Протокол № 40 от 11.11.2014
Home САК Органи на САК Съвет Архивирани решения (2014) Протокол № 40 от 11.11.2014

Протокол № 40 от 11.11.2014

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 40

На 11.11.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.         Кадрови;

2.         Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.         Обсъждане и вземане на решение за провеждане на съвместен семинар с ЦОА „Кръстю Цончев”, Парижка адвокатска колегия, Делегацията на френските адвокатури – Брюксел, ВАС и Клуба на адвокатите – франкофони на теми:

- Електронно гласуване за избори на органи в Парижката адвокатка колегия;

- Същност и функция на Делегацията на френските адвокатури;  

4.         Обсъждане и вземане на решение за участие в органи на Международната конференция на адвокатурите с обща правна традиция;

5.         Обсъждане на оферти за извършване на одит на САК;

6.         Обсъждане и вземане на решение по отношение на разходите за Годишния бал на САК;

7.         Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.      Александър Василев Хамънов

4.      Валентина Видинова Георгиева-Адиркова

5.      Елка Бойчова Пораминска

6.      Константин Петров Димитров

7.      Христо Иванов Христов

8.      Николай Стефанов Руневски

9.      Пейчо Йорданов Пейчев

10.  Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

2.      Владислав Александров Янев

3.      Георги Ламбрев Бакалов

4.      Ирина Василева Начкова

5.      Пламен Йорданов Ангелов

 

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

Присъства представител на КС:

    Светозар Светозаров

                

   На заседанието присъстват:

                  адвокат Марио Топчийски – член на ВАС и

 адвокат Силви Гаврилов – Председател на Клуба на адвокатите – франкофони.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

Предварително Ви казвам, колеги, че по точка пета – Обсъждане на оферти за извършване на одит на САК – Секретарят е поканил одиторите, те са тук, ако желаете да ги изслушате.

Адвокат Вл.Янев влиза в залата в 15.10 часа.

В залата влиза адвокат Пламен Ангелов в 15.17 часа.

.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Защото двама колеги ни чакат тук да докладват точки трета и четвърта. Предлагам ви да минем към точка трета и после четвърта, за да освободим Топчийски и Гаврилов.

Съгласни ли сте?

Не бяха на правени възражения.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев” да участва във финансирането на международен семинар, който се организира в изпълнение на споразумението подписано между Парижката адвокатска колегия и Софийската адвокатска колегия на тема: ЛОБИРАНЕТО ЗА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ В БРЮКСЕЛ – МИСИЯ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ФРЕНСКИТЕ АДВОКАТУРИ и 2/ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВОТ ЗА ОРГАНИ НА ПАРИЖКАТА АДВОКАТУРА със сумата до три хиляди лева.

 

           

По точка четвърта от дневния ред:

           

Гласува: 11 „ЗА”

             Няма „ПРОТИВ”

                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет подкрепя предложението на адвокат Силви Гаврилов - Председател на Клуба на адвокатите – франкофони да подпомогне клуба да стане член на “Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция” /СИБ/, със седалище Париж, Франция, като го финансира със сумата от 400 евро, представляваща годишната вноска за членството в СИБ за 2014 година, както и да заплати съответните пътни и командировъчни на адвокат Силви Гаврилов в качеството му на Председател на клуба на адвокатите – франкофони и на адвокат Николай Руневски в качеството му на член на съвета и член на клуба на адвокатите – франкофони за участие в годишния Конгрес за 2014 година на СИБ в Дакар, Сенегал.

             

Адвокат Топчийски и адвокат Гаврилов излизат от залата В 16.03 часа.

По точка първа от дневния ред:

Адвокат Г.Бакалов влиза в залата в 16.11 часа.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат София Велиславова Павлова от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 10.11.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Димитър Илиев Попов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 05.11.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 14 броя заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Нинов, Тошев, Александров” за отразяване в регистъра на следните промени; Вписва промяна в наименованието на адвокатското дружество, както следва „Нинов, Тошев и Александрова”; Приема адвокат Наталия Александрова Александрова за съдружник в дружеството; Дружеството ще се представлява и управлява от управителите Янко Иванов Нинов, Георги Венелинов Тошев и Наталия Александрова Александрова заедно и поотделно.

 Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Фронтекс Лигъл Сървисис”” за отразяване в регистъра на следните промени; Съдружието напуска адвокат Златина Иванова Кисьова като същото я освобождава като управител, както и от отговорност за дейността й; Съдружието ще се управлява и представлява от адвокат Николай Иванов Диков и адвокат Габриела Росенова Димитрова, всеки един от тях действащ самостоятелно.

 Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 ”ЗА”- единодушно /в гласуването не участва адвокат Руневски, който временно е извън залата/

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” и вписва Добромир Феликс Ефимов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” и вписва Емил Веселинов Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

       3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Йовчев и Евгениев” и вписва Мартин Евгениев Евгениев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

        4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Бошнакова, Димов и Миланов” и вписва Йордан Миладинов Йорданов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.   

        5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско съдружие „Тосков и Йорданов” и вписва Надежда Сергеева Магдичева специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА”– единодушно /в гласуването не участва адвокат Руневски, временно е извън залата/

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Абрашев и

съдружници” и отписва Хараламби Ангелов Димов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и

съдружници” и отписва Лора Даниелова Каменова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.      Уважава заявлението на адвокат Любомир Цветанов Цеков и отписва

Ивелина Маркова Дахлянова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА”- единодушно  /в гласуването не участва адвокат Руневски, който временно е извън залата/

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 38, ал. 2 ЗПП заверява 300 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, давам почивка до 16.30 часа. Моля да бъдете точни.

Заседанието продължава след почивката.

По точка пета от дневния ред:

Адвокат Данов влиза в злата в 16.00 часа.

Гласували: 1 „ЗА” – Руневски

                       9 „ПРОТИВ”

                        2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пороминска, Христов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Отхвърля предложението на адвокат Руневски да не се извършва одит на САС пред мандат 2012-2014 за периода от 06.03.2012 година до м.09.2014 година. 

 

 

Гласували: 3 „ЗА” – Руневски, Пороминска, Хамънов

                       7 „ПРОТИВ”

                         4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Димитров, Пейчев, Данов, Христов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Отхвърля предложението на адвокат Руневски за отлагане избора на оферта за извършване на одит на САС за следващото заседание, когато бъдат изслушани другите одитори, представили офертите си в САС.

 

Гласували: 9 „ЗА”

                       3 „ПРОТИВ” – Пороминска, Руневски, Хамънов

                         2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Китанов, Христов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Одобрява офертата на ФСК Доема ООД с Управител Емилия Гюрова за извършване на одит на САС с мандат 2012-2014 година.

 

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА”

                         1 „ПРОТИВ” – Руневски

                        1 „ВЪЗДЪРЖАЛА СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            С оглед уточняване на финансовите параметри да се наемат двама охранители по договор сключен с фирма PREMIER GROUP PR&ADVERTISING за организиране на новогодишен бал на Софийска адвокатска колегия.

 

           

Гласували:  7 „ЗА”

                       6 „ПРОТИВ” – Дончев, Христов, Димитров, Ангелов, Адиркова, Янев 

                         1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Тончев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Да отпадне изцяло предложението за вокал от музикално-артистичната програма във връзка с организирания новогодишен бал на САК.

 

           

Гласували: 12 „ЗА”

                       1 „ПРОТИВ” – Руневски

                         1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            САС да поеме за негова сметка кувертите за новогодишния бал на колегията на всички адвокати, членове на САК с над тридесет и петгодишен адвокатски стаж, навършили 75 годишна възраст.

            Във връзка с горното решение, да бъдат поканени всички адвокати, които отговарят на горните условия.

 

           

Гласували:  3 „ЗА” –Китанов, Дончев, Хамънов,

                       8„ПРОТИВ”

                         3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пороминска, Пейчев, Адиркова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Отхвърля предложението на адвокат Дончев САС да плати кувертите на всички бивши председатели на САК за новогодишния бал на колегията.

 

           

По точка седма от дневния ред:

           

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Следващото заседание е на 18.11.2014 година, което е редовно и няма да го гласуваме, но моля ви да дойдете навреме, защото ще дойдат колегите от ДС и КС.

Закривам заседанието в 18.48 часа.

 

                                                                                  Адв. Петър Китанов: ............................

                                                                                              /Председател на САК/

 

                                                                                  Адв. Владимир Дончев: ......................

                                                                                              /Секретар на САС/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021