Home Aide juridictionnelle Base réglementaire Наредба за заплащане на правната помощ

Наредба за заплащане на правната помощ

There are no translations available.

УТВЪРДИЛ:
...............................
ВАСЯ ИЛИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НБПП


УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА АДВОКАТИ, ОКАЗАЛИ ПРАВНА ПОМОЩ

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

1. Процесуално представителство в ДОСЪДЕБНАТА ФАЗА /ДФ/.
За предоставена правна помощ при процесуално-следствени действия /ПСД/ в ДОСЪДЕБНАТА ФАЗА, при определяне размера на възнаграждението, да се има предвид следното:
Когато ПСД са извършени в един ден, следва да се определи възнаграждение в размер около средното от посоченото в Наредбата за заплащането на правната помощ (НЗПП) минимално и максимално такова.
Когато отделните ПСД са извършени в различни дни, възнаграждението се определя над средното.
Когато ДФ приключва със споразумение, както и когато адвокатът е участвал при разглеждане на мерки за процесуална принуда и/или разпит пред съдия, възнаграждението е максималното, определено в наредбата.
При прилагане на чл. 14 от НЗПП, във връзка с чл. 9, ал. 1 от НЗПП, възнаграждението се увеличава с до 50 % от определеното, независимо от броя на представляваните лица. Т.е., ако за мярка за процесуална принуда по чл. 14 от НЗПП е определено възнаграждение в размер на 100 лв. и е налице хипотезата на чл. 9, ал. 1 от НЗПП увеличението с общо до 50 % ще се определи върху сумата от 100 лв., т.е. общо за предоставената правна помощ - 150 лв.
Следва да се има предвид, че чл. 9, ал. 1 от НЗПП при процесуално представителство се прилага само във връзка с чл. 14 от НЗПП.
При прилагане на отделните разпоредби от Раздел ІІІ и ІV от НЗПП във връзка с чл. 9, ал. 2 НЗПП, възнаграждението се увеличава с до 50 % от възнаграждението за всяко едно лице, както е посочено в РАЗДЕЛ ІІ от настоящите указания.
При прилагане на отделните разпоредби от Раздел ІІІ и ІV от НЗПП във връзка с чл. 9, ал. 3 НЗПП, възнаграждението се увеличава с до 50 % от максимално предвидения размер, както е посочено в Раздел ІІ от указанията.
При прилагане на чл.10, ал. 1 от НЗПП се определя процент от възнаграждението, предвидено за вида правна помощ, както е посочено в РАЗДЕЛ ІІ от указанията.
Чл. 10, ал. 2 от НЗПП се прилага в случаите, когато адвокатът не е назначен и не е участвал като процесуален представител в производството, като се определя възнаграждение в размер на 50 лв.

 2. Процесуално представителство в СЪДЕБНА ФАЗА/СФ/.

При процесуално представителство в СФ, експертът определя възнаграждение към максималния размер, като се ръководи от броя на проведени съдебни заседания, от постигнат резултат по делото и представените доказателства.
Когато адвокатът е участвал в едно съдебно заседание, възнаграждението се определя около средното посочено в наредбата, като експертът се ръководи от постигнатия резултат.
При явяване пред Върховен касационен съд, възнаграждението се определя между средното и максималното, предвидено в наредбата.


РАЗДЕЛ ІІ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА


А. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

1.    Правна квалификация по чл. 15 от НЗПП.

По дела, по които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба, възнаграждението е:
1.1. за досъдебната фаза - от 50 до 100 лв. (среден размер 80 лв./макс. 100 лв.)
1.1.1 В хипотезата на чл. 15, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с 50%, т.е при максимален размер от 100 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 50 лева.
1.1.2. В хипотезата на чл. 15, т. 1, във връзка с чл.10, ал. 1 от НЗПП:
-    за проучване на материалите, без извършване на ПСД - 40 лв.
-    при извършени едно или повече ПСД - 70 лв.
1.2. за всяка съдебна инстанция - от 60 до 120 лв. (среден размер - 80 лв./максимален - 120 лв.)
За явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 80 лв., а за две и повече се определя максималният размер.
1.2.1 В хипотезата на чл. 15, т. 2, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с 50%, т.е при максимален размер от 120 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 60 лева.
1.2.2. В хипотезата на чл. 15, т. 2, във връзка с чл.10, ал. 1 от НЗПП:
-    за проучване материалите по делото, без явяване в зала - 50 лв.
-    при явяване в едно или повече заседания - 80 лв.

