Home Адвокатски избори 2018 Приложение №2 към Протокол №4 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

Приложение №2 към Протокол №4 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

There are no translations available.

Изтегли Приложение №2

                                                                                                     

Приложение №2

 

Избор на делегати на САК на Общото събрание на адвокатите в страната

27-28 януари 2018 г.

 

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

 Днес, …........2018 г., в ….............. часа, Избирателната комисия на САК, в състав:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова;

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова.

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за избор на делегати на САК на Общото събрание на адвокатите в страната.

 

Гласуването започна в ........... часа на ............... и приключи в .............. часа на ............... в сградата на СУ“Св.Климент Охридски“ в гр. София, бул.“Цар Освободител“ №15.

След като Избирателната комисия на САК разпечата избирателните кутии, в присъствието на членове на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес и избрани от Общото събрание на САК, а именно:

1............................................

2................................................

 

и след като избирателните бюра извършиха публично преброяването на бюлетините за избор на делегати на САК на общото събрание на адвокати в страната,

 

ИК на САК

обявява резултатите от избора, както следва:

 

І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Брой на избирателните бюра

 

Брой на ИБ, представили протоколи за проведения избор

 

Брой адвокати според избирателните списъци

 

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък

 

от които - Брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници

 

Брой на пълномощните

 

Брой намерени бюлетини без пликове в избирателните кутии

 

Брой намерени пликове в изборните кутии

 

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии

 

Брой действителни бюлетини, намерени в изборните кутии

 

Брой недействителни бюлетини, намерени в изборните кутии

 

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ

  

Брой мандати за разпределяне

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

                                 Кандидат

Брой гласове

Статут

(избран/допълнителен избор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 106, ал.1-3 от ЗА в два еднообразни екземпляра.

 

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова:................................

 

 

Обявено на: ……………………… в …………..часа.

 

 

 

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020