Home Actualité Среща в ЦУ на НАП

Среща в ЦУ на НАП

There are no translations available.

По инициатива на Софийски адвокатски съвет и по повод разрешаване на съществуващите проблеми с навременното отразяване на извършените осигурителни плащания за адвокати от САК, осигурявани чрез Осигурителна каса „Адвокат“, на 17.01.2019 година в Централно управление на НАП се проведе среща между част от ръководството на САК и ОК „Адвокат“ и г-н Александър Георгиев – Зам. изпълнителен директор на ЦУ на НАП.

На срещата бяха поставени отново въпроси, свързани с неточното отчитане в системата на НАП, респ. на НОИ на извършени осигурителни плащания на адвокати и по-конкретно:

 - Проблемът с липсата на точни данни в системата на НАП за внесени осигурителни вноски от адвокати за периода от 2005 г. до сега;

 - Грешното начисляване в системата на НАП на лихва за забава с незначителен размер, при плащане в срок на вноските, което поражда проблеми при получаване на Удостоверения по чл. 87 от ДОПК, респ. при ползване на отстъпката от дължимия годишен данък.

Срещата протече конструктивно, като беше отчетено, че основните и съществени проблеми, възниквали през годините, вече са преодоляни, но е необходима по-добра координация между служителите на НАП и ОК „Адвокат“, за да се подобри обслужването на адвокатите, членове на ОК „Адвокат“, както и на адвокатите, които се осигуряват по друг начин.

Софийският адвокатски съвет и ОК „Адвокат“ ще очакват писмен отговор/становище/ от ЦУ на НАП по обсъдените проблеми и предложения за тяхното разрешаване, за което ще Ви уведомим своевременно.

За да се разрешат окончателно проблемите отново се обръщаме към всички членове на ОК „Адвокат“ да внасят осигурителните си вноски своевременно – до 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

За улеснение на колегите от пролетта на 2019 г. в паричните салони на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137 и в Търговския дом ще бъде възможно плащането през ПОС устройства, за което вече са предприети необходимите действия.

                                  Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020