Home Адвокатски избори 2020 ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

 

ПРОТОКОЛ №11
от заседание на
Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

            Днес, 17 Януари 2020 г., в гр. София, бул. „Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2020г.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

            Председател:

            Райна Георгиева Беловеждова – Антонова

 

            Членове:

            Маргарита Иванова Калпушкова

            Елисавета Стоименова Иванова

 

            Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

            1. Допълване на списъка на кандидатите за органи на САК.

            2. Разглеждане на постъпила справка от служба „Личен състав“ на Софийска адвокатска колегия относно изпълнение задълженията по чл.49, ал.1 от ЗА на адвокатите, кандидати за органи на САК.

            3. Заличаване на кандидат от списъка на кандидатите за органи на САК.           

            4. Разглеждане на постъпила справка от служба „Личен състав“ на Софийска адвокатска колегия относно изпълнение задълженията по чл.49, ал.1 от ЗА на адвокатите, кандидати за делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

            5. Заличаване на кандидат от списъка на кандидатите за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.

            6. Разглеждане на постъпили предложения за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.

            7. Вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в списъка на кандидатите за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.

            8. Допълване на реда за подреждане на кандидатите в списъците за органи на САК и/или делегати в общото събрание на адвокатите в страната, респ. – в бюлетините за гласуване, на изборите, които ще се проведат на 25-26.01.2020 година.

            9. Обявяване на окончателен Списък на кандидатите за членове на органи на САК.

            10. Обявяване на окончателния Списък на кандидатите за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.

            11. Внасяне на корекции в образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК и образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК.

 

            Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред, който беше приет единодушно от присъстващите членове на ИК на САК.

 

            ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

            Допълване на списъка на кандидатите за органи на САК.

 

            При проверка ИК констатира, че на 20.12.2019 г. в деловодството на САК са постъпили 2 броя предложения от адв. Силви Тошев Гаврилов с вх. №8380/20.12.2019г. и вх. №8381/ 20.12.2019г. Постъпилите предложения са озаглавени „Предложение за делегати на общото събрание на адвокатите в страната“, но по своето съдържание представляват предложения за органи на САК, с които са издигнати кандидатурите на адв. Ангелина Йорданова Илиева за член на САС (предложение вх. №8380/20.12.2019г.) и на адв. Дафинка Иванова Стойчева за Председател на ДС (предложение вх. №8381/20.12.2019г.).

            Предложенията са входирани в деловодството на САК в срока по чл.103, ал.1 от ЗА.

            При извърщена справка от служба „Личен състав“ на Софийска адвокатска колегия се констатира, че посочените кандидати отговарят на законовите изисквания за допустимост по чл.86, ал.3 от ЗА, респективно чл.96, ал.2 от ЗА и на чл.49, ал.2 от ЗА.

            Посочените предложения поради технически пропуск не са внисани в Регистъра за вписване на предложенията за кандидати за членове за органи на САК и не са включени в списъка на кандидатите за съответните органи на САК, обявен с решение по Протокол №8 от 27.12.2019 г.

            С оглед изложеното, комисията констатира, че невключването на адв. Ангелина Йорданова Илиева и адв. Дафинка Иванова Стойчева в списъка на кандидатите за членове на органи на САК, обявен с решение по Протокол №8 от 27.12.2019 г., не се дължи на законови пречки за допускането им, а на технически пропуск при попълването на Регистъра за вписване на предложенията за кандидати за членове в органи на САК и изготвянето на списъка на кандидатите за членове на органи на САК, във връзка с което и на основание чл.102 от ЗА, във връзка с чл.86, ал.3, чл.96, ал.2, чл.49, ал.2 и чл.103, ал.1 от ЗА ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №30

           

            Допуска и приема допълнение и изменение на Регистъра за вписване на предложенията за кандидати за членове в органи на САК, като вписва в същия при спазване на изискванията за поредност Предложение с вх№8380/20.12.2019г. от адв. Силви Тошев Гаврилов, с което се издига кандидатурата на адв. Ангелина Йорданова Илиева за член на САС и Предложение вх. №8381/ 20.12.2019г. от адв. Силви Тошев Гаврилов, с което се издига кандидатурата на адв. Дафинка Иванова Стойчева за Председател на ДС.

