В ръководството са достатъчно бързи момчета и те се оправят с тези проблеми. Аз говоря за по-фундаменталните въпроси.
И на второ място, да не Ви досаждам, исках да направя една забележка на авторите на доклади всяка година. Ще заявя нещо съвсем лично и съвършено суетно. Сигурно на някои хора е известно тук, че няколко адвокати сме членове на Съюза на българските писатели. Не на писателски съюзи ментета, а онзи съюз, който е създаден от великия Вазов през 1913 г. Ние, няколкото човека, се гордеем и се ползваме с престиж в този съюз. Там нашата дума се чува.
Затова умолявам нашето ръководство, когато пишат своите доклади, нека да отбележат, между другото, че няколко адвокати са членове на Съюза на българските писатели и се ползват с престиж. Това да прозвучи като известна гордост, че ние участваме в духовния живот на нацията и се ползваме с авторитет и нашето име се чува с уважение. Нека да се отбелязва в тези доклади. Защото там, когато кажат „адвокатите”, говорят го с уважение и с почтителност.
На трето място, когато се провеждат изборите в събранието на адвокатите от България, аз винаги кандидатствам и все не намирам място. Затова, колкото и да е забавно и колкото и да е суетно – гласувайте за мен, за да се изправя над трибуната пред колегите от цяла България, да предизвикам техния ентусиазъм за това, което Ви говорих.
Бих могъл да говоря много по тази тема, но нека да не отнемам правото на колегите да говорят.
Това е. Излязох на тази трибуна с единствената цел – не да  демонстрирам логомания, тоест болезнена скромност към празно бръщолевене, а просто да предизвикам Вашия ентусиазъм. Да направим една стачка, наистина да покажем, че сме страшна обществена сила и че от нас зависи качеството на нашето българско правораздаване.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Давам думата на колегата Лялев.
ЛЯЛЕВ: Благодаря, г-н Дончев.
Искам да спра вниманието на почитаемите колеги върху два основни въпроса. Всичко, върху което сега говорим, всичко, върху което акцентирате и Вие, управляващите, и лицата, които, така или иначе, се олицетворяват като опозиция, засягат важни въпроси. Но трябва да се постави система от приоритети.
Първото и най-важно нещо е къде е мястото на адвоката като авторитет, като престиж в нашата съдебна система, в нашето общество. Адвокатът е игнориран, адвокатът е мачкан и всеки един тук ще се съгласи с това. Ние трябва всички, обединени да се борим за престижна място на адвоката, за уважението към адвоката във всеки един процес, във всяко едно влизане в институт на правораздаването. Защото ние сме третирани малко встрани от портиерите, ние сме третирани малко по-зле от чистачките, ние сме третирани с унижения. И аз не го казвам като укор за който и да било. Казвам го като приоритет ние всички трябва да си поставим и обединени да вървим натам.
Затова кое е основното нещо според мен?
Ние трябва да вървим както към съответните искания за законодателни промени, така и използвайки общия ни потенциал, общия ни авторитет, общите ни позиции. Тук виждам хора, които са гордост и чест за адвокатурата. Опозицията също е представлявана от хора, които са авторитетни, амбициозни и искрени, убеден съм. Но ние трябва не да се караме кой кара ягуара. Нека карат ролсройс! Никой не пита главния прокурор защо кара мерцедес! (Ръкопляскания.) Нека прокуратурата да бъде авторитетна и престижна! Ще се радвам и хеликоптер да има! Но нека да има чувство за принадлежност към един елитен, уважаван и авторитетен институт какъвто трябва да бъде адвокатската колегия!
И тук аз апелирам, не Ви критикувам, апелирам да се обединим, да направим съответните проучвания, да видим кои биха могли да съдействат във властта, с какво те да бъдат приобщени към каузата. Защото силна адвокатура означава силно правораздаване. Защото адвокатите са унижавани целенасочено. Защото кой от нас не е бил свидетел, когато отива по кое да е дело или досъдебно производство или съдебно – няма значение – и съответният властимеющ прокурор или следовател, или какъвто там е, казва – не този, ще вземеш онзи! И ние всички мълчим. А това е проява на най-долната деградация в правораздаването.
Ние трябва да се борим срещу това! Ние трябва да сме нетърпими срещу това! Защото днес се възползва един от това, утре страдаме всички. Утре всички адвокатски сме разглеждани като търгаши. А това е недопустимо.
Ние сме стожери за правораздаването! Стожери пред произвола на властимащите! И така е било винаги, защото и Цицерон, и Гай Юлий Цезар, всички те са били юристи, адвокати и са положили основите на това, което е – противопоставяне на властта в стремежа й към произвол! (Ръкопляскания.)
Оттам нататък всичко друго, обединени заедно, можем да постигнем.
Аз искам да Ви кажа, че за мен е чест, че тези хора ни управляват. Виждам, имат много грешки, разбира се, мога да говоря с часове, но няма да Ви отегчавам. Кой не прави грешки? За мен е привилегия, че съм член на тази колегия.
Също така удоволствие е да чувам и колегата, който се изявява като опозиция. Сигурен съм, че има идеи. Сигурен съм, че има какво да предложи. Сигурен съм, че обединени можем повече, отколкото в конфликти кой и къде кара ягуара!
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Има думата колегата Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Здравейте, колеги! За много години! И наистина, сериозни професионални успехи Ви желая!
Благодаря на колегата за това пламенно изказване, което направи, защото според мен той постави акцента там, където трябва да бъде.
Благодаря и на колегата Янаки Зибилянов.
Акцентът трябва да бъде върху нашата професионална дейност като адвокати, върху проблемите в наша работа като адвокати, върху проблемите, които ние срещаме ежедневно – в съдилищата, прокуратурите, следствията, общините, частните съдебни изпълнители, кадастралните служби, службата по вписвания и т. н. В това, че ни се отказва много често и абсолютно неоснователно не само дължимото уважение като към съдия, дължимото съдействие като към адвокат, и ние не можем реално да свършим не само наша работа, но да оправдаем доверието, което са ни гласували клиентите. А клиентите – на практика това са българските граждани, техните законни права и интереси.
И затова колегата е прав. Представлявайки гражданите на България, като най-свободната професия в тази държава, нещо, с което веднъж започна своята реч председателят Китанов, ние трябва да осигурим върховенството на закона и запазване принципите на независимостта на съдебната система, която, за съжаление, е поставена под много сериозен въпрос.
Безпрецедентно за последните 25 години в страната не кой да е, а съдии от трите съдилища от Софийски съдебен район са поставили въпрос, който касае системата за случайност или, по-скоро, предпоставките за неслучайно разпределение на делата. Безпрецедентно.
Не е възможно българската адвокатура да остане без категорична позиция по този въпрос. Защото неслучайното разпределение на делата означава предпоставки за корупция и невъзможност да си свършим работата като адвокати.
Съчетано с проблемите, които ние редовно срещаме в работата си със съдилищата и с недопустимото отношение към нас не само на магистрати, но и на съдебни служители и деловодители, нашата професия все повече изпада в унизителното положение да се молим да ни признаят правата, които имаме по закон.
И тук се връщам на една тема от декември 2013 г. Само маркирам и припомням, защото колегата Зибилянов я припомни.
Тук един колега, за съжаление, не мога да цитирам името му, предложи да се гласува декларация за положението и статута на българския адвокат и проблемите и дължимото му съдействие в съдилищата на Република България и съответните органи, с които работим. Тя беше писана малко на коляно. Човекът я прочете оттук. Имаше час и половина дискусия. Бих казал, доста на моменти емоционална и малко излизаща от добрия тон дискусия.
Най-накрая аз предложих да упълномощим нашето уважаемо ръководство – Софийския адвокатски съвет, в двумесечен срок, изхождайки от принципите на тази проектодекларация, да ни предложи декларация в този смисъл, да я качи на сайта на Софийската адвокатска колегия, да има двуседмичен срок за предложения и още през месец март 2014 г. да имаме категорична декларация на българската адвокатура по въпросите, които пряко касаят наша работа.
Нищо обаче, за съжаление, не последва. Декларация все още няма. Това решение е подкрепено от над 100 човека, тук, в залата има свидетели, които бяха, не беше изпълнено. И стигаме до днешното положение, когато си говорим същите неща.
Отчетите сигурно са верни, цифрите сигурно са точно така, проблемите в правната защита – аз лично се радвам, че се гледат, че има наказани служители за някакво излизане от правилата. Всички тези неща, които касаят събирането на пари, осигурителни вноски и битовизмите – сигурно се движат. Не се движи основният въпрос – правният статут на адвоката при работата му със съдебната система, дължимото ни съдействие и уважение, и гаранция за принципите на върховенството на закона и качествено правораздаване.
В момента Народното събрание е приело актуализирана Стратегия за съдебна реформа. Пакет от закони, които ще бъдат променени. В дискусиите по тези закони участват 2 броя съюзи на съдиите, две организации. Прокурорската асоциация, сигурно и Камарата на частните съдебни изпълнители и Нотариалната камара ще участва. Ние не чуваме нищо по този въпрос. Адвокатурата трябва да бъде част от тристранката в съдебната система. Не може да се взима мнението на съдийските асоциации и на прокуратурата, а нашето да не го взема никой! (Ръкопляскания.)
ГЛАС: Висшият адвокатски съвет да го направи.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: И тъй като чувам до мен реплика отляво – „Висшият адвокатски съвет да го направи”, абсолютно съм съгласен. А аз казвам – някой да го предложи на Висшия адвокатски съвет. И няма кой по-подходящ от Софийската адвокатска колегия като най-голямата в страната, да направи това предложение, да се включим във всички работни групи и комисии, които ще гледат пакета от законодателни промени, който най-вероятно включва и Законът за съдебната власт и ГПК, може би и НПК, и после, след 2 години, пак ще плачем, че не са отчетни нашите предложения. Ама ние въобще не сме ги направили, никой не ни е чул. Да започнем да се занимаваме с това, което ни интересува по същество.
И в този смисъл ние ще предложим, група от няколко колеги, в т. Разни, защото няма къде другаде това да се случи в дневния ред, съжалявам, че е несериозно да бъде в т. Разни – проект за декларация на вниманието на ръководството, сега ще я внеса. След малко ще раздадем екземпляри – ограничен брой – при Вас, с предложение за конкретни мерки, които да предложим като Софийска адвокатска колегия, да извършим като ръководство на Софийския адвокатски съвет и да ангажираме с тези проблеми Висшия адвокатски съвет на предстоящото общо събрание на адвокатите от страната, Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието, за да се знае, че оттук нататък адвокатите ще участват във всички дискусии, които касаят законодателните промени, свързани със съдебната власт, и тяхното положение и статут на адвокати.
Много моля - в т. Разни. Тази декларация повече да не се отлага. Тя е абсолютно належаща, ще я изчетем и да бъде подкрепена и да бъде ангажимент за изпълнение на следващото ръководство, което и да е то. И я внасяме. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте.
АНТОНИНА ДУШЕВА: Добър ден на всички, член съм на колегията от 2002 г., общ юридически стаж 20 години.
Никога досега не съм се изказвала на нашия най-висш форум. В момента съм провокирана от това, което чух в отчетите – на председателя на колегията, на Дисциплинарния съд и на председателя на Осигурителна каса „Адвокат”.
Това, което остана у мен като общо впечатление, е следното.
Изключително богата международна дейност и вътрешна такава, представителна, на колегията. С богата програма – културна, фолклорна и всякаква друга. Подробно бяхме запознати, половината от доклада на председателя се отнасяше за международната дейност на колегията.
Следващото, което ми остана като впечатление. Предвидени разходи за защита правата на адвоката – 30 000 лв., разходи за годината – нула. Какво означава това? Адвокатите не са имали нужда от защита на техните права? Такива са били защитавани, но с външно финансиране или безвъзмездно?
Също така приходи – от членски внос, грубо, 600 и няколко хиляди лв. Във встъпителни вноски – почти 400 000 лв. Срамота за гилдията, бих казала. Младшите колеги да издържат гилдията. Бихме могли да се замислим по този въпрос. Как ние слагаме бариера пред недостойните за встъпване в нашата професионална гилдия – чрез изпит, чрез преценка на морални и други качества или с висока финансова вноска, непосилна за завършващите университетите колеги?
Чух и два проблема, които може би са затруднили ръководството през изминалата година.
Ремонтът на сутерена на Оздравителен дом „Лозенец” и…, извинявайте, бях си нахвърлила въпросите, но може би ги позабравих. Другият проблем е как да се справим, най-общо казано, със сферата на НАП, да му намерим цаката докрай, защото сме започнали, опосредено с Народното събрание и с IT-специалистите, ама досега не сме успели съвсем.
Мисля, че има доста по-важни проблеми, които обаче не чух да бъдат поставени в доклада на председателя, и затова сега ще задам няколко въпроса към него.
Колега Китанов, моля отговорете ми каква дейност извърши Софийската адвокатска колегия през изминалата година за предлагане на законопроекти, за работа по законопроекти, за сформиране на работни групи, изготвяне на становища по законопроекти, които касаят не само пряката професионална работа на адвокатите, разбирайки Закона за адвокатурата и Закона за правната помощ, но и всички останали закони?
Също така каква работа извърши Софийският адвокатски съвет относно тълкувателната дейност на върховните съдилища? Участвахме ли със становища съвместно с Висшия адвокатски съвет по образуваните тълкувателни дела?
Благодаря Ви предварително. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте, колега Китанов.
ПЕТЪР КИТАНОВ: С голямо удоволствие ще отговоря на колегата.
В този мандат усилията бяха концентрирани в изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, колега. И това беше направено благодарение на усилията на Софийската адвокатска колегия в национален мащаб. Софийската адвокатска колегия, понеже е многочислена, много хора мислят, че тя може всичко. Колега, това не е така. Софийската адвокатска колегия има страшно много задачи, които трябва да решава, а най-малкото желае да се бърка в правомощията на Висшия адвокатски съвет.
Вашите два въпроса обхващат правомощие на Висшия адвокатски съвет. Както въпроса за законопроектите, така и за въпросите за тълкувателната дейност на Върховния касационен съд. Когато от нас е поискано становище от Висшия адвокатски съвет по отношение на тълкувателни дела, тогава то е давано.
Това е, което съдържа моят отговор. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Мога само да допълня, че Висшият адвокатски съвет ползва услугите на софийски адвокати. Мога да Ви дам пример с кантората на Владимир Пенков, която основно защитава интересите на Висшия адвокатски съвет пред Върховния съд и им дава становища по пленумни постановления.
АНТОНИНА ДУШЕВА: Бихте ли ми позволили реплика?
В моя въпрос аз включих следното. Известно ми е, че това може да стане само опосредено през Висшия адвокатски съвет и затова зададох въпроса си така – каква работа извършихте съвместно с Висшия адвокатски съвет?
Благодаря Ви, разбрах отговора. Работили сте Софийската адвокатска колегия единствено по Закона за адвокатурата.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Не сте разбрала, колежке, не сте разбрала и няма да го разберете, явно, че и от 2002 г. пак не може да го разберете. (Реакция в залата.)
Моля Ви се. Какво значи реплика? Към председателя подобна реплика – това означава оценка. Съжалявам много. (Неодобрение в залата.)
Има думата Владислав Янев.
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Уважаеми колеги, ще се изкажа по два въпроса.
Първият – разбрах, че е бил зададен въпрос за бюджета на Комисията за защита правата на адвокатите.
Изключително съм горд, че мога да Ви дам пояснения за дейността на Комисията за защита правата на адвокатите, защото това е една уникална, за първи път породена дейност.
За мое изумление, въпреки че Законът за адвокатурата предвижда специално производство по чл. 29 в защита правата на адвокатите, когато той е бил обруган или са накърнени неговите правомощия в съд, тази процедура се оказа, че не е била реализирана.
За наша част, този Адвокатски съвет за пръв път реализира правомощията по чл. 29 от Закона за адвокатурата и образува няколко дисциплинарни производства срещу магистрати. (Ръкопляскания.) Висящи са още преписки и предстои образуване на още такива.
Най-фрапантният случай беше, че една голяма част от тези дисциплинарни производства, образувани срещу магистрати, бяха по повод на постъпили сигнали от магистрати срещу адвокати, с цел да им се образуват дисциплинарни производства. Пристига някакво писмо от съда с приложени протоколи, образуваме дисциплинарно производство, почваме да четем протоколите и се хващаме за главата. Проведен е един абсолютно беззаконен процес, накърнени основни процесуални принципи, проявена наглост към адвоката, лишен от права, не му дали да говори и накрая го глобили 1000 лв. И вместо съдията да заяви, че тази глоба подлежи на обжалване, в какъв срок, в какъв съд и по какъв ред, директно му издава изпълнителен лист. И с цялото си нахалства изпраща чрез това беззаконие до Адвокатския съвет ние да сме му наложили дисциплинарно наказание на същия наш пострадал колега. Е да, ама не, просто вече не стават така тези неща. Бумерангът се обръща и пада на главата на този, който е изпратил това нещо. Това беззаконие не може да продължава.
По отношение на бюджета. Ами, трябва да Ви кажа, че съм горд, че моите колеги одобриха предложението ми да се гласува отделен бюджет за фонд „Защита правата на адвокатите”. Бюджетът е в размер на 30 000 лв. Гласуван беше от миналата година, но поради технически затруднения не можа да бъде реализиран. Този бюджет е почти целият икономисан и ще бъде реализиран тази година.
За какво ще го харчим този бюджет?
Ами, оказа се, че нищо не е правено за защита правата на адвокатите и сега тепърва започва да се прави.
Първото, което следва да направим, е да се преведе огромна база нормативни актове, закони, правилници, които нашите колеги от Западна Европа отдавна са изработили, подготвили правила, касаещи деонтологията, отношенията между адвокатите помежду им, между адвокати, съдии и прокурори.
Тоест поставили сме си за цел да преведем тези нормативни актове, по които работят нашите колеги и от Западна Европа, с цел уеднаквяването им с нашите и европеизиране на българската адвокатура. (Ръкопляскания.)
Когато на международни форуми обяснявам на нашите колеги какви са проблемите на българската адвокатура, те ме гледат с широко отворени очи и не могат да повярват, че това нещо е допуснато. Те просто въобще не могат да си помислят. Тези хора са постигнали всичките тези успехи със своята борбеност, със своята воля и със своята сплотеност.
Ще Ви кажа един факт. В тази зала, колкото и да Ви се вижда голяма, е едно джудженце в сравнение със залата, в която се проведе 3-годишният национален форум на френската адвокатура. Уникална, огромна зала. Само че там нямаше празни места. Беше пълна. Освен френски адвокати, бяха поканили от цяла Европа и от Америка, председателите на всички адвокатури. И на този висш форум бяха поканили министъра на правосъдието, която дама излезе на трибуната и почна да дава разни изложения и в момента, в който каза, че са внесли законопроект за промяна на техния Закон за правната помощ, който накърнява правата на адвокатите, не можете да си представите какво стана. Тази зала избухна, тоест все едно гръмна бомба. Като наскачаха тези борбени хора, председателят на френската адвокатура изскочи като торпедо от средата на залата и тичешком се изнесе на трибуната и влезе в диспут със своя министър!
Хората се гордеят с това, че са направили общонационална стачка за защита на своите права. Гледам едни фотоси – грамадни, елегантно облечени хора с тоги, хванати за ръка пред една хубава сграда, и отначало не разбрах какво е. Казвам – какви са тези фотоси? – Ами, казват, това са фотоси от нашата общонационална стачка – не градска, а общонационална, за цяла Франция. Всички се хванали за ръце и застанали пред съдебните сгради, не може пиле да влезе вътре. И полиция не може да влезе. Защото са им били накърнени правата.
Така се борят нашите колеги. Не отстъпват. Там движението е като онова малко приспособление, дето му казват „свинска опашка”, само напред се движат. Обединили са се всички правни общности – с нотариуси, със съдебни изпълнители. Там няма такива дребнави ежби между тях и крадене на работа. Всички са сплотени и се движат в един страшно силен фронт, един национален фронт, който жъне успехи, отвоюва позиции и отвоюва материални благини, отвоюват достойнство.
Знаете ли какво значи да кажеш, че си адвокат там?  Ами, аз имах случай, защото ме ограбиха в Марсилия, отивам в полицията и те се подиграваха в началото с мен. В момента, в който им казах, че съм адвокат, се ококориха жестоко и се хванаха да работят. А в момента, в който им казах, че съм гост на френската адвокатура, дойде шефът на полицията. (Ръкопляскания.) Там да кажеш, че си адвокат, това е изключително важно.
Но ще Ви кажа още едно нещо. Навремето Франсоа Митеран – беше президент на Франция – френската адвокатура го наказа най-позорно, защото този президент си позволил, бидейки президент, да не дойде на общото събрание на френската адвокатура, от която е излъчен. Разбирате ли какво става? Може да си президент, ама трябва да дойдеш тук, да седиш на редовете и да почетеш всичките си колеги. А не като нашите – вземат властта и се изоглават… Знаете ли колко закони, които накърняват правата на адвокатите и са приети при пълно наличие на множество адвокати депутати? Всички тези закони, които ни ограбиха, са гласувани при наличието на сума ти адвокати депутати!
Сега, по отношение на другия въпрос – българската адвокатура направи един феномен. От средата на своя състав тя излъчи представители, които изработиха законопроект за изменение на Закона за адвокатурата. Това беше инициатива, която се появи отдолу, от низините. Не отгоре, от върховете, от ръководството. Само че този законопроект не се работи толкова бързо. Той отне няколко месеца. Цяло лято го работихме. И да не мислите, че е така лесно? Има консултации, има дебати, има опозиция. И трябва да намериш логиката, да намериш същността, за да запазиш това, което искаш, да направиш отстъпки в рамките на допустимото.
Така че ние можем да се похвалим с първото творческо дело на интелекта и волята на българската адвокатура, която е национална гордост. Само че сега ни предстоят следващите крачки. Има недопустими норми, накърняващи правата на адвокатите в други закони. Такъв е Законът за правната помощ. Има такива норми във всички процесуални кодекси. В Закона за нотариалната дейност, в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които позволяват да се краде адвокатският труд, и ние трябва пак по същия начин, да активираме нашия потенциал, нашата воля, нашия интелект, за да направим тези проекти и да им ги внесем наготово на депутатите, та дано да ги приемат и тях.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР МАШЕВ: Към колегата имам конкретни въпроси  във връзка именно със защитата на нашите интереси.
Адмирирам емоционалното изказване на колегата Янев за защита на нашите интереси, администрирам и усилията на колегията до момента във връзка със защитата на нашите интереси и искам да задам конкретен въпрос.
Има ли становище на Софийската адвокатска колегия по Закона за съдебната власт, изпращани ли са сигнали до специализирания орган, а именно Инспектората на ВСС,  във връзка с конкретни действия на магистрати, респективно до Инспектората на МВР във връзка с конкретни действия на разследващи органи? Защото много хубаво, ако ние преведем френския или европейския челен опит, но реално има механизми и всеки един гражданин на републиката, а още повече адвокат, може да пусне сигнал, до ИВСС, респективно до Инспектората на всяко едно Министерство и считам, че колегията е не само длъжна, но и трябва да изгради единна политика по отношение на това. Тоест да се реагира на всяко едно посегателство.
В момента, в който магистратите пускат непрекъснато сигнали до Дисциплинарния съд на колегията и ние реагираме по един или друг начин, колко сигнала е пуснала Софийската адвокатска колегия до ИВСС? Това е единият ми въпрос.
Другият ми въпрос е – имаме ли случай в този мандат за изказано официално становище на Софийската адвокатска колегия до Висшия съдебен съвет по отношение на проблеми, свързани с разпределение на делата, кадрова работа именно  във връзка с правата на адвокатите в тяхната ежедневна работа по съдилищата?
Значи, събра се една група, инициативна, без никаква организация, без по никакъв начин да бъде легитимирана от колегията, и се изказа именно по наболелите въпроси  във връзка с разпределението на делата. По никакъв начин колегията дори не отрази този случай. Ние помежду си си говорим, но никога – поне аз не знам, опровергайте ме – не е имало официално становище до ИВСС, до Министерството на правосъдието, респективно до Висшия съдебен съвет по отношение на всичките тези проверки. Там се изслушват членове на нашата колегия. Адвокати, които в лично качество изказват своето становище. Имаме ли ние становище и защо ми кажете не го легитимираме пред обществото и пред съответните органи?
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Благодаря Ви, колега, за въпросите. Те са изключително принципни и кардинални и аз много се радвам, че хората от залата задават такива принципни въпроси.
Софийският адвокатски съвет изработи една обосновка, анализ на обществено-икономическото положение в държавата и законодателната база, възможностите за работата на адвокатите. Това вече е един много сериозен анализ, който беше обоснован на официално оповестени данни, статистически данни, публикации в медии, обществено известни факти. В една от съществените части в този доклад беше изводът, че съдебната система е дълбоко корумпирана, тази корупция ограбва ежедневно хляба на адвокатите и е абсолютно недопустима българската адвокатура да не се произнесе за наличието на корупция и за необходимите мерки.
За мое огромно съжаление, българската адвокатура имаше изцяло пасивна позиция десетилетия наред, докато се развихряше тази корупция. Този доклад е връчен на Висшия адвокатски съвет. Който желае, може да се запознае с него, той е публикуван.
Вторият принципен доклад, който беше направен, касае сегашното актуално състояние и той беше провокиран от факта, че българската адвокатура не беше поканена, а и тя самата не изяви никаква инициатива да участва в дебатите по изготвянето на актуалната Стратегия на Министерството на правосъдието за борба с корупцията.
Показа се един абсолютно феноменален факт. Българските адвокати, които са основен стожер на демокрацията и законността в страната, чиято работа професионално е да защитават законните права на българските граждани, чуждестранни и местни инвеститори, не реализира сама правомощията си за изпълнение на тази си основна функция, поради което ние и не бяхме канени в дебатите по изготвянето на тази Стратегия, което е унизително за българската адвокатура.
