Home Адвокатски избори 2019 Приложение №3 към Протокол №3 - СЪОБЩЕНИЕ

Приложение №3 към Протокол №3 - СЪОБЩЕНИЕ

Приложение №3

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предстоящото провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., моля да имате предвид следното:

1)Адвокат, който не е изпълнил задълженията си за заплащане на дължимите вноски към Софийския адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи, на основание чл.49, ал.2 от ЗА.

2)Адвокати и младши адвокати от САК, които не са изпълнили задължението си по чл.49, ал.1 от ЗА, могат да гласуват на избора за делегати на САК, насрочени за 26-27 януари 2019 г., в качеството им на пълномощници на адвокати от САК, които са изпълнили своевременно задължението си по чл.49, ал.1 от ЗА.

 

3)Вписаните в регистрите на САК през месец декември и януари 2019 г. адвокати и младши адвокати могат да гласуват на избора за делегати на САК.

 

4)Вписаните между 28.01.2019 и 03.02.2019 г. в регистрите на САК адвокати и младши адвокати, на които още не са издадени адвокатски карти, могат да гласуват на евентуалния допълнителен избор за делегати.

 

5)В случай на произвеждане на допълнителен избор, адвокатът, който желае да гласува чрез пълномощник, не е длъжен да предоставя ново пълномощно за гласуване на допълнителния избор.

 

6)На изборите се гласува със СИН ХИМИКАЛ и знак:Х или V“.

 

7)Гласуването се извършва по избирателни бюра, при следното разпределение, съобразено с първата буква от собственото име на лицето с право на глас:

 

  • ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО №1: М, Щ, Х, П, У
  • ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО №2: В, Ю, Ж, О
  • ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО №3: Б, Т, Ф, И
  • ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО №4: Г, Л, Я, р
  • ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО №5: С, Ч, Н, К
  • ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО №6: Д, Е, З, Ш
  • ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО №7: А, Й, Ч, Ц

 

ИК на САК

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019