2. Правна квалификация по чл. 16 от НЗПП.

По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
2.1. за досъдебната фаза - от 75 до 150 лв. (среден размер 120 лв./макс. 150 лв.)
2.1.1 В хипотезата на чл. 16, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с 40%, т.е. при максимален размер от 150 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 60 лева.
2.1.2. В хипотезата на чл. 16, т. 1, във връзка с чл.10, ал. 1 от НЗПП:
-    за проучване на материалите, без извършване на ПСД - 40 лв.
-    при извършени едно или повече ПСД - 80 лв.
2.2. за всяка съдебна инстанция - от 100 до 200 лв. (среден размер 150 лв./макс. 200 лв.)
За явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 150 лв., а за две и повече се определя към максималния размер.
2.2.1 В хипотезата на чл. 16, т. 2, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с 40%, т.е. при максимален размер от 200 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 80 лева.
2.2.2. В хипотезата на чл. 16, т. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1 от НЗПП:
-    за проучване материалите по делото, без явяване в зала - 50 лв.
-    при явяване в едно или повече заседания от 80 лв. до 100 лв., според броя на заседанията.

3. Правна квалификация по чл. 17 от НЗПП.

По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
3.1. за досъдебната фаза - от 100 до 200 лв. (среден размер 150 лв./макс. 200 лв.)
3.1.1 В хипотезата на чл. 17, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с 40 %, т.е при максимален размер от 200 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 80 лева.
3.1.2. В хипотезата на чл. 17, т. 1, във връзка с чл.10, ал. 1 от НЗПП:
-    за проучване на материалите, без извършване на ПСД - 60 лв.
-    при извършени едно или повече ПСД - 100 лв.
3.2. за всяка съдебна инстанция - от 150 до 300 лв. (среден размер 250 лв/макс. 300 лв.)
За явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 250 лв., а за две и повече се определя максималният размер.
3.2.1. В хипотезата на чл. 17, т. 2, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с около 35 %, т.е при максимален размер от 300 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 100 лева.
3.2.2. В хипотезата на чл. 17, т. 2, във връзка с чл.10, ал. 1 от НЗПП:
-    за проучване материалите по делото, без явяване в зала - 60 лв.
-    при явяване в едно или повече заседания – от 140 лв. до 200 лв.

4. Правна квалификация по чл. 18 от НЗПП.

По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 15 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
4.1. за досъдебната фаза - от 150 до 230 лв. (среден размер 190 лв./макс. 230 лв.)
4.1.1 В хипотезата на чл. 18, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с около 35%, т.е при максимален размер от 230 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 80 лева.
4.1.2. В хипотезата на чл. 18, т. 1, във връзка с чл.10, ал. 1 от НЗПП:
-    за проучване на материалите, без извършване на ПСД - 60 лв.
-    при извършени едно или повече ПСД - 100 лв.
4.2. за всяка съдебна инстанция - от 250 до 500 лв. (среден размер 400 лв./макс. 500 лв.)
За явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 400 лв., а за две и повече се определя максималният размер.
4.2.1. В хипотезата на чл. 18, т. 2, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с около 25 %, т.е при максимален размер от 500 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 125 лева.
4.2.2. В хипотезата на чл. 18, т. 2, във връзка с чл.10, ал. 1 от НЗПП:
-    за проучване материалите по делото, без явяване в зала - 80 лв.
-    при явяване в едно или повече заседания, в зависимост от броя на заседанията между 150 лв. и 250 лв.

5. Правна квалификация по чл. 19 от НЗПП.

По дела, при които за престъплението се предвижда наказание над 15 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
5.1. за досъдебната фаза - от 200 до 400 лв. (среден размер 300 лв./макс. 400 лв.)
5.1.1 В хипотезата на чл. 19, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с около 25%, т.е при максимален размер от 400 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 100 лева.
5.1.2. В хипотезата на чл. 19, т. 1, във връзка с чл.10, ал. 1 от НЗПП:
-    за проучване на материалите, без извършване на ПСД - 80 лв.
-    при извършени едно или повече ПСД - 150 лв.
5.2. за всяка съдебна инстанция - от 400 до 800 лв. (среден размер 600 лв./макс.800 лв.)
За явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 600 лв., а за две и повече се определя максималният размер.
5.2.1. В хипотезата на чл. 19, т. 2, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с около 20 %, т.е при максимален размер от 800 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 160 лева.
5.2.2. В хипотезата на чл. 19, т. 2, във връзка с чл.10, ал. 1 от НЗПП:
-    за проучване материалите по делото, без явяване в зала - 100 лв.
-    при явяване в едно или повече заседания- в зависимост от броя на заседанията между 200 лв. и 300 лв.