Аз лично съм безкрайно благодарен и се радвам, че от средата на българските адвокати неформално се създаде едно движение, което се противопостави на тази корупция и което заяви своето желание за участие в дебатите по изготвянето на тази Стратегия. Изключително съм радостен и приветствам този факт.
Софийският адвокатски съвет изготви свое такова становище малко по-късно, след това писмо. За жалост, по чисто организационни проблеми ние не можем да смогнем с дневния ред. И така се получава някой път, че имаме преписки, които не търпят отлагане, не смогваме, въпреки че всяка седмица заседаваме. Но това нещо е готово и ако не е качено на сайта, то е взето като решение, с протоколно решение, може да се запознаете и във всеки един момент ще бъде качено на сайта, ако не е взето.
В това становище се прави анализ на Стратегията на Министерството на правосъдието и се стига до извод, че тя е абсолютно неефективна и камуфлажна. Ако желаете, мога да Ви кажа основните принципи, но не искам да Ви отегчавам с детайли.
Основният принцип на тази Стратегия е разширяване правомощията на българските магистрати и намаляване на административната власт, което на практика води до създаване на едно самоуправление. Ние искаме да подпомогнем демократичните и прогресивни сили на българското съдийство, на българската прокуратура, на българските магистрати. Ще ги подпомагаме винаги. Но си зададохме въпроса – след като тези магистрати десетилетия наред мълчаха гузно, въпреки че знаеха за корупцията, въпреки че знаеха кои от тях са корумпирани и посмяха да се активизират едва сега, след като дипломатите отвориха политически чадър над тях, след като гръмнаха огромни скандали, сега чак една малка шепа хора, на фона на огромното мнозинство магистрати се активираха и посмяха да излязат пред медиите и с половин уста, с подбрани думи да кажат за корупцията и за корупционните практики, то си задаваме въпроса е ли възможно тези хора, с това съзнание, с тази воля да се самоуправляват? И за жалост, на този етап считаме, че не е възможно те изцяло да се самоуправляват. И ако им се даде пълно самоуправление, има опасност да се създаде още по-голяма възможност за появяване на корупционни практики. Това принципно становище е заложено и ще бъде изпратено и на Висшия адвокатски съвет, ако вече не е изпратено.
Така че работим и по тези въпроси. За жалост, не сме толкова бързи, колкото свободно формираните групи от адвокати.
Благодаря.
АЛЕКСАНДЪР МАШЕВ: Колега, правилно ли съм разбрал, че няма нито един сигнал до ИВСС от Софийската адвокатска колегия?
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Забравих да отговоря конкретно на този въпрос.
Сигнали има.
АЛЕКСАНДЪР МАШЕВ: Кажете ми колко.
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Колега, аз не мога да помня всичко, казвам Ви го най-откровено. Има много сигнали. Всички тези сигнали, за да се стигне до сигнал, се инициира производство по чл. 29. Това производство, когато се вземе решение за неговото извършване, се извършва проверка, като се назначава проверяващ по линия на адвокатурата и съответното ведомство, съд или прокуратура. Оттам се получава доклад, докладът се внася в Софийския адвокатски съвет и вече на база на доклада и всички събрани факти се взима решение, като до момента, по мой спомен, поне 5-6 случая, които може би са били по-фрапантни, аз си ги спомням, и по тях са изпратени писма.
За жалост, не съм във възможност да Ви отговоря за точния брой. Това, което мога да кажа, е, че от страна на Висшия съдебен съвет се прави една такава защитна политика на провинилите се магистрати. Въпреки тази защитна политика, от това производство не следва да се отказваме, следва да продължаваме. Рано или късно, по тези производства ще има ефективно наказани магистрати. На този етап не мога да кажа да има такива, но писмата са изпратени.
Благодаря.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Има думата Константин Димитров.
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Колега Машев, искам да допълня следното нещо. Тези сигнали се изпращат периодично, и не само до Висшия съдебен съвет, а до различни други органи. процедурата е такава, че се изпраща сигнал до дисциплинарно наказващия орган на съответния съдия, полицай. Тоест ние имаме към различни органи. Аз лично съм бил докладчик по 4 преписки, по които има изпратени писма.
Къде е проблемът?
Проблемът е, че првото в нашия действащ закон е абсолютно недовършено. Значи, ние пращаме един сигнал до дисциплинарно наказващия орган и неговото решение е окончателно. Имаме един наказан прокурор и, доколко знам, една наказана съдийка за целия период на дейност на този Съвет. Всичко друго се прекратява, няма данни за нарушение и ние сме с вързани ръце. В досегашния Закон за адвокатурата ние нямаме следващ ход. Това е, което мога да Ви кажа. Лично аз съм докладвал 4 такива преписки. Ако се направи статистика, която можем да Ви направим след събранието, сигурно над 20 сигнала има. В момента дори аз съм докладчик по две производства, по едното – в Районен съд, нямам назначен съдия за проверка, която да извърша, от лятото досега.
Това са ни възможностите по закона.
АЛЕКСАНДЪР МАШЕВ: Имам едно предложение към бъдещия съвет – да се създаде една контактна група. Практически ние бихме могли, да речем, с Инспектората на МВР, който е по специалния закон във връзка с разследващите органи, директно да предприемем мерки за разследване, защото колегите се оплакват, че всъщност – и всички ние знаем, там общо взето е най-голямото гнездо на корупцията, което, между другото, е в абсолютна релация и с Бюрото за правна помощ. Защото по този начин се ощетяват всички колеги от колегията.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ:  Във връзка с казаното от колегата, има думата г-н Руневски, член на Софийския адвокатски съвет.
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: Здравейте, колеги, да се чуе и гласът на единствения останал член на опозицията в Съвета.
Исках да Ви обясня за това, което се говореше, а именно да следим сигналите. Тези сигнали, изпратени до Висшия съдебен съвет, са изключително много и това е част от проблема на политиката в тази насока. Нашият Съвет във всяко едно заседание, в което се коментират подобни неща, те са редовни, се комплектоват някакви неща, пращат се като пощенски картички на Висшия съдебен съвет. Оттам нататък – никой не се интересува. А точно тази дейност абсолютно компрометира тежестта на Адвокатския съвет като орган, тъй като, когато психично болен, който засипва съда с всевъзможни искове, ние изпращаме ежеседмично какви ли не – било то основателни или неоснователни – оплаквания до Висшия съдебен съвет, не стоим зад тях, не ги поддържаме, не заставаме с цялата си тежест. В крайна сметка това води до олекване и абсолютно липса на ефективност в тази дейност. Многократно съм се изказвал и в Съвета в тази насока, че трябва да се изпратят най-тежките сигнали, да стоим зад тях, да се концентрираме и тогава ще успеем. Но в тази дейност бройката наистина никой не може да я каже, но тя е огромна.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте.
АНТОНИ СТЕФАНОВ: Уважаеми колеги, аз искам да се присъединя към колегите, които поставиха малко по-остро въпросите във връзка с положението на адвокатурата в правосъдната ни система и в обществото като цяло, като искам и в някаква степен да не се съглася с тях по отношение на това, че трябва да се борим, трябва да сме по-активни. Всичко това звучи много добре, но за мен трябват конкретни мерки.
Конкретните мерки се изразяват в сезиране на съответните органи, в даване на становище по съответния начин. Преди малко председателят Китанов заяви, че по отношение на законопроекти, на проблеми изобщо в правосъдната система той е давал становище, когато му бъде поискано от Висшия адвокатски съвет. Считам една такава позиция за крайно неправилна.
Всеки от нас, особено тези, които избираме и ще избираме днес и утре, са хората, които трябва да бъдат активни в това отношение, тъй като правосъдната ни система, в която е част адвокатурата, е в окаяно състояние. Това мисля, че е безспорно.  Не е необходимо само вътрешно да бъде издигната, а изобщо трябва да бъде издигнат статутът на цялата съдебната власт, включително на съдебната, включително на прокуратурата, включително на администрацията, изобщо на всички органи, свързани с наша работа.
Не можем да се капсулираме и да направим една идеална вътрешна организация, която да бъде като някакво цвете в околната мръсотия, бих казал.
Ето защо трябва да работим непрекъснато в това отношение. Мога да кажа, че последните 2 години Софийската адвокатска колегия, в лицето на председателя и на тези, които бяхме избрали, не направи почти нищо в това отношение. Няма да занимавам колегите с конкретни случаи, които за мен са доста срамни, но те знаят за какво става въпрос.
На миналото събрание поставих един конкретен въпрос, на който не получих отговор, който сега отново искам да поставя. Това е – има ли сключен договор в този мандат от Софийския адвокатски съвет, договор за изработка, в който т.нар. непредвидени разходи вътре са фиксирани на 30 или 35%. Аз знам, че има такъв договор. Ако има такъв договор, кой го е подписал и на какво са базирани непредвидените разходи, в които определено мирише и на корупция.
Не на последно място, искам да кажа, че в момента избираме наши представители за близките няколко години и независимо кого ще изберем, считам, че коренно трябва да се промени начинът на работа на тази колегия, специално на съветниците и на председателя, а именно всички ние имаме имейли, има и сайт на адвокатурата и абсолютно всички решения, включително и въпросните договори няма никаква пречка да бъдат публикувани на този сайт. Защо това не се прави, не е ясно. В тази връзка също моля да бъдат взети съответните решения, и то днес, това нещо да бъде направено в следващите години.
Има и редица други въпроси, по които мога да поставя въпроси, но те могат да бъдат поставени писмено. Ще моля председателят да отговори на поставения от мен въпрос.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Може ли да конкретизирате за какъв договор става въпрос?
АНТОНИ СТЕФАНОВ: Доколко знам, е или за Оздравителен дом „Лозенец”, или за Хижа „Витоша”, но става въпрос за ремонтна дейност, мисля, че за около 100 000 лв. Не съм го виждал договора, имам такава информация и в този договор…
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Нямаме договор за 100 000 лв.
АНТОНИ СТЕФАНОВ: Не мога да Ви кажа точно сумата, но знам, че вътре е фиксирано 30-35%...
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Ето, г-н Руневски е до Вас, той ще Ви каже дали имаме договор за 100 000 лв. Нещо ако трябва да Ви подскаже…
АНТОНИ СТЕФАНОВ: Да, тук разбирам, че е за около 50 000 лв., но въпросът е, че е имало 30 или 35% непредвидени разходи, фиксирани в този договор.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Няма такова нещо. Всичко е фиксирано, заповядайте, ще го видите. Този договор и г-н Руневски го е виждал. Освен това и тук има хора, които го жалиха до Висшия адвокатски съвет, и те са го виждали.
АНТОНИ СТЕФАНОВ: Има ли такава цифра 30 или 35% непредвидени разходи?
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Няма, няма, няма…
Г-н Руневски, Вие сте член на Съвета и ако ще се изказвате оттам, по-добре седнете тук, хората да се изказват по отношение на Вашата работа. Бил сте член на Съвета в продължение на 2 години и половина. В края на краищата, ако сега сте някаква опозиция, мисля, че не е редно сега да ни критикувате. Критикували сте ни, съобразявали сме се, съобразявали сме се и с някои Ваши негативи. Мисля, че е редно…, ако ще подсказвате на някой, подскажете му.
Има думата г-жа Петя Колчева.
ПЕТЯ КОЛЧЕВА: Благодаря Ви много за вниманието. Аз съм адвокат от 1991 г., имам 3 деца студенти. Тъй като напоследък съм с малко повече време, вече не полагам лична ежедневна грижа за децата си, помислих, че мога да бъда полезна в общественото поприще. Защо?
Аз, за разлика от повечето колеги тук, съм изпълнена с изключителен оптимизъм. Имам надежда, нещата ще се развият, и то в близко бъдеще, за по-добро. Моят крилат израз е „колкото по-зле, толкова по-добре”. Разбира се, това е в контекста на факта, че съм адвокат. Но имам предвид и това, че в обществото вече е назряло не само недоволство срещу статуквото, срещу съществуващото положение на почти пълна разруха, а е назряло и непосредствено желание за действие. Мисля, че сега е моментът на истината за конкретни, прагматични стъпки напред, към подобряване на нашата среда на работа.
Имам предвид, че това няма да бъде само съдебната система като наша среда на работа. Ние трябва да вървим към самоусъвършенстване в този смисъл.
Конкретните идеи, които имам и които бих искала да споделя с Вас и с които смятам, че мога да бъда полезна на адвокатурата, са следните.
Първо, аз съм работила по програми за усвояване на пари по европейски проекти. Направих известно проучване дали Софийската адвокатска колегия като организация би могла да бъде бенефициент по такива програми.
Доколко разбирам, и досегашното ръководство (за което благодаря), е положило усилия, е поставило началото на работа по европейски проекти. В този смисъл аз имам конкретни идеи за поне 3-4 проекта, по които Софийската адвокатска колегия би могла да кандидатства непосредствено през 2015 г., като максимално усвояемите стойности на финансиране само по едната от програмите са около 400 000 лв.
Ние сме достатъчно сериозни, достатъчно опитни и имаме интелектуалния потенциал да защитим достойно едни проекти пред органите, които биха могли да ни отпуснат пари.
Другата насока, в която смятам, че трябва да се работи, аз лично съм била много подпомогната от мои колеги адвокати при отглеждането на моите деца. Това е изключително труден, рисков и понякога неблагодарен процес. В този смисъл съм член и съмишленик на Сдружението за жените адвокати. Адмирирам тази дейност и каня всички колеги – както мъже, така и жени, да проявим разбиране и да бъдем съмишленици на тези майки героини, които, от една страна, дават достойни наследници и граждани на България. Виждаме, че България е изключително обезлюдена откъм знаещи и можещи хора. Не е редно да я оставяме празна. А от друга страна, да продължават да се борят в една много, много конкурентна среда за своя професионализъм и за своята квалификация.
Бих отдала време, усилия и бих подпомогнала жените адвокати за тяхното израстване.
На следващо място, смятам, че Софийската адвокатска колегия трябва изцяло да промени своята политика, своята визия, своето отношение първо към самите себе си, второ, към магистратите и към останалата част от обществото.
Какво имам предвид?
За съжаление, въпреки че ние сме интелектуалният елит на България, ние нямаме достатъчно самочувствие. Както „бизнесмен”, сякаш и „адвокат” звучи като мръсна дума. Редно е през следващия период да изчистим името на адвоката, а това може да стане само със съвместни усилия.
Освен това смятам, че ние не трябва да се конфронтираме с нашите колеги магистрати. Напротив, ние живеем в една съвместна среда, вкоято трябва да има дух на сътрудничество.
Какво имам предвид?
Аз не виждам да се провеждат обсъждания, семинари по поставени проблеми между адвокатурата и въобще каквито и да е представители на съдебната власт. Може би на някакви частно организирани семинари за обучение викат съдии като лектори. Смятате ли, че това е достатъчно? Този проблем беше поставен и от моите колеги тук. Определено не участваме в процеса на изработване на тълкувателните решения, което е голям пропуск. Ние трябва да сме проактивни. И ако софийската адвокатура успее помежду си да излъчи сериозни и обосновани становища  във връзка с издаване на тълкувателни решения на висшите съдилища на България, смятам, че това само по себе си ще бъде пробив. Не е редно да бъдем орел, рак и щука. Трябва да започнем да работим заедно, да мислим в една посока, да се подпомагаме. Само по този начин считам, че ще се издигне и нашето самочувствие и достойнство.
Много Ви благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да благодарим на колегата Колчева, която внесе позитивна позиция спрямо останалите.
Искам да дам думата във връзка с казаното от колегата Колчева на колегата Пламен Ангелов, след което всички останали, които желаете, ще се изкажете.
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ: Колеги, аз също благодаря на колегата Колчева. Повдигна се въпроса за участието на Софийската адвокатска колегия по европейските програми за подпомагане.
Колеги, малка предистория.
През 2009 г. в залата на ВИАС от микрофоните поставих този въпрос и бях подкрепен и от други колеги. Трябва да кажем, че точно тогава председателстващият, за което аз лично благодаря, не го виждам в залата – колегата Ценова, а аз съм на принципа, че всичко, което се прави и е положително, трябва да се отчита и че всеки съвет трябва да надгражда толкова, доколко може, но тогава тя директно каза – да, да се включи в бюджета. И тогава бяха включени едни 30 000 лв., ако си спомняте, в бюджета.
Да, вярно е, че ние сме консервативна професия и в това няма нищо лошо. Нещата трябва да се обмислят. Но след това казано "да", не се случи нищо. От 2009 г. не се случи нищо. За съжаление, колегите от съветите са били с преобладаващото мнение и становище, че това няма как да стане.
Не казвам, че беше лесно и в нашия съвет да преодолеем консерватизма, но така или иначе, през месец септември, вече, след избори и конкурси имаме договор с фирма, която да ни предлага проекти и да работи за това Софийската адвокатска колегия да усвоява и да се включва в такива проекти.
За да стигнем до това решение, освен, че правихме конкурси, имаше и хора, които канихме от управленските органи, за да разясняват нещата. Трябва да Ви кажа, че същите тези хора ни казаха, че сме изпуснали много, именно от годините докъм 2009, 2010, 2011, когато сме могли да бъдем директен бенефициент. И те опровергаха точно тези, които обясняваха как не можем да сме.
Какво се случи оттук нататък? Какви възможности имаме?
Това, което каза колегата Колчева – да, има програми за 400 000 лв., има и за повече. Говорим за това, че хората, които ще подготвят, като е отворен пакетът, всеки може да предлага. Става  въпрос за донорски програми, фондове на донорски програми. В момента трябва да кажа, че такъв проект се работи по една от програмите – „Еразъм плюс”, той е за обучение и е насочен към младите адвокати. Има се предвид да се започне и по други програми. Чака се отварянето на програмния период и най-вече в бившата програма ОПАК, която довършва сега „Добро управление”.
Колеги, мисли се и за кохезионните фондове и аз казвам и го заявявам отговорно пред тази зала, че има вариант и той ще стане – ние да сме директен бенефициент по тези програми. И не говорим само за 400 000 лв. Да, връщаме се към програмата „Джъстис”, това беше едно наистина постижение за нас. Колегите от Испания разбраха, че сме започнали и че искаме да влезем в тези програми. И не е наш проблемът. Ние бяхме готови. Те обаче отложиха участието си за по-късен етап. Там няма проблем в тези програми да се отлага, защото им липсваха още един или двама партньори. Аз знам за един. Но това е отложено, но също предстои.
Колеги, тези програми и – как да кажа? – моята мечта, която аз завещавам на следващите адвокатски съвети, защото пак казвам, всеки трябва да надгражда, е дори и с помощта на такава програма от кохезионния вече фонд, да направим така. С лични средства, със заеми, с тези програми, дай Боже, само с такава програма, Софийската адвокатска колегия да има своя дом, да има своята сграда в центъра или поне около центъра на София. Сграда, в която ние да си правим тези форуми, която да има конферентна зала и тази зала да е мобилна, голяма, която дори да ни носи приходи. Да имаме свое кафе, а не някои улици да наричаме „Адвокатското кафе”. Да имаме ресторантска част, която да изпълнява социални функции, да имаме модерната библиотека – нещо, за което в Съвета сме говорили и с ректора на УНИБИТ, стига да имаме възможностите, да направим една модерна, голяма библиотека, и с всички, всички възможни функции, които бихме могли да направим в тази сграда, която да е нашето лице, което да пълним със съдържание - всичко това, което казваха колегите.
Да, материалното не е по-малко от професионалното израстване и аз считам, че следващите съвети трябва като приоритет да направят и това. Софийската адвокатска колегия заслужава да има своята сграда, своето лице, за да показва и своето достойнство, а чрез съдържанието си именно на нас, колегите, и на хората, които ще ръководят, да се изправя срещу другите проблеми, които действително са много, но следва да бъдат решавани.
Така че европейските програми ще бъдат и това ще го докажем, и те ще ни помагат във всяка една област – и за обучение, и за материална база.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, понеже гледам, че напредва времето, предлагам изказванията да са в рамките на 5 до 7 минути.
ГЛАСОВЕ: На 3.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: На 3, ама тук има хора с доклади.
Който е съгласен за 5 минути регламент за изказване, моля да гласува.
Мнозинство.
Който е за 3 минути?
Приема се за 5 минути регламент за изказване.
Г-н Талев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ТАЛЕВ: Уважаеми господин Председател,
Уважаеми господин Председател на Контролния съвет,
Уважаеми г-н Главен секретар,
Уважаеми колеги,
Имам честта да застана днес пред Вас не само в качеството си на адвокат, член на Софийската адвокатска колегия и на кандидат за Вашето доверие за член на Софийския адвокатски съвет и за делегат на общото събрание на адвокатите от страната, но и като председател на Асоциацията на младите адвокати, чиято задача, както подсказва името й, е да се бори за защитата на правата и интересите на младите адвокати. Затова изказването ми ще бъде фокусирано върху направеното за младите адвокати и върху все още нерешените проблеми пред тях.
Следва да се подчертае, че през изминалата година, а и през изминалия управленски мандат, в който неизбежно тук обобщаваме всичко постигнато, беше направена немалка по обем положителна работа от младите адвокати от Софийската адвокатска колегия, както следва.
За пръв път беше въведена от настоящото ръководство на Софийската адвокатска колегия политика за отпускане на еднократни парични помощи за новородени деца на адвокати. Надяваме се, че тази политика ще бъде продължена и през 2015 г. и очакваме от Софийския адвокатски съвет да бъде възобновена практиката от 2012 г. тези помощи да бъдат в размер поне равен на една минимална работна заплата.
В Правилата за правна помощ, въведени за пръв път от сегашния състав на Софийския адвокатски съвет, бе предвиден по-висок коефициант за млади адвокати, като същият е фиксиран на 25% по-голям от основния.
Във връзка с необходимостта от последващо и продължаващо професионално обучение на колегите, които тепърва навлизат в адвокатската колегия, и нуждата от което е призната от адвокатурите по цял свят, бе прието направеното от нас и от тази трибуна миналата година предложение за организирането на специални семинари на теми, представляващи интерес за младите адвокати. Някои от тях се организираха и проведоха и в сътрудничество с Асоциацията на младите адвокати.
През тази една година се видяха както силните страни, така и неизбежните слабости на тази инициатива, която безспорно представлява крачка напред. Отчитайки едните и другите, адвокатите от Асоциацията на младите адвокати сме готови да предложим темите за такива семинари за новата година и да помогнем за организирането им.
Наред с горепосочените безспорни ползи от изминалата година, бихме искали да обърнем внимание на все още стоящите сериозни проблеми пред младите адвокати и върху нашите предложения за решаването им.
Все така нерешен остава за един млад човек, решил да се посвети на адвокатската професия проблемът с непосилно високите встъпителни вноски, особено във времената на световна финансова и икономическа криза, пряко усетена от всички нас.
Изключително несправедливо е – и се радвам, че една от говорилите преди мен колежки също засегна тази тема – изискването колегите, които са работили, за да се издържат по време на следването си и са били достатъчно честни да декларират това, да бъдат наказвани за честността и трудолюбието си, бивайки принудени да заплащат по-висока встъпителна вноска. За пореден път обръщаме внимание на Софийския адвокатски съвет за този останал нерешен проблем.
От Асоциацията на младите адвокати предлагаме цялостно намаляване на встъпителните вноски за впинсване в колегията, както и отпадане на по-високата встъпителна вноска за колегите с предишен трудов стаж.
На второ място, предлагаме следните допълнителни преференции за адвокати родители.
Таксите за ползване на почивните бази на колегията на хижа „Витоша” и на морето в с. Лозенец да бъдат намалени наполовина поне през т.нар. неатрактивни смени – първата и последната, които от години наблюдаваме, че не се запълват дори и наполовина, а Софийският адвокатски съвет заплаща пълен размер за заплати, осигуровки и други разходи за персонала в тези бази.
Помощта за новородени деца да се изплаща на две сесии в годината – в края на месец юни и през месец декември, в зависимост от това кога е родено детето. Както казва народът, навреме дадената помощ е двойна помощ.
Предлагаме допълнително завишение на коефициента на отпусканите на младшите адвокати служебни защити, като същият да бъде поне с 50% по-висок от основния.
Асоциацията на младите адвокати приветства работата на Комисията за защита правата на адвоката, оглавявана от адвокат Владислав Янев за образуване на дисциплинарни преписки срещу съдии, позволяващи си недопустимо, арогантно отношение спрямо колеги адвокати. Това е проблем, който с особена сила посрещат младшите адвокати, поради което настояваме за засилване на тази дейност и през новия мандат на Адвокатския съвет, до момента, в който законно гарантираното равноправие между адвокати и съдии стане реалност.
Не можем да се съгласим, аз поне, не мога да се съглася с изказването, което чух по-рано днес от определилия се колега като единствен опозиционер във властта, че трябва да се концентрираме върху няколко, които ги определяме като важни случаи, а всички останали да ги неглижираме. Кой ще определи кога нарушаването на правата на колега адвокат е важно и зад него трябва да стои Адвокатският съвет с лицето си и с авторитета си, и на кой колега ще му обясним, че неговият случай не е важен? Смятам, че всички адвокати трябва да бъдем, първо, равнопоставени помежду си, за да бъдем равнопоставени пред съдиите. Ще настояваме обратното, за засилване на тази дейност и лично аз, като кандидат за член на Съвета, обещавам, ако бъда избран, да работя активно в тази насока.
Уважаеми колеги, в заключение бих искал да добавя, че оставяме зад себе си един тригодишен период, изпълнен с много работа. Много бе свършено, но и много остава да бъде направено. Изминалите 3 години доказаха, че единствените, които са в състояние да проведат докрай реформите в адвокатурата и да изведат до успешен край борбата за завръщането на една от най-благородните професии – тази на адвоката, на полагаемия й се пиедестал, са доказалите се на дело професионалисти и реформатори от обединение „Адвокати за промяна и развитие”. Спасителят е казал – „по делата им ще ги познаете”. Делата в последните 3 години говорят красноречиво. Затова и ние от Асоциацията на младите адвокати Ви призоваваме да ни подкрепите с гласовете си.
Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, заседаваме повече от 3 часа, затова обявявам 15 минути почивка.

