Протокол № 42 от 25.11.2014

П Р О Т О К О Л

№ 42

На 25.11.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Провеждане на процедура по чл. 101 (2)ЗА;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

4. Становища по отчети;

5. Обсъждане предложение за откриване на депозитна сметка;

6. Обсъждане на предложение за промяна на деня за заседание на САС от вторник на четвъртък:

7. Доклад на Секретаря за точното (по списък със служители и точен брой) разпределение на ваучери за храна;

8. Обсъждане на направени откази за изготвяне на доклади по дисциплинарни преписки;

9. Доклад от делегацията на САС за посещението на делегацията на българската адвокатура в Израел;

10. Молби по чл.36 ЗА;

11. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Валентина Видинова Георгиева-Адиркова

5. Георги Ламбрев Бакалов

6. Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

7. Ирина Василева Начкова

8. Константин Петров Димитров

9. Пейчо Йорданов Пейчев

10. Пламен Йорданов Ангелов

11. Христо Иванов Христов

12. Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват:

1. Елка Бойчова Пораминска

2. Владислав Александров Янев

3. Николай Стефанов Руневски

Присъстват представители на КС:

Светозар Стефанов Светозаров

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Тончев, Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер едно в състав; АГЛАЯ АВРАМОВА САМОКОВЛИЙСКА, ЯНКО ХРИСТОВ СТОЯНОВ и ДАРИНА МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година.

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер две в състав; БИСТРА ТОДОРОВА ИВАНОВА, ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛИЕВ АНТОНОВ и ЮЛИЯ ХАРАЛАМПИЕВА ХАРАЛАМПИЕВА за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година.

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер три в състав; ПЕТКО АВРАМОВ ПЕТКОВ, МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА и ДИАНА САШЕВА БЛАТЕВА за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година.

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер четири в състав;

МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ, ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА и АНТОНИЯ СВЕТЛИНОВА МЛАДЕНОВА за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година .

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер пет в състав;

ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА, МЕТИН МУСТАФОВ ИБРИЯМОВ и ВЕСЕЛИН ЕВГЕНИЕВ МИТЕВ за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година.

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер шест в състав;

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ МИЛЕВ, ИВАЙЛО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ и РУМЕН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година.

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер седем в състав;

РАФИ ОНИК МАДЖЕЛЯН, АНИ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА и ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЮРУКОВ за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година.

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер осем в състав;

ДИМИТЪР МИТОВ, ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТАНОВ ЦЕНКОВ и РАЛИЦА ДИМИТРОВА ТАНИНА за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година .

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер девет в състав;

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНТОВА, ЛЪЧЕЗАР АНАТОЛИЕВ ПЕРФАНОВ и БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА – АТАНАСОВА за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година.

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер десет в състав;

ТОДОР ВАЛЕРИЕВ БОРИСОВ, АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА и СВЕТЛОМИЛА ВЛАДИМИРОВА БАНЧЕВА за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година .

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер единадесет в

състав; АНТОНИНА СЛАВЕЙКОВА РИБАРОВА, ТОДОР БОРИСОВ МИХАЙЛОВ и АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ЯНКУЛОВ за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година.

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер дванадесет в

състав; ГАЛИН АВРАМОВ ГАНЧЕВ, ОЛГА ЙОСИФОВА ЧАЛЬОВСКАГЪЛЪБОВА и КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ САХАРОВ за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година.

Гласували: 11 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер тринадесет в

състав; ФИЛИП СЛАВЧЕВ МАРКОВ, АННА КАМЕНОВА ГОРАНОВА и ЙОРДАНКА ЛЮДМИЛОВА ШУМАНОВА за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 година.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

В случай на отсъствие на основен член на избирателно бюро по време на

избора или по време на балотажа, определя следните резерви за попълване на избирателните бюра;

