Home Tableau des avocats Необходими документи за прием в САК Необходими документи за прием в САК на адвокат

Необходими документи за прием в САК на адвокат

There are no translations available.

1.    Снимка - 3бр.;
2.    Заявление за вписване в регистъра (от счетоводния салон);
-    Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от Закона за адвокатурата
-    Декларация по чл.40, ал.6 от Закона за адвокатурата
-    Допълнителен лист
3.    Документ за завършено висше юридическо образование – нотариално заверен препис;
4.    Удостоверение, издадено от Министерството на правосъдието за придобита правоспособност - нотариално заверен препис;
5.    Свидетелство за съдимост - актуално, от месеца на подаване на заявлението;
6.    Медицинско свидетелство от психодиспансер - актуално, от месеца на подаване на заявлението; Справката да е от 10,00 лв., че не се водите на отчет!
7.    Удостоверение за положен изпит за адвокати и младши адвокати пред ВАС – копие;
8.    Доказателства за трудов и/или юридически стаж
-    Копие на трудова или служебна книжка, удостоверяващи наличието най-малко на две години юридически стаж по смисъла на §1, т.1 от ДРЗА;
-    Копие на трудова или служебна книжка, удостоверяващи наличието най-малко на пет години юридически стаж по смисъла на §1, т.1 от ДРЗА, когато лицето е кандидатствало за вписване като адвокат, без да полага изпит.
9.    Длъжностна/и характеристика/и касаещи посочения юридически стаж.
10.    Заповед за прекратен трудов договор, оформена тудова книжка и справка от НАП за регистрирани трудови договори.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020