            Допълва списъка на кандидатите за членове на органи на САК, обявен с решение по Протокол №8 от 27.12.2019 г., като включва адв. Ангелина Йорданова Илиева в списъка на кандидатите за членове на САС и адв. Дафинка Иванова Стойчева в списъка на кандидатите за Председател на ДС.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.2 от Дневния ред:

            Разглеждане на постъпила справка от служба „Личен състав“ на Софийска адвокатска колегия относно изпълнение задълженията по чл.49, ал.1 от ЗА на адвокатите, кандидати за органи на САК.

            Председателят на ИК докладва постъпила справка от служба „Личен състав“ на Софийска адвокатска колегия относно изпълнение задълженията на адвокатите, кандидати за органи на САК по чл.49, ал.1 от ЗА.

            След запознаване с постъпилата справка ИК констатира, че адв. Росица Василева Гълъбова, адв. Христо Николаев Копаранов, адв. Ангел Владимиров Стамболийски, предложени за членове на САС, адв. Станислава Димитрова Райчева, предложена за член на КС, адв. Иван Тодоров Грошев и адв. Кирил Димитров Петров, предложени за членове на ДС не са изпълнили в срок задължението си за внасяне на дължимите вноски към САС и ВАС, съгласно чл.49 ал.1 от ЗА.

 

            С оглед гореизложеното и на основание чл.102, във връзка с чл.49, ал.2 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №31

 

            1/ Заличава адв. Росица Василева Гълъбова, адв. Христо Николаев Копаранов и адв. Ангел Владимиров Стамболийски от списъка на кандидатите за членове на Софийски адвокатски съвет, обявен с решение по Протокол №8 от 27.12.2019 г., тъй като същите не отговарят на законовите изисквания за допустимост по чл.49, ал.2 от ЗА.

            2/ Заличава адв. Станислава Димитрова Райчева от списъка на кандидатите за членове на Контролния съвет, обявен с решение по Протокол №8 от 27.12.2019 г., тъй като същата не отговаря на законовите изисквания за допустимост по чл.49, ал.2 от ЗА.

            3/ Заличава адв. Иван Тодоров Грошев и адв. Кирил Димитров Петров от списъка на кандидатите за членове на Дисциплинарния съд, обявен с решение по Протокол №8 от 27.12.2019 г., тъй като същите не отговарят на законовите изисквания за допустимост по чл.49, ал.2 от ЗА.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.3 от Дневния ред:

            Заличаване на кандидат от списъка на кандидатите за органи на САК.

 

            Председателят на ИК докладва постъпило заявление вх. №293/15.01.2020 г. на адв. Райна Иванова Аврамова и молба вх.№332/16.01.2020 г. от адв. Мария Петрова Колева, съгласно които е оттеглена кандидатурата на адв. Мария Петрова Колева за член на КС на САК.

 

            С оглед гореизложеното и на основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №32

 

            Заличава адв. Мария Петрова Колева от списъка на кандидатите за членове на Контролния съвет, обявен с решение по Протокол №8 от 27.12.2019 г., поради оттегляне на кандидатурата.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.4 от Дневния ред:

            Разглеждане на постъпила справка от служба „Личен състав“ на Софийска адвокатска колегия относно изпълнение задълженията по чл.49, ал.1 от ЗА на адвокатите, кандидати за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.

 

            Председателят на ИК докладва постъпила справка от служба „Личен състав“ на Софийска адвокатска колегия относно изпълнение задълженията по чл.49, ал.1 от ЗА на адвокатите, кандидати за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.

            След запознаване с постъпилата справка ИК констатира, че адв. Кирил Димитров Петров, адв. Росица Василева Гълъбова, адв. Иван Тодоров Грошев, адв. Мариана Трифонова Брага, адв. Станислава Димитрова Райчева, адв. Петър Христов Атанасов, адв. Илияна Асенова Митрева, адв. Ангел Владимиров Стамболийски и адв. Николай Стоянов Танков, предложени за делегати в общото събрание на адвокатите в страната не са изпълнили в срок задължението си за внасяне на дължимите вноски към САС и ВАС, съгласно чл.49 ал.1 от ЗА.

