Home Адвокатски избори 2020 ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

   ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

ПРОТОКОЛ 9
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 07 Януари 2020 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2020г.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грашка в Протокол №8 от 27.12.2019 г. на Избирателната комисия на САК.

2. Вземане на решение относно действията на изборните бюра при приключване на гласуването на 25.01.2020 г. и продължаването му на 26.01.2020 г.

3. Вземане на решение относно организационно-техническата подготовка на изборите.

4. Допълване на Методически указания за провеждане на избори за органи на Софийската адвокатска колегия, насрочени за 25-26.01.2020 г. и на Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 25-26.01.2020 г.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

 

По т.1 от Дневния ред:

Вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грашка в Протокол №8 от 27.12.2019 г. на Избирателната комисия на САК.

 

Председателят на ИК на САК докладва констатирана очевидна фактическа грешка при изписването на номерата на решенията на ИК, взети съгласно Протокол №8 от 27.12.2019 г., като в посочения протокол по т.1 от дневния ред е взето решение с №14 и по т.2 от дневния ред е взето решение с №15, с което са дублирани номерата на решенията на ИК, взети с протокол №7 от 23.12.2019 г., предвид което и с оглед спазване на поредността на номерацията на взетите от ИК решения и на основание чл. 102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №18

Избирателната комисия на САК допуска поправка на очевидна фактическа грашка в Протокол №8 от 27.12.2019г. в следния смисъл: решение №14 по т.1 от дневния ред на Протокол №8 от 27.12.2019 г. се коригира на решение №16 и решение №15 по т.2 от дневния ред на Протокол №8 от 27.12.2019 г. се коригира на решение №17.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: няма

 

По т.2 от Дневния ред:

Вземане на решение относно действията на изборните бюра при приключване на гласуването на 25.01.2020 г. и продължаването му на 26.01.2020 г.

 

На основание чл. 102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №19

 

При приключване на гласуването на 25.01.2020 година, отворите на изборните урни се запечатват с лист хартия, подписан от всички членове на съответното избирателно бюро, и изборните урни се облепват с ленти, подпечатани с печата на съответното избирателно бюро. Избирателният списък, списъкът на адвокатите, които не са отчели членския си внос в сроковете по чл.49 от ЗА, другите книжа и материали се прибират в голям плик (за всяко ИБ поотделно), който се надписва с номера на Избирателното бюро, залепва се и на гърба му се подписват членовете на ИБ. Така запечатаните урни за гласуване и пликове със списъците и др. книжа и материали се прибират в хранилище, което се заключва и се запечатва с хартиени ленти, подпечатени с печата на избирателната комисия, и подписани от членовете на избирателната комисия. Ключът се съхранява в председателя на Избирателната комисия на САК.

 

На 26.01.2020 г. в 8.30 ч. хранилището, в което се съхраняват изборните урни и книжа, се разпечатва в присъствието на всички членове на ИК на САК, на ИБ и на двама членове на Софийската адвокатската колегия, неангажирани в изборния процес, избрани с решение на Общото събрание.

 

Избирателните бюра получават от членовете на Избирателната комисия на САК празни изборни урни за гласуване на 26.01.2020 г. и плика със списъците и другите книжа и материали за съответното избирателно бюро. Урните от избора, проведен на 25.01.2020 г. остават в хранилището, което се заключва и облепва по описания по-горе ред. Те се изваждат след обявяване на края на гласуването на 26.01.2020 г. и се предоставят на съответните Избирателни бюра за преброяване на бюлетините и установяване на резултатите от гласуването, по реда, предвиден в Методическите указания, приети от ИК на САК.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против:няма

По т.3 от Дневния ред:

Вземане на решение относно организационно-техническата подготовка на изборите.

 

На основание чл. 102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №20

За произвеждането на изборите за органи на Софийската адвокатска колегия и за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната Адвокатският съвет следва да осигури най-късно до 20.01.2020 г.:

 

1/ Изработването на 13 броя печати (заредени със синьо мастило) на избирателните бюра, по образец, утвърден от ИК на САК, както следва: горям кръг, в който се изписва: „САК ∙ Избори 2020 г.“ и вътрешен кръг: „Избирателно бюро №....“ (с номерация от 1 до 13 включително) и 1 брой печат (зареден със синьо мастило) на избирателната комисия, по образец, утвърден от ИК на САК, както следва: горям кръг, в който се изписва: „САК ∙ Избори 2020 г.“ и вътрешен кръг: „Избирателна комисия“, или - парични средства за изработването им;