(Почивка от 12,15 до 12,45 часа)

ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте, колеги, продължаваме своята работа.
Има думата за изказване адвокат Иванов.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Колеги, това, което ще кажа, е кратко. Няма да правя нещо, което може да правите не по-зле от мен, няма да пледирам. Искам това, което казаха колегите, за себе си да бъда убеден, че не е останало напразно. Защото всичко, което казаха, не е въпрос само на питания. Това бяха конкретни предложения. Това значи, че по тях трябва да се гласува. И затова аз ще направя само кратко обобщение, като, ако съм пропуснал нещо, Вие естествено ще ме допълните.
Предложенията бяха следните.
Първо, стачка.
Второ, засилване на дисциплинарната отговорност.
Трето, засилване на сигналната дейност.
Четвърто, включване в комисиите по проектозаконодателна дейност.
Шесто, становища по законопроекти.
Седмо, доклад и предложения по него, по които трябва също да се взима решение.
Осмо, бенефициенти по програми.
Девето, мерки спрямо нуждите на младите колеги.
По всички тези въпроси, а те са само много малка част от това, което можем да направим, ние трябва да вземем решения. Аз ще си позволя във връзка с това едно конкретно предложение, и то не е случайно. Защото сме изправени пред възлов въпрос и ако сега нещо съжалявам, е, че повече колеги не са в залата. Но „ала гер ком ала гер” (на война като на война).
Накратко. Необходимо е всеки от нас да направи конкретните си предложения, по които смята, че трябва да работи бъдещият адвокатски съвет и с които трябва да отстояваме нашите права. И най-важното, да отстояваме тези наши права, без които ние не можем да функционираме. Имам предвид чл. 117 от Конституцията. Той казва така: „Съдебната власт е независима. Съдиите, следователите и прокурорите се подчиняват само на закона.” В това е тяхната независимост, не в друго. Да се подчинят на закона. Друг е въпросът какви гаранции трябва да имат, за да могат да си я позволяват. Това са отделни неща.
И най-главният ни проблем, решаващият ни проблем – и всички страдаме най-много от това – е, че трябва да умеем да заставим съдебната власт да се подчинява на Българската конституция. Това е проблемът.
В този смисъл аз предлагам на бъдещето ръководство – и това ще ми е, не го крия, един от критериите за моя преценка за кого да гласувам – да насрочи по най-краткия законен и възможен срок, при всичките изискващи се за това условия, общо събрание на колегите, на което да се гласуват всички предложения, които колегите направят на сайта на Софийската адвокатска колегия.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте, колега.
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Колега Дончев, аз чисто процедурно искам да Ви кажа следното.
Във връзка с това, което каза колегата, смятам, че трябва да бъде създадена една комисия, която да формулира тези предложения, които бяха направени тук и за които говори преди малко колегата. И не е необходимо да насрочваме извънредно събрание, това събрание е направено точно заради това. Тази комисия, без да бързаме, не е нужно чак толкова много да бързаме да взимаме решенията, да формулира въпросите, проекторешения и тогава, накрая на това всичкото обсъждане тук, тази комисия да прочете предложенията и те да бъдат гласувани като предложения на общото събрание. Мисля, че не е нужно само този колега, който беше тук, или въз основа на неговите формулировки да бъдат взети тези решения. Аз не казвам, че са неправилни, но мисля, че това трябва да се направи от една комисия, която да направи проекторешения и тези проекторешения да бъдат гласувани тук от всички, преди изборите. Така че новият адвокатски съвет да се съобрази с тези решения.
Благодаря.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колегата отправи тези предложения към новия адвокатски съвет, който трябва да се съобрази с тях при работата си и тогава да прецени – дали ще прави някаква кръгла маса, дали ще прави някаква дискусия или ще направи едно общо събрание.
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Ние сме се събрали на общо събрание, няма какво да го отлагаме.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Тези въпроси са свързани с доста голяма отговорност и аз мисля, че тук не сме в състояние…
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Нека да не слагаме на крехките рамене на Адвокатския съвет правото и задължението да формулира решенията, вместо общото събрание.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колега, като дойдете Вие в Съвета в следващия мандат, мисля, че ще може да свършите тази работа.
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Няма да дойда, ще се пенсионирам сигурно, колега Дончев. Всичко хубаво за днес!
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Нали говорим за общо събрание и за нещо специално, колега? Ела го кажи, аз така те разбрах. За нещо по-специално, не сега тук, на бърза ръка.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Колеги, съжалявам, ако съм бил неясен. Толкова бързо не можем да решим нещата. Това са само част от предложенията, които колегите направиха. Ние не можем да ги решим сега. Необходимо е – и пак казвам – и не е достатъчно нито комисии, нито обсъждания, нито срещи, нито лобирания. Това може да се прави, но само по себе си не е достатъчно. Ако една промяна не дойде отдолу, от нас, ние ще се сърдим утре за това, което не сме могли да направим, за да може нашата професия да съществува, за да могат хората, които ние защитаваме, да се чувстват защитени и да ни имат доверие.
Нашата ценност, нашето богатство не е друго, дори не са парите. Нашата ценност е уважението, което нашите клиенти имат към нас, хората, които защитаваме, заради които се борим със силата на закона и заради закона.
Затова конкретното ми предложение е на сайта всеки да направи възможните предложения, след което да се върнем към едно общо събрание, за да може на това общо събрание да гласуваме – думата е „гласуваме”, тоест да вземем решение какво да предприемем, включително и по въпроси, които изискват особена отговорност. Примерно предложението на колегата за стачка. Това не бива никой сам да го решава, никой не може сам да го предприеме. Всички трябва да поемем нашата отговорност, защото бъдещето е в наши ръце. Това е моето искане.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Давам думата на колегата Йосиф Герон.
ЙОСИФ ГЕРОН: Колеги, през изтеклия мандат честно трябва да кажем всички, с ръка на сърце, че този Съвет свърши много работа, доста работа, промени се отношението, което имаха предишните състави на съвети и председатели към самите адвокати, и много други неща, но основно в нашата гилдия, в нашата кухня.
Това, което е най-страшното, най-лошото, това, което вече отказва колегите от нашето поколение дори да практикуват повече, младите хора не виждат истинско правосъдие и голяма част продължават да смятат, че правосъдието е само бизнес и нищо повече.
Това, което липсваше през този мандат, е активна позиция по отношение на безобразията в съдилища и прокуратури, и изобщо магистратите. Да не говорим за органите на полицията.
Миналата година тук беше дългогодишния председател на Адвокатския съвет на Тел Авив – един от най-уважаваните адвокати в Тел Авив – Моше Алони, и той каза – там, където адвокатурата като институция е слаба, там съдилищата безчинстват. За никаква съдебна реформа не можем да говорим при сегашната ситуация на безчинстващи съдилища. Не, че няма добри съдии, има и добри съдии, но за съжаление, вече лошият тон стигна и във ВКС, с безбройните тълкувателни решения, с по 50-70 особени мнения, с които се променя практика от 50 години.
Аз години наред настоявах и всички досегашни кандидат-председатели обещаваха за тази анкета, защото това да се подава сигнал срещу един или друг съдия, само може да навреди и на адвоката, и на клиента му, и на какво ли не. Един цялостен анализ.
Аз представлявам Съюза на юристите в България в Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет. Висшият съдебен съвет е готов да поеме такава анкета. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е готов да поеме такава анкета. Защото и на тях ще е по-лесно, когато оплюват всички съдии вокуп, от всичките 180 състава в Софийския районен съд, да се каже – срещу този, този и този съдия адвокатите са против, защото не спазва график на делата, бави решения, една година не се произнася в закрито заседание и т. н.
Това трябва да бъде нашата активна позиция на Софийската адвокатска колегия и да проглушим ушите и на Висшия адвокатски съвет, за да могат нещата да почнат да се случват. Ние сме принизени и сме на по-ниско ниво в момента от чистачките в съдилищата, които ни подмятат с метлите си.
И другото, което в едно изречение също искам да кажа – конкуренцията между отделните юридически професии. Не е луд този, който яде зелника, луд е този, който му го дава. И защо Нотариалната камара, регионалните камари, републиканската камара непрекъснато правят – Дни на отворени врати на Нотариалната камара, щандове къде ли не се правят, какви ли не акции, за да убедят българския народ, че нотариусът е баща, майка, брат, сестра и всичко може да му свърши?
Отговори ми се от мой близък приятел и много уважаван колега от Висшия адвокатски съвет – ама, това е незаконно.
Аз, първо, не виждам кое е незаконното и, второ, като е незаконно, пък какво от това? Ние успяхме ли да направим една акция да убедим, че гражданинът няма работа без адвокат при нотариус, при брокер, при строителен предприемач? Нищо не направихме по този въпрос. Включително и при частен съдебен изпълнител няма работа без адвокат. (Ръкопляскания.) Те си ги подхвърлят както си искат и си правят каквото искат.
Това беше, което исках да споделя с Вас. И аз ще подкрепя тези кандидати, които действително ще гарантират тази същностна промяна. Домораслите си проблеми, вътрешните – важни са, но тях ще си ги решаваме. Битка трябва да се поведе за една действителна – не искам да употребявам думата реформа – промяна в отношението към адвокатурата, а оттам и към закона.
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте.
КРАСИМИРА ЯНЕВА МИХАЙЛОВСКА: Аз съм авторката на отвореното писмо до Софийската адвокатска колегия, до Вас, колеги, и до Висшия адвокатски съвет.
Това, което съм изнесла, го поддържам изцяло и не желая да се правят спекулации  във връзка с това, нито някой да ме обвинява, че имам някакъв интерес, затова изнасям нещата. Не участвам нито в правна помощ, нито се кандидатирам да бъда член на състав на Адвокатския съвет и т. н.
В тази връзка искам да Ви кажа, че моето персонално мнение, е лично считам, че настоящото ръководство не се справи успешно със задачите, за които ние му бяхме гласували доверие. Всичко това подробно съм изложила в моето писмо и предполагам, че всички от Вас сте го чели и няма да се повтарям. Само искам да Ви обърна внимание, че когато отиваме да гласуваме за тези, на които имаме доверие, не трябва да допускаме хора, които кадруват и които искат да се домогнат с власт за лични облаги и използват разни създадени от тях сдружения, фондации и агитират чрез тях своята съпричастност към Адвокатския съвет, участието си. Защото ако Адвокатският съвет беше безплатен, дали тези хора, които толкова са ангажирани с други задачи, биха се ангажирали да работят и за Адвокатския съвет? Много малко са тези хора. Но болшинството от кадруващите, които създават разни сдружения, за да може тези сдружения да гласуват за тях, а същевременно и участват в симбиоза с други сдружения, за да могат да си подберат достатъчно кворум да бъдат избрани, моля, колеги, внимавайте когато гласувате и за кого гласувате. Изберете достойни хора, защото тези „свински черва”, колкото и да ги късаме, те се наставят. Гнилите ябълки трябва да си отидат, трябва да дойдат качествени, кадърни хора.
Не смятам, че това ръководство няма качествени и кадърни хора. Има. Но тези качествени и кадърни хора се губят в пошлостта и в… Това, което аз видях в Израел, беше ужасно. Не желая да го споделям с Вас.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядай, Валерий Ждраков.
ВАЛЕРИЙ ЖДРАКОВ: Колеги, взимам думата поради изказването на колежката.
Аз съм член на това сдружение „Адвокати за промяна”, и то от една година. Много добре разбирам това, което колегата говори, но не е тайна, че има адвокати, които без сдружения, без правна помощ обраха каймака на всичката клиентела и забогатяха много сериозно, което не е лошо, поради връзки с техни роднини и пр. Но въпросът е друг, колеги. Това беше по повод колежката  и отчета.
Имаше изказвания от тази трибуна - един от колегите, за съжаление, не му помня името, мисля, че беше Лялев, толкова патетично се изказа и толкова адмирирам неговото изказване. След това имаше няколко други колеги – колегата Зибилянов, който взима думата на всяко събрание и наистина адмирирам това, че продължавате, колега, да взимате участие. И моята жена ми говори такива неща, но така или иначе, продължаваме битката, няма да е лесна.
По повод това, че се създават сдружения. Ами, вижте, няма как да стане по друг начин освен това, което се получи на миналите избори, и знаете колко срамно беше – не знам дали хората са тук, които устроиха тези фарсове, незапомнено в Софийската адвокатска колегия – да има мандати, мандати, да е един, втори, трети, отлагане, отлагане…
Аз предлагам, когато се конструира новият Адвокатски съвет, да се сложи една такава точка в закона, за да няма тези щения, - че до избирането на новия председател функцията на председател се изпълнява от този, който е, старият, но на доброволни начала. За да може това голямо щение да бъде отрязано, постоянно и постоянно да се обжалва. Ние сме адвокати и знаем за какво става въпрос.
Другото нещо. Повдигна се въпросът за нашата гражданска позиция, защитата на нашите права, но не като някакви хленчещи там подобия на хора, които да се защитават – „ама, моля Ви се, дайте ни на нас права”.
Какви права? Тук, колеги, знаете ли какво има в тази зала? Това е цветът на нацията, уважаеми колеги, Вие сте най-достойните хора в това общество! (Ръкопляскания.) И го казвам съвсем отговорно. Защото лекарят ще си вдигне шапката, ще си замине и ще си практикува някъде другаде. А ние не можем да го направим това, нали така? И седим тук и сърбаме тази „помия”, която ни се дроби толкова години.
Обедняването на клиентелата пряко удря нашите интереси. И затова нямаме достойнство. Как ще имаме достойнство, като седи един съдия отгоре или прокурор и си клати главата и ти казва – ти кой си, бе? Даже са ми викали въшльо! Какви са тези работи? Защо? Защото той си взима там голямата заплата, не плаща никакви офиси и т. н., ползва се от всичките блага, след това, получава и под масата! И после – адвокатите били най-корумпирани. Ние знаем защо. Защото има определени колеги, които са проводници на това.
Това исках да кажа. Това, което колегата Зибилянов каза, това, което се каза от другите колеги – моля Ви, обръщам се към новия председател, който ще бъде избран – имаме 4-ма кандидати за председател. Много Ви моля, който и да е от Вас, Вие сте достойни хора, при всички положения да направим така, че нашата професия наистина да бъде като за цвета на нацията. Защото просто подигравките са толкова жестоки, толкова големи, че няма думи, които да го изразят. И ние си го говорим, говорим.
Искам да попитам председателя и другите хора от управата – поканихте ли члена на Софийската адвокатска колегия, който сега е министър? И защо него го няма тук? И искам да се обърна и към Вас – може би сред Вас сега стои бъдещият министър на правосъдието, бъдещият главен прокурор, бъдещият министър-председател. Много Ви моля, като се качите там, не ни забравяйте! (Ръкопляскания.)
Сега, някой ще каже – ами ти какво ще кажеш? Ами, като ме изберете, ще дойда.
Но вижте, колегата го каза за Ширак. Ами, ще го глобим, ако трябва, ще го изключим от колегията.
ГЛАС: Той е с отнети права.
ВАЛЕРИЙ ЖДРАКОВ: А, той е с отнети права. Както и да е.
И това искам да Ви кажа, че ситуацията е сериозна. Когато се изкачите на определения пиедестал, не ни забравяйте. И срамно е това с тези колеги. Има комисия по лобизма, това беше едно мое старо предложение отпреди много години – да лобираме. Ами, няма по-изкусни оратори от нас бе, хора! Няма. Затова искам да идвам и на тези събирания и защото Ви харесвам, защото Ви обичам, че говорите хубаво! Но говорете на нацията.
Искам да помоля колежката, защото се неглижира тази декларация, тя ще се гласува може би, но тя – или ако това е в дневния ред – има една декларация, която се внесе тук. Преди да я гласуваме, нека и да я прочетем.
ГЛАС: В т. Разни.
ВАЛЕРИЙ ЖДРАКОВ: Добре.
Благодаря.
КРАСИМИРА ЯНЕВА: Искам да кажа – в момента чухме едно предизборно партийно афиширане, което мисля, че всички от нас го разбираме. Дали го приемаме или не искаме да го покажем, е друга тема.
Това, което колегата се опита да каже за сдруженията, за които аз съм намекнала. Нямам нищо против относно сдруженията. Но жалко е, че тези сдружения бяха направени миналата година преди тези настоящи избори. И жалко, че тези сдружения са направени от членовете на този Адвокатски съвет, който на нас ни донесе всичките тези несгоди и всичките тези нарушения, които бяха извършени и коментирани от колегите преди мен, както и от мен в моето писмо.
Считам, че тези сдружения би следвало да си гледат своята работа, но не и да използват сдружението като афиширане и атестация да бъдат избрани като членове на Адвокатския съвет. Това е моето мнение. Всеки има право и свободна воля да прави абсолютно всичко, но не да се използват тези дадености да бъдат отново избрани в този адвокатски нов съвет, тоест със старите хора да правим ново хора. Не върви.
Това е.
ЛЮБОМИР ТАЛЕВ: Г-н Председателстващ, една много бърза реплика, ако ми позволите, бих искал да уточня по изказването на колежката, че специално сдружението, което аз имам честта да представлявам, е регистрирано от 1992 г. това, че сега сме част от коалицията Обединение за промяна и развитие, е защото…
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колежката каза, че говори за регистрираните миналата година сдружения.
ЛЮБОМИР ТАЛЕВ: Благодаря, исках само да уточня, че нашето сдружение не е от тях.
Благодаря.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Давам думата на колегата, който много дълго чака. Колега Вълчев, заповядайте.
БОРИСЛАВ ВЪЛЧЕВ: Благодаря за предоставената ми възможност.
Уважаеми колеги, не съм взимал никога думата на събрания до момента, 16-а година съм адвокат от Софийската адвокатска колегия. Наистина си бях приготвил цял доклад, но времето не стига, няма да го изнасям.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Ще го дадете, ще го приложим.
БОРИСЛАВ ВЪЛЧЕВ: Няколко думи само.
За мен, когато оценяваме работата на органите на Софийската адвокатска колегия, трябва да имаме предвид, че тя е в две насоки.
Първата част от работата на органите на колегията е в администриране, в бюрократичната работа, в стопанисване, в отчитане, във всички тези дейности, които са свързани с числа, за които чухме доста в изнесените доклади, в организирането на правната помощ, тоест организационна работа.
Разбира се, няма как без нея, нужно е в Съвета да има хора, които се занимават с тази дейност. Но моля Ви, колеги, които ще бъдете избрани в новия съвет, разтоварвайте се максимално, доколкото е възможно от тази дейност, насочвайте я към служителите. Защото според мен трябва да се обърне много по-голямо внимание на другата част от дейността на ръководните органи на колегията, а именно защита правата на софийския адвокат.
В този смисъл приветствам казаното от колегата Лялев и от колегата Йосиф Герон. Послушайте ги, това е истината. Защото към момента, с болка на сърце мога да Ви кажа, че е много зле работата. Нека си кажем истината в очите – адвокатурата не се ползва с достатъчно обществено доверие. Хората не ни вярват, че можем да им помогнем. Бизнесът също гледа да спести пари за адвокат. Търсят ни обикновено „The day after” (на следващия ден), когато е вече късно и е оплескана работата.  Често гледат да не ни платят, или пък идват при нас не за друго, а да ни питат дали не може да оправим еди-кое си дело.
Не съм съгласен с тази конюнктура и искам промяна.
Трябва да променим представата на обществото за упражняването на адвокатската професия. Трябва да върнем обратно уважението на хората. Това ще ни позволи да изпитваме себеуважение, ще доведе и до увеличаванене на нашите доходи.
За целта са необходими две неща. Първото пряко зависи от нас и трябва в ежедневието да го прилагаме – да бъдем етични, да бъдем на високо ниво. Второто зависи косвено от нас – да изберем в органите на колегията такива хора, които да работят именно за това, да работят за промяна на статуквото, за промяна на имиджа на адвокатурата.
Има положителни неща в работата на досегашния Адвокатски съвет, както и в работата, разбира се, на Дисциплинарния съд, на Контролния съвет.
Мен ме радва, че най-накрая имаме работещ интернет-сайт, че са осигурени безплатни правно-информационни системи. Радва ме стремежът към набелязвания анализ на проблемите, с които се сблъскваме при упражняване на адвокатската професия. Но, колеги, стремеж не е достатъчен. Защо са ни всички тези доклади, протоколни решения на комисии, на Адвокатския съвет, ако няма никакъв практически ефект от тях?
Аз не искам да чувам веднъж в годината, на това събрание, какво сме били направили. Аз искам да го усещам в ежедневието, всеки ден.
Основният проблем е липсата на гласност. Адвокатурата е спряла някъде в средата на 80-те години, където беше голямата перестойка, гласност и преустройство. Три години се направиха доста неща, но основният проблем е в това, че хората не знаят за това какво правим ние. Всичко това тук е буря в чаша вода, защото, когато дойде клиентът в нашата кантора, той не знае какви доклади ние тук си изнасяме.
Ще дам няколко примера за неуспехи.
Борбата с нелоялната конкуренция за мен е провал. Колко са наказаните адвокати дисциплинарно за нелоялна конкуренция? Може би има такива. Но защо няма гласност? Какви конкретни мерки са взети и има ли някакъв практически ефект от всички тези асоциации, които упражняват нелегално адвокатската професия от всички тези консултантски фирми – звани и самодейци, и всякакви, какви ли не, които ограбват нашия труд? Освен това, че се взимат някакви решения, които се насочват към Висшия адвокатски съвет, практическия ефект ние не го виждаме.
Основният проблем е, че не се търси обществена трибуна за всички тези проблеми.
С голямо удоволствие преди няколко дни видях, че най-накрая е имало едно предаване по БНР с участието на двама наши уважавани колеги, които взимат отношение по тези въпроси. За тези 3 години е имало не повече от 1-2 такива участия. Това е жалко.
От тази гледна точка моля Ви да изберем колеги в нашите ръководни органи, които ще поставят тези наболели проблеми и ще участват активно в дневния ред на обществото.
Ще завърша с няколко практически предложения, които бих се радвал, ако бъдат възприети от новия Адвокатски съвет.
Нека се инициира промяна в законодателството, която да даде възможност адвокатите да се обучават в Националния институт по правосъдие.
Нека се разкрие нарочен щат в колегията, който да следи медийното пространство за нелоялна конкуренция, така че да не бъде ограбван нашият труд.
Последно, ще Ви помоля да гласуваме за личности, а не за листи. Да гласуваме за идеи. Тук не сме в Народното събрание да гласуваме за партии и за коалиции.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да благодарим на колегата Вълчев, той така, предизборно, направи своето изказване. Да се надяваме, че може би той като влезе в следващия съвет ще реализира тези свои идеи.
Що се отнася до неговите изказвания, той отскоро е в сградата на Софийската адвокатска колегия, на VІ етаж, там ние сме съседи с него, и се учудвам, че толкова малко знае заработата на колегията или може би е заблуден. Често се срещаме и го информирам. Той забрави да Ви каже, че мои лични контакти доведоха до възможността аз с още 6 души адвокати да заведа в Люксембург, в Европейския съд няколко човека. Той беше един от тях. На лични разноски, никой от Съвета не е поемал ангажимент да ни дава пари. Там мисля, че колегата Вълчев беше изказал едни прекрасни впечатления. Сега не мога просто да го позная.
Декларацията ли да изчетем?
Давам думата на Мариана Митова.
МАРИАНА МИТОВА: Уважаеми колеги, слушах внимателно всички, които се изказваха до момента и определено считам, че нямаме задължение да гледаме новини или да следим медиите, но искам да Ви информирам тук, от тази трибуна, че във фейсбук-общността се организираха 33-ма адвокати с една декларация, с която подкрепиха съдиите, които поискаха оставката на административното ръководство на Софийски градски съд, като впоследствие групата нарасна на над 40 адвокати.
Аз, заедно с адвокат Велислав Величков и един колега от Кюстендилската адвокатска колегия бяхме определени да представляваме на изслушване пред Висшия съдебен съвет всички тези, които подкрепиха декларацията.
Искам да Ви кажа, че на тази среща останахме приятно изненадани, тъй като членовете на Висшия съдебен съвет изявиха желание да подпомогнат нашата работа, защото голяма част от проблемите, които ние им поставихме, на практика се оказаха в тяхната компетентност.
По-късно, от декларацията, която ще прочета в т. Разни и която ще искаме да се подложи на гласуване, ще се запознаете с някои от поставените от нас съществени проблеми, а именно касаещи работата на българския адвокат, защото аз твърдя, а и предполагам всички Вие, че ние, адвокатите, трябва да сме наистина свободни по дух, така че да можем да защитаваме изконните интереси на гражданите и техните права, а не да се страхуваме.
Също така искам да Ви информирам, че във вторник лично министърът на правосъдието ни е поканил общо петима колеги и има желание да работи съвместно с българската адвокатура и може би конкретно със Софийската адвокатска колегия.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, както се казва, аз от даване думата на всеки, ще взема да пропусна тук да Ви запозная с бюджета на Софийската адвокатска колегия за 2015 г. Затова искам да ме изслушате и след това ще продължим с изказванията.
Предвидили сме за следващия Съвет една по-демократична рамка, една възможност, която той да може да реализира, неконсервативна, за да му връзваме ръцете, а да може да преценява в кои сектори и какво трябва да направи.
Наличност към 2015 г. – имаме 1 107 877 лв.
Приходи.
Членски внос – 700 000 лв. (Това е на базата на 5262-ма адвокати в момента.)
Наеми от кантори – 54 000 лв.
Оздравителен дом „Лозенец” – 82 000 лв.
Хижа „Витоша” – 15 000 лв.
Встъпителни вноски – 280 000 лв.
Приходи от лихви по депозити – 30 000 лв.
Приходи от такса семинар – 10 000 лв.
Такса реклама на общото събрание – 3000 лв.
Приходи от административни услуги – 20 000 лв.
Приходи от глоби и разноски по
дисциплинарни дела – 10 000 лв.
Приходи – ксерокс – 40 000 лв.
Приходи от администриране на дисциплинарни дела – 5000 лв.
Всичко приходи през годината – 1 643 614 лв.
Разходи.
Средства за работна заплата – 578 000 лв., в това число трудови договори 480 500 лв., осигурителни вноски – 85 500 лв.; граждански договори – 12 000 лв.
Хижа „Витоша” – 70 000 лв. (Очакваме там да излезе един допълнителен ремонт с водохващане.)
Оздравителен дом „Лозенец” – 85 000 лв. И в зависимост от днешното решение на общото събрание сме предвидили 300 000 лв. евентуално за строителство.
Софийски адвокатски съвет, администрация – 236 000 лв.
Данък върху приходи и ДДС – 1500 лв.
Местни данъци и такси – 15 000 лв.
Финансова помощ за адвокати в тежко здравословно състояние и социално стимулиране – 80 000 лв.
Членство в международни организации и международна дейност – 70 000 лв.
Професионална квалификация и програмни продукти за адвокатите – 50 000 лв.
Библиотека, компютърна зала – 10 000 лв.
Банкови такси и комисиони – 3000 лв.
Погасителни вноски по ипотечния кредит – 127 000 лв.
Аварийни и непредвидени ситуации – 15 000 лв.
Кандидатстване по европейски проекти за обучение – 50 000 лв.
Фонд „Резервен” – 20 000 лв.
Разходи за дейности по защита правата на адвоката – 30 000 лв.
Здравна профилактика за членовете на Софийската адвокатска колегия – 50 000 лв.
Разходи за дейността на Контролния съвет при Софийската адвокатска колегия – 10 000 лв.
Разходи за дейността на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия – 30 000 лв.
Общо – 1 530 500 лв.
Искам да Ви кажа, че за тази година, към бюджета са прибавени и допълнително две точки за разходи на Контролния съвет и на Дисциплинарния съд, които да се формират отделно. Разбира се, те ще бъдат в бюджета. Защото действително се налага да се извършват определени дейности – заплащане на вещи лица, одит или ревизори, както се преценява от Контролния съвет, също така и за дейността на Дисциплинарния съд сме предвидили тази сума.
Това е, колеги. Като преценяваме, че наличност към 1.01.2016 г. сумата ще бъде 826 377 лв.
Заповядайте за въпроси и становища.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, в изказванията беше изказано мнение, че трябва да построим дом за адвокатската колегия, и то с едни много, така, хубави планове, както и други програми, които да приемем, включително и по европейските програми, а виждам, че и тази година има дисбаланс между приходната и разходната част в бюджета, като разходната част е с 281 000 лв. по-малко, отколкото приходната част. Тоест отново вървим на стопяване на тези средства, които съществуваха в Софийската адвокатска колегия и които могат да служат именно за тези дейности, които се предлагат. Аз приемам, че е хубаво да се построи дом за Софийския адвокатски съвет, с тези предложения, които бяха направени от залата, но ми се струва, че все пак бюджетът трябва да е балансиран. Още повече че този дисбаланс е без предвидените 300 000 лв., които евентуално ще се гласуват сега за нещо, което също е необходимо.