 

            С оглед гореизложеното и на основание чл.102, ал.1, във връзка с чл.49, ал.2 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №33

 

            Заличава адв. Кирил Димитров Петров, адв. Росица Василева Гълъбова, адв. Иван Тодоров Грошев, адв. Мариана Трифонова Брага, адв. Станислава Димитрова Райчева, адв. Петър Христов Атанасов, адв. Илияна Асенова Митрева, адв. Ангел Владимиров Стамболийски и адв. Николай Стоянов Танков от списъка на кандидатите за делегати в общото събрание на адвокатите в страната, обявен с решение по Протокол №10 от 13.01.2020 г., тъй като същите не отговарят на законовите изисквания за допустимост по чл.49, ал.2 от ЗА.

           

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.5 от Дневния ред:

            Заличаване на кандидат от списъка на кандидатите за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.

 

            Председателят на ИК докладва постъпило на 13.01.2020 г. заявление/сигнал от               адв. Стефания Димитрова Веселинова Стоилова, член на САК, с личен номер 1300651910, с искане да бъде заличена от списъка на кандидатите за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.

           

            С оглед гореизложеното и на основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №34

 

            Заличава адв. Стефания Димитрова Веселинова Стоилова от списъка на кандидатите за делегати в общото събрание на адвокатите в страната, обявен с решение по Протокол №10 от 13.01.2020 г. на основание депозирано заявление/сигнал от 13.01.2020 г.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.6 от Дневния ред:

            Разглеждане на постъпили предложения за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.

            Председателят докладва предложение вх.№296/15.01.2020 г. от адв. Иванка Генчева Тодорова, с което е издигната кандидатурата на адв. Веска Атанасова Волева за делегат в общото събрание на адвокатите в страната и предложение вх.№300/15.01.2020 г. от адв. Евгения Гечева и адв. Георги Къртев, с което е издигната кандидатурата на проф. Васил Цанков Драганов за делегат в общото събрание на адвокатите в страната.

 

            Комисията констатира, че постъпилите предложения за делегати в общото събрание на адвокатите в страната са подадени в деловодството на САК на 15.01.2020 г. – извън законоустановения срок.

 

            Съгласно чл.99, ал.3 от ЗА, всеки член на адвокатската колегия може да предложи писмено до избирателната комисия кандидатурите за делегати до 14 дни преди датата на общото събрание на адвокатската колегия, в конкретния случай до 10.01.2020 г.

           

         С оглед на което и на основание чл.102 от ЗА, във връзка с чл.99, ал.3 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №35

 

            Оставя без разглеждане предложение вх.№296/15.01.2020 г. от адв. Иванка Генчева Тодорова и предложение вх.№300/15.01.2020 г. от адв. Евгения Гечева и адв. Георги Къртев и не допуска включването на адв. Веска Атанасова Волева и проф. Васил Цанков Драганов в списъка за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.        

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.7 от Дневния ред:

            Вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в списъка на кандидатите за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.

 

            При осъществяване на проверка ИК установи, че в списъка на кандидатите за делегати в общото събрание на адвокатите в страната, обявен с решение по Протокол №10 от 13.01.2020 г. са допуснати неточности при изписването на собственото и фамилното име на адв. Снежинка Софрониева Ставрева, като същите са изписани некоректно „Снежина“ и „Станева“.

 

            Комисията констатира, че така докладваните неточности в изписването на имената на кандидата се дължат на допусната очевидна фактическа грешка, във връзка с което и на основание чл. 102 от ЗА, ИК на САК прие:

 

РЕШЕНИЕ №36

 

            Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в списъка на кандидатите за делегати в общото събрание на адвокатите в страната, обявен с решение по Протокол №10 от 13.01.2020 г., като вписаното в посочения списък име на кандидата „Снежина Софрониева Станева“ да се чете, както следва: „Снежинка Софрониева Ставрева“.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.8 от Дневния ред:

            Допълване на реда за подреждане на кандидатите в списъците за органи на САК и/или делегати в общото събрание на адвокатите в страната, респ. – в бюлетините за гласуване, на изборите, които ще се проведат на 25-26.01.2020 година.

