Home Aide juridictionnelle Documents/Notifications Заявления за дежурен адвокат

Заявления за дежурен адвокат

There are no translations available.

Изтегли

 

                                 ДО
                                                            АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ
                                           гр. София

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От………………………………………………………………………..
л.к. №…………………….. , изд. на……….… от……………………..
ЕГН ……………………….., Булстат………………………………….
постоянен адрес:………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
вписан, като адвокат /младши адвокат/ в адвокатска колегия гр.София юридически стаж……………………….................................

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Моля на основание чл.29 от Закона за правната помощ да бъда включен/а/ в списъка на ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ за срок от ....................................................................................................
/срокът не може да бъде по-малък от 1 месец/

 

Служебен адрес:.......................................................................................
Служ. телефон:.................... GSM....................... e-mail..........................
Банкова сметка № ...............................б. код........................................
Банка.........................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че: съм съгласен да бъда определян за дежурен
адвокат по всяко време на денонощието.

 


Гр.......................
Дата...................                     С уважение:.......................

 

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020