ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРАВА НА АДВОКАТИТЕ

20 Décembre 2018

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Всеки от нас при и по повод упражняване на дейността си и явяването пред съда, пред органите на досъдебното производство, пред различни административни органи и други служби в страната е срещал и среща затруднения от различен характер – неоказване на необходимото и дължимо съдействие и уважение от съдебни служители, неетично поведение от други колеги-адвокати, от представители на други правни професии, отказ за предоставяне на информация по дела, неоснователно налагане на глоби в съдебни заседания и пр.

Независимо че разпоредбите на чл. 29, ал. 2, 3 и 4 ЗА и чл. 30, ал. 1 от ЗА бяха обявени за противоконституционни, при установяване на нарушения на професионалните права на адвокатите, адвокатските съвети разполагат с достатъчно правни и институционални възможности да предприемат мерки и инициативи за отстраняване на нарушенията и подобряване работата на съответните съдебни и административни органи и служби.

Защитата на професионалните права на адвокатите като участници в административни и съдебни производства е изключително важна, защото ако професионалните права на адвокатите не бъдат гарантирани и защитени, се поставят в опасност правата и законните интереси на всички граждани и юридически лица, които адвокатите защитават.

Защитата на професионалните права, честта и достойнството на адвоката не може да се осъществява самостоятелно от органите на адвокатурата, и в частност от Софийски адвокатски съвет, ако самите адвокати не проявят необходимата активност и не подават информация за извършени нарушения.

Уверяваме Ви, че всички сигнали на членове на колегията ще бъдат разглеждани от Софийски адвокатски съвет и при установяване на нередности и организационни затруднения при работата на адвокатите в съдилищата, органите на досъдебното производство, административни органи и други служби, и нарушаване на професионалните права на адвоката, Софийският адвокатски съвет ще предприеме необходимите действия за отстраняването им, включително като сезира при необходимост Инспектората и Етичната комисия към Висшия съдебен съвет.

Софийски адвокатски съвет

Imprimer