ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НАСРОЧВАНЕ за 01.02.2015Г. НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ОРГАНИ НА САК и ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

 

П Р О Т О К О Л
за
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

П Р О Т О К О Л
за
ИЗБОР НА ОРГАНИ НА СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

          Днес, 25 януари 2015г. в 23,55 ч. Избирателната комисия в състав:

Председател:        адвокат Захаринка  Тодорова Мазнева-Драгиева
                              и
Членове:               1/ адвокат Никола Николов Касабов
                            2/ адвокат Георги Иванов Неделчев

Състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването на ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
  

Въз основа на изборните резултати и на основание чл. 108 ал.1 от Закона за адвокатурата Избитателната комисия
Р Е Ш И:
Насрочва допълнителен избор на 01 февруари от 9.00 до 17.00 часа в сградата на „Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ в гр. София на ул. „Цар Калоян“ № 8, ет.IV.
          Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

Председател:                                                       Членове:
................................                                               1/ .....................................
                                                                                 2/ .....................................

Споделяне