            На основание чл. 102 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №37

С случай, че е налице пълно съвпадение на трите имена на предложените кандидати, подреждането им в съответния списък с кандидати, респ. – в бюлетината за гласуване на изборите ще се извърши съобразно датата на вписването им в регистъра на Висшия адвокатски съвет, като първо се поставя кандидата, вписан в посочения регистър с по-ранна дата. В този случай в съответния списък с кандидати, респ. – в бюлетината за гласуване се вписват и личните номера на адвокатите.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против:няма

 

По т.9 от Дневния ред:

            Обявяване на окончателен Списък на кандидатите за членове на органи на САК.

 

            След извършване напроверка за спазване на законовите изисквания за допустимост и като взе предвид приетите по предходните точки от дневния ред решения и на основание чл.102 от ЗА, във връзка с чл. 49, ал.2, чл. 86, ал.3, чл. 91, ал.1, чл. 94, ал.2, чл.96, ал.2 и чл.103, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №38

 

            Обявява окончателния Списък на кандидатите за членове на органи на САК, както следва:

 

I. Кандидати, предложени за Председател на САС:

1.Александър Димитров Машев

2.Владислав Александров Янев

3.Петър Антонов Антонов

4.Пламен Илиев Джуров

5.Райна Иванова Аврамова

6.Стефан Николаев Марчев

 

II. Кандидати, предложени за членове на САС:

1.Албена Василева Пенова

2.Александър Андонов Бояджиев

3.Александър Андреев Андреев

4.Александър Димитров Машев

5.Александър Ивайлов Тонев

6.Ангелина Йорданова Илиева

7.Андрей Вячеславович Чекунов

8.Антон Йорданов Стефанов

9.Богдан Костадинов Петров

10.Валентин Кирилов Савов

11.Валентин Петров Маринов

12.Валентина Драйчева Бакалова

13.Валери Славчев Стойков

14.Ваня Траянова Стоянова

15.Васил Георгиев Киров

16.Вера Руменова Даскалова

17.Вержиния Калинова Дакова

18.Владислав Александров Янев

19.Георги Димитров Вълчанов

20.Георги Цветанов Леков

21.Гинка Христова Тодорова

22.Десислава Богданова Кадин

23.Десислава Методиева Миразчийска

24.Детелина Димитрова Попова

25.Димитър Сергиев Янков

26.Динела Иванова Велкова

27.Евгения Петрова Гечева

28.Евелина Златева Младенова

29.Елиза Николаева Николова

30.Емил Григоров Николов

31.Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

32.Жана Иванова Кисьова

33.Жанет Георгиева Желязкова

34.Здравко Андонов Стойчев

35.Златка Стефанова Динева

36.Ива Иванова Згурова-Шопова

37.Ивайло Кръстев Костов

38.Ивайло Софрониев Ставрев

39.Илона Петкова Георгиева

40.Катерина Владимирова Граматикова

41.Катерина Костадинова Кондакчиева

42.Константин Петров Димитров

43.Кристина Калинова Трингова

44.Лидия Въчева Дикова

45.Лидия Георгиева Георгиева

46.Лили Николова Лозанова

47.Лилия Симеонова Георгиева

48.Максим Рафаел Таджер

49.Маргарита Руменова Димитрова

50.Мариана Емилова Вълкова

51.Мариана Иванова Якимова

52.Мариана Славчева Митова

53.Мария Димитрова Вълканова

54.Менко Петров Менков

55.Миглена Вълчева Тошева

56.Милен Ангелов Дюлгеров

57.Милена Валентинова Калчева

58.Милчо Александров Занев

59.Мирослав Тодоров Мичев

60.Надежда Димитрова Василева

61.Наталия Иванова Георгиева

62.Николай Димитров Рангелов

63.Петър Антонов Антонов

64.Петьо Димитров Славов

65.Пламен Илиев Джуров

66.Пламен Кирилов Киров

67.Райна Иванова Аврамова

68.Роман Стефанов Стоянов

69.Светослав Светославов Иванов

70.Силви Тошков Гаврилов

71.Силвия Йорданова Спасова

72.Снежинка Атанасова Стойкова

73.Стефан Николаев Марчев

74.Христо Владов Хинов

75.Христо Георгиев Чолаков

76.Христо Иванов Христов

77.Христо Ценов Каленски

78.Цветелина Георгиева Атанасова

79.Цветелина Георгиева Здравкова

80.Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

81.Юлия Георгиева Николова

 

III.Кандидати, предложени за членове на Контролния съвет (КС):

 

1.Александър Атанасов Великов

2.Бойко Атанасов Войнов

3.Бойко Славенов Матеев

4.Вася Тодорова Илиева

5.Вержиния Калинова Дакова

6.Владимир Радославов Дончев

7.Емил Георгиев Йорданов

8.Ивайло Димитров Данов

9.Иван Николаев Иванов

10.Любка Цветанова Здравкова

11.Любомир Николаев Владикин

12.Любомира Костадинова Карпузова

13.Максим Рафаел Таджер

14.Милена Тодорова Атанасова

15.Милчо Александров Занев

16.Пейчо Йорданов Пейчев

17.Румен Василев Котов

18.Румяна Кирилова Стоева - Сидерова

19.София Николова Разбойникова

20.Стоян Митев Желев

 

IV. Кандидати, предложени за Председател на Дисциплинарния съд (ДС):

 

1.Дафинка Иванова Стойчева

2.Милена Валентинова Калчева

3.Милчо Александров Занев

4.Павлин Янчев Куюмджиев

5.Пламен Йорданов Ангелов

6.Трендафил Бонев Трендафилов

 

V. Кандидати, предложени за членове на Дисциплинарния съд (ДС):

 

1.Ангел Петков Петков

2.Анета Костадинова Ангелова

3.Анна Илчева Серафимова

4.Асен Ромилов Атанасов

5.Бригита Емилова Костова-Атанасова

6.Валентин Петров Маринов

7.Владимир Тодоров Петков

8.Даниела Георгиева Хаджова

9.Даниела Иванова Никифорова

10.Делина Павлова Павлова

11.Евелина Златева Младенова

12.Екатерина Спасова Методиева

13.Емил Митков Йошев

14.Здравко Андонов Стойчев

15.Иван Веселинов Ангелов

16.Калина Иванова Кавалджиева

17.Любка Младенова Ценова

18.Марина Иванова Маврова

19.Мария Димитрова Тончева

20.Миглена Вълчева Тошева

21.Милена Валентинова Калчева

22.Милена Тодорова Атанасова

23.Мирослав Тодоров Мичев

24.Ненка Иванова Иванова

25.Никола Николов Касабов

26.Николай Илиев Николов

27.Павлин Янчев Куюмджиев

28.Панчо Димитров Радев

29.Радослав Иванов Тонев

30.Румен Илиев Ангелов

31.Светлана Лазарова Стоименова

32.Силвия Първанова Любенова

33.Стефан Йорданов Стефанов

34.Таня Пеева Иванова

35.Теодор Траянов Марковски

36.Тодорка Димитрова Ангелова

37.Христина Валериева Танчева

38.Христо Владов Хинов

39.Яника Красимирова Симова-Апостолова

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.10 от Дневния ред:

            Обявяване на окончателния Списък на кандидатите за делегати в общото събрание на адвокатите в страната.

 

            След извършване на проверка за спазване на законовите изисквания за допустимост и като взе предвид приетите по предходните точки от дневния ред решения и на основание чл.102 от ЗА, във връзка с чл. 49, ал.2 и чл.99, ал.3 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №39

 

            Обявява окончателния Списък на кандидатите за делегати за общо събрание на адвокатите в страната, както следва:

 

1.Аделина Валериева Манова

2.Аделина Руменова Василева

3.Албена Василева Пенова

4.Александра Красимирова Стеркова

5.Александър Александров Пелев

6.Александър Андонов Бояджиев

7.Александър Андреев Андреев

8.Александър Атанасов Великов

9.Александър Василев Хамънов

10.Александър Георгиев Чаталбашев

11.Александър Димитров Машев

12.Александър Ивайлов Тонев

13.Ангел Димитров Митев

14.Ангел Петков Петков

15.Андрей Вячеславович Чекунов

16.Анелия Дудова Динова-Стойчева

17.Анжела Благоева Василева

18.Анна Илчева Серафимова

19.Антон Йорданов Стефанов

20.Антония Дойкова Иванова

21.Асен Ромилов Атанасов

22.Атанас Иванов Железчев

23.Атанас Кирилов Танков

24.Атанас Костадинов Илиев

25.Биляна Владимирова Балинова-Ангелова

26.Богдан Костадинов Петров

27.Бойко Атанасов Войнов

28.Бойко Славенов Матеев

29.Борислав Бориславов Несторов

30.Борислав Георгиев Ганчев

31.Борислав Станков Вълчев

32.Борислава Борисова Кирова

33.Боряна Богданова Мусева

34.Валентин Петров Маринов

35.Валентина Видинова Адиркова

36.Валентина Драйчева Бакалова

37.Валентина Тодорова Бачийска

38.Валерий Илиев Ждраков

39.Валя Симеонова Гигова

40.Ваня Траянова Стоянова

41.Васил Георгиев Киров

42.Васил Стоилов Лазаров

43.Васил Христов Байчев

44.Вася Тодорова Илиева

45.Велин Владимиров Чилингиров

46.Велина Димитрова Андонова

47.Велина Рускова Попова

48.Велислав Величков Величков

49.Венета Енчева Владимирова

50.Вера Руменова Даскалова

51.Вержиния Калинова Дакова

52.Весела Василева Дахтерова-Голан

53.Весела Симеонова Савова

54.Веселин Асенов Видолов

55.Веселин Борисов Спасов

56.Веселина Благоева Иванова

57.Веселина Вангелова Тодорова

58.Виктор Петров Бърчев

59.Виолета Петкова Герова

60.Владимир Дочев Кинкин

61.Владимир Емилов Хаджиев

62.Владимир Радославов Дончев

63.Владимир Тодоров Петков

64.Владимир Янков Вакрилов

65.Владислав Александров Янев

66.Владислав Светославов Дацов

67.Володя Нанов Йотов

68.Вяра Атанасова Мукова-Тонева

69.Вяра Веселинова Томова

70.Галина Димитрова Илиева

71.Галина Радославова Фарфарова

72.Георги Борисов Милушев

73.Георги Валери Сланчев

74.Георги Владимиров Аргиров

75.Георги Георгиев Ценев

76.Георги Дианов Гайдаров

77.Георги Димитров Вълчанов

78.Георги Димитров Димитров

79.Георги Ламбрев Бакалов

80.Георги Николов Атанасов

81.Георги Стоянов Хорозов

82.Георги Цветанов Леков

83.Георги Яворов Бакърджиев

84.Гергана Филкова Димитрова

85.Гинка Христова Тодорова

86.Григор Николов Вълков

87.Гроздан Добрев Добрев

88.Даниела Ботева Минчева

89.Даниела Георгиева Хаджова

90.Даниела Емилова Донева

91.Даниела Иванова Генкова-Аладжова

92.Даниела Иванова Никифорова

93.Даниела Стефанова Доковска

94.Десислава Богданова Кадин

95.Десислава Иванова Добрева

96.Десислава Методиева Миразчийска

97.Десислава Станимирова Георгиева

98.Детелина Димитрова Попова

99.Диана Миланова Димитрова

100.Диана Нинова Петкова

101.Димитринка Стефанова Герганова

102.Димитър Александров Михайлов

103.Димитър Донев Митев

104.Димитър Драгомиров Александров

105.Димитър Любомиров Стефанов

106.Димитър Сергиев Янков

107.Димитър Симеонов Симеонов

108.Динела Иванова Велкова

109.Добринка Георгиева Гърневска

110.Евгени Иванов Ойсолов

111.Евгения Веселинова Дашина

112.Евгения Петрова Гечева

113.Евелин Ангелов Калоянов

114.Евелина Георгиева Петкова

115.Евелина Златева Младенова

116.Евелина Стефанова Георгиева

117.Екатерина Спасова Методиева

118.Елена Петрова Божичкова

119.Ели Иванова Христова

120.Елка Бойчова Пороминска

121.Емил Александров Георгиев

