Home Адвокатски избори 2016 ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

ПРОТОКОЛ №14
от заседание на Избирателната комисия на САК

по чл.99, ал. 2 във връзка с чл.101 от ЗА

 

Днес, 15.02.2016 г., от 11,00 часа, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл.99, ал.2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г., избрана, на основание чл.101, ал.1 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 17.11.2015 година.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова;

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на жалба против Решение №52, материализирано в Протокол №12 от 04.02.2016 г. на ИК на САК;

2. Докладване на постъпили заявления от адвокати, избрани в повече от един орган на САК.

3. Разни.

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред, който беше приет единодушно от присъстващите членове на ИК на САК.

 

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

 

Председателят докладва, че в деня на провеждане на допълнителния избор за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, в ИК на САК е постъпила жалба от адв. Мариела Йорданова Стайкова. Като правно основание на същата е посочен чл.102, ал.1, предложение второ от ЗА, чието прилагане се търси по аналогия. В нея се излагат твърдения за незаконосъобразност на текстовете, приети с Решение №52, материализирано в Протокол №12 от 04.02.2016г на ИК на САК, представляващи пояснение на възможността и реда за упражняване правото на глас от страна на адвокатите, чрез пълномощник и на допълнителния избор за органи и делегати на САК.

            При проведеното обсъждане, членовете на ИК на САК, считат че, същата е недопустима. В ЗА са посочени всички конкретни решения на ИК, които подлежат на обжалване пред ВАдвС. Решенията на ИК, свързани с подготовката на изборите не са посочени като такива. На обжалване, видно от систематичното им място, подлежат решенията на комисията, имащи завършващ дадена процедура характер, а не такива, по хода на процедурата, до достигане на подлежащите на обжалване решения. На следващо място, следва да се отбележим, че търсенето на аналогия с нормата на чл.102, ал.1 от ЗА е неприложима, с оглед на това, че визира произнасяне от страна на ИК по жалби, свързани с нарушения в хода на самото произвеждане на избора. Логически необосновано е този текст да намира приложение по отношение упражняването на контрол досежно законосъобразност на актове, постановено дни по-рано. Тази възможност, както вече бе посочено, е предвидена в точно и лимитативно определени хипотези.

            На следващо място, следва да се отбележи, че в съдържанието на жалбата, независимо от заявеното в началната й част, се разглеждат и обсъждат аргументи за незаконосъобразност на Методическите указания по провеждане на избора, приети от ИК на САК на 15.12.2015 г., респ. изменени на 12.01.2016 г., и дори да се допусне възможна аналогия на норми, касаещи обжалване решенията на ИК, то и 3-дневен и 7-дневен срок за обжалване е изтекъл.

 

            Предвид изложеното и на основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

                                                            РЕШЕНИЕ №60

 

Оставя без разглеждане жалба от Мариела Йорданова Стайкова, срещу Решение №52, материализирано в Протокол № 12 от 04.02.2016 г. на ИК на САК, постъпила в ИК на САК на 07.02.2016 г.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.2 от Дневния ред:

 

Председателят докладва постъпили в ИК на САК заявления от адвокати, избрани за членове на повече от един орган на САК, с които същите заявяват желанието си в кой орган да встъпят (респ. – депозират отвод за органа, за който не желаят да встъпят), както следва:

  • Молба от адв.Светозар Георгиев Златанов (вх.№1032/10.02.2016 г.) - избран за Председател на ДС и за член на ДС, в която същият заявява, че желае да встъпи в длъжност като Председател на Дисциплинарния съд на САК;
  • Заявление от адв.Жанет Георгиева Желязкова (вх.№1062/10.02.2016 г.) - избрана за резервен член на САС и за член на ДС, в което същата заявява, че желае да встъпи като резервен член на САС;
  • Заявление от адв.Катерина Костадинова Кондакчиева (вх.№1071/10.02.2016 г.) - избрана за резервен член на САС и за член на ДС, в което същата заявява, че желае да встъпи като резервен член на САС.
  • Заявление от адв.Ивайло Димитров Данов (вх.№1087/11.02.2016 г.) - избран за избран за Председател на САС и за основен член на САС, в което същият заявява, че желае да встъпи като Председател на САС.

 

До датата на провеждане на заседанието на ИК на САК, няма постъпили други заявления (респ. отводи) от адвокати, избрани в повече от един орган на САК, като следва да се отбележи, че съгласно правилото, прието от ИК на САК в протоколно решение от 07.02.2016 г., материализирано в Протокола за резултатите от гласуването за избор на органи на САК, ако не бъде депозирано заявление в указания от комисията срок, адвокатите, избрани в повече от един орган, се считