ПРОТОКОЛ № 16 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Избирателната комисия

по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

Днес, 29 януари 2015 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 28.10. и на 18.11. 2014 г., в състав:

Председател -         Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:                   Никола Николов Касабов и

                                    Георги Иванов Неделчев

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Разглеждане на заявлението на адв.Владимир Дончев

След като съобрази че с оглед разпоредбата на чл. 102 ал. 1 от ЗАдв. изложеният от адв Владимир Дончев не представлява жалба във връзка с провеждане на избора и затова не е от компетентност на настоящата комисия, избирателната комисия прие следното

 РЕШЕНИЕ № 1:

Препраща заявлението на адв  Владимир Дончев на Висшия адвокатски съвет по компетентност.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:                        Членове:
                                                                     1. .........................................
                                                                     2. .........................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Тема: балотаж
От: idanov@ivailodanov.com
Дата: 27.1.2015 г. 15:48 ч
До: undisclosed-recipients:;
 
Здравейте, Колеги!

Благодаря на тези от Вас, които подкрепиха мен и хората, присъединили се към програмата ми.

Искам да Ви уведомя, че мястото на допълнителните избори за органи на САК бе променено и същите ще се проведат на 1-ви февруари (тази неделя) във Фондация Център за oбучение на адвокати „Кръстьо Цончев", находяща се в гр. София, ул. „Цар Калоян" №8, ет.4 с продължителност на изборния ден от 9 до 17 часа.

За тези от Вас, които нямат възможност да присъстват лично, прилагам бланка на пълномощно. В случай че няма кого да упълномощите и желаете да ме подкрепите, може да оставите в плик за мен пълномощните, попълнени с Вашите данни и подписани, на денонощната охрана на сградата на бул. "Витоша" №10, където се намира офисът ми.

С уважение: адв. Ивайло Данов

Допълнителна информация може да намерите на следния адрес:

Притурки:   —
ПЪЛНОМОЩНО ПОСЛЕДНО ЗА БАЛОТАЖ М.ФЕВРУАРИ 2015- 05.01.2015..г

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ГР. София, 29 януари 2015 г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приложено Ви изпращаме по компетентност заявление на адв. Владимир Дончев, секретар на САС ведно с копие от протокол № 16 от 29,01. 2015 г. на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия.

Допълнителният избор за органи на САК, за който става въпрос в заявлението е непосредствено предстощ и е насрочен за 1.02.2015, поради което Ви молим за спешно произнасяне.

С уважение
 
Избирателна комисия:
(Адв. 3. Мазнева)                 (Адв. Н. Касабов)                  (Адв. Г. Неделчев)

 

Споделяне