122.Емил Георгиев Йорданов

123.Емил Григоров Николов

124.Емилия Иванова Лесова-Тодорова

125.Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

126.Жана Иванова Кисьова

127.Жанет Георгиева Желязкова

128.Жельо Николов Желев

129.Зарухи Завен Задикян

130.Здравко Андонов Стойчев

131.Златина Петрова Хаджипанайотова

132.Златка Стефанова Динева

133.Ива Димитрова Георгиева

134.Ива Иванова Згурова-Шопова

135.Ивайло Димитров Данов

136.Ивайло Иванов Дерменджиев

137.Ивайло Кръстев Костов

138.Ивайло Радоев Фитковски

139.Ивайло Софрониев Ставрев

140.Ивайло Христов Цветков

141.Иван Веселинов Ангелов

142.Иван Любенов Колев

143.Иван Николаев Иванов

144.Иглика Цветкова Мишева – Брусева

145.Илиян Илиев Мазев

146.Илонка Николова Иванчева-Райчинова

147.Ина Николаева Лулчева

148.Йоанна Веселинова Томова

149.Йоанна Ивайлова Найденова

150.Ирен Валентинова Кирязова

151.Ирина Василева Начкова

152.Ирина Василева Палева

153.Искра Янева Кишкова

154.Калина Иванова Кавалджиева

155.Камелия Николаева Йотова

156.Катерина Владимирова Граматикова

157.Катерина Добрева Михайловска

158.Катерина Иванова Тачева

159.Катерина Костадинова Кондакчиева

160.Катя Димитрова Станева

161.Кирил Трендафилов Москов

162.Константин Валентинов Василев

163.Константин Петров Димитров

164.Красимир Василев Вълев

165.Красимир Иванов Краев

166.Красимир Йорданов Борисов

167.Красимира Рангелова Иванова

168.Красина Славчова Панова

169.Кремена Димитрова Иванова

170.Кристина Калинова Трингова

171.Лидия Въчева Дикова

172.Лидия Георгиева Георгиева

173.Лили Николова Лозанова

174.Лъчезар Йорданов Тодоров

175.Любка Младенова Ценова

176.Любка Цветанова Здравкова

177.Любомир Колев Денев

178.Любомир Николаев Владикин

179.Любомира Костадинова Карпузова

180.Людмил Георгиев Дамянов

181.Людмил Николов Рангелов

182.Магдалена Георгиева Латева

183.Майкъл Билал Ел-Тал

184.Максим Рафаел Таджер

185.Маргарита Руменова Димитрова

186.Мариана Емилова Вълкова

187.Мариана Иванова Якимова

188.Мариана Славчева Митова

189.Мариана Тодорова Стоянова

190.Марина Радославова Едрева

191.Маринела Иванова Петрова-Ашикова

192.Мария Атанасова Даскалова

193.Мария Веселинова Мусорлиева

194.Мария Димитрова Вълканова

195.Мария Петрова Колева

196.Мария Христова Стоева

197.Марияна Величкова Попова

198.Марияна Христова Тодорова

199.Мартин Асенов Димитров

200.Мартин Николаев Колев

201.Мая Иванова Пандова-Лукановска

202.Менко Петров Менков

203.Методи Христов Соколов

204.Миглена Вълчева Тошева

205.Милен Ангелов Дюлгеров

206.Милена Валентинова Калчева

207.Милена Тодорова Атанасова

208.Минко Русинов Русинов

209.Мирослав Тодоров Мичев

210.Михаил Леденов Николов

211.Моника Георгиева Анастасова

212.Моника Пламенова Янева

213.Надежда Димитрова Василева

214.Надя Тошкова Банчева

215.Наталия Иванова Георгиева

216.Нели Любомирова Виодорова

217.Ненка Иванова Иванова

218.Никола Димитров Рангелов

219.Никола Николов Касабов

220.Николай Димитров Рангелов

221.Николай Илиев Николов

222.Нина Николова Седефова

223.Павел Петров Владимиров

224.Павел Петров Смолички

225.Павлин Янчев Куюмджиев

226.Панчо Димитров Радев

227.Пейчо Йорданов Пейчев

228.Петромир Иванов Кънчев

229.Петър Александров Тренев

230.Петър Антонов Антонов

231.Петър Емилов Антонов

232.Петър Иванов Хранов

233.Петър Кирилов Петров

234.Петър Стоянов Божков

235.Петьо Димитров Славов

236.Пламен Йорданов Ангелов

237.Пламен Кирилов Киров

238.Пламена Красимирова Кръстева

239.Пламена Лъчезарова Момчева

240.Ради Георгиев Георгиев

241.Ради Иванов Дишовски

242.Радослав Иванов Тонев

243.Радост Тодорова Ганчева

244.Райна Георгиева Хаджиева

245.Райна Иванова Аврамова

246.Ралица Босилкова Негенцова

247.Ралица Пламенова Топчиева

248.Ренета Георгиева Станчева

249.Роман Стефанов Стоянов

250.Росен Пенчев Рашков

251.Росен Томов Христов

252.Росица Жекова Демирова

253.Румен Василев Котов

254.Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

255.Сава Василев Савов

256.Светла Андриянова Монева

257.Светла Лозанова Миланова

258.Светозар Йорданов Зафиров

259.Светослав Светославов Иванов

260.Силви Тошков Гаврилов

261.Силвия Венецкова Паунова

262.Силвия Йорданова Спасова

263.Силвия Петкова Стоянова

264.Силвия Първанова Любенова

265.Сирма Стоянова Владимирова

266.Снежинка Софрониева Ставрева

267.Снежинка Атанасова Стойкова

268.Соня Стоянова Иванова

269.София Николова Разбойникова

270.Станимира Димитрова Чюбатарова-Николова

271.Станьо Тодоров Михайлов

272.Стефан Георгиев Лалов

273.Стефан Николаев Марчев

274.Стефан Христов Ботев

275.Стоил Димитров Машев

276.Стоян Ангелов Димовски

277.Стоян Красимиров Кожухаров

278.Стоян Митев Желев

279.Стоян Стефанов Чаталбашев

280.Таня Атанасова Радуловска

281.Таня Панайотова Градинарова

282.Таня Пеева Иванова

283.Татяна Дончева Тотева

284.Теофил Ивов Витанов

285.Тодор Димитров Табаков

286.Тодор Езекиев Грозданов

287.Тодор Филипов Филипов

288.Тодорка Димитрова Ангелова

289.Трендафил Бонев Трендафилов

290.Христо Владов Хинов

291.Христо Георгиев Чолаков

292.Христо Иванов Христов – личен №1700003910

293.Христо Иванов Христов - личен №1000187810

294.Христо Тодоров Христов

295.Христо Ценов Каленски

296.Цвета Иржи Кантарова

297.Цветана Иванова Чуклева-Недялкова

298.Цветелина Богомилова Караасенова

299.Цветелина Георгиева Атанасова

300.Цветелина Георгиева Здравкова

301.Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

302.Ценимир Братоев Братоев

303.Чавдар Георгиев Тончев

304.Чавдар Петров Пенков

305.Щерьо Стефанов Ножаров

306.Юлия Георгиева Николова

307.Юлия Пенчева Маринова

308.Явор Божилов Нотев

309.Явор Валентинов Харизанов

310.Явор Данчев Дочев

311.Янаки Енчев Забилянов

312.Яника Красимирова Симова-Апостолова

313.Янко Вакрилов Георгиев

314.Ясен Александров Найденов

315.Ясен Георгиев Стоев

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.11 от Дневния ред:

            Вземане на решение за коригиране на образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК и образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК.

 

            На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното:

 

РЕШЕНИЕ №40

            1/ Коригира утвъдрения съгласно решение по Протокол №10 от 13.01.2020 г. образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК.

            2/ Коригира утвъдрения съгласно решение по Протокол №10 от 13.01.2020 г. образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК.

            3/ Утвърждава образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК, с нанесетите корекции, представляващ Приложение №1 – неразделна част от това решение.

            4/ Утвърждава образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК, с нанесетите корекции, представляващ Приложение №2 – неразделна част от това решение.

           

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

            Съгласно чл.103, ал.2 от ЗА настоящото решение може да бъде обжалвано пред Висшия адвокатски съвет, в тридневен срок от обявяването му в канцеларията на САК.

 

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020