ИВЕЛИНА БЕНКОВА ЧАВДАРОВА, СОНЯ КИРИЛОВА КЛИСУРСКА, СНЕЖАНА ПЕНЧЕВА СТОЙКОВА – ЖЕЛЕВА, ДИМАНА ЗВЕЗДОМИРОВА ЗАПРЯНОВА, ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА МЕТОДИЕВА, РЕНИ ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА, ЯНА ПЕТЕВА ДИМИТРОВА, ДИЛЯНА ЦОНКОВА ЦОЛЕВА, ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, ВИОЛЕТА СТОЙКОВА НЕДЕЛКОВА, ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА – ИВАНОВА, ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ МИЛЕВ, РАЛИЦА БОЙКОВА МИЛЕВА, ГЕОРГИ ЯВОРОВ БАКЪРДЖИЕВ, ИВАН СЕРГЕЕВ ДОЙНОВ, МАЙКЪЛ ЕЛ ТАЛ, КАЛИНА СТЕФАНОВА ГАНЧЕВА, ХРИСТИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА, КРИСТИЯН МЕТОДИЕВ МИРЧЕВ, АЛБЕНА ИВЧОВА ВЕЛЧЕВА, ИВАН ПЕПОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГАЙДОВ, ИВА СТЕФАНОВА МИТРОВА, ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ АРГИРОВ, ВИОЛЕТА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЯЛКОВА – СТОЙКОВА, ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ГУЦИНА, ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ, ЙОАНА БОРИСЛАВОВА СТРАТЕВА, ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВ РАДОМИРСКИ, ГЕОРГИ СТОЯНОВ КЪРТЕВ и КИРИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ.

Адв. Н. Руневски влиза в залата.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александър

Костадинов Трионджиев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.11.2014г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Елена Чавдарова

Божурска от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.11.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Огнян Петров Несторов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва

от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Гълъбин Колев Кирилов, считано от 21.11.2014 година.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва

от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Александър Димитров Пашин, считано от 21.11.2014 година.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва

от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Милена Божанова Минчева, считано от 21.11.2014 година.

4. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва

от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Силвия Игнатова Милчева, считано от 21.11.2014 година.

5. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва

от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Добрин Радославов Додев, считано от 21.11.2014 година.

6. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва

от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Зорница Данчева Цветанова, считано от 21.11.2014 година.

7. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва

от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Киро Димитров Христов, считано от 21.11.2014 година.

8. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва

от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Пламен Парашкевов Стефанов, считано от 21.11.2014 година.

9. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва

от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Чавдар Георгиев Венчев, считано от 21.11.2014 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 11 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева” за отразяване в регистъра на следните промени;

Промяна в адреса на управление на дружеството, както следва; София, ул. ”Джеймс Баучер” № 103, ет. 5, ап. 7;

Промяна в договора за адвокатското дружество.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов и партньори” за отразяване в регистъра на следната промяна;

Промяна в адреса на офиса на дружеството, както следва; София, пл. ”Света Неделя” № 4, ет. 4;

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА”

3 „ПРОТИВ”Христов, Начкова, Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Балджиев и партньори” за отразяване по партидата на дружеството на следните промени:

Заличава като адвокат съдружник Александър Здравков Николов; Вписва като адвокат-съдружник Тихомир Митков Василев; Промяна в адреса на управление както следва: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 52-54, ет. 3, ап. 14; Променя в наименованието на дружеството, както следва; Адвокатско дружество „Балджиев и партньори”,

Вписва нов дружествен договор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Мархолев и Мархолев” за отразяване по партидата на дружеството на следните промени:

Прекратява участието на съдружника Борислав Илиев Щерев в дружеството, както и като член на Управителния съвет;

Управители и представляващи са адвокат Борис Георгиев Мархолев и адвокат Иван Георгиев Мархолев;

Променя наименованието на дружеството както следва; Адвокатско дружество „Мархолев и Мархолев”;

Променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр.София 1124, ул.”Иван Асен II”№ 37, ет. 3, ап. 8,

Приема нов дружествен договор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Жерков и партньори” и вписва Михаела Николаева Митова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 ЗПП заверява 430 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, следващото заседание се явява редовно на 02 декември. Поради изчерпване на дневния ред обявявам заседанието за закрито в 17.15 часа.

Адв.Петър Китанов: ...................

/Председател на САК/

Адв. Владимир Дончев: ................

/Секретар на САС/

Споделяне