Значи, ние вървим или на изхарчване на пари или на пари, които не са включени в приходната част. На мен ми прави впечатление, че в приходната част липсват средствата, които се получават по чл. 19 от Закона за правната помощ, и това е приход на адвокатските колегии. И всички адвокатски колегии от страната ги включват в приходната част. Тоест два са въпросите ми. Защо не са включени?
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Приходите, както Ви казахме, и специално от правната помощ за тази година може да се формират само на базата, ако знаем колко дела и колко по тях ще ни присъдят. Общо взето, това са суми, които са имагинерни, тъй като Вие виждате, че в сравнение с по-миналата година, миналата година има 2000 дела по-малко.
Сумата, която е получена за тази година, колегата не знам дали чу, беше 165 000 лв. Това беше изнесено в доклада и заявено после тук от главния счетоводител, тъй като имаше разлика от това, което е получено, и това, което е изработено. Ние тези пари на този етап все още считаме, че са пари, които са само за правна помощ. Следващият съвет може да прецени как да борави с тези пари, които ние също ще им ги предоставим. Те са по сметките, те не са някъде – в джоба на председателя или на секретаря. Те са в сметките в банката.
Затова тази сума не сме я предвидили вътре и не знаем точно как ще бъде и изразходвана по-нататък.
Що се отнася до този проектобюджет, аз мисля, че той е много добре балансиран и в тази насока дава възможности наистина за определени резерви на бъдещия Съвет. Никой не знае кой ще влезе в него – може и да сте Вие, може и да е някой друг. Но така или иначе, нека да има една по-голяма свобода, а не един консерватизъм, който ние може да затворим много от тези позиции, включително и някои пари от социалната помощ, да ги намалим. Тази година сме увеличили, миналата година беше 70 000 лв., сега е 80 000 лв., защото виждаме, че има много колеги, които имат нужда от това, заболяват.
Заповядайте, колега.
МАКСИМ ТАДЖЕР: Аз искам да изразя становище по един принципен въпрос за правната помощ.
Отвреме-навреме получавам разпределение да окажа правна помощ на закъсали хора. Правя го с удоволствие, обаче съм неудовлетворен от маниера, по който се извършва заплащането. В нормативните документи, уреждащи този въпрос, е казано, че на определения от САК колега му се заплаща процент от съответния хонорар, ако се яви лицето, което трябва да бъде защитавано, с редовно упълномощен защитник.
Какво значи процент?
Аз разбирам, ако 400 лв. са легитимни, процентът да бъде фиксиран върху 10 или върху 15, изобщо принципно да бъде уреден. А то какво става? При всички случаи – по 50 лв. И се получава кражба на интелектуален труд с помощта на Съвета и на нашия закон, и на нехайството на ръководството. Ще кажа защо. Защото може да четеш едно дело с 1000 страници 15 дена, да си извадиш бележки, да приготвиш писмена защита и в един момент Хасан се явява с адвокат еди-кой си и нещата приключват. И затова, че си се явил в залата без никакво размишление по въпроса – колко труд си положил… Там в отчета пише, но никой не го чете и не го съобразява. Получаваш едни 50 лв. Това е обидно. С извинение, една проститутка на Лъвов мост, некъпана, изкарва тези пари за 20 минути.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колега Таджер – не знам дали чухте, тук Владислав Янев точно по този въпрос говори.
МАКСИМ ТАДЖЕР: Аз се извинявам, закъснях и може би сте го поставили.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да, той говори по този въпрос, и то много сериозно и много остро. Понеже сега сме в точката по бюджета, ако има нещо по нея да кажете?
МАКСИМ ТАДЖЕР: От бюджети не разбирам, не съм финансист. Но понеже закъснях, съжалявам, че се повтарям.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Нищо, после ще си поговорите с него.
МАКСИМ ТАДЖЕР: Добре, после ще взема думата пак.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте.
ИВАЙЛО ДАНОВ: Уважаеми колеги, на нас ни се представя макрорамката на бюджета, обаче не ни се представят подробностите.
Специално за бюджетното перо „САС – администрация” са предвидени 215 000 лв. То обаче включва 28 точки, 28 пера в тази точка, и бележи съществено увеличение в сравнение с бюджета от миналата година.
Така например, в подточка 11 – Представителни разходи на председателя, от 1000 лв. се увеличават на 5000 лв., което е увеличение 5 пъти.
В подточка 18 – Заседателни, от 23 000 лв. бюджет за миналата година, се увеличава на 40 000 лв.
Аз смятам, че такова едно увеличение е недопустимо в години на криза. И смятам, че би могло да бъде преразпределено по-добре в останалите пера от бюджета.
На практика има едно увеличение от 21 000 лв. в бюджета на тази точка – „САС – администрация”.  Тези 21 000 лв. аз смятам, че биха могли да бъдат много по-добре използвани в т. 7 на разходите – „Финансова помощ за адвокати в тежко здравословно състояние”. Смятам, че е възможно да бъдат осъществени и други социални придобивки за колегите от Софийската адвокатска колегия. Тези, които са запознати с моята програма, знаят за какво става въпрос. Може да се предвиди социална помощ и материално подпомагане и на още категории колеги.
Предложението ми е конкретно – да намалим бюджета на това перо – „САС – администрация”, на 194 000 лв., колкото е бил миналата година, и да увеличим бюджета на другото перо – „Финансова помощ за адвокати в тежко здравословно състояние” с тези 21 000 лв., тоест да стане 101 000 лв. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, колегата Данов беше тогава, когато вземахме това решение.
Представителни разходи – 5000 лв., председателят почти не ги консумира, и 1000 лв. – те се дават обикновено за хора, които идват, като например международни гости, да им се даде вечеря, обяд или нещо друго. Това са разходи, които, общо взето, той или аз вадим някой път и от джоба си. Затова се предвидиха тези 5000 лв., които не са нищо в сравнение с останалите.
Обстоятелството за заседателните – колега, Данов, считам, че това малко излиза извън рамките. Ние в началото на мандата си намалихме, както се казва, заплатите и възнагражденията си с 10%, и то го направихме, ако трябва да съм откровен, малко така, по популистки. Сега, Вие недейте да повтаряте същото. В сравнение с Висшия адвокатски съвет, който разглежда, разбира се, и той много сериозни съдбини, нашите възнаграждения са абсолютно минимални – 30 лв. на заседание е дори срамно. Някой път хората с тези пари се прибират, защото свършваме по нощите, с таксита. Затова горе-долу сме предвидили, не искаме това нещо да се повтаря, някой да го прави през нас. Ние сме сложили толкова, като сме дали възможност, в тази разбивка може да се променят нещата. Няма пречка и тези 20 000 лв., ако останат, ако не си гласуват новият съвет, който ще дойде, малко повече възнаграждения. Защото сега не искам да коментирам възнаграждението на Висшия адвокатски съвет, което е многократно по-високо. Вярно, хората идват и от провинцията, от други места, да не гледаме в канчето на другите. Да се съобразяваме с нашите, да направим толкова горе-долу, колкото е едночасовият прием на един адвокат, когато си губи времето с клиент. Затова сме предвидили това нещо. А това дали ще се реализира, другият съвет ще го използва ли, ние сме го дали като възможности. Не сме го дали едва ли не само да се реализира и някой да печели от тази работа.
Затова специално в тази точка винаги имаме икономии, винаги от някое от тези пера сме направили някакви икономии. Имаме достатъчно възможности. Сега да преправяме бюджета, мисля, че е несериозно.
Г-н Топчийски.
МАРИО ТОПЧИЙСКИ: Благодаря, г-н Дончев.
Преди да попитам това, което мен ме интересува в този проект за бюджета, исках да използвам това, че съм взел думата, за да не я вземам после, макар и със закъснение, да отговоря малко, тук някаква агресия се е развила в залата срещу мен от колегата Данов, незнайно защо, след като той получи максимално от организацията, която го издигна и го направи зам.-председател. За благодарност, очевидно той повтаря един стар български манталитетен трик – да плюе в извора, от който е пил вода. Но няма да го легитимирам. Само ще кажа, че той може да съжалява и да се сърди само на себе си за липсата си на инициативност, за липсата си на идеи, за това, че нямаше енергия, че нямаше морал – и аз мога да се защитя тук – много пъти. И затова беше и изхвърлен от нашата организация. Това, че той в момента се кандидатира – за всички да е ясно, че не е от името на Асоциацията, а от името на Ивайло Данов. И това, че прави тук една предизборна своя агитация, много грозна, също се пише на неговия гръб.
Конкретно за питанията му в момента – аз се учудвам на секретаря на Софийския адвокатски съвет, че толкова меко отговаря и съм почти възмутен. Именно колегата Ивайло Данов, в качеството на зам.-председател, внесе докладна в началото на дейността на Софийския адвокатски съвет да се заплаща и на него заплата и се бори за това като лъв. Слава Богу, това не се случи. И въобще не е популистки. Ще помоля да се направи от главния счетоводител в момента, ако е в залата, сметката. Има решение, с което се намалиха възнагражденията от 36 лв. с 10%, включително на председателя и на секретаря. Нека да се сметне за 36 месеца колко пари е спестил Софийският адвокатски съвет. Това въобще не е популизъм. Това са останали пари, останали точно за социални и други дейности. И не са дадени на зам.-председателя, защото няма такава практика. И в Европа няма такава практика.
Колкото до бюджета обаче, има нещо, което мен ме притесни, може би не съм го чул добре.
В предишните бюджети беше предвидено перо за обучение. И тъй като този съвет успя да вдигне многократно обема, видовете, начина, по който се водят семинарите и обученията, поправете ме, ако бъркам, не е пред мен в момента, но чух, че Вие в перото за обучение сте предвидили и правните продукти – какъв е делът на тези правни продукти, ако са вътре? Смятам, че е недопустимо да бъдат вътре, защото, доколкото си спомням, бюджетът беше пак някъде около 50 000 миналата година за това нещо и ако сега пак сте с 50 000 от тях, да речем, 15 или 20 000 отиват за правните продукти, Вие реално го намалявате, което смятам, че не е редно. Това реално означава, че в следващия Съвет няма да може да продължи тази традиция да има толкова много и толкова богат вид семинари.
Миналата година беше 50 или 55 000, по памет говоря, но сега да бъдат заедно, ми се струва нередно. Това е едното.
И второ, не чух – миналата година направих същата забележка – по отношение на едно старо решение, с натрупване да се заделят парите до момента, в който стане факт възможността да се участва в европейски програми. Аз не го чух, възможно е да го има в бюджета – перо в частта „Разходи” за европейски програми. Тъй като там знаете, че има съфинансиране. Възможно е да не съм го чул, аз влязох по-късно в залата.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Точно 50 000 лв.
МАРИО ТОПЧИЙСКИ: Но по отношение на другото мисля, че много ясно го чух – правните продукти са обединени заедно с обучението, което смятам за нередно, за същата сума.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Искам да отговоря на колега Топчийски. Професионалната квалификация досега я провеждахме основно в нашите бази. Да се надявам, че и следващият Съвет ще ги провежда там. При това положение колегите не плащат нищо друго освен храната и транспорта до съответната база. Ако е тук, в София, и това не е. С тези пари плащаме доста средства на лектори, а когато има и лекции, които са свързани и с правната помощ, тогава се поемат и от правната помощ, част от правната квалификация. Затова мисля, че засега нека да оставим този въпрос да го решава новият Съвет. Защото иначе ще се получи дисбаланс. Трябва да вземем тогава пари от тези, които сме дали на Дисциплинарния съд, на Контролния съвет, и да ги качим горе. Мисля, че в рамките на една година на следващия, новия Съвет, може да му се даде доверие той да прецени как да изразходва тези пари и ако не му стигнат, на общото събрание пък ще му гласуваме този преразход, който е направен, стига да е в рамките на бюджетната рамка.
Заповядайте Вие.
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: Имам едно процедурно предложение - всеки, който докладва – било по финансов или друг въпрос, си изнася докладите заедно с всички аргументи по него, а не след всяко едно изказване – за мен е абсолютно непочтено, да се прави коментар, че този колега е бил там, онзи е бил не знам къде си и да се апострофират изказванията на колегите.
В тази връзка искам да кажа, че помоему се проведе една нелоялна предизборна агитация.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Много сте права. Сигурно и Вие сте участник в нея.
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: Да, знам, че и мен ще ме апострофирате и като спра да говоря, ще направите анализ и на моето изказване.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Не, не, няма, ще мълча.
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: И е хубаво да го направите, защото наистина е непочтено. Ако продължите да го правите, давайте думата и за реплика или за дуплика. Така ще бъде по-честно.
Това, което искам да кажа, е, че се използва базата данни на Софийската адвокатска колегия за агитация на някои от кандидатите. За мен това беше непочтено. Или трябваше да се даде форум и платформа на всички кандидати да изложат, ползвайки базата данни на цялата адвокатска колегия своите виждания, своите програми, или на нито един. Така използване само от тези, които имат достъп до тази база данни мисля, че не беше почтено, но това е мое мнение. Колегите, всеки според своите виждания по този въпрос ще гласува.
Що се отнася до настоящото събрание, много Ви моля, не правете коментар. Ако го правите, давайте възможност на колегите за реплика, иначе не е почтено.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Мога ли да Ви помоля да кажете името на този, който не е получил данни, за да можем да бъдем…
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: Аз не видях в сайта възможност за платформа, всички кандидати да си изложат в един линк – не съм много компетентна – или в едно да си изложат програмите. Виждам само едни…
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: В кой сайт имате предвид?
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: Говоря на Софийската адвокатска колегия.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Ама моля Ви се…
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: Но някои колеги, някои от кандидатите си изложиха, получават по 10 имейла на ден само от едни от кандидатите.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Кажете кои са тези.
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: Ами „Адвокати за промяна” примерно.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: На сайта на САК?
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: На сайта на САК.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Няма такова нещо.
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: Не на сайта на САК. Момент. Не на сайта на САК, на моя личен имейл, който Вие имате от базата данни на САК. Това е база данни…
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: На същия имейл Вие не получихте ли данни, примерно от Петър Китанов или от Ивайло Данов? От Ивайло Данов получихте ли?
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: Не от всичките 4 съм получила, което значи, че някои ползват базата данни с имейлите на колегите.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте.
МАРИО ТОПЧИЙСКИ: Една реплика, понеже се засегна „Адвокати за промяна”. Ползвам думата от колежката, че трябва да давате думата за реплика и дуплика. Сега тук почват предизборните номера.
„Адвокати за промяна", колега, е формирала своята база данни от интернет, където всичко е публично. Отваряте го и там всички данни на колегите са извадени. Ние сме платили на специалисти, за да извадят Вашите имейли, за да бъдете Вие уведомявани. И това, че ги получавате от нас, трябва да се благодарите.
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: Не съм много сигурна, колега, но пак се извинявам.
МАРИО ТОПЧИЙСКИ: Попитайте някой, който е компютърен специалист, ако не сте сигурна. Аз Ви уверявам, че е така. И не сме ползвали нито за секунда базата данни. Има огромна разлика между базата данни, която ползва Софийският адвокатски съвет, и тази, която ползваме ние. Нашата е по-богата, защото е по-отдавна направена.
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: Добре.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте, някой по бюджета, ако има да коментира.
ИВА ГЕОРГИЕВА: Едно уточнение. Преди 3 години ни занимавахте по същия начин с бюджета с едно хвърчащо листче. Може би не всички са видели какво има на сайта, не знам и дали го има. Но знам, че когато хората дойдат тук, искат да чуят от Вас отчета, имате мултимедия зад себе си, пуснете ги тези цифри да ги видим.
Едно запомних, сигурно е повече от едно, 50 000 лв. са от 50 кантори за една година приход. Страхотно, колега, поздравявам Ви, мениджърство страхотно! Няма да коментирам тона на колегата Топчийски, който така може да говори на децата си, но не на колегите си. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Други колеги? Няма.
Моля тогава преброителите, които избрахме…, но ги няма. Трябва да изберем други.
Предлагам за преброител на този блок отпред и трибуната г-н Георги Бакалов.
Ще помоля Виталий Хамбарджиев – отляво сектора и Мариела Стайкова – дясната част, до пътеката.
Който е съгласен преброителите да бъдат тримата колеги, които посочих – Мариела Стайкова, Виталий Хамбарджиев и Георги Бакалов да бъдат преброители, моля да гласува.
Видимо мнозинство.
Против? – Няма. Въздържали се? – 4.
Приема се.
Моля колегите да гласуват първо приходната част на проектобюджета, която съобщих преди малко. Който е съгласен с така предложения бюджет в приходната му част, моля да гласува.
"За" – 146. "Против" – 9. "Въздържали се" – 11.
Със 146 гласа "за", 9 "против" и 11 „въздържали се” се приема приходната част на бюджета за 2015 г. на Софийския адвокатски съвет.
Отиваме на първия вариант, който изчетох аз, първо предложение, за разходната част.
Който е съгласен с това предложение…
РУМЯНА СИДЕРОВА (от място, не се чува): Ама Вие като приемете предложението…
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Имаш предвид да гласуваме дали да се приемат две решения или едно?
РУМЯНА СИДЕРОВА: … ако не се приеме това предложение,…
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Добре, Руми.
Подлагам на гласуване предложението на Ивайло Данов…
(Говори се от залата без микрофон, не се чува.)
Предложението на г-н Данов гласеше – средствата от тези две пера, от една точка, да отидат в т. 7. Въобще да няма 40, Данов, така ли имаш предвид? Питам заседателни колко да предвидим? Говори на микрофона.
ИВАЙЛО ДАНОВ: Уважаеми колеги, мисля, че губим излишно време за нещо, което е елементарно. Бях много ясен в предложението си. В разходната част на бюджета, т. 4 – „САС – администрация”, предвиждаме сумата не 215 000 лв., а 194 000 лв. В т. 7 – „Финансова помощ за адвокати в тежко здравословно състояние”, вместо сумата 80 000 лв., предвиждаме сумата 101 000 лв. Толкова е елементарно.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Ивайло Данов изложи своите съображения.
Първо подлагам т. 4 на гласуване. Който е съгласен с предложеното от мен – 236 000 лв. (след това ще гласуваме неговото, второ по ред предложение …)
ГЕОРГИ БАКАЛОВ: Колега, извинявайте, спирам Ви, може ли едно процедурно предложение? Не можем да късаме точка по точка бюджета в момента, защото точките са навързани на базата на приходите.
ЛЮБОМИР ТАЛЕВ: И още едно процедурно изказване, г-н Председателстващ, в момента правим някакъв процедурен гаф, не знам дали да го нарека, или абсурд, направо, след като първо по ред е постъпило предложението на Съвета, сега ние тук да гласуваме първо това, което е постъпило второ по ред. Мисля, че не е редно.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Не, първо на Съвета ще се гласува, само че има предложение да бъде намалена тази сума.
Подлагам на гласуване предложението, направено от Съвета за 236 000 лв. в разходната част. Моля който е "за", да гласува.
Това е „САС – администрация”. Това е електроенергия, годишни събрания, командировки, разходи по обяви, ремонти, пощенски разходи, разходи по заседания, текущи ремонти и обзавеждане, транспортни услуги, карти за служителите, представителни, разходи церемонии, СОТ абонамент, съдебни такси, депозит, консумативни за ксероксите, системни обновления на програмните продукти, заседателни, ремонт на копирни апарати, консумативи на принтери, режийни – общи части, застраховка, втори интернет, абонаменти, договор Каса, апарати, антивирусен продукт…
"За" – 144. "Против" – 79. "Въздържали се" – 22.
Със 144 гласа "за", 79 "против" и 22 „въздържали се” т. 4 от разходната част на бюджета е приета. (Ръкопляскания.)
По т. 7.
Предложението е за 80 000 лв. Това е – „Финансова помощ за адвокати в тежко здравословно състояние и социално стимулиране”. Нашето предложение  е 80 000 лв., предложението на Ивайло Данов е 101 000 лв.
Подлагам на гласуване предложението на Съвета. Който е за 80 000 лв., моля да гласува.
"За" – 160. "Против" – 67. "Въздържали се" – 15.
Със 160 гласа "за", 67 "против" и 15 „въздържали се” т. 7 се приема в този вид, предложен от Съвета. (Ръкопляскания.)
Останалата част от разхода не се оспорва. Моля който е съгласен, да гласува за целия бюджет "ан блок".
"За" – 211. "Против" – 38. "Въздържали се" – 33.
С 211 гласа "за", 38 "против" и 33 „въздържали се” бюджетът за 2015 г. на Софийския адвокатски съвет е приет. (Ръкопляскания.)  
Давам думата на Христо Христов…
АНЕЛИЯ АЛЕКСИЕВА: Колега Дончев, мога ли да кажа две думи?
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Кажете, колежке.
АНЕЛИЯ АЛЕКСИЕВА: Само искам да споделя, че се срамувам, че съм адвокат на Софийската адвокатска колегия за това, че в този бюджет бяха гласувани по-малко средства за бедстващи адвокати, отколкото за администрацията. При положение, че на регионалната конференция през 2013 г. всички изказвания тогава са били в посока колко много бедстващи адвокати има в Софийската адвокатска колегия, просто срам ме е от това, че отиват толкова малко средства.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колежке, не знам Вие дали следите от година на година, но преди 3 години беше 45 000 лв., сега е 80 000 лв. тази сума. Вдигаме и даваме. Не само че вдигаме, но и даваме.
Съжалявам много, на 5000 души адвокати се налага за администрация…
Понеже Вие така поставихте въпроса, аз преди малко започнах да ги чета, какво влиза в администрацията…
Давам думата на колегата Христо Христов по т. 7.
ХРИСТО ХРИСТОВ: Здравейте, колеги.
Като гледам залата, малко сме, но нищо. Гледам, че сме се попременили, като за събрание, значи е отговорен форумът.
Сега дискутирахме сериозни проблеми, надявам се и този да го приемем като такъв, макар и травиален – става дума все пак за мястото за отдих на нашата колегия, а се ползва и от други колегии с оглед приходите.
Оздравителен дом „Лозенец” – повечето колеги, предполагам, са го посещавали и знаят в какво състояние е. След ремонта, което е заслуга на предишното ръководство на Софийската адвокатска колегия, спалният блок е в сравнително добро състояние, всяка година се обновява и се доремонтира с възможно най-малък разход на средства. Но тези, които са ходили, знаят какво е състоянието на т.нар. столова и залата, в която провеждаме семинари.
Нашият съвет, в продължение на 2 години и половина, направи проучвания. Бяха изготвени и няколко експертизи с оглед състоянието и възможността да се ползва т.нар. хранителен блок и най-вече залата за семинари, от една страна, за да се спестят средства на колегията, от друга страна, колегите, които посещават тези семинари, да могат да се възползват и от възможностите, които дава морският бряг.
Знаете, че нашата станция се намира на едно от най-атрактивните места в с. Лозенец, така че надявам се всички ще се съгласят, е необходимо ние да я обновим, пазим, за да остане тя за следващите поколения, дори бих го нарекъл. Тя е строена през 1968 г. и достроена през 1979 г.
Имаше две експертизи, които се направиха. Едната казва, че е негодна да се ползва, другата казва, че е годна, но е редно да се вземат мерки. И за целта нашият съвет взе решение и бе изготвен проект за нова сграда. Защото реконструкцията би станала лесно и с по-малко средства, но няма да отговори на съвременните виждания и критерии и най-вече с оглед, че от тази година европейските норми за строителство важат и за нашата страна.
Проектът, който е изготвен, предвижда амфитеатрална зала с 80 места, ресторантска част за 120 души, градина, която всъщност ще бъде тераса, като е предвидена възможност, ако се осигурят средства, след време това да бъде застроено. Но засега проектът е направен така, че да бъдат 600 квадратни метра за тези две помещения – ресторантска част и зала за семинари.
Това наше решение, за да се стигне до този етап, бе продиктувано и от решението на Висшия адвокатски съвет, ако бъде изготвен проект и той бъде одобрен от общото събрание, в смисъл идеята за изграждане на нова столова със зала за семинари, под условие да отпусне до 500 000 лв. за строителство безлихвен заем. Затова, колеги, аз Ви приканвам, поне тези, които познават нашата станция, да гласуваме решение, с което да бъде премахне сега съществуващата сграда и да бъде изграден един нов, съвременен, модерен, удобен, уютен, с възможност – пак повтарям – след време да бъде надстроен хранителен блок със зала за семинари.
Ако желаете, може да се изказвате. Аз мисля да вземете отношение по така направеното предложение  от Съвета на Адвокатската колегия.
ГЕОРГИ БАКАЛОВ: Здравейте, колеги.
Не знам дали стана ясно защо искаме от Вас да се разруши ниската част, но всеки от Вас, който е бил, е забелязал сериозните пукнатини и склонността тази ниска част да се придвижва с всеки един сезон към морето.
Безспорно бихме могли да реновираме, да замажем нещо и т. н., но всякакви пари, които се вложат в тази сграда в това й състояние, на практика ги хвърляме в пясъка и те потъват там. Затова идеята беше и с оглед пак развитието на семинарната дейност и развитието въобще на качеството ни на работа и обучение да се направи наистина нещо ново и модерно, което да може и в перспектива да се развива. И най-вече възможността, която любезно ни предоставиха от Висшия адвокатски съвет за безлихвен кредит, условен, с който да можем да извършим евентуално цялото това строителство.
Така че и аз се присъединявам и Ви моля да подкрепите това решение, за да можем наистина да постигнем нещо, което полезно за цялата колегия, и то без да харчим условно излишни средства за лихви и т. н., които иначе би трябвало да харчим или изобщо да не харчим, защото на практика със собствените средства на колегията не бихме могли да го реновираме в този му вид.
Благодаря.
ХРИСТО ХРИСТОВ: Колеги, изказването на колегата Бакалов ме подсети и друго нещо, че ако имаме одобрение на общото събрание, ние можем да кандидатстваме и по европейска програма за осигуряване на средства за строителството.
Давам думата на председателя Китанов.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Уважаеми колеги, по тази точка от дневния ред лично аз Ви призовавам от мое име и от името на Съвета да бъдете по-активни, защото досега действащият съвет и за бъдещия ще имат нужда да знаят какви са били становищата на това общо събрание. Въпросът е изключително важен и силно изострен, защото дойде експертиза, която сочеше, че едва ли не обектът е опасен за живота и здравето на хората. След това дойде друга експертиза, която каза, че може да се ремонтира. И затова много Ви моля към по-голяма активност, за да вземем правилното решение. Въпросът е много сериозен.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Един въпрос към уважаемото ръководство. Значи необходимостта да се направи нещо за лекционната и семинарна зала и т.нар. столова – ресторант, е безспорна. Там нещата не са в ред, то е видимо. Но колегата Китанов каза, че е постъпило едно становище за реконструкция, ремонт и друго становище – за събаряне и изцяло изграждане на нова зала, чух 600 квадратни метра с възможност за надстрояване.
ПЕТЪР КИТАНОВ: За събаряне на сградата.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Да. Има ли поръчана техническа експертиза от страна на ръководството на САК, която да казва в коя от двете възможности колко дълъг би бил животът на това, което ще се направи, и второ, какви биха били разликите в цените. Защото половин милион не е 5000 лв., сериозна сума е. Освен това разбирам, че тя ще се даде като заем от Висшия адвокатски съвет, което означава обаче, че този заем ще трябва да се връща.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Безлихвен заем.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: И има ли  някаква предварителна сметка, количествени и стойностни параметри на офертата за събаряне и изграждане на изцяло ново помещение, която Вие да сте разгледали и да сте приели? Защото иначе нещата звучат – необходимо е, безспорно, дайте половин милион, после ще видим какво правим, ама после ще трябва да го връщаме.
Благодаря Ви.
ХРИСТО ХРИСТОВ: Колега, ще Ви кажа с две думи – и на залата, не само на Вас, разбира се. Остойностяването е направено, то е в размер на 680 000 лв., с разрушаване и с обзавеждане.
АЛБЕНА ПЕНОВА: Мога ли да задам и аз един въпрос, макар че колегата преди мен попита повечето неща?
Подкрепям напълно казаното от колегата Петър Китанов, че трябва да има активност при обсъждането на такива въпроси. Тази активност обаче ми се струва, че трябва да бъде взаимна.
Колеги, как да разберем точно, ако се приеме такова решение, ако се отпусне такъв заем, за колко време ще се плаща, с какви месечни вноски, предвидено ли е това в бюджета?
На мен лично ми се струва недостатъчно сериозно по този начин за такива големи суми, за такива големи инициативи да се обсъжда въпросът сега. Може да съм пропуснала, допускам го това, къде на сайта на Софийската адвокатска колегия е изложено, има подробности за това строителство? Защото това безспорно би било прекрасно – да се изгради нещо ново и да се създаде нещо ново. И една голяма част от средствата на Софийската адвокатска колегия да останат в колегията и да отиват за нас, а не за международен туризъм, аз това го подкрепям, но искам да разбера детайлите, колеги, и то по начин, по който да ни стане ясно.
Благодаря Ви.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Само едно допълнение. Все пак, не се отговори на въпроса, моля да се отговори ясно – поръчана ли е техническа експертиза, която да дава двата варианта – реконструкция или събаряне и изграждане на нова сграда, и има ли количествено-стойностна сметка към тази техническа експертиза?
Благодаря.
ХРИСТО ХРИСТОВ: Поръчани са и двете и са направени два проекта – както за реконструкция, така и за ново строителство. Мога да кажа тук на всички, че сумата, която сме платили за тези два проекта, е в размер на 8600 лв., може да направите сметка за какво става дума, за такъв проект.
Колегата Пенова постави въпрос да го изнесем – не знам как го нарече тя, - но проектите, които са изготвени, са на разположение на всеки един, намират се в Съвета, както количествените сметки, така и стойностните, така и видът и изобщо проектите.
Тук колегата Дончев ми подсказва – проектантът винаги е на разположение да даде обяснение на всеки един, който се интересува.
Заповядайте.
АНЕЛИЯ АЛЕКСИЕВА: Интересува ме по какъв начин ще бъде гарантирано, че няма да настъпи едно масово приемане на нови адвокати, при силно занижени критерии, с оглед изплащане на подобни заеми. И без това сме доста в Софийската адвокатска колегия. Все пак, трябва да има баланс между двете неща.
ХРИСТО ХРИСТОВ: Като дойдем в т. Разни, може би ще го дискутираме.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Аз ще Ви отговоря направо, да не чакаме т. Разни.
Баланс не можем да направим, нашата професия е свободна. Ние не сме в състояние да лишим който и да е, ако отговаря на изискванията, да влезе в нашата колегия. Ако ние не го направим, тук е главният секретар на Висшия адвокатски съвет, ама май го няма в момента, ще ни каже, че ще ни отменят решението и ще ни задължат. Но оставям го настрана, това не е по точката.
Проектантът е изключително сериозен човек и мисля, че г-жа Пенова знае за кого става дума. Неговата оценка е категорична в тази насока. Той казва, че там трябва да се направи… Проектантът е един изключително голям специалист, който направи всичко възможно и за регистрацията на почивния ни дом, тъй като имаше някои неща, които не бяха уредени от предишни ръководства, така бяха оставени да висят, а миналата година беше крайният срок. Благодарение на него ние успяхме да направим необходимото.
Въпросът е следният. Наистина харчът няма да бъде малък, защото ще бъде махната и на нейно място ще бъде изградена нова сграда. Но искам да Ви кажа следното. Който е ходил там, е виждал пукнатините. Който е ходил там, предполагам, е треперил и за децата си. Аз лично не бих вкарал в тези помещения децата си, освен отпред, там, където е терасата.
Искам да Ви кажа, че в действителност, ако желаем, а и от Висшия адвокатски съвет има воля да бъде предоставена такава сума, при това безлихвена за не по-малко от 4 години или 6?
ПЕТЪР КИТАНОВ: Няма, нищо не пише.
ЛЮБОМИР ДЕНЕВ (от място): За 6.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да, за 6 години, ето тук е членът на Висшия адвокатски съвет, той казва за 6 години, която сума ние бихме могли да направим така, че да я изплатим. Мисля, че там ще има нещо, което ще може да се ползва дори целогодишно, при така изградената база, която ще бъде.
Г-н Христов, заповядайте.
ХРИСТО ЦЕНКОВ ХРИСТОВ: Аз мисля, че въпросът за този ремонт е поставен много изведнъж. Не може току така изведнъж – дайте сега да дадем едни пари, да връщаме едни пари, без предварително да имаме информация за цялата тази дейност, за да можем да сме готови сега да дадем мнение.
Какви са тези неща и докога в този сайт няма да има информация точно за тези въпроси? За какво е този сайт тогава? (Ръкопляскания.) Не може така изведнъж да се гласува. Не може при две противоположни заключения ние да вземаме решение да харчим пари.
Значи, въпросът трябва да бъде поставен на обсъждане в по-широка основа и по-широк кръг специалисти. Не може – две експертизи, единият бил ни помогнал, дай сега да му се отблагодарим. Така излиза.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Никой не иска да му благодарим. Който си е направил експертизата, си е взел парите.
ХРИСТО ЦЕНКОВ ХРИСТОВ: Не съм завършил, не ме прекъсвайте.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Слушаме те.
ХРИСТО ЦЕНКОВ ХРИСТОВ: Не може така тази работа. Освен това този срок на изплащане на сумата, която е в заем от Висшия адвокатски съвет, за мен лично ми се струва недостатъчен. Все пак, тези пари са и наши пари. Нашият принос, за да има тези пари Висшият адвокатски съвет, е значим.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Така е.
ХРИСТО ЦЕНКОВ ХРИСТОВ: Тогава защо трябва за толкова малък срок да ни се отпуска този заем?
Просто въпросът е прибързано поставен на гласуване, без информация. Аз предлагам една комисия, повече мнения да се вземат по въпроса по подробните планове. Не може така изведнъж – най-различни мнения, сега ние взимаме решение, за да ги харчим.
Завърших.
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: Добър ден.
Спомняте ли си с колко гласа се взе решението за изграждане на сградата на Адвокатския съвет? На събранието г-н Дончев, тогава си спомням…
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Вие не бяхте.
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: …, бяха в залата 24 човека. Това беше нарочно събрание за взимане на това решение.
В момента аз не можах да разбера какво е мнението на Адвокатския съвет. Заседава Адвокатският съвет и взима решение – да се събори или да се ремонтира.
Аз считам, че още не е поставен въпрос, който трябва да се гласува. Адвокатският съвет е взел решение и предлага на събранието да се събори сградата, да се изгради нова. Ако така се постави въпросът, съм съгласен да има такъв въпрос.
Второ, Адвокатският съвет казва така – цена на събаряне и строителство, струват толкова. Да не си играем с обзавеждане. Казва се – 600 квадратни метра разгъната площ, на един етаж, зала, кухненски блок, съгласен съм, струва толкова. След като струва толкова, се казва – от Висшия адвокатски съвет взимаме 5-годишен заем 500 000 лв. от цялата стойност, ще го върнем за еди-колко си време. Сто и колко хиляди лева – ще ги плаща Адвокатският съвет. Ето това се иска от Вас в момента. Кратко и ясно. (Ръкопляскания.) Защото, поставете въпроса ребром – Адвокатският съвет взе решение да се събори. Ние трябва да знаем какво е решението на Адвокатския съвет. До този момент такова решение аз не чух.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Чухме те, ще ти кажем.
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: Ама почнете отпреди да говорите, а не след това.
ЕЛКА ПОРОМИНСКА (член на сегашния Адвокатски съвет): Колеги, аз мисля, че след като сме адвокати, ние трябва по-добре от всички да знаем кой какви функции има от отделните органи, които избираме.
Тук става въпрос за недвижим имот. С това трябваше да започне колегата, той пропусна. Всичко, което е свързано с придобиване, унищожаване и променяне на статут на недвижим имот, следва да се вземе като решение от общото събрание. Затова ние не можем да кажем като съвет – вземете такова и такова решение. Ние Ви казваме проблема, казваме го съобразно закона, казваме Ви това, което е направено като проучване и изследвания, и съответно трябва да се вземе решение от общото събрание – дали тази сграда, съществуваща и опасна за нас самите и за нашите близки в почивния дом в Лозенец следва да остане и да наливаме пари в нещо старо, което е построено по ненадлежен ред, или да използваме това, което е създадено като проект и като проектосметна документация и съответно съобщено от колегата Христов, че струва 630 000 лв., доколкото аз го чух, надявам се, че и Вие сте го чули, и да се построи нещо ново, което да върши работа. Всички ние знаем като отидем в Лозенец и сме на семинар, какво означава да се сбутаме в полуразрушената сграда и да правим семинар.
Шестгодишен срок за 500 000 лв. безлихвен заем от Висшия адвокатски съвет е съвсем допустимо и поносимо бреме, доколкото все пак и нашият съвет притежава някакви средства, които следва да бъдат употребявани, а не само влагани на влог, който в момента не носи никаква лихва.
Ще Ви дам и друга гледна точка на това. Ние имаме пари, които стоят по влогове. В момента няма никаква лихва върху тези влогове или тя е някаква минимална. Даваме ли си сметка при сегашните трусове и състояния на икономиката, че това, което днес е пари, утре може да бъде просто едни хартии или една сума, една цифра, която да стои в банката? (Ръкопляскания.)
Аз Ви призовавам да вземем разумното решение и да не чакаме покривът на тази сграда да се срути върху някой от нас и тогава да кажем – защо ние не взехме решението, което трябваше да вземем?
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ИВАЙЛО ЛУКАНОВ: Като цяло споделям мнението на колежката, искам само да допълня.
Ако тази тема я няма в дневния ред, ние ще вземем едно незаконосъобразно решение.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: В дневния ред е, колега.
ИВАЙЛО ЛУКАНОВ: Нека да довърша. Тъй като това е в дневния ред, значи ние можем да вземем принципно решение, всичко останало са подробности. И тъй като аз си позволявам да смятам, че периодът от време е подходящ за ново строителство, освен това съм на мнение, че наливането на пари в сграда, която е на „н” години и за която са правени експертизите, за които казах, е безсмислена история.
Затова предлагам на колегите да се фокусираме върху това да вземем решение да бъде построена нова сграда, а другите подробности – финансиране, себестойност, СМР, проектиране, според мен не можем нито да ги гласуваме, нито да ги коментираме в момента.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Звезделин Лазаров.
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Уважаеми господин Председател на Софийския адвокатски съвет,
Уважаеми председатели на Дисциплинарния съд, на Контролния съвет,
Уважаеми господин Председателстващ,
Уважаеми колеги,
Аз чух в последния момент аргументите на колегата Пороминска и колегата, който се изказа след нея, ще Ви кажа какво е моето лично мнение за този разход, който Вие предлагате.
В проектобюджета, който беше публикуван вчера малко преди обяд, тоест имахме достатъчно време да се запознаем с него, приходите от Оздравителен дом „Лозенец” бяха равни на разходите. В първата точка – 85 000 лв. По решение на общото събрание се предлага разходите за Оздравителен дом „Лозенец” да бъдат 300 000 лв.
Вие ни предлагате да вземем решение да направим разход в размер на 300 000 лв., при неинформирано съгласие, защото ние не знаем Вашата оценка на какво се базира. Аз изцяло се доверявам на компетентността на всичките членове на Адвокатския съвет, но смятам, че понеже това решение е от компетентността на общото събрание, трябваше наше достояние да станат всичките тези експертизи, които Вие твърдите, че сте назначили, и техните резултати, за да можем да преценим (ръкопляскания) дали се касае за ремонт, или за събаряне и за ново строителство.
Искам да повдигна един друг, много по-сериозен въпрос. В доклада на председателя, който, слава Богу, беше публикуван няколко дена предварително – благодаря, колега Китанов – се отделя едно съществено място на встъпителните вноски за адвокати, негодуванието на младите колеги, негодуванието на адвокатските дружества, които са комплекс от адвокати, които съвместно упражняват адвокатската професия, и има едно заключение, - че становище не може да се вземе, ако не се направи анализ, а е предвидено, че приходите от встъпителни вноски ще бъдат 288 000 лв., приблизително колкото Вие предлагате да хвърлим за ремонта.
Аз Ви предлагам това да не се решава на това общо събрание. Нека следващият Съвет, ако успее да се конституира, да направи един анализ каква корекция може да се направи по встъпителните вноски, кой колко и защо да плаща, да дължат ли колеги от други адвокатски колегии, които имат желание да се присъединят към нас, но ние ги спираме с една немалка такса, а те след това ще внасят членския внос, след като се направи тази рекапитулация, прецени се дали могат встъпителните вноски да бъдат намалени и се види какъв ще бъда бюджетът, да преценим дали можем да направим този разход. И се надявам общото събрание да не гласува за такъв разход на този форум в момента. А след като бъде информирано на сайта или по някакъв друг начин – изпращат се непрекъснато съобщения по имейлите, за това кое, какво, защо и по колко. Според мен, ако целта е да вземем някакви пари от Висшия адвокатски съвет, това не е редно, защото това пак са наши пари. Всеки един адвокат дава 12 лв. за САК и 10 лв. за Висшия адвокатски съвет. И ние не знаем този разход на Висшия адвокатски съвет дали пък няма да се отрази върху членския внос, който плащаме за него.
Аз предлагам това нещо да бъде отхвърлено от общото събрание и да го оставим за друг път, когато има анализ и достатъчно информация.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте.
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Колеги, аз искам да Ви кажа, че отлагането на решението е доста неблагоприятно за нас – като колега, не говоря за Съвета, защото ако сега не бъде взето това решение, това решение може да стане или на извънредно общо събрание, или чак догодина. Ако се вземе догодина, това означава да мине още една цяла година, в която да се ползва тази опасна сграда, едно.
Второ, въпросът, който се поставя тук, е дали общото събрание да вземе решение за събаряне на съществуващата сграда, а не да се одобрява финансовата страна на строителството. Това е въпросът, който е поставен и това е точката в дневния ред, която е включена.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, също така трябва да се съобразите и с обстоятелствата, че там се провеждат ежегодно не по-малко от 6 семинара. Дори на последните семинари мисля, че и г-н Лазаров беше или не е бил, други хора бяха. Искам да Ви кажа, че ние там не вземаме средства. Ако вземаме, сигурно ще печелим повече.
Давам думата на Стоян Желев.
СТОЯН ЖЕЛЕВ: Уважаеми колеги, аз съм провокиран от дискусията, но това е хубаво, защото е налице демократичният момент в случая, всеки колега на този форум да си казва мнението по всякакви въпроси, касаещи професията, упражняването и т. н., и т. н.
Но не разбирам тенденцията на някои изказвания в смисъла на една необяснима за мен опозиционност на неща, които се казват, че едни хора искат да градят, едни искат да доиградят, да направят. Защо никой не поставя въпроса конструктивно – каква е целта на това мероприятие? Да, всеки има право да е информиран, да, цялата процедура трябва да е прозрачна, сайтът трябва да работи, всеки колега има право на информация – това е безспорно. Но да не се гласува днес решение, защото трябваше да се гласува решение на извънредно общо събрание, въпреки това Съветът го остави на това общо събрание, на този форум, защото се касае и за недвижим имот. Дали за събаряне, дали за строителство, на този форум се решава този въпрос, касаещ един недвижим имот, собственост на Софийската адвокатска колегия.
В тази връзка въпросът е поставен точно така. След като се обследваха, след като се дадоха заключения на вещи лица, очевидно е, че тази част от имота, сградата в Лозенец е негодна и опасна. Ако не наливат пари като ремонт, само се наливат и нищо не се прави.
Затова след обсъжданията се стига – този въпрос е поставян вече една година – до заключението, че трябва да се събаря и да се строи нещо полезно.
И понеже този въпрос, а аз отдавна съм го поставял и го поставих и във Висшия адвокатски съвет, и там под условие се гласува решение за отпускане на безлихвен заем до 500 000 лв. за 6 години, именно за строителството на тази сграда, на която всички вече разбрахте каква е целта, за какво ще се използва и т. н.
Аз Ви призовавам към разбиране, конструктивност и да градим, а не просто така, да възпираме някои хора, които искат нещо да правят. Затова аз предлагам на събранието да гласува именно това решение, че трябва да бъде одобрено събарянето на сградата и построяването съгласно съответния инвестиционен проект и съответните технологични проекти и т. н., както и да одобрим онзи отпуснат безлихвен заем от Висшия адвокатски съвет, който е под условие. Вие ще решите тези два въпроса на този форум и аз Ви моля да гласувате.
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте.
ЧАВДАР ТОНЧЕВ: Колеги, тъй като съм работил в инвестиционна дейност и имам някакви понятия и тъй като като член на Адвокатския съвет съм участвал във всички обсъждания на тази възможност, която е гласувал под условие Висшият адвокатски съвет, а именно отпускане на безлихвен заем, целеви, до 500 000 лв. за построяване на тази функционална сграда, наричана хранителен блок, ресторант, учебна част или както решите, искам да Ви кажа, че подходихме много сериозно.
Налице са категорични експертизи от уважавани в републиката лица по строителството, поради което ние предлагаме на общото събрание, това е възможността, предлагаме да гласува двете неща, а именно – да одобри възможността за сключване на безлихвен заем с Висшия адвокатски съвет, при параметри 500 000 лв. за 6 години, като вероятно е – казвам вероятно е – възможността 6 години да бъде предоговорена при дадени условия.
Нека, колеги, понеже това са наши пари, които ние ще се възползваме да си върнем под някаква форма, да обърнем внимание на още един параметър. За 6 години, ако ползваме по някакъв друг път такъв заем, бихме дали допълнително 250 000 лв., а по този начин ги спестяваме. Помислете и като икономисти.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ХРИСТО ХРИСТОВ: Колеги, нека да дадем думата на дамата вляво.
ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА: Аз абсолютно се доверявам на Съвета за това решение, което са взели, но имам един въпрос, който е свързан със следното – дали е правена експертиза този терен свлачище ли е или не е? Защото ако се разруши сградата, която е с пукнатини, очевидно причинени от нещо, аз не знам от какво, и се окаже, че тези пукнатини са защото е свлачище, какъв е смисълът да се строи нова сграда?
ХРИСТО ХРИСТОВ: Разбрах Ви, колега, има направен анализ, не е свлачищен район, стабилен е.
ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА: Това ми беше въпросът.
ХРИСТО ХРИСТОВ: Колеги, ние си вадим хляба с това, че хората спорят помежду си – били те физически лица или юридически лица. А аз, надявам се, и колегите нямаме намерение да Ви убеждаваме. Ако имате вътрешната убеденост, за да не кажете утре, че сме Ви излъгали или че сме Ви убедили неправилно, нека да гласуваме предложението. Мисля, че не са необходими повече дискусии.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте, колега Руневски, елате оттук да се изкажете.
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: Колега Дончев, мога да се изказвам откъдето искам, нали?
ГЛАС: Има процедурно предложение.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Има процедурно предложение  да се прекратят дискусиите.
Моля преброителите да заемат местата си.
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Ама, чакайте, ние имаме заявка преди процедурното предложение. Моля Ви се сега!
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте.
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Скъпи колеги, да Ви кажа следното нещо. При цялото ми уважение, при целия този Адвокатски съвет, изказването на колегата Стоян Желев, моят баща казва така – човек строи като че ли ще живее 300 години, а Вие – като че ли ще умре утре.
Ние това нещо не можем да си го позволим. Експертите сигурно са много утвърдени и те са много добри специалисти в своята област. Аз обаче на тях ли да вярвам, ние не ги знаем и кои са даже и колко са утвърдени, разбира се. Искам да кажа – аз на експертите ли да вярвам или на себе си, след като, бидейки адвокат от 2001 г., член на Софийската адвокатска колегия, абсолютно редовно, почти всяка година посещавам семинари, включително и почивам на Лозенец, и за разлика от много повече колеги, считам тази станция за част от мен и винаги са ми правили впечатление пукнатините, за които Вие говорите. И те от 2001 г. не са мръднали ни на йота. Единствената промяна в тази столова – казвам Ви го съвсем директно, колеги, защото прекалявате и манипулирате събранието – това е в навесната част, която беше съборена от буря и се възстанови половината от нея със старите материали. Това е единственото, което е настъпило като промяна от 2001 г. до настоящия момент. Недейте да ни убеждавате колко е опасна сградата, без да ни предоставите материали, защото ние също както Вас работим по такава материя. Недейте да ни убеждавате как ние трябва да се съобразим с Вашето становище. предоставете ни материалите и тогава нека ние да решим.
Аз знам защо сте го включили не на извънредно събрание, а на общо събрание – за да се разводнят нещата и изборите да започнат утре. Защото много колеги няма да дойдат. Извънредно събрание също не е редно, но Вие не уведомихте колегията за тази Ваша идея 6 месеца предварително, не предоставихте материалите, за да можем да се подготвим. (Ръкопляскания.) Ако обичате, дръжте се съобразно закона и морала.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте.
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ (член на Адвокатския съвет): Колеги, аз ще се опитам да бъда малко по-конкретен, най-накрая ми дадоха думата.
Исках да се изкажа изначално по повод на изказването на колегата Гинов, който попита как Софийският адвокатски съвет е взел това решение.
Това решение се взе в началото с искането до Висшия адвокатски съвет за 1 милион лева. След това сме взели други решения. Тогава бях единственият човек, който гласува "против", след това съм гласувал пак единствен "против" всяко едно решение, свързано с въпросния ремонт. Всяко едно решение на Съвета винаги е било при пълна неинформираност какво ще се прави, колко ще струва и т. н. Това е характерно за всички други финансови решения, които се взимат. Именно затова искам да бъда конкретен.
Обичайно в нашия съвет разходите се представят в т. Разни – последната точка, в 7,00 часа, и разходи за 5-цифрени числа се представят за гласуване, прочетени от секретаря, на такова листче (показва с ръце малък формат листче) и по този начин, въпреки моя изолиран глас "против", се приемат. Ако искате една неясна сума от 500 000 лв., от 800 000 лв. или от 1 милион лв. да бъде похарчена за този ремонт, по подобна процедура, ако разбира се, Софийската адвокатска колегия има нещастието да си избере отново съвет, доминиран от „Адвокати за промяна", то тогава гласувайте "за". Сигурен съм, че нито един друг съвет не би гласувал въобще и започнал извършването на подобен ремонт, тъй като всеки един съвет, различен от този, доминиран от тази организация, няма да се занимава с ремонти, социална дейност и правна помощ, а ще се занимава с неща, които издигат престижа на адвокатурата.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
МАРИО ТОПЧИЙСКИ: Колега Дончев, искам думата.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Заповядайте.
МАРИО ТОПЧИЙСКИ: Уважаеми колеги, мислех да не се изказвам пак, но направо съм не провокиран, а възмутен.
Преждеговорившият колега, дълбоко уважаван от мен и винаги закрилян и почитан, по много причини, симпатичен ми е – Руневски – просто доведе до крайност моето предупреждение към настоящия Съвет да не включва тази точка в сегашното заседание, а да бъде в извънредно, през есента.
Колегата Гинов току-що преди малко Ви каза, че за предишните, далеч по-големи инвестиционни разходи, в размер които в Софийският адвокатски съвет към днешна дата са над 2 милиона лв. и все още изплаща, още от 2009 г. се е събрал и 24 души са го решили. Сега ние тук, като гледам, сме над 100, на редовно, не на извънредно събрание. Не били уведомени колегите. Ами, публикуваме в "Държавен вестник". И аз се чувствам уязвен, че не е уведомено, аз бих гласувал да се отложи за извънредно общо събрание. Тогава ще се съберем по-малко и много по-бързо ще бъде решено. Обаче смятам, и държа да го подчертая, всички да знаят защо се стига до това. Защото този Съвет е много демократичен и си страда от тази…
РУМЯНА СИДЕРОВА (от място):  Няма такова нещо.
ГЛАС: Точно така е.
МАРИО ТОПЧИЙСКИ: Да, точно така е, колеги. Предишният Съвет го е гласувал с 24 души на извънредно събрание. Още изплащаме двата милиона. А сега Ви предлагат колегите на редовно общо събрание, казват Ви аргументи, публично е в "Държавен вестник", някой искаше извънредна комисия – няма такъв ред, за съжаление, и на мен ми се иска, но го няма в нашия закон. Казано е – обсъжда се на общото събрание и т. н. Дадоха се най-различни аргументи. Искам да дам още един аргумент.
Аз лично ще гласувам това да се разглежда на извънредно общо събрание, както предложих преди 6 месеца, защото е недопустимо това нещо, което се случва в момента – предизборната кампания да се концентрираме върху този въпрос. Аз лично бях "против" – и председател, и секретар, и целият Съвет знае.
Затова искам да Ви дам един аргумент преди да решите дали да го гласувате или не. За миналата година бюджетът на Висшия адвокатски съвет за даване на безлихвени заеми на колегии от страната – всичките 27 колегии, беше 200 000 лв., кръгло. Предполагам, че главният секретар на Висшия адвокатски съвет е още тук, за да го потвърди, но това е числото, твърдо беше това число. 70 000 лв. се дадоха на Стара Загора, 50 000 лв., или някъде там, на Сливен, приблизително толкова на колегите от Габрово. Всички колегии са поискали и парите, които им се дадоха, разбира се, със съответна аргументация, ги получиха. Това е най-изгодният вариант – нашите пари, адвокатските пари, от нашите вноски, да не се пилеят при тези ниски лихви в момента, да се инвестират в имоти, които са наши. Това е най-изгодният начин, защото ние не плащаме лихва.
И тогава аз попитах Висшия адвокатски съвет колко пари за последните 10 години като безлихвен заем са отпуснати на Софийската адвокатска колегия. Отговорът беше – нула лева. Дадени са преди повече от 10 години някакви 50 000 лв., те отдавна са изплатени, за някакъв безлихвен заем, пак за строителство е било за нещо.
И сега тук се поставя въпросът да се инвестират ли пари в ремонт, които не трябва да Ви пита никой, и мен няма да ме пита никой да ги похарчат, аз съм против това, или да се дадат пари за инвестиция в нов имот, което вече по закона изисква гласуване от общото събрание.
Аз лично бих гласувал за този заем. Бих гласувал за тази инвестиция, защото след една година поне между 30 и 50% ще бъде по-скъпо това строителство, само от въвеждането на новите норми от 1.01.т. г. очаквам повишение между 10 и 15%. Аз също се занимавам с подобен вид дейност в последните 10-15 години.
Затова колкото по-рано това стане, толкова по-добре. Но ако Вие сега го поставите на гласуване, аз ще гласувам за това да отиде на извънредно събрание и Ви гарантирам, че тогава ще бъдем – хайде, да не са 27, но 50 човека ще се съберем да го гласуваме.
Отчетете този демократизъм. Да, объркват се колегите. Да, те не Ви го представят по най-добрия бюрократичен начин, съгласен съм, и аз съм бесен на това. Но те са демократи, те Ви питат – те казват, нямат намерение да Ви убеждават, отложете го. Наемът на залата е 6000 или 4000 лв., не знам колко е в момента, тук е малко по-евтино от ВИАС е 6000, тук, да речем, е 4000 лв., ще платим още 4000 лв. Ще свикаме извънредно събрание, ще го насрочим, и Ви гарантирам, че ще бъде прието. Това ли искаме или да си ги инвестира Съветът, без да пита никого, в някакво замазване там на строителство, да се замажат пукнатини и да се отчете дейност? Защото същите тези допълващи застроявания, както се водят по закона в този наш имот на морето, с който и аз се чувствам свързан, децата съм си водил там, там се завари необходимост от ремонт точно на тези две сгради, защото целият покрив беше се съборил от една зимна буря. Мина и замина, никой не го отчете. Ако искате нещо такова, пак ще се направи така, но това са загубени пари. А парите, които ние гарантираме на Висшия адвокатски съвет от тези 200 000 лв., миналата година раздадени на цялата страна, 100 000 или, да речем, 90 000 лв. са от вноските от Софийския адвокатски съвет, по чистата пропорция, че ние сме около 44-45% от всички адвокати. Значи ние да финансираме всички други и да не участваме в това? Има го и този момент, това е аргументът ми. Аз лично ще гласувам да бъде на извънредно събрание, ако се постави този въпрос.
МАРИЕЛА СТАЙКОВА: Мога ли да взема думата най-после?
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да, заповядайте.
МАРИЕЛА СТАЙКОВА: Колеги, искам да Ви кажа, че нямах намерение да взимам отношение, но съм провокирана от изказването на колегата Руневски. Омерзена съм от нечистоплътния начин, по който дискусията по поставения проблем беше използвана за черен PR  във връзка с предстоящия избор на органи на САК.
