Home Actualité Среща на СРС и САС във връзка с мерки за подобряване на условията в съда

Среща на СРС и САС във връзка с мерки за подобряване на условията в съда

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Като продължение на усилията на Софийски адвокатски съвет за запознаване на ръководителите на софийските съдилища с проблемите, които адвокатите срещат ежедневно при работата си в съдилищата и тяхното разрешаване, на 25.01.2018 г. Софийски адвокатски съвет отправи искане за среща с ръководството на Софийски районен съд, на която да бъдат обсъдени някои от най-съществените проблеми в организацията на работата на съда и възможните начини за тяхното разрешаване.


При обсъждането на възможностите за осигуряване на служебен вход за адвокати в сградите на Софийски районен съд, респ. за осигуряване на скенер за обслужване с предимство на адвокати, се установи следното:
- относно сградата на Наказателно отделение на СРС на бул. „Скобелев“ № 23 – ползването на служебния вход на сградата на Наказателно отделение е невъзможно поради архитектурни особености на сградата – през служебния вход има пряк достъп до кабинетите на съдиите и съдебните секретари и всички други ползвани от служителите на съда помещения. Алтернативният вариант за приоритетно влизане на адвокатите в сградата – чрез обособяване на втори скенер на входа на сградата като вход за адвокати –  не може да бъде реализиран, тъй като са необходими допълнителни служители на ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието, които да обслужват скенера през цялото работно време на съда. Ръководството на СРС ни увери, че съобразявайки се с наличните служители на ГД „Охрана“, е предприело мерки в пиковите часове и при струпване на голям брой хора, пропускателният режим до сградата да се осъществява чрез двата скенера, които да се обслужват от наличните служители на ГД „Охрана“, което като резултат да облекчи и достъпа на адвокати.
- относно сградата на Гражданско отделение на СРС на бул. „Цар Борис III“ № 54  беше постигната договорка ръководството на СРС да провери възможността входът на сградата откъм ул. „Баба Илийца“ да бъде обособен за обслужване с приоритет на адвокати.
Доколкото достъпът до съдебните сгради, охраната и поддържането на реда в тях са въпроси от компетентността на ГД „Охрана“, а управлението на ГД „Охрана“ се извършва от Министъра на правосъдието, то и ръководството на СРС практически не разполага с възможност да разреши проблемите с достъпа до сградите на съда, ако разрешаването на тези проблеми е свързано с увеличаване броя на служителите на ГД „Охрана“. Поради това и Софийски адвокатски съвет ще информира Министъра на правосъдието за проблемите при достъпа до двете сгради на СРС и ще поиска да бъдат взети мерки за тяхното разрешаване, включително чрез осигуряване на допълнителен брой служители, които постоянно да обслужват входовете на двете сгради на най-натоварения първоинстационен съд у нас.
Проблемът с бавното и неефективно обслужване на адвокати и граждани в сградата на Наказателно отделение на СРС в т.нар. „фронт офиси“, на които един съдебен служител обслужва едновременно делата на 10 и повече съдебни състави, също е породен от архитектурните особености на сградата, която не позволява деловодството на всеки един съдебен състав да има „лице“ (гише), на което да се обслужват адвокати и граждани. Получихме уверение от ръководството на съда, че за подобряване на работата ще бъдат ангажирани допълнително служители и деловодители, които да работят на „фронт офисите“ на ротационен принцип, за да се подобри ефективността и бързината на обслужването.
- относно искането ни за поставяне в двете сгради на СРС на копирни машини, собственост на САК, на този етап ръководството на СРС планира единствено провеждане на търг за предоставяне под наем на помещения в сградите на СРС, в които да се разположат книжарници, в които ще функционират и копирни машини, обслужващи всички посетители в съда, включително и адвокати. Въпреки това ръководството на СРС пое ангажимент да обмисли предложението ни за поставяне на копирни машини, собственост на САК, които да обслужват единствено адвокати.
