Home Aide juridictionnelle Actualité Указания по прилагането на чл. 38, ал. 5 от Закона за правната помощ.

Указания по прилагането на чл. 38, ал. 5 от Закона за правната помощ.

There are no translations available.

Instructions 38 Header 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА ВСИЧКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл. 8, т. 1 от Закона за правната помощ (ЗПП) Националното бюро за правна помощ дава настоящите задължителни указания по прилагането на чл. 38, ал. 5 от Закона за правната помощ.

В изпълнение на задълженията си по чл. 18, т. З от ЗПП, адвокатският съвет е длъжен, за осъществяването на правна помощ, да определя адвокат от колегията с кантора, чието седалище, съответства на съда, в който се води делото, освен в случаите на чл. 26, ал. 4 от ЗПП.

Командировъчните разходи на адвокати за защита в друго населено място ще бъдат възстановявани от бюрото само в случаите когато е необходимо процесуално представителство пред въззивен и касационен съд, чието седалище е различно от седалището на кантората на адвоката.

На назначения да предоставя правна помощ адвокат ще се възстановяват средствата за необходими разходи по защитата за посещение на местата за лишаване от свобода или за задържане, и по защита в друго населено място по реда на Наредбата за командировките в страната.

Условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите са регламентирани с Наредбата за командировките в страната (НКС).

Ред за командироване: председателят на съответния адвокатски съвет издава заповед за командировка на адвоката за сметка на НБПП, при спазване условията на наредбата.

Националното бюро за правна помощ ще заплаща извършени командировъчни разходи (пътни, дневни и квартирни), както следва:

 

1.Пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно. Когато между населеното място, където е мястото на постоянната работа, и мястото на командироването има повече от един вид превозно средство (влак, автобус), то се определя по преценка на командироващия. Видът на превозното средство се посочва в заповедта за командировка;

2.На командирования адвокат, когато остава да нощува в мястото на командировката, ще се заплащат дневни пари в размер до 20 лв. за всеки ден от командировката при представен документ за нощувка. Когато не е нощувал в населеното място, ще се заплащат дневни пари в размер 10 лв.;

3.Квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платените (вкл. за данъци и такси) срещу представен документ, издаден пр установения ред, но не повече от 40 лв. за една нощувка.

Националното бюро за правна помощ ще изплаща командировъчните при представяне копия на:

1.заповед за командировка с попълнени реквизити;

2.препис от писмен отчет, когато това се изисква със заповедта за командировка;

3. документ за платените пари за нощуване-фактура;

4.     размерът на пътните пари се изплаща в рамките на определения от командироващия срещу представяне на билет или друг документ, удостоверяващ извършения разход, което се определя от командироващия.

Изброените документи се представят заедно с отчета по предоставената правна помощ.

Във връзка с прилагането на Наредбата за командировките в страната, следва да имате предвид, че съгласно § 4 от ПЗР Контролът по прилагането на наредбата се възлага на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на финансите, които дават указания съобразно своята компетентност, както следва:

1. Министерството на труда и социалната политика:

а) по раздел I. Общи положения;

б) по раздел IV. Дневни пари.

2. Министерството на финансите:

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) по раздел II. Ред за командироване;

б) по раздел III. Пътни пари;

в)     по раздел V. Квартирни пари;

г)     по раздел VI. Отчетност и контрол.

Instructions 38 Footer 

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020