Колеги, в това, което ни предтои, ние всичките с Вас ще бъдем съперници в един или друг смисъл за Вашето доверие, но в никакъв случай не сме врагове. Много грозно е да се използва един такъв въпрос от съществено значение за базата на софийските адвокати, за да се прави PR.
И сега, по същество.
Колеги, поставят на нашето внимание въпроса дали да предприемем действия за построяване на нов, модерен център за провеждане на нашите семинари на Лозенец. Ние тук сме принципал, общо събрание, което следва да взима решение по стратегия. Ние не сме техническа комисия. Аз съм уверена, че и да ни представят тук с мултимедия количествени сметки, ние едва ли можем да се ориентираме доколко те са прецизни. За тази цел има Контролен съвет, функциите на който по закон позволяват контрол върху разходите, върху това дали прозрачно и надлежно се правят разходите в тази колегия.
Ние не сме контролен съвет, ние тук сме форум, който трябва да вземе принципно решение. И аз изцяло подкрепям предложението нашата база да се модернизира по начин, по който да можем да я ползваме адекватно за нашите цели.
Това е, което искам да Ви кажа. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Светлана Байчева.
СВЕТЛАНА БАЙЧЕВА: Колеги, всички сме изключително изненадани, че едва на общото събрание съобщавате за такова сериозно намерение, което има Софийският адвокатски съвет. Така както можехте да ни „бомбарадирате” (в кавички) с предложения за кого да гласуваме, с програми за този или онзи колега и председател (ръкопляскания), така би следвало да намерите начин да разпространите това Ваше предложение  към всички колеги.
Като колегата Звездомир Лазаров, аз също почивам ежегодно, в продължение на повече от 15 години в почивната станция. Съгласна съм с него, че в момента Вие манипулирате събранието за състоянието на основната сграда на почивния дом в Лозенец.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Не за основната сграда, говорим за ресторантската част.
СВЕТЛАНА БАЙЧЕВА: Действително ресторантската сграда трябва да бъде ремонтирана или построена наново, действително. Обаче Вие не казахте, първо, не ни е съобщено кой е направил проекта, как избрахте проектанта, по какъв начин стигнахте до избора точно на този конструктор и специалист и как се казва той и по кой начин избирате тези, които да дадат една или друга цена.
Затова правя процедурно предложение. Нека да се подложи на гласуване предложението дали днес да бъде взето това решение или да бъде взето на друго, извънредно общо събрание, или догодина на общото събрание.
Правя това процедурно предложение с оглед неинформираността на колегията.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Има думата Валентина Адиркова. След това г-н Железчев и преминаваме към режим на гласуваме.
ВАЛЕНТИНА АДИРКОВА: Уважаеми колеги, аз също нямах намерение да се изказвам, но в началото на лятото трябваше да организирам семинар от поредицата семинари за нашата Софийска адвокатска колегия. Колегите, които присъстваха там, могат да Ви уверят и да Ви кажат, че точно преди да започне семинарът, в деня преди да започне семинарът се получи страхотно срутване точно над входната врата за семинарната зала. Паднаха отломки най-малко от 5-6 парчета, всяко едно по 5-6 кг и ако имаше жертва, кого щеше да съди пострадалото лице? Може би Адвокатския съвет, който се опитва да Ви манипулира, или общото събрание, което не иска да взема адекватно и разумно решение?
Наистина сградата е опасна. Трябваше да отцепим района и тогава нашите служители се опитаха да доразрушат частта, която е над входа за залата. Тези, които са били на семинара, могат да го потвърдят.
Така че моля Ви, обърнете се към своя разум. Искам да Ви кажа, че Адвокатският съвет не е взел само една оферта. Имахме страшно дълги дебати за това на кого да възложим, първо, проектно-сметната документация. После, какъв да бъде разходът, какво да правим. Така че действително сградата е опасна. Нека да не се случва така, че да имаме жертва и след това да съжаляваме за това, че не сме взели разумно решение.
Тези, които бяха на семинара, могат да го потвърдят. И моля Ви, колеги, кажете го. Става въпрос за сградата, която е ресторантската част със залата за обучение. И нека да преминем към гласуване.
Благодаря.
АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Аз застанах пред микрофона преди колегата да направи предложение  за гласуване на тази точка от дневния ред – дали да се продължи обсъждането и приемането й или да се приеме отлагане за друга дата на извънредно събрание.
Аз подкрепям предложението да се гласува сега дали да се приеме това решение или да се отложи за друго, извънредно събрание. Считам, че отлагането за извънредно събрание за срок от един или два месеца няма да бъде фатално за решаване съдбата на тази сграда.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Моля Ви, колега Лазаров, ще гласувате с Вашия вот…
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Ама, моля Ви се! Не искам да гласувам, сега, колегата Стайкова си позволи да обиди колегата Руневски, че правел черен PR. „Черният PR” го направих аз. И понеже Вие, колега Дончев, ни обяснявате как ще направим мултифункционална сграда, която ще я даваме поднаем, очевидно влизате в сферата на търговското право. Тогава ни дайте финансова обосновка на инвестицията, която ние трябва да гласуваме.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Нищо не съм Ви обяснил, нито съм Ви дал, не се насочвайте към мен, моля Ви се!
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Как били паднали три парчета! Аз ходя всяка година там, Вие се опитвате да пробутвате на общо събрание как трябва да гласува 215 000 лв. повече от предвидените разходи и как трябва да вземем безлихвен заем от Висшия адвокатски съвет. Безлихвените заеми, колеги, също се връщат, и те се връщат от нас, макар и безлихвени, за какъвто и ще период от време да е.
И колегата Топчийски, понеже аз имам право да отговоря и на неговото изложение като член на Висшия адвокатски съвет, той излага информация, която познава от последната си година като член на Висшия адвокатски съвет. Ако колегата Топчийски си беше направил труда да провери Висшият адвокатски съвет как финансира  адвокатските колегии, щеше да види, че основното безлихвено финансиране е за закупуване на офиси на съответните адвокатски колегии, а не да се правят конферентни зали, използваеми 2 пъти месечно. Това е истината, колеги. Сметнете 600 000 лв. - от колко адвокати трябва да бъдат посетени, за да се възстановят тези пари, а ние ще ги плащаме, рано или късно.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колега, моля Ви се, в режим на гласуваме сме.
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Какво гласуваме, колега Дончев, кажете, за да знаем.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Гласуваме "за" или "против" да се приеме тази точка, това е. (Реакция в залата: а-а-а.)
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Кажете точно как е формулирана точката, защото в проектобюджета не става ясно.
АЛБЕНА ПЕНОВА: Колега Дончев, в случай, че не се е разбрало, направи се предложение  да се гласува обсъждането на този въпрос да стане на друго, извънредно общо събрание. В случай, че не е казано досега, приемете, че го правя аз това предложение.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Много Ви благодаря. Имаме точка от дневния ред,     след което ще гласуваме всички останали.
ГЛАСОВЕ: А, не, не. Ама, не може…
АЛБЕНА ПЕНОВА: Колега Дончев, аз също да се наредя на редичката на тези, дето не искаха да се изказват. Моля Ви, не ме предизвиквайте. Правя процедурно предложение  - да гласуваме този въпрос, той е изключително важен, и нито за миг аз лично не оспорвам необходимостта това да се обсъди, нито твърдя, че се радвам, че са падали тухли на нечии глави. Но този въпрос е изключително сериозен и не можем по начина, по който го предлагате, да го обсъждаме сега. Затова правя предложение. (Ръкопляскания.)
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: Колега Дончев, такива предложения вече има две направени. Колегата Топчийски, колегата Железчев също направи такова предложение, трето предложение.
Освен това Вие нямате реално предложение към нас в залата. Ние си даваме ясна сметка какво се иска и искаме да гласуваме и да вземем най-доброто решение.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Моля Ви, отстранете се от микрофона.
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: И аз съм заинтересуван да го взема, но да ми се обяснява, че паднали 300 кг тухли…
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Добре, колега, разбрахме.
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: Така че предложение има за отлагане на вземане на решение на извънредно събрание. Това е. И аз мисля, че тогава и Вие ще имате по-ясна обосновка.
Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА (от място, не се чува):….
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: То така ще бъде.
ТОДОР ФИЛИПОВ: Уважаеми колеги, искам да се изкажа само съобразно възможността за провеждане на извънредно общо събрание. 99% от Вас, които сте седнали, не знам дали пред Вас е законът. В общи линии, законът винаги е пред мен. И каква е процедурата на чл. 83?
Чл. 83. „Извънредно общо събрание се свиква по решение на адвокатския съвет, на Контролния съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете на колегията.”
Колеги, ние в коя хипотеза сме?
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Решение на Съвета, което да се изпълни от Адвокатския съвет, колега Филипов. И ние също сме чели закона.
ТОДОР ФИЛИПОВ: Не си личи.
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Как да не си личи? … решенията на общото събрание са задължителни за Адвокатския съвет, не обратното.
ТОДОР ФИЛИПОВ: Моля Ви се, колега Лазаров… (говорят едновременно, не се разбира).
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Общото събрание може да възложи и да задължи Съвета да извърши определени действия, включително и да свика общо събрание по важни за адвокатурата въпроси. Кое точно Ви притеснява? Защото Вие като резервен член на Съвета не се противопоставихте, когато Съветът излезе извън параметрите на общото събрание, за да определя кой от двамата избрани с еднакви гласове трябваше да влезе в Съвета. Нека да не си говорим за Закона за адвокатурата, всички сме го чели. Ако ние вземем решение, че Адвокатският съвет трябва да приеме обосновка и да свика извънредно общо събрание, на което да бъде обсъдено, следва това, да е задължително за Адвокатския съвет - защо смятате, че няма хипотеза в закона?
ТОДОР ФИЛИПОВ: Уважаеми колеги, искам да си довърша само мисълта.
Никой не оспорва легитимността на това общо събрание да гласува "против". Никой. Не можем в този момент ние да отлагаме и да искаме извънредно общо събрание, след като ние сме редовно общо събрание. Извънредно общо събрание се свиква тогава, когато редовното общо събрание е минало и възниква такъв проблем. Аз не мога да разбера защо не гласувате "против". Ето, аз ще гласувам "против". Да минем просто към гласуване, а не – гласуваме за извънредно.
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Колеги, има такава точка в дневния ред и общото събрание е компетентно вземе всякакво решение по тази точка. Проектът за решение е: поради непредставената документация, отлага разглеждането на въпроса за извънредно общо събрание, което го свиква не 1/3, а целият състав на адвокатурата, за месец март и тогава ще го разгледа като единствена точка в дневния ред, с необходимата документация. Не "за" и "против", ние сме адвокати.
АЛБЕНА ПЕНОВА: Много Ви моля, формулирайте решенията с помощта на колегата Филипов, той ще Ви прочете закона, следва да ги гласуваме и да не отнемаме повече време. Мисля, че не е необходимо да се упражняваме в адвокатство.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, абсолютно правилно каза г-н Филипов – дайте да гласуваме, щом не сме "за", ще гласуваме "против". А следващият Съвет - който иска, може да внесе или да направи предложение.
ГЛАС: Да се излъчи комисия, която да проучи…
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Абе, приятелю, комисия какво да проучи? Има Съвет. Следващият Съвет ще си проучи нещата и ще ги докладва.
Колеги, предлагаме следното. Както казват, „ и вълкът да е цял, и агнето – с два крака”. Да задължим следващия Съвет като проучи и даде становище, да направи съответното предложение  или не за извънредно общо събрание. Това устройва ли Ви?
АЛБЕНА ПЕНОВА: Не, не е така. Колега Дончев, правя предложение.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, искате или не искате? Ако не искате, дайте да гласуваме. Който е "против" тази точка и да се направи това нещо, моля да гласува.
Колежке, заповядайте.
СВЕТЛАНА БАЙЧЕВА: Правя предложение за втори път – да се подложи на гласуване тази точка от дневния ред да бъде разгледана на отделно, извънредно общо събрание, като се задължи бъдещият Адвокатски съвет да свика извънредно общо събрание с такава единствена точка, преди което да е информирал колегията с подробности за предложението, направено от името на Адвокатския съвет за реконструкция на сградата.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, подлагам на гласуване…
СТОЯН ЖЕЛЕВ (от място): Има едно предложение, което трябва да се гласува и след това следващите предложения.
ЕВГЕНИЯ ГРИГОРОВА: Колеги, извинявайте, не мога да формирам правно-валидна воля без никаква информация. Моите уважения към всички Вас, но аз не мога да гласувам нито "за", нито "против", просто нямам никаква информация. Разберете ни и нас. Ние не сме "против", няма как да бъдем "против", ние не знаем нищо.
ХРИСТО ГРАДИНАРСКИ: Уважаеми господин Председател, Вашата функция на ръководещ това събрание Ви задължава да формулирате въпросите, по които ние ще гласуваме. Така че Ви моля отново да формулирате точно и ясно въпроса, по който общото събрание ще се произнесе.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Толкова въпроси и толкова предложения дойдоха, че вече да формулираме едно, е много трудно.
Предложението е тази точка от дневния ред да се разгледа в следващо, извънредно или общо събрание от новия Адвокатски съвет.
СТОЯН ЖЕЛЕВ (от място): Това е незаконосъобразно.
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: Срок?
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Не мога да давам срок на новия Адвокатски съвет.
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: Общото събрание може всичко да даде.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Добре, кажете срока.
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: 20 март.
ЕМАНУЕЛА СТОМАНЯКОВА: Извинявайте, бих искала да допълня предложението.
Бихме искали да, да се гласува на следващо извънредно или общо събрание, но нека преди това да дадем един своеобразен срок – до 15 март, за информиране надлежно на всички адвокати по имейл.
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: Колега Дончев, колежката каза – до 15 март информиране, на 21 март, в събота – събрание.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: А!
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: Защо „а”?
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Нали трябва да го обявим в "Държавен вестник"?
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ: Ами, обявете го утре.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да, той "Държавен вестник" ни чака нас! Моля Ви се, недейте така! Дръжте се като юристи. Ако не искате да го вземаме това решение, няма да го вземем. Ние сме го предложили, за да го обсъдим, а не за да го вземем.
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: Може ли просто да отложим тази точка за неопределено време?
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Руневски, това не е като дисциплинарните дела, които ти гледаш, да ги отлагаме…
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Колега Дончев, предложение за крайна редакция – „Задължава избраният на общото събрание на адвокатите от Софийската адвокатска колегия на 24-25.01.2015 г. САС в срок до 15.03.2015 г. да свика по надлежния ред извънредно общо събрание с точка единствена – формулираната днес точка в дневния ред, като представят пълната документация  във връзка с тази точка, ведно с експертизите и количествено-стойностната сметка на страницата на Софийската адвокатска колегия в същия срок”. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колега Величков, ако такова предложение беше направил в Народното събрание,… моля те, недей така. Какво задължаваме ние сега? Ние ще задължим някой. Ами ако не встъпи новият Съвет до 15 март, какво ще стане?
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Колега Дончев, ако не встъпи новият Съвет и сега избраният Съвет продължава да изпълнява своите функции и изпълнява решение на общото събрание. Решението на общото събрание е задължително за изпълнение за Софийския адвокатски съвет. И нека да не подлагаме на такива манипулации в опит да не се гласува това, което 5-ма колеги предлагат. Защото утре някой ще носи количествено-стойностна отговорност! (Ръкопляскания.)
СТОЯН ЖЕЛЕВ (от място): Решението трябва да е законосъобразно.
АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Колега Дончев, правя предложение  да не се включва срок за извънредното общо събрание, защото, знаете, няма събрание, резултатите на което да не са обжалвани и  представете си, че стигнем до септември с обжалване и вземане на решение от съда по този въпрос.
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Предлагам промяна в проекта за решение на колегата Величков – „В срок до 2 месеца от конституиране на новия съвет…” и т. н.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако обичате, колеги.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Слушаме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съжалявам, че ще се обадя. Предлагам да приемем това решение, което колегата Величков предложи. Той дава срок за свикване, което значи до 15 март Адвокатският съвет, който и да е той – сегашният, ако има обжалване, или новият, ако успеем да формираме своите органи, да вземе решение за свикване на събранието, на което ще се разглежда тази точка, съобразно изискванията за обявяване в "Държавен вестник". Свикването означава решение на Адвокатския съвет.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Разбирам до 15 март, а не на 15 март да свикваме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, разбира се, аз мисля, че оттук идва заблудата.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: До 15 март да бъде свикан.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Ясно.
АНЕЛИЯ АЛЕКСИЕВА: Колеги, предлагам да престанем да се правим на ударени. Всички тук сме юристи – нов, стар Съвет… Адвокатската колегия няма да остане без органи, тоест без Адвокатски съвет, независимо дали ще избере нов или старият Съвет продължи да действа до избора на нов, било обжалвания, ако има. Нека не обвързваме с нов и стар Адвокатски съвет.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колега, разбрахме го. Прекратявам изказванията. Отиваме към гласуване предложението на колегата Величков.
Колега Величков, да Ви помоля още веднъж за протокола Вие да го кажете, за да не изменя някоя дума, защото видях, че, както се казва, народът Ви поддържа.
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Прощавайте, само две думи. Моля всички колеги, мобилизирайте се максимално бързо да вземем решение по този въпрос. Не може повече от 1 час да се разправяме с тази станция, която очевидно трябва да се бутне, този коптор там, а да отделите по-малко време на наболелите въпроси в първата част на събранието! Моля да приключваме с тази тема.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Вписано е вече в протокола, но отново – „Задължава Софийския адвокатски съвет в срок до 15.03.2015 г. да свика по надлежния ред извънредно общо събрание на Софийската адвокатска колегия с точка единствена – точката, която днес присъства в дневния ред – като в същия срок на сайта на Софийската адвокатска колегия да бъдат публикувани всички технически документи и количествено-стойностни сметки, които касаят направеното финансово предложение за безлихвен заем”.
МАРИЕЛА СТАЙКОВА: Само с едно допълнение – „Отлага вземането на решение по т. еди-коя си от дневния ред”, с това, което колегата предложи.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Моля който е "за" предложението, което се направи току-що, да гласува.
"За" – 238. "Против" – 53. "Въздържали се" – 18.
С 238 гласа "за", 53 "против" и 18 „въздържали се” се приема предложението за решение и отлагането на тази точка от дневния ред.
 ХРИСТО ХРИСТОВ: Само две думи. Колеги, честито на новия бюджет неоправдания разход!
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, минаваме към т. Разни. Давам думата на колегата Митова да ни запознае с една декларация.
МАРИАНА МИТОВА: Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание проект.
„ДЕКЛАРАЦИЯ
на адвокатите от Софийската адвокатска колегия, приета на редовното годишно отчетно-изборно събрание на Софийската адвокатска колегия, проведено на 24.01.2015 г.
Ние, адвокатите от най-голямата адвокатска колегия в България, като представляващи не само себе си, но и законните права и интереси на българските граждани, чиито пълномощници сме пред органите на съдебната власт, сме сериозно обезпокоени от непрекъснатите новини и сигнали, които се появяват почти ежедневно в медиите във връзка с организацията на дейността и администрирането на делата в съдилища от Софийския съдебен район и най-вече, в Софийски градски съд.
Явно липсват ефективни гаранции за стриктно спазване принципа за случайно разпределение на делата, което води до основателни съмнения за безпристрастността и качеството на правораздаването и руши до критични нива доверието в съдебната система и в нас като адвокатска гилдия, призвана да защитава интересите на българските граждани, които са ни се доверили.
Притеснява ни и липсата на адекватна реакция от контролните надзорни и административни органи на съдебната власт, които практически не взимат мерки за отстраняване на систематичните нарушения и лоши практики и ограничаване на предпоставките за корупционни практики в големите съдилища, въпреки непрекъснато постъпващите при тях данни, жалби и сигнали за тези явления.
Същевременно сме длъжни да заявим, че редовно се нарушават адвокатските ни права от магистрати и съдебни служители, които явно не считат, че ни дължат необходимото уважение и съдействие като на съдия, съгласно чл. 29 от Закона за адвокатурата, и не ни създават подходящи условия да изпълняваме работните си ангажименти.
Изключително се затруднява работата ни в Софийски районен съд и в Софийски градски съд, поради лошата организация на обслужване и неосигуреността на безпрепятствен и постоянен достъп до делата. Недопустимо е постоянно работно време на деловодствата на големи съдилища до 14,00 часа, както е в Софийски районен и Софийски градски съд, работно време за съдебен район в съответствие със закона и етичните правила за поведение на магистрати и съдебни служители.
За преодоляване на тези проблеми се ангажираме със следното.
- Колеги, извинете ме, но си разпилях листовете, затова започвам от последното изречение – за работното време, за продължителни периоди на инвентаризация до 11,00 часа, каквато е практиката в Софийски градски съд.
Недопустимо е също да ползваме остарели или непригодни информационни системи и на практика недостъпни откъм информация за дела и интернет-страници и сайтове, от които не можем да направим дори елементарни справки по делата ни.
Крайно неприятно и в нарушение на всякакви правила е липсата на дела със седмици и месеци в деловодствата на някои състави в Софийски градски съд и в Софийски районен съд с обяснението, че делото е на доклад или при вещо лице, като често делата не се намират на разположение на страната, дори и в дните преди съдебното заседание, което блокира работата ни по тях.
Грубо се нарушават инструктивните процесуални срокове за движение и насрочване на делата и постановяване на съдебния акт след последното заседание, особено в Софийски градски съд, което директно нарушава законовия принцип за разглеждане на делата в разумен срок.
Редовно ни се изпращат определения и разпореждания, които са нечетливо написани на ръка от магистрати, както и съобщения за такива актове, които не съдържат самия акт като приложение и се налага да правим допълнителни справки в деловодствата на съда впоследствие.
Изцяло липсват унифицирани електронни системи за дистанционен достъп до съдебните актове по движението на делата, електронни досиета и протоколи от съдебните заседания в Софийски районен и в Софийски градски съд, да не говорим за сканирани копия на искови молби и други важни документи по делата.
Протоколите от съдебните заседания често не се изготвят в определените за това процесуални срокове.”
ГЛАС: Фалшиви са.
МАРИАНА МИТОВА:Тоест не са фалшиви, а се съставя документ с невярно съдържание.
Аз продължавам.
„Протоколите от съдебните заседания често не се изготвят в определените за това процесуални срокове в Софийски градски съд и Софийски районен съд и не се предоставят на разположение на страните в указания срок, като не сме уведомявани за датата на фактическото им изготвяне, което ни принуждава да губим ценно време за допълнителни справки, за да не изпуснем срока за поправка и допълнение на протокола.
Затруднени сме при получаване на незаверени преписи от протоколите от съдебните заседания, което е абсурдно.
Масово не се зачита от съдиите, особено в Софийски градски съд, правото ни на пледоария по същество на спора, като съдии ни приканват за представяне на писмени бележки, което е допълнителен и евентуален, а не основен способ на защита на клиентите ни. Същевременно делата остават при съдията докладчик след последното заседание и нямаме достъп нито до протоколите от това важно заседание, нито до писмените бележки на другата страна, дори и да имаме съответен срок за предоставянето им, което ограничава по недопустим начин правата ни на процесуална защита.
Всички посочени, както и други, често срещани нарушения на адвокатските ни права и интереси на представляваните от нас клиенти, както и съществени нарушения по администрирането и воденето на делата, превърнали се в масова практика в някои съдебни състави и съдилища в Софийския съдебен район, изискват предприемането на спешни мерки от съответните компетентни органи, които да преведат действията по организацията на работа и воденето на делата в съдилищата в Софийския съдебен район в съответствие със закона и етичните правила за поведение на магистрати и съдебни служители.
За преодоляване на тези проблеми се ангажираме със следното.
Новото ръководство на Софийската адвокатска колегия да проведе незабавни срещи с ръководствата на всички съдилища в Софийския съдебен район и Върховния административен съд и да ги запознае с тези проблемни въпроси, като се договорят срокове за проверка и отстраняване на лошите практики и закононарушенията по съдилища.
Да се информира и ангажира мнението на Висшия съдебен съвет с писмено становище на Софийската адвокатска колегия по повдигнатите въпроси.  
Да се внесе този документ за обсъждане във Висшия адвокатски съвет, като се постави на обсъждане и в другите адвокатските колегии от страната.”
Колеги, отварям една скоба. На своето общо годишно събрание Ви уведомявам, че и други колегии разглеждат в момента тази декларация.
„Настояваме актуализиран и допълнен вариант на декларацията да се включи в дневния ред за предстоящото общо събрание на адвокатите от страната.
С оглед приетата от Народното събрание актуализирана Стратегия за съдебна реформа да се състави в едномесечен срок работна група към Софийската адвокатска колегия за анализ, съгласуване и предложение за допълване на пакета от законови мерки, които следва да се приемат от Народното събрание в изпълнение на поставените цели.
Да се информират министърът на правосъдието и председателят на Народното събрание за желанието ни да участваме в професионалните и обществени обсъждания на промените в законите, касаещи съдебната власт и адвокатурата.
Да се създаде електронен регистър към Софийската адвокатска колегия за жалби срещу действията на определени съдии, административни ръководители и съдбни служители, които нарушават правилата и етичните норми на поведение на магистрата.
Да се излъчат постоянни представители на Софийската адвокатска колегия за участие в работата на Висшия адвокатски съвет и в Правната комисия към Народното събрание с право на съвещателен глас.
Да се предприеме опосредствена законодателна инициатива по всички закони, които касаят качественото изпълнение на адвокатските ни задължения и защитата на адвокатските ни права.
Софийската адвокатска колегия чрез свои представители и външни експерти да се включи активно в работата на комисиите и органите по въвеждането на системите за електронно правосъдие и дистанционен достъп до делата.
Съдилищата следва в разумни срокове да въведат необходимия софтуер, като технически и организационно да осигурят електронен и дистанционен достъп до делата на адвокатите, които притежават универсален електронен подпис.
Среща с ръководството на Камарата на частните съдебни изпълнители с настояване за осигуряване на пълен и безпрепятствен достъп на адвокатите до изпълнителните дела само с адвокатска карта и без нужда от изрично пълномощно.
Софийският адвокатски съвет да информира периодично, но не по-малко от веднъж годишно адвокатите от Софийската адвокатска колегия чрез отчет в сайта на колегията за работата и напредъка по изпълнението на тези задачи и осъществяването на целите и задачите на подобряване работата на правосъдната система и статута и положението на адвоката в нея.

