Home Адвокатски избори 2018 ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

                                                                                                                

ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 12.01.2018 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27 - 28.01.2018 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Определяне на ред за подреждане на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28 януари 2018 г. в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване.

2. Обявяване на броя и състава на Избирателните бюра по чл.101, ал.2 от ЗА за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28 януари 2018 г.

3. Приемане на Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г.

4. Приемане на решение относно определяне броя на представителите (делегатите) от САК на годишното събрание на адвокатите от страната;

5. Вземане на решение относно началото и края на гласуването при провеждане на изборите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г.

6. Вземане на решение относно: кога един кандидат се счита за избран.

7. Вземане на решение относно действията на изборните бюра при приключване на гласуването на 27.01.2018 г. и продължаването му на 28.01.2018 г.

8. Разни

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

Определяне на ред за подреждане на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28 януари 2018 г. в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване.

 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №5

 

Определя се следният ред за подреждане на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28 януари 2018 г. в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване:

1. Кандидатите за делегати се подреждат в бюлетината по реда на постъпване на предложенията за тях.

2. Когато един и същ кандидат за делегат е посочен в повече от едно предложение, кандидатът се включва в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване, на място, съгласно първото постъпило предложение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.2 от Дневния ред:

Обявяване на броя и състава на Избирателните бюра по чл.101, ал.2 от ЗА за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28 януари 2018 г.

 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №6

 

Обявява Списъка с броя и поименния състав на избирателните бюра (ИБ), включително: председателите на избирателните бюра, утвърден на заседание на САС, съгласно изискванията на чл.101, ал.2 от ЗА, както следва:

 

I-во ИБ

 1. 1.Красимир Петров Владимиров  
 2. 2.Емил Валентинов Омайски
 3. 3.Димитър Мирославов Милев

II-ро ИБ

 1. 1.Метин Мустафов Ибрямов  
 2. 2.Десислава Монева Петкова – Пенева
 3. 3.Христо Атанасов Барбов  

III-то ИБ

 1. 1.Ангел Петков Петков  
 2. 2.Пламена Красимирова Кръстева  
 3. 3.Емануела Ивелинова Стоманякова

IV-то ИБ

 1. 1.Рафи Оник Меджелян  
 2. 2.Ирена Радкова Янкова  
 3. 3.Ани Владимирова Владимирова

V-то ИБ

 1. 1.Венцислав Весков Бенов  
 2. 2.Красимир Йорданов Милев
 3. 3.Боян Огнянов Манчев

VI-то ИБ

 1. 1.Борислав Александров Канчелов
 2. 2.Екатерина Райкова Джурова
 3. 3.Любка Цветанова Здравкова

 

VII-мо ИБ

 1. 1.Димитрия Делчева Милкова
 2. 2.Петко Луков Кръстев
 3. 3.Дарина Дончева Дончева

VIII-мо ИБ

 1. 1.Адриана Павлова Занева
 2. 2.Борислава Костадинова Михайлова
 3. 3.Атанас Симеонов Джонев

IX-то ИБ

 1. 1.Михаела Атанасова Атанасова
 2. 2.Венцислав Спасов Милушев
 3. 3.Кирил Стефанов Груйчев

X-то ИБ

 1. 1.Маргарита Ангелова Нешева
 2. 2.Красимир Александров Сахаров
 3. 3.Снежана Кирилова Кирилова

XІ-то ИБ

 1. 1.Александър Станимиров Радичков
 2. 2.Величка Иванова Алмишева  
 3. 3.Наталия Красимирова Александрова  

 

ХІІ-то ИБ

 1. 1.Елица Петрова Желева
 2. 2.Петко Аврамов Петков  
 3. 3.Константин Маринов Даскалов

 

ХІІІ-то ИБ

 1. 1.Катерина Иванова Тачева
 2. 2.Райна Емилова Димитрова  
 3. 3.Георги Михайлов Гайдов

 

Резервни членове

 

1.Светослав Пенчев Казаков

2.Александра Петрова Николова

3.Диана Савова Ангелова-Георгиева

4.Явор Данчев Дочев

5.Борислав Димитров Караколев

6.Камен Лъчезаров Александров

7.Катя Василева Цветанова

8.Георги Цветанов Георгиев

9.Румен Бориславов Николов

10.Станиш Генадиев Златков

11.Теодора Захариева Паликрушева

12.Румяна Младенова Тренева

13.Елица Красимирова Мицова

14.Светломира Йорданова Димитрова

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.3 от Дневния ред:

Приемане на Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 27 - 28.01.2018 г.