6. Правна квалификация по чл. 20 от НЗПП.

По дела, при които за престъплението се предвижда наказание доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, възнаграждението е:
6.1. за досъдебната фаза - от 300 до 500 лв. (среден размер 400 лв./макс. 500 лв.)
6.1.1 В хипотезата на чл. 20, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с около 20%, т.е при максимален размер от 500 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 100 лева.
6.1.2. В хипотезата на чл. 20, т. 1, във връзка с чл.10, ал. 1 от НЗПП:
-    за проучване на материалите, без извършване на ПСД - 80 лв.
-    при извършени едно или повече ПСД - 150 лв.до 200 лв.
6.2. за всяка съдебна инстанция - от 500 до 1000 лв. (среден размер 700 лв./макс. 1000 лв.)
За явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 700 лв., а за две и повече се определя максималният размер.
6.2.1. В хипотезата на чл. 20, т. 2, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НЗПП при процесуално представителство на две или повече лица, размерът се увеличава с около 15 %, т.е при максимален размер от 1000 лева за едно лице, за второто и следващото се определят на всяко по 150 лева.
6.2.2. В хипотезата на чл. 20, т. 2, във връзка с чл.10, ал. 1 от НЗПП:
-    при проучване материалите по делото, без явяване в зала - 200 лв.
-    при явяване в едно или повече заседания, в зависимост от броя на заседанията между 250 лв. и 350 лв.

7. Правна квалификация по чл. 21 от НЗПП.

При разглеждане на мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда, когато адвокатът не е назначен за осъществяване на правна помощ за цялото досъдебно или съдебно производство, възнаграждението е от 80 до 120 лв. За първа инстанция възнаграждението е в размер на 120 лв., а за следваща инстанция – 100 лв.

8. Правна квалификация по чл. 22а от НЗПП - от 50 до 100 лв. (среден размер 80 лв./макс. 100 лв.).

9. Правна квалификация по чл. 22б от НЗПП - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.).

10. Правна квалификация по чл. 22в от НЗПП - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.).

11. Правна квалификация по чл. 22д от НЗПП - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.).

12. Правна квалификация по чл. 22е от НЗПП - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.).

При предвидено възнаграждение в размер от 50 до 100 лв. с прилагане на чл. 10, ал. 1 от НЗПП, се определя следното възнаграждение:
-    за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 40 лв.;
-    за две и повече – 80 лв.

При предвидено възнаграждение в размер от 80 до 120 лв. с прилагане на чл. 10, ал. 1 от НЗПП, се определя следното възнаграждение:
-    за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 60 лв.;
-    за две и повече – 100 лв.

При прилагане на чл. 9, ал. 2 от НЗПП възнаграждението е в размер на 50 % от определеното за едно лице по предвидения по-горе начин.


Б. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ГРАЖДАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

13. Правна квалификация по чл. 23 от НЗПП.

Възнагражденията на адвоката, определен да осъществява правна помощ за една инстанция по граждански дела, са:

13.1. за трудови дела - от 50 до 100 лв. (среден размер 80 лв./макс. 100 лв.)
13.2. за прекратяване на брак - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.)
13.3. за бащинство и оспорване на бащинство - от 100 до 150 лв. (среден размер 120 лв./макс. 150 лв.)
13.4. за други неоценяеми искове - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.)
13.5. за охранителни производства и производства за обезпечение на доказателства - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.)
13.6. за дела за издръжка - от 50 до 100 лв.(среден размер 80 лв./макс. 100 лв.)

При предвидено възнаграждение в размер от 50 до 100 лв. с прилагане на чл. 10, ал. 1 от НЗПП, се определя следното възнаграждение:
-    за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 40 лв.;
-    за две и повече – 80 лв.

При предвидено възнаграждение в размер от 80 до 120 лв. с прилагане на чл. 10, ал. 1 от НЗПП, се определя следното възнаграждение:
-    за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 60 лв.;
-    за две и повече – 100 лв.

При предвидено възнаграждение в размер от 100 до 150 лв. с прилагане на чл. 10, ал. 1 от НЗПП, се определя следното възнаграждение:
-    за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 80 лв.
-    за две и повече – 120 лв.

При прилагане на чл. 9, ал. 2 от НЗПП възнаграждението е в размер на 50 % от определеното за едно лице по предвидения по-горе начин.