24.01.2015 г.
   София

Вносители: адвокат Велислав Величков
                   адвокат Евгения Григорова
                   адвокат Петромир Кънчев
                   адвокат Мариана Митова” (Ръкопляскания.)
Колеги, предлагам да се гласува тази декларация така както е предложена в началото на събранието, а преди това да се направят допълнения, както и самият колега Владислав Янев на няколко пъти предложи.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, декларацията обхваща всичко, което е необходимо. Предлагам направо да гласуваме.
Който е "за" приемане на декларацията, моля да гласува.
"За" – Видимо мнозинство. "Против" – 2. "Въздържали се" – 2.
Декларацията е приета с 2-ма "против" и 2-ма „въздържали се”. (Ръкопляскания.)
Уважаеми колеги, по т. 6, която оставихме за накрая, следва да обсъдим и следния въпрос – броят на органите на Софийската адвокатска колегия.
Съображенията ни са следните.
Изключително много нарасна ролята на Съвета, Контролния съвет и дисциплинарната дейност. Работата и дейността е свързана преди всичко с хората. При нас, както се казва, „последният мохикан”, остана един резервен член и видяхме, че от 6 души просто в даден момент изнемогваме в работата си. Още повече че имаше и някои членове, които може би и тепърва предстоят – като тези, дето тук се изказват, отсреща, като опозиция, които не вземаха абсолютно никаква работа и единственото беше само да търсят как да се заяждат и да пускат жалби срещу решенията на органа, в който сте ги избрали.
Затова предложенията ни са следните.
За членове на Софийския адвокатски съвет същите да останат 15 основни, плюс 12 допълнителни резервни членове.
Съгласувано също с Контролния съвет и Дисциплинарния съд предлагаме членовете на Контролния съвет от 5 да станат 7, а в Дисциплинарния съд – от 12 да станат 15 членове.
Има ли други предложения?
МАРИЕЛА СТАЙКОВА: Аз подкрепям визията, че следва да се увеличи броят на членовете на Софийския адвокатски съвет, най-малкото, защото нашата колегия се разрасна неимоверно, работата се увеличи неимоверно и броят на членовете на Съвета трябва да съответства на броя на адвокатите, които членуват в колегията.
Единствената ми забележка е за съотношението между редовни и резервни членове на Съвета, защото аз считам, че работата на Съвета е толкова много, че тя изисква поне 17 редовни членове на Съвета. За мен увеличаваненето на бройката следва да бъде само за сметка на резервните членове.
Формулирам моето предложение - като подкрепям в останалата му част предложението на Софийския адвокатски съвет, предлагам изменение – редовни членове на Софийския адвокатски съвет 17 и резервни 10.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Предложението ни е за 12.
МАРИЕЛА СТАЙКОВА: Моето предложение  е за 17 редовни и 10 резервни членове.
Благодаря.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Председателят Петър Китанов има думата.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Уважаеми колеги, моля да си припомните отчета в частта, където отчетохме непроведени заседания поради липса на кворум. Ако се приеме предложение  за 17 редовни членове на Софийския адвокатски съвет, това веднага се отразява на изискуемия кворум, който е към настоящия момент в закона, което е 2/3 от членовете на Съвета. Понастоящем кворумът е 10 души, при които минимално може да започне работата Съветът. При 17 човека, смятайте, 2/3 увеличава изискването за кворума и ще затрудни не само започването на заседанията, но ще затрудни и провеждането на заседанията. 15 считам от проведените заседания в тези 3 години са предостатъчно. Ние имаме проблем с резервите, затова и се предлагат повече резерви.
Благодаря.
МАРИЕЛА СТАЙКОВА: Колега Китанов, кворумът се увеличаване с един човек. Освен това задължение на членовете на Съвета е да участват в неговата работа и законът предвижда, че ако те трайно не участват, да бъдат заменени от резервен член. Така че подкрепям предложението си.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Кворумът се увеличава с двама човека. Ако знаете един човек колко време сме чакали, това е просто… Много ще се затрудни работата на Съвета и ще стане по-нефункционален.
МАРИО ТОПЧИЙСКИ: Правя конкретно предложение, което отдавна е познато на колегите и се учудвам, че тук се промени в движение, прието, доколко знам, и от Съвета – за 17 души основен състав и 15 души резервни членове.
Подкрепям предложението за 7 души за членове на Контролния съвет.
Колкото до Дисциплинарния съд, предложението, което правя, е за 18 човека, плюс председателя, 19, както е и сега, между другото, 12 плюс 1, 13  са и в момента.
Аргументи, съвсем накратко.
Това решение, уважаеми колеги, е взето преди 2004 г. за този брой, който е в момента, преди да влезе в сила сега действащият закон. Преди да влезе в сила Законът за правната помощ, на който първата му редакция е от 2005 г., и когато колегията е била под 4000 души.
На ден, работен ден, докладът на Софийския адвокатски съвет, който се разпределя от председателя и от секретаря, в зависимост от разпределението на функциите между тях, е между 50 и 100 единици. Той се разпределя, уважаеми колеги, на адвокати като цяло, в по-голямата част. Самият закон изисква членовете на Съвета да бъдат участници в повечето производства, включително по дисциплинарки, включително да проверяват правната помощ и т. н.
Не е възможно да се спази законът и много често във Висшия адвокатски съвет колегите, особено от Пловдив, от Варна, атакуват подобни решения, а това е било трайна практика в Софийския адвокатски съвет именно по тази причина, докладите по наказателни преписки са се правили не от членове на Съвета. И наистина, в закона пише, че трябва да бъдат от членове на Съвета. Обемът е огромен. Не е възможно този обем да се реши по друг начин, освен чрез членовете на Съвета.
И още нещо исках да Ви кажа и свършвам.
Преди известно време тук се гласува по точката, свързана с парите за управление, включително за заседания. Значи, членовете на Съвета взимат някакви пари за заседанията и за нищо друго не взимат пари. Нямат за работа в комисии, за проверки или за нещо друго. Тоест изборът трябва да бъде дали да увеличим броя на хората, за да върви по-добре работата, или да увеличим броя на парите, за да ги заинтригуваме да стоят там и да си свършат работата.
Аз Ви предлагам на този етап да увеличим броя, тъй като обемът наистина много се увеличи. Ако решим нещо друго, ще го проверим след година – две и ще го решим по друг начин. Но в момента е несериозно бройката да остане на досегашния размер поради тези обективни причини, които изложих с двата закона, и други закони са приети, между другото, които влияят на това нещо, но и поради причина, че иначе трябва да се блокира практически дейността на Съвета. А огромна част от преписките са свързани с фатални срокове.
Затова Ви призовавам да се гласува за 17, ако решите, 15 да остане, досегашният брой, заради съображението на председателя за увеличаващия се кворум, но в никакъв случай резервните членове да не бъдат под 15.
Уважаеми колеги, в този Съвет, докато бях негов член – първите 9 месеца, успях да убедя колегите. След това убедих и колегите във Висшия адвокатски съвет, че никъде в нашия закон няма ограничения, които казват, че резервните членове на тези два органа са от второ качество адвокати или второ качество членове. Има едно-единствено разумно ограничение, за да може да се взимат все пак решения, че техният глас има съвещателна стойност. Никакви други ограничения няма.
Ето защо тези членове са пълномерни членове, Съветът ще добие по-голяма демократичност, ще придобие по-голяма сила тогава, когато повече колеги участват. Никога досега в този Съвет, в който и аз съм участвал, не е бил спиран да участва нито един резервен член.
И един последен аргумент. Само след година и половина или две ще бъдат изборите за Висш адвокатски съвет. Това, знаете, периодично настъпва у нас. В този Съвет от 6 резервни членове Съветът в последната година и половина заседава с един-единствен резервен член. Работата стана нетърпима. Нищо не ни гарантира, че част от членовете няма да кандидатстват след това – това е тяхно право, тяхна воля – и изведнъж пак ще се получи така. Затова Ви моля да не ги намалявате на 12 или на 10, а да си бъдат 15, за да има кой да свърши работа. Обемът на работа е огромен и се увеличава с всеки ден.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ВАЛЕРИЙ ЖДРАКОВ: Колега Дончев, искам да кажа, че подкрепям предложението на колежката да бъдат 17 члена, защото не може, за една година са се увеличили с 1000 члена, това е с 20% хора.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Със 136 души е увеличението.
ВАЛЕРИЙ ЖДРАКОВ: Миналата година колко бяха?
ПЕТЪР КИТАНОВ: Пак толкова – 100 и… пак толкова. С по 100 души.
ВАЛЕРИЙ ЖДРАКОВ: Значи има много починали тогава.
Така или иначе, когато има повече отговорни хора, това ще даде отражение. Увеличаването на Съвета не означава ей така, увеличаване на някакви пари, защото това е безплатен труд.
Държа да бъде на 17 члена Съветът.
Благодаря.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Ивайло Данов.
ИВАЙЛО ДАНОВ: За разлика от преждеговорившите, аз ще Ви противопоставя само един разумен аргумент. Увеличаването на числеността на един орган е обратно пропорционално на ефективността на неговото действие. Колкото повече увеличаваме числеността на членовете на Адвокатския съвет, толкова по-неефективна ще е неговата дейност.
В момента Адвокатският съвет работи с 15 основни и с 1 резервен член. Преди това работеше с 15 основни и 6 резервни членове. Трябва да Ви кажа и че в този състав се работи изключително трудно и почти няма въздух за дишане в стаята. Ако се приеме вариант 17 основни, плюс 15 резервни, извинявайте, ама половината от тях трябва да стоят прави в залата в заседанията на Съвета. Освен, че трябва да стоят прави, въобще няма да може да се работи оперативно.
Моето предложение е 15 основни плюс 10 резервни членове. Смятам, че това е максимумът, което помещението, в което заседава Адвокатският съвет, дава възможност реално да се работи и да се работи ефективно. По този начин увеличаваме, за всеки случай, броят на резервните членове, но не увеличаваме броя на основните, за да може да се работи по нормален ред.
Седем човека – членове на Контролния съвет и 15 човека членове на Дисциплинарния съд.
Това е моето предложение и моля да го вземете предвид.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колега Данов, аз мисля, че предложението, което аз направих, беше 12, близко е до Вашето.
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: Колега Дончев, искам да се изкажа.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Не, отнемам Ви думата.
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: Имам предложение.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Моля Ви се, стига сте се изказвали, моля Ви се, колега. Вие толкова не сте се изказвал в Съвета, сега тук вземате думата…
Дайте да говорим нещо реално.
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: Имам предложение.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Предложение  ли имаш?
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: Да.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Слушаме те.
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: С мотивировка.
Колеги, предлагам Ви да не променяме състава на членовете на Адвокатския съвет. Адвокатският съвет е в напълно достатъчна бройка. Проблемът на този Адвокатски съвет е, че му липсва капацитет, така че той и да се състои от 40 души, пак няма да може да се справя с работата си.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Ако са такива като теб, сигурно.
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: Може би някои хора са обещавали на повече бройки от необходимостите на Съвета да влязат в него, затова да се налага това, нямам представа. Но аз съм член на Съвета и когато този Съвет има капацитет, 10 души даже са напълно достатъчно, за да работи. Това не е необходимо. Моля Ви се, не променяйте този брой.
Имам процедурно предложение, тъй като трябва да се започне с това дали да се променя или не, а чак тогава да се смята…
ПЕТЪР КИТАНОВ: По закон трябва да гласуваме бройката.
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: Така е, но първо трябва да се гласува дали да се променя или не. Едва тогава трябва да се гласува с колко, ако се гласува да се променя.
Моля това да се гласува първо.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Моля, не.
Първото предложение  е 15:12 – 15 редовни, 12 резервни. Който е "за", моля да гласува.
Колеги, трябва да изберем нов преброител на мястото на колегата Хамбарджиев. Ждраков, моля те, вземи този сектор.
"За" – 180. "Против" – 74. "Въздържали се" – 11.
Следващото предложение е 17:10, на Мариела Стайкова.
МАРИЕЛА СТАЙКОВА: Оттеглям предложението си.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Оттеглено е предложението.
Следващото предложение е 17:15, на Марио Топчийски.
Който е съгласен, моля да гласува.
АДВОКАТКА: Колеги, аз имам предложение първо да се преброим колко сме в залата, защото ние не знаем колко от колко гласуват. Ние опорочаваме избора в момента.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: В процедура на гласуване сме.
АДВОКАТ СУТУЛОВА: Доколко разбрах, от трите предложения вече едното е прието, тоест първото, което се гласува. В момента мисля, че всичко това е излишно, което продължава.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Не е така.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Благодаря Ви.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Колега, много сте права, ако не беше подвижен съставът, който гласува тук в момента. И понеже не знаем бройката на присъстващите тук, ще гласуваме всичките предложения. Това е редното. Не може да кажем колко са най-многото гласове. Затова трябва да се прогласува всичко.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Подлагам на гласуване 15:6.
АДВОКАТКА: Г-н Китанов, редно е да затворите вратите, когато се гласува. Да обявите във фоайето, че ще се гласува, да затворите вратите, да преброите кворума и тогава да се гласува.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Припомням на колегата, че събранието се провежда при условията на спадащ кворум. Така че нямаме никакви задължения да броим за кворум.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, подлагам на гласуване предложението на Николай Руневски – 15:10.
НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: Оттеглям предложението си.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Николай Руневски го оттегля. Браво!
Със 180 гласа "за", 74 "против" и 11 „въздържали се” решението за брой на членовете на Адвокатския съвет се приема - 14 основни членове, плюс  председателя - 15, и 12 резервни членове.
Нека да гласуваме за броя на Контролния съвет. Предложението е за 7 човека. Който е "за", моля да гласува.
"За" – 229. "Против" – 11. "Въздържали се" – 3.
С 229 гласа "за", 11 "против" и 3 „въздържали се” се приема решението за брой на членовете на Контролния съвет – 7.