- невъзможността за ползване на съществуващите гардеробни помещения е дългогодишен проблем, който не е разрешен до момента поради липсата на достатъчно служители, които да работят целодневно в гардеробните помещения и да обслужват гражданите и адвокатите. Ръководството на съда е предприело действия за намиране на алтернативно разрешение чрез поставяне на гардероби с ключове, които да се ползват свободно (на самообслужване) в рамките на работното време на съда.
Подобряването на електронната деловодна система на СРС и създаването на портал за отдалечен достъп за адвокати до водените от тях дела, позволяващ да се получават дистанционно преписи от документи – молби, съдебни протоколи, актове на съда и пр., би имало значителен ефект в ежедневната работа на всеки адвокат, съдия и съдебен служител и като резултат това би подобрило средата за работа в сградите на съда чрез намаляване на необходимостта от физически посещения и справки в съда. Поради това на проведената среща се обърна особено внимание на възможността за електронен обмен на информация и документи между адвокатите и съда. Съществуващата техническа (хардуерна и софтуерна) обезпеченост в Софийски районен съд, не позволява към момента бързото и ефективно създаване на портал, позволяващ регистриран достъп на адвокатите до гледаните от тях дела с възможност за получаване на електронни копия от книжа по делото и на протоколите от съдебни заседания, като ръководството на СРС ще продължи усилията си електронната система да заработи възможно най-скоро.
Като първа конкретна стъпка към създаване на общ електронен портал за обмен на документи между съда и адвокатурата се постигна съгласие ръководството на СРС да създаде условия на адвокатите, които писмено са поискали по разглежданите от тях дела да получават преписи от съдебни протоколи на електронен адрес, да им бъдат изпращани съдебните протоколи незабавно след тяхното изготвяне на електронен адрес. Доколкото значителна част от посещенията в съда са свързани с необходимост адвокатите да получават преписи от съдебните протоколи, електронния обмен на протоколите чрез простото им изпращане на електронния адрес на адвоката, който е пожелал това, би довел до множество други положителни ефекти – облекчаване на достъпа до сградите на съда, облекчаване на условията за справки и пр.
Поради това след като бъдем уведомени от ръководството на СРС, че е възможно съдебните протоколи да бъдат изпращани на електронния адрес на адвоката, който е пълномощник по конкретно дело, своевременно ще уведомим всички адвокати от САС, за да може да се възползват от тази възможност по всички разглеждани от тях дела.
Проблемът с липсващите в сградите на съда автомати за кафе и вода също е на път да намери своето разрешение, като след проведен търг предстои поставянето в сградите на съда на автомати за закупуване на кафе и вода.
За разрешаване на проблема с лошото покритие на мрежите на мобилните оператори в сградата на Наказателно отделение на съда, Ръководството на СРС е поискало от мобилните оператори подобряване на покритието, но е получен отказ за това. Софийският адвокатски съвет ще подкрепи усилията на ръководството на съда и също ще отправи официално искане до трите мобилни оператора за подобряване покритието на мобилните им мрежи в региона на съда като необходимо условие за нормално упражняване на адвокатската професия в XXI-ви век.

 

Софийският адвокатски съвет благодари на ръководството на СРС за проявеното разбиране към проблемите на адвокатите и декларираната готовност със съвместни усилия да създадем по-добри условия за упражняване на адвокатската професия от най-голямата адвокатска колегия в най-натоварения първоинстанционен съд в България.


Уважаеми колеги,
Като Ви информираме за проведената среща с ръководството на СРС и набелязаните мерки за подобряване на условията в съда, Ви призоваваме и занапред да бъдете активни и да ни уведомявате за забелязани нередности, затруднения или други проблеми в различните съдилища, за да можем своевременно да предприемаме мерки за тяхното разрешаване.

Желаем на всички колеги успешна и ползотворна работа през новата съдебна година!


Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020