14. Правна квалификация по чл. 24 от НЗПП.

По административни дела възнаграждението за една инстанция е от 100 до 200 лв. (среден размер 150 лв./макс. 200 лв.)
При прилагане на чл. 10, ал. 1 от НЗПП, се определя следното възнаграждение:
-    за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 100 лв.;
-    за две и повече – 140 лв.

При прилагане на чл. 9, ал. 2 от НЗПП възнаграждението е в размер на 50 % от определеното за едно лице по предвидения по-горе начин.

15. Правна квалификация по чл. 25 от НЗПП.

За защита по дела с определен материален интерес възнаграждението е от 100 до 300 лв. и се определя съобразно материалния интерес, както следва:
15.1. при интерес до 1000 лв. - 100 лв.
15.2. при интерес от 1000 лв. до 5000 лв. - 150 лв.
15.3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 200 лв.
15.4. при интерес над 10 000 лева - 300 лв.
15.5. при делбено производство с приключила първа фаза в едно съдебно заседание - 100 лв., а при участие в две или повече заседания -150 лв.
15.6.  при делбено производство с приключили две фази - 300 лв.

При прилагане на чл. 10, ал. 1 от НЗПП, се определя следното възнаграждение:
- По т. 15.1. - за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 40 лв., а за две и повече – 80 лв.
- По т. 15.2. - за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 50 лв., а за две и повече – 90 лв.
- По т. 15.3. - за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 60 лв., а за две и повече – 100 лв.
- По т. 15.4. - за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 70 лв., а за две и повече – 110 лв.
- По т. 15.5. – за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 50 лв., а за две и повече – 80 лв.

При прилагане на чл. 9, ал. 2 от НЗПП възнаграждението е в размер на 50 % от определеното за едно лице по предвидения по-горе начин.

16. Правна квалификация по чл. 25а от НЗПП.
По чл. 25а, ал. 1 от НЗПП - възнаграждението е от 50 до 100 лв. (среден размер 80 лв./макс. 100 лв.)
По чл. 25а, ал. 2 от НЗПП - възнаграждението е от 50 до 100 лв. (среден размер 80 лв./макс. 100 лв.)
По чл. 25а, ал. 3 от НЗПП:
- само за получаване на документи и книжа по дела – 50 лв.;
- за изготвяне на жалби и възражения възнаграждението е в размер на от 80 до 100 лв.;
- в случаите на получаване на документи и книжа и изготвяне на жалби или възражения възнаграждението е в размер на 120 лв.

17. Правна квалификация по чл. 26 от НЗПП.

За защита по бързи производства, заповедно производство и производства за обезпечение на бъдещ иск възнаграждението е от 50 до 150 лв. (среден размер 100 лв./макс. 150 лв.).

18. Правна квалификация по чл. 27 от НЗПП.

За представителство в изпълнително производство възнаграждението е от 50 до 100 лв. (среден размер 80 лв./макс. 100 лв.).

В. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА ПО СПЕЦИАЛНО УРЕДЕНИ ПРОИЗВОДСТВА

19. Правна квалификация по чл. 27а от НЗПП - от 100 до 150 лв. (среден размер 120 лв./макс. 150 лв.).
20. Правна квалификация по чл. 27б от НЗПП - от 100 до 150 лв. (среден размер 120 лв./макс. 150 лв.).
21. Правна квалификация по чл. 27в от НЗПП - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.).
22. Правна квалификация по чл. 27г от НЗПП - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.).
23. Правна квалификация по чл. 27д от НЗПП - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.).
24. Правна квалификация по чл. 27е от НЗПП - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.).
25. Правна квалификация по чл. 27ж от НЗПП - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.).
26. Правна квалификация по чл. 27з от НЗПП - от 80 до 120 лв. (среден размер 100 лв./макс. 120 лв.).

При предвидено възнаграждение в размер от 80 до 120 лв. с прилагане на чл. 10, ал. 1 от НЗПП, се определя следното възнаграждение:
-    за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 60 лв.;
-    за две и повече – 100 лв.

При предвидено възнаграждение в размер от 100 до 150 лв. с прилагане на чл. 10, ал. 1 от НЗПП, се определя следното възнаграждение:
-    за явяване в едно съдебно заседание се определя възнаграждение в размер на 80 лв.
-    за две и повече – 120 лв.

При прилагане на чл. 9, ал. 2 от НЗПП възнаграждението е в размер на 50 % от определеното за едно лице по предвидения по-горе начин.


Настоящите указания влизат в сила, считано от 07.09.2009 год.

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020