2/ Маси (бюра) – не по-малко от 50 броя, и столове – не по-малко от 60 броя, разделени (при възможност) от паравани, с цел обособяване на места за гласуване (при наличие на техническа възможност) и спокойното протичане на изборния процес;

3/ Компютри за всяко от избирателните бюра и за ИК на САК – общо 14 броя;

4/ Интернет достъп в залата за провеждане на изборите: 25 и 26.01.2020 г., а при провеждане на допълнителен избор - и на 02.02.2020 г.;

5/ USB памет (флашки) – 3 броя;

6/ Непрекъснатост на електрозахранването в залата, определена за провеждане на изборите;

7/ Хранилище за съхраняване на изборните книжа и материали на 25-ти срещу 26-ти януари 2020 г., а в случай на провеждане на допълнителен избор - и за периода между 26.01. и 02.02.2020г.;

8/ Принтер, скенер и копирна машина или 1 мултифункционално устройство – със зареден тонер;

9/ Резервен зареден тонер – 1 брой;

10/ Избирателни урни/кутии за гласуване – общо 39 броя (26 основни и 13 резервни);

11/ Хартия за отпечатване на бюлетините, протоколите на избирателните бюра и комисията и за работа на избирателните бюра при преброяването – 4 кашона;

12/ Отпечатване на не по-малко от 2000 бюлетини за органи на САК и не по-малко от 2000 бюлетини за делегати от САК на годишното събрание на адвокатите в страната;

13/ Пликове за гласуване, съобразени с размера на бюлетините – не по-малко от 4000 броя;

14/ Канцеларски материали:

химикалки за членовете на избирателните бюра – пишещи с червен цвят – 50 броя;

химикалки за местата за гласуване – за ползване от гласоподавателите – пишещи със син цвят – не по-малко от 200 броя,

линии за подпомагане дейността на избирателните бюра при преброяване на гласовете – 14 бр.,

калкулатори – 14 бр.,

хартиено тиксо за облепване на кутиите за гласуване – най-малко 2 броя;

15/ Отпечатването на избирателните списъци за всяко избирателно бюро и списъците на лицата, които не са се издължили към касата на колегията към декември 2019 г. за всяко избирателно бюро;

16/ Отпечатване на два броя формуляри на протоколи за всяко от избирателните бюра, включващи всички имена от листата за гласуване + 3 резервни формуляра;

17/ Условия за заверка на пълномощните на адвокатите до приключване на гласуването;

18/ Чернови на протоколи – 13 бр., работни листи – 13 бр.;

19/ Отпечатване по 20 бр. методически указания за начина на гласуване за всеки от двата вида избор;

20/ Вода и храна за членовете на избирателните бюра и на ИК на САК за двата дни на гласуването, както и за допълнителния избор;

21/ Зала за провеждане на инструктаж на членовете на избирателните бюра и резервите в периода от 20-ти до 24-ти януари 2020 г., конкретната дата за който ще бъде определена допълнително от ИК на САК.

 

ГЛАСУВАЛИ :

• За : 3

• Против: няма

По т.4 от Дневния ред:

Допълване на Методически указания за провеждане на избори за органи на Софийската адвокатска колегия, насрочени за 25-26.01.2020 г. и на Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 25-26.01.2020 г.

 

На основание чл. 102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №21

            1. В Методическите указания за провеждане на избори за органи на Софийската адвокатска колегия, насрочени за 25-26.01.2020 г. текстът на т.2, б.“г“ от Раздел III „Гласуване“ се допълва със следното: „Не се допуска упълномощаването на различни лица за различните видове избор“ и разпоредбата придобива следната редакция: „г/ Не се допуска упълномощаването на различни лица за различните видове избор. В случай на произвеждане на допълнителен избор, адвокатът, който желае да гласува чрез пълномощник, не е длъжен да предоставя ново пълномощно за гласуване на допълнителния избор.“

 

            2. В Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 25-26.01.2020 г. , текстът на т.2, б.“г“ от раздел III „Гласуване“ се допълва със следното: „Не се допуска упълномощаването на различни лица за различните видове избор“ и разпоредбата придобива следната редакция: „г/ Не се допуска упълномощаването на различни лица за различните видове избор. В случай на произвеждане на допълнителен избор, адвокатът, който желае да гласува чрез пълномощник, не е длъжен да предоставя ново пълномощно за гласуване на допълнителния избор.“

 

            Настоящият протокол да се предостави на Председателя и на Секретаря на САС за сведение и обезпечеване на материалите, техниката и помещенията, необходими за провеждането на изборите.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: няма

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

В случай на постъпили жалби във връзка с провеждане на избора, Избирателната комисия се произнася незабавно по тях с Решение.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020