Home Адвокатски избори 2017 Приложение №1 към Протокол №5 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Приложение №1 към Протокол №5 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

There are no translations available.

Изтегли Приложение №1

 

                                                                                                                        Приложение №1

 

Избор на делегати на САК на Общото събрание на адвокатите в страната

28-29 януари 2017 г.

 

 

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО …........

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

 

 Днес, ….........2017 г., в …..............часа Избирателно бюро № …........., в състав:

 

Председател:

.............................

 

Членове:

...............................................................

 

 

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за избор на делегати на САК на общото събрание на адвокати в страната.

 

Гласуването започна в ........... часа на ............... и приключи в .............. часа на ............... в сградата на СУ“Св.Климент Охридски“ в гр. София, бул.Цар Освободител№15.

 

След като Избирателната комисия на САК разпечата избирателните кутии, в присъствието на членове на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес и избрани от общото събрание на САК на 28.01.2017 г.

 

  1. 1..................................................
  2. 2...................................................

 

и Избирателното бюро извърши публично преброяването на бюлетините,

 

І. ИЗБИРАТЕЛНОТО БЮРО УСТАНОВИ:

 

Брой адвокати според избирателния списък

 

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък,

 

от които - брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници

 

Брой на пълномощните

 

Брой намерени бюлетини без плик в изборната урна

 

Брой намерени пликове в изборната кутия

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия

 

Брой действителни бюлетини, намерени в изборната кутия

 

Брой недействителни бюлетини, намерени в изборната кутия

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ

  

 

Брой мандати за разпределяне:.......................

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

                           Кандидат

Брой гласове

 

 

 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

 

                                                                        Председател на ИБ: ..................................

                                                                       

Членове на ИБ:       1. ..............................

                                                                        2. ..............................

 

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020