За Дисциплинарния съд.
Колеги, има две предложения. Дисциплинарният съд да се увеличи с един или с два състава – да станат 15, или да станат 18 членовете на Дисциплинарния съд.
Трябва да Ви кажа, че не е толкова лесно понякога да формираш състав. Ето, попитай тук председателя. Той е скромен и е поискал един, но ако трябва да сме откровени, и два са малко.
Предлагам първия вариант – от 12 на 15.
РАДИ ИВАНОВ ДИШОВСКИ: Може ли само да обясня какво е гласуване и какво е алтернативно, когато има повече от едно предложение?
Когато предложението е едно-единствено, се гласува "за", "против" и „въздържали се”. Когато предложенията са повече от едно, се гласува алтернативно, тоест всеки има право на един глас, предлагат се всичките и този, който набере най-много гласове, печели.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Ама тук не е плаващ съставът, колега. Не може това да стане. Влизат – излизат.
РАДИ ИВАНОВ ДИШОВСКИ: Значи, просто не може да се гласува при повече от едно предложение "против" и „въздържали се”. Това няма как да стане.
ПЕТЪР КИТАНОВ: Това е, ако имаше кворум. А ние сме в заседание без кворум.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Който е за 15 членове на Дисциплинарния съд, дисциплинарни съдии, моля да гласува.
"За" – 161. "Против" – 54. "Въздържали се" – 33.
Благодаря.
Гласуваме за 18 членове на Дисциплинарния съд, дисциплинарни съдии. Който е съгласен, моля да гласува.
"За" – 86. "Против" – 121. "Въздържали се" – 16.
Със 161 гласа "за", 54 "против" и 33 „въздържали се” се приема първото предложение – броят на членовете на Дисциплинарния съд да бъде 15.
Оттук нататък предоставям ръководството на събранието на председателя на Комисията по избора – адвокат Захаринка Мазнева.
ПРЕДС. ЗАХАРИНКА МАЗНЕВА: Здравейте, колеги.
Аз накратко ще обясня как ще протече избирателният процес, но ще трябва да вземем и две важни решения.
Първото решение е свързано с това кога ще може да се проведе този избирателен процес, защото поради напредналото време днес, се оказва, че не можем да използваме залата след 18,00 часа. Това означава, че имаме проблем. Предлагам това да го прогласуваме.
Сега постъпи друго предложение от колегата. За да се преодолеят спорове за в бъдеще при получени равен брой гласове, да се прогласува какво правим, кой е избраният, дали е избран и изобщо какво правим при равни гласове, защото този въпрос не е уреден в закона. Това предложение  ще дам думата на колегата да го формулира и след това ще го прогласуваме. Казвам Ви това в началото, за да имате възможността да размислите.
Сега ще Ви кажа горе-долу как ще протече избирателният процес. Може би да дам първо думата на колегата, той да направи предложението си, за да имате възможност да помислите. След това ще Ви обясня какви са правилата горе-долу, Вие ги знаете в общи линии. Аз накратко ще Ви ги обясня, няма да Ви губя дълго времето, и да минем към гласуване на тези два въпроса.
Заповядайте.
ЗВЕЗДЕЛИН ЛАЗАРОВ: Колеги, не знам дали някой от Вас си спомня, но в сегашния състав на Съвета имаше двама резервни членове, които бяха в първите двама и бяха с равен брой гласове. Тъй като сегашният състав на Съвета беше напуснат от няколко от основните членове, трябваше да се решава въпроса кой ще встъпи от двамата по заместване. И тогава, понеже законът не е уредил този въпрос и понеже не се е случвало на друго място, очевидно не бяхме помислили. Аз смятам, че това е въпрос, който трябва да бъде решен именно от общо събрание, а не от адвокатски съвет, защото общото събрание е това, което избира членовете на своите органи.
Трябва да приемем какво ще се случи, ако двама кандидати имат равен брой гласове, кой от тях ще се смята за първи и кой за втори.
Софийският адвокатски съвет в този му състав прие няколко критерия, които според мен не са съвсем адекватни на новите реалности и на новия Закон за адвокатурата. Аз лично смятам, че адвокатският и юридическият стаж влизат в колизия и те не могат да бъдат показателни за това кой от двамата има повече права от другия при равен брой гласове.
Ще Ви кажа и друго. Това беше критерий за заместване по стария Закон за адвокатурата, в новия Закон за адвокатурата го няма, следователно законодателят е отстъпил от тази дискриминационна теза, че трябва да се извършва класирането по старшинство.
Лично моето мнение е, че когато има равен брой гласове между двама кандидати и бройката очевидно е запълнена, защото в противен случай те ще влязат и двамата, единственият разумен критерий, който би бил и справедлив, е да се тегли жребий, ще Ви обясня защо. След като съдбата е решила, че равен брой хора ще пуснат равен брой гласове за тези кандидати, съдбата е тази, която ще реши кой от двамата да бъде първи и кой втори. Защото нямаме никакъв друг обективен недискриминационен критерий.
Затова аз предлагам настоящото общо събрание, за да предпази следващия Софийски адвокатски съвет и Висшия адвокатски съвет от това единият да се произнася извън вменените му от закона правомощия, а другият да преценява законосъобразността на такова решение, общото събрание да приеме критерий, като Ви предлагам проекторешението да бъде – при равен брой гласове, межу двамата кандидати да бъде теглен жребий. (ГЛАСОВЕ: Е, не е така.)
ИВАЙЛО ЛУКАНОВ: Първо, искам да се ограничат изказванията на 2 минути и много Ви моля да го гласуваме.
Второ, голямо омерзение е да бъда непрекъснато поучаван в тази зала от едни и същи хора. (Ръкопляскания.) Ние сме равни. Ако някой се чувства неравен, да ходи и да изнася лекции другаде, а не тук. Съжалявам за острия тон, обаче има един въпрос – залата е ангажирана до 18,00 часа. А фоайето? Защото ние ще гласуваме във фоайето.
Може ли да ми отговорите на последния въпрос?
ВАЛЕНТИНА АДИРКОВА: Правя второ предложение. Тъй като смятам, че изключително справедливо е при равен брой гласове този колега, който има по-голям, и то адвокатски стаж, да заеме мястото. (Ръкопляскания.) Не може един колега, който има 30 години адвокатски стаж, и някой друг, примерно с 5-годишен стаж и е дал само 5 години от своя живот за адвокатурата и гилдията, да се сравнява с този, който има 30-годишен стаж, хипотетично, и някакъв жребий да решава мястото му.
Благодаря Ви за вниманието. Това е второто предложение.
И отделно от това, ако може, да започне гласуването ни до 18,00 часа днес.
ЛЮБОМИР ТАЛЕВ: Аз бях този, който се засмя, като чу предложението на колегата, след което аргументацията му окончателно ме развесели.
Колега, не съдбата решава кой колко гласове получава, решават я колегите. Един от критериите, за да бъде човек член на Съвета тук, е да има високи професионални и нравствени качества. Нравствените качества не ги коментираме в момента, а по-високите, а да има някаква презумпция, все пак се предполага, че колкото по-дълго човек е упражнявал адвокатската професия, толкова по-високи професионални качества има. Председателят на Конституционния съд как се избира? Нали не се избира с жребий? При равен брой гласове конституционният съдия се избира с най-голям юридически стаж.
ГЛАС: Ако имат еднакъв стаж?
ЛЮБОМИР ТАЛЕВ: Ако се смятате за по-голям любимец на съдбата, отколкото сте любимец на колегите си, се пробвайте, препоръчвам, в „игрите на късмета”.
Когато имат еднакъв стаж – по възраст и чак тогава жребий. Значи – стаж, възраст, жребий. Хората са го измислили отдавна.
МАРИЕЛА СТАЙКОВА: Уважаеми колеги, така се сформират и съдебните състави – по старшинство.
ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ: Разрешете да обясня с две думи един съществен въпрос, който предполагам го вълнува цялото събрание.
Тук колегата зададе въпрос – залата е до 18,00 часа, а фоайето до колко е?
Трябва да обясня, че все пак се намираме на терен, за който плащаме наем на Народното събрание и охраната на помещенията се осъществява от НСО. Респективно, като опразним залата, а държим фоайето, може ли да ми отговорите на въпроса как ще останем след 18,00 часа? – Никак, е моят отговор.
Плюс това, като член на Избирателната комисия, искам да Ви обясня. Много пъти сме гласували, познаваме се повечето. Искам да Ви кажа следното. След тези решения, които се приеха – за промяна в състава на органите, ние трябва да изработим бройката на кандидатите, които ще определят действителната бюлетина. След това има около час технологично време да Ви запознаем с тази инструкция, тъй като не можехме да я дадем до момента, защото току-що се взе това решение, да обявим на членовете на бюрата – това е още един час технологично време. Това е реалността.
ПРЕДС. ЗАХАРИНКА МАЗНЕВА: Аз искам да добавя до съображенията на колегата Неделчев още едно съображение. Съобразно закона нямаме право да затворим избирателните бюра, ако пред тях има все още избиратели. При положение, че трябва да предадем залата в 18,00 часа, това означава да откажем да приемем вота на колегите, които са на опашка пред съответните избирателни бюра. А това е едно сериозно основание за атака на целия избор. И тогава какво правим? Само харчим едни излишни пари на нашата адвокатура. Това са съображенията. Въпреки това ще гласуваме, защото така смятаме, че е редно, от Избирателната комисия.
Сега да Ви обясня горе-долу каква е организацията.
Както разбрахте, за председател на Адвокатски съвет, няма какво да Ви обяснявам, там е едно лице.
За председател на Дисциплинарния съд – едно лице се избира.
За членове на Адвокатския съвет се избират 14 души основни, плюс председателя, защото е член по право на Съвета и се избира отделно, самостоятелно, плюс 12 резервни. Това ще бъде включено в указанията, за които говори г-н Неделчев и които нямаше обективна възможност да бъдат изготвени преди да бъде взето съответното решение от общото събрание.
За Контролния съвет – 7 члена.
За Дисциплинарния съд – 15 члена, плюс председателя, 16, който също се избира от общото събрание.
Според решението на Избирателната комисия, което всички сте видели в интернет, утрешният избор е насрочен от 8,00 до 13,00 часа. Ако има чакащи пред урните, ще продължи до изчерпване на всички избиратели.
Постъпва предложение от залата да продължим избора до 15,00 часа. Това също подлежи на гласуване.
Гласуването за избори за ръководни органи ще протече по следния начин. Всеки от избирателите се легитимира с лична карта или с адвокатска карта, както той прецени, пред съответното избирателно бюро. Избирателните бюра са 13. Те са разпределени по буквата на първото име на адвоката и не са поредни. Така че обръщайте внимание в кое избирателно бюро попадате Вие дотолкова, доколкото разпределението е направено въз основа на процентното разпределение на колегите, чието лично име започва със съответната буква. По този критерий е направено разпределението на бюрата, за да има що годе равномерно натоварване между бюрата.
След като се легитимирате, ще получите съответната изборна бюлетина и този факт ще бъде отбелязан от съответния член на избирателното бюро. В момента, в който се явите да пуснете гласа си вече в урната, при пускането на гласа ще се отбелязва, че сте гласували и ще се подписвате в съответния избирателен списък.
 В края на гласуването Избирателната комисия ще обяви резултатите от гласуването в залата.
Сега Ви предлагам да гласуваме, първо, да отложим избора за утре.
Второ, да продължим процеса на гласуване утре от 8,00 до 15,00 часа.
И трето, да приемем решение при равен брой  гласове.
При равен брой гласове се направиха две предложения. Едното предложение е да се избира съобразно продължителността на адвокатския стаж – да се избира този кандидат, който има по-продължителен адвокатски стаж от двама или повече кандидати, могат да се окажат и повече.
И втората хипотеза – да се прави избор между кандидатите с равни гласове.
Така че предлагам да гласуваме по първия въпрос – да отложим избора от днес за утре от 8,00 до 15,00 часа.
ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ: Колеги, искам да уточним един въпрос. Общото събрание е оторизирало кои да извършват преброяването – това са преброителите в залата. Хайде, тъй като ние не сме наясно кои са хората, да ги видим кои са, за да мога да събирам гласовете от преброяването от оторизираните преброители.
Колегите преброители, ако обичат, да се легитимират и да извършим преброяването.
ХРИСТО ГРАДИНАРСКИ: Уважаеми колеги, членове на Софийската адвокатска колегия, отговорен за провеждането на настоящото общо събрание е Съветът на Адвокатската колегия, който го е свикал. Работата на органите на избори следва да се контролира от председателя и на общото събрание, и секретаря. След като в залата няма преброители… Къде са? Това ли са избраните от общото събрание двама преброители?
След като настоящото общо събрание няма органи, не мога да разбера какви легитимни решения мислите да вземем? Отново ли ще избираме органи на общото събрание? Не е мое лично мнение, само Ви питам – имаме ли органи или нямаме органи в момента?
ПРЕДС. ЗАХАРИНКА МАЗНЕВА: Нямаме преброители.
ГЛАС: Преминаваме към гласуване.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Трябва да изберем преброители сега, защото ги няма. Това е избирателна комисия, не са преброители. Бакалов е избран. Колега Славчев, може ли да си преброител?
Има ли предложение за двама независими наблюдатели?
От преброителите Георги Бакалов е тук. Колеги, дайте да не саботираме събранието. Предлагам да изберем за преброители – колега Ивайло Луканов, приемате ли?
ИВАЙЛО ЛУКАНОВ: Да.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: На този сектор Светлана Байчева.
Колеги, утре тук, във фоайето ще се проведе гласуването, от 8,00 часа.
Сега трябва да изберем двама независими наблюдатели.
Ждраков, моля те, ти си преброител, заеми си мястото на преброител. Избрахме Луканов, защото те нямаше, но ти си преброител, оставаш ти.
Байчева, дай предложение за наблюдател. Избираме двама независими наблюдатели от Софийската адвокатска колегия.
АЛБЕНА ПЕНОВА: Предлагам Ирина Палева за независим наблюдател.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Още един предложете.
МАРИАНА МИТОВА: Евгения Григорова.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Предложени са Ирина Палева и Евгения Григорова.
МАРИАНА МИТОВА: Евгения Григорова няма да може.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Още един независим наблюдател трябва да посочите.
Колеги, тези наши колеги ще бъдат избрани, те ще присъстват на запечатването и отпечатването на кутиите.
Ирина Палева присъства в залата.
Гласуваме за Ирина Палева, който е съгласен, моля да гласува.
"За" – 99. "Против" – 1. "Въздържали се" – 5.
Приема се колегата Ирина Палева да бъде независим наблюдател.
Сега още един колега трябва да изберем.
ВАЛЕРИЙ ЖДРАКОВ: Дойчин Благоев.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Колеги, който е за Дойчин Благоев, моля да гласува.
"За" – 126. "Против" – няма. "Въздържали се" – 2.
Приема се, Дойчин Благоев е вторият независим наблюдател.
Избраните колеги да се срещнат с председателя на Избирателната комисия и да се уточнят.
ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ: Колеги, изборът ще се проведе долу във фоайето, като в централната част на фоайето се намират 10 избирателни бюра. В частта, в която бяха разположени списъците за регистрация, са разположени останалите 3 бюра.
Както казах, във връзка с часа, който в момента е 17,17, а в 18,00 часа трябва да освободим залата, ние технологически не можем да стартираме.
Мисля, че тук беше подложено на гласуване едно предложение – изборният ден, както е обявен утре от 8,00 часа до 13,00 часа, да бъде продължен и да бъде от 8,00 до 15,00 часа. Това да подложим сега на легитимно гласуване, с наличието на преброители.
Който е съгласен, моля да гласува.
"За" – 116. "Против" – 31. "Въздържали се" – няма.
Предложението изборът да бъде на 25.01.2015 г. от 8,00 до 15,00 часа се приема със 116 гласа "за", 31 "против", без „въздържали се”.
Колеги имаме още едно гласуване – при равен брой гласове. Гласуването ще го проведе председателят на Комисията.
ПРЕДС. ЗАХАРИНКА МАЗНЕВА: Има две предложения.
Моля да гласувате за предложението – при равен брой гласове, за избран да се счита този кандидат, който има по-продължителен адвокатски стаж.
"За" – 63. "Против" – 19. "Въздържали се" – няма.
Второто предложение е – при равен брой гласове, за избран да се счита кандидат по жребий.
"За" – 16. "Против" – 59. "Въздържали се" – няма.
Предложението се отхвърля.
Приема се предложението при равен брой гласове, за избран да се счита кандидатът, който има по-продължителен юридически стаж.
С това предлагам за днес да приключим. Заповядайте утре в 8,00 часа за изборите.

(17,28 часа)

*  *  *

(Неделя, 25 януари 2015 г.)

ПРЕДС. ЗАХАРИНКА МАЗНЕВА: Днес, 25 януари 2015 г., в 13,55 часа, поради технически причини Избирателната комисия обяви, че удължава периода на гласуване до 16,30 часа.
(Продължава производството на избора за ръководни органи на Софийската адвокатска колегия и делегати за общото събрание на адвокатите от страната.)

(23,53 часа)

ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, часът е 23,53 минути. Избирателната комисия е готова с доклад за изборния ден.
Давам думата на председателката на Избирателната комисия Захаринка Мазнева.
ПРЕДС. ЗАХАРИНКА МАЗНЕВА: Уважаеми колеги, резултатите от проведения избор са следните.
Най-много гласове за избор на председател на Софийската адвокатска колегия имат лицата:
                                      Гласове
1. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ            - 455
2. ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ        - 317

За председател на Дисциплинарния съд най-много гласове имат кандидатите:
                                      Гласове
1. ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ             - 453
2. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ         - 375

Резултатът от изборите е такъв, че всички кандидати отиват на балотаж, с изключение на отпадналите от избора за председател на Софийската адвокатска колегия и за председател на Дисциплинарния съд.
Допълнителният избор се насрочва на 1.02.2015 г. от 9,00 до 17,00 часа в град София, на ул. Калоян №8, ІV етаж, във Фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев".
(Към стенографския протокол се прилагат протоколите на Избирателната комисия за резултатите от произведените избори за ръководни органи на Софийския адвокатски съвет и за делегати на общото събрание на адвокатите от страната.)
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, след като чухме обстойния доклад на председателя на Избирателната комисия, който Ви обяви, че на този етап няма избран както делегат, така и член на ръководните органи на Софийската адвокатска колегия, и определиха балотажите за председател на Софийската адвокатска колегия и за председател на Дисциплинарния съд, както и делегати на общото събрание на адвокатите от страната, се изчерпва дневният ред на общото събрание, поради което го закривам.

(23,58 часа)

Стенограф:
         (Р. Никова)                              ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:

                                                              (Владимир Дончев)

Споделяне