Home Адвокатски избори 2018 ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

 

ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

 

Днес, 16.01.2018 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27 и 28.01.2018 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на:

 • Предложение, подадено от адв.Александър Пелев, предоставено на ИК на САК на 16.01.2018 г. и допълване на Списъка с кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, обявен с Решение №12/15.01.2018 г.
 • Справка, изготвена от администрацията на САК – служба „Личен състав“ относно плащането на членския внос от кандидатите за делегати, съобразно условията и сроковете, установени в чл.49, ал.2 от ЗА, и актуализиране на списъка, обявен с Решение №12/15.01.2018 г. на ИК на САК.

2. Утвърждаване на образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната;

3. Утвърждаване на образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната;

4. Разни.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

 

1. Председателят докладва, че на 16.01.2018 г. в ИК на САК е получено Предложение от адв.Александър Пелев, входирано в Регистратурата на САК в срока за подаване на предложения за кандидат-делегати за Общото събрание на адвокатите от страната (12.01.2018 г.), в което за кандидат е посочен адв.Борислав Станков Вълчев, който следва да бъде включен в списъка на кандидатите, съобразно поредността си във входящия регистър.

2. Председателят докладва, че въз основа на обявения с Решение №12/15.01.2018 г. Списък на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, администрацията на САК – служба „Личен състав“ е изготвила Справка относно плащането на членския внос от кандидатите за делегати, от която се установява, че по отношение на следните кандидати не са изпълнени условията по чл.49, ал.2 от ЗА:

 

 

 

 • МАРИНА МЕТОДИЕВА ПОПТОДОРОВА – ХРИСТОВА
 • ВЕЛИСЛАВ МИНЧЕВ КАДЪНКОВ
 • АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАМЪНОВ
 • ДАНИЕЛ СЕРГЕЕВ ТУНЧЕВ.

 

Предвид изложеното, посочените кандидати следва да бъдат заличени от Списъка на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

 

Предвид изложеното и на основание чл.102, ал.1 от ЗА във връзка с чл. 99 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

                                                           РЕШЕНИЕ №13

 

1. Допуска включването в Списъка на кандидатите за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на адв.Борислав Станков Вълчев, съгласно поредността на подаденото за него Предложение, като всички останали кандидатури се преподреждат след този номер.

 

2. Заличава от Списъка на кандидатите за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната:

 • МАРИНА МЕТОДИЕВА ПОПТОДОРОВА – ХРИСТОВА
 • ВЕЛИСЛАВ МИНЧЕВ КАДЪНКОВ
 • АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАМЪНОВ
 • ДАНИЕЛ СЕРГЕЕВ ТУНЧЕВ,

като всички останали кандидатури се преподреждат след този номер, както следва:

 

 1. ГАВРИЛ СТЕФАНОВ БЛАГОЕВ
 2. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
 3. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ
 4. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
 5. ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
 6. ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ МЕНКАДЖИЕВ
 7. РАЛИЦА БОСИЛКОВА НЕГЕНЦОВА
 8. СТОЯН КРАСИМИРОВ КОЖУХАРОВ
 9. ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА САВОВА – ДИМИТРОВА
 10. ГАЛИНА РАДОСЛАВОВА ФАРФАРОВА
 11. РОЗАЛИНА ДИМОВА АПОСТОЛОВА
 12. ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ
 13. СТЕФАН ХРИСТОВ БОТЕВ
 14. ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЪРНЕВСКА
 15. НИНА НИКОЛОВА СЕДЕФОВА
 16. ИВАН ЛЮБЕНОВ КОЛЕВ
 17. ВАЛЕНТИНА ВИДИНОВА АДИРКОВА
 18. НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
 19. КРАСИМИР ИВАНОВ КРАЕВ
 20. ВАЛЯ СИМЕОНОВА ГИГОВА
 21. ЕЛИ ИВАНОВА ХРИСТОВА
 22. ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА
 23. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
 24. МАРГАРИТА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
 25. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
 26. БОРИСЛАВА БОРИСОВА КИРОВА
 27. КРАСИМИРА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА
 28. БОЖИДАР НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
 29. НЕЛИ ЛЮБОМИРОВА ВИОДОРОВА
 30. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ
 31. ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ
 32. ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ
 33. ЛИДИЯ ВЪЧЕВА ДИКОВА
 34. АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
 35. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
 36. ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ДИНЕВА
 37. ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА МИРАЗЧИЙСКА
 38. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАРЧЕВ
 39. ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
 40. РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА – СИДЕРОВА
 41. ЕМИЛ ХРИСТОВ ЦЕНОВ
 42. СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА
 43. ХРИСТО ВЛАДОВ ХИНОВ
 44. ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА
 45. ЗДРАВКО АНДОНОВ СТОЙЧЕВ
 46. ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА
 47. МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КАЛЧЕВА
 48. ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ
 49. АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА
 50. ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
 51. МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ
 52. МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА
 53. ЕМИЛ МИТКОВ ЙОШЕВ
 54. НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
 55. НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
 56. ТОДОР ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
 57. ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА – НЕДЯЛКОВА
 58. ВЯРА АТАНАСОВА МУКОВА – ТОНЕВА
 59. ИНА НИКОЛАЕВА ЛУЛЧЕВА
 60. ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ
 61. МАРТИН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
 62. АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ ТОНЕВ
 63. ИВАЙЛО РАДОЕВ ФИТКОВСКИ
 64. АСЕН ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
 65. МАРИЕТА МИТЕВА ЯЙДЖИЕВА – МИХАЙЛОВА
 66. МАНУЕЛА ЙОРДАНОВА МАНЧЕВА
 67. НАТАША ИВАНОВА ГЕРГОВА
 68. ЛЪЧЕЗАР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
 69. ВЕСЕЛИНА ВАНГЕЛОВА ТОДОРОВА
 70. ЯСЕН МИТКОВ САРИЕВ
 71. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТАНКОВ
 72. МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА
 73. ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ
 74. ГЕОРГИ ЛАМБРЕВ БАКАЛОВ
 75. САВА ВАСИЛЕВ САВОВ
 76. ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДЖУРОВ
 77. РАДИ ИВАНОВ ДИШОВСКИ
 78. РОСЕН ПЕНЧЕВ РАШКОВ
 79. ЕМАНУИЛ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
 80. ЛИЛИЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
 81. ТАНЯ РАЙЧЕВА ПЕТРОВА
 82. ВАСЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА
 83. КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ВЪЛЕВ
 84. РОСЕН ТОМОВ ХРИСТОВ
 85. АННА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА
 86. ДЕСИСЛАВА ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА
 87. ГЕОРГИ СТРАТИЕВ ГЕОРГИЕВ
 88. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЦЕНЕВ
 89. ЯВОР ВЕСЕЛИНОВ МАНОИЛОВ
 90. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ВУКАДИНОВА
 91. АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНТОВА
 92. ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ
 93. ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА
 94. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
 95. ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА
 96. СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА
 97. МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА
 98. РОСИЦА ЖЕКОВА ДЕМИРОВА
 99. РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
 100. ИВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
 101. ГЕОРГИ ДИАНОВ ГАЙДАРОВ
 102. МАРИНЕЛА ИВАНОВА ПЕТРОВА – АШИКОВА
 103. БОРИСЛАВ СТАНКОВ ВЪЛЧЕВ
 104. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕЛЕВ
 105. ПЕТРОМИР ИВАНОВ КЪНЧЕВ
 106. ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

 

По т.2 от Дневния ред:

 

Утвърждаване на образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

 

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №14

 

Утвърждава образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, представляващ Приложение №1 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.3 от Дневния ред:

 

Утвърждаване на образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

 

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №15

 

Утвърждава образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, представляващ Приложение №2 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.4 от Дневния ред:

 

Председателят предложи да се обяви на таблото в канцеларията на САС и да се публикува на интернет сайта на САК съобщение до членовете на адвокатската колегия със съдържанието по Приложение №3 – неразделна част от това решение.

 

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №16

 

На таблото в канцеларията на САС и на интернет сайта на САК да се публикува съобщение до членовете на адвокатската колегия със съдържанието по Приложение №3 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

За: 3

Против: 0

 

 

Копие от този протокол да се обяви, както на Информационното табло на ИК на САК, разположено в сградата на САК, с адрес: София, бул.“Тодор Александров“№137, етаж 2, така и на интернет сайта на САК.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

 

Членове:

 

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

 

Маргарита Иванова Калпушкова:…………………………..

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020