 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №7

 

Приема Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г., представляващи Приложение №1 от това решение – неразделна негова част.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.4 от Дневния ред:

Приемане на решение относно определяне броя на представителите (делегатите) от САК на годишното събрание на адвокатите от страната.

 

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №8

 

Броят на представителите (делегатите) от САК на годишното събрание на адвокатите от страната се определя въз основа на броя на вписаните в регистрите на САК адвокати и адвокати от Европейския съюз към датата на провеждане на общото събрание на адвокатите от САК, при спазване изискванията на чл.112, ал.1 и 3 от Закона за адвокатурата. Преди започване на гласуването броят на представителите (делегатите) от САК се утвърждава от Общото събрание с нарочно решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.5 от Дневния ред:

Вземане на решение относно началото и края на гласуването при провеждане на изборите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №9

 

Гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г. се провежда на двете дати на Общото събрание на адвокатите от САК, така, както са обявени в поканата за свикване на събранието, публикувана в Държавен вестник, брой 100/2017 г.

Гласуването започва на 27.01.2018 г. след изчерпване на останалите точки от дневния ред на Общото събрание, с начален час, обявен от Избирателната комисия на САК, и краен час на гласуване: 17.00 ч., и продължава на 28.01.2018 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч.

В случай, че в края на избора има негласували членове на САК, изборът приключва след като гласува последният адвокат, явил се пред избирателното бюро не по-късно от крайния час за гласуване за съответния ден.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.6 от Дневния ред:

Приемане на решение относно: кога един кандидат се счита за избран.

 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №10

 

За избрани за представители (делегати) на годишното събрание на адвокатите от страната се считат кандидатите, получили повече от половината от гласовете от подадените действителни бюлетини.

В случай, че броят на кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини е по-голям от броя на представителите (делегатите) от САК, определен по определения за това ред, кандидатите получили повече от половината от гласовете се подреждат по вишегласие. В този случай, за избрани се считат толкова на брой кандидати, колкото е броя на представителите, определен по реда на Решение №8, получили най-голям брой гласове съобразно подредбата по вишегласие.

В съответствие с чл.108 от ЗА, ако при проведения избор на 27 и 28.01.2018 г. не е попълнен списъка с делегати, ще се проведе допълнителен избор на 04.02.2017 г. от 9 до 17.00 часа в залата, посочена в Поканата за свикване на ОС, публикувана в Държавен вестник, брой 100/2017 г., а именно: аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски“ с адрес: гр.София, бул.“Цар Освободител“№15.

При произведения допълнителен избор кандидатите се подреждат по вишегласие според получения брой гласове от действителните бюлетини. За избрани за представители (делегати) се считат толкова на брой кандидати, колкото е необходимо да се попълни броя на представителите, определен по реда на Решение №8, подредени според броя на получените от тях гласове при допълнителния избор.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.7 от Дневния ред:

Вземане на решение относно действията на изборните бюра при приключване на гласуването на 27.01.2018 г. и продължаването му на 28.01.2018 г.

 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №11

 

         При приключване на гласуването на 27.01.2018 година, отворите на изборните урни се запечатват с лист хартия, подписан от всички членове на съответното избирателно бюро, и изборните урни се облепват с ленти, подпечатани с печата на съответното избирателно бюро. Избирателният списък, списъкът на адвокатите, които не са отчели членския си внос в сроковете по чл.49 от ЗА, другите книжа и материали се прибират в голям плик (за всяко ИБ поотделно), който се надписва с номера на Избирателното бюро, залепва се и на гърба му се подписват членовете на ИБ. Така запечатаните урни за гласуване и пликове със списъците и др. книжа и материали се прибират в хранилище, което се заключва и се запечатва с хартиени ленти, подпечатени с печата на избирателното бюро, и подписани от членовете на избирателната комисия. Ключът се съхранява в председателя на Избирателната комисия на САК.

На 28.01.2018 г. в 8.30 ч. хранилището, в което се съхраняват изборните урни и книжа, се разпечатва в присъствието на всички членове на ИК на САК и на ИБ.

Избирателните бюра получават от членовете на Избирателната комисия на САК изборните урни за гласуване на 28.01.2018 г. и плика със списъците и другите книжа и материали за съответното избирателно бюро. Урните се разпечатват в присъствието на всички членове на съответното избирателно бюро за продължаване на гласуването на 28.01.2018 г.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

            

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

Маргарита Иванова Калпушкова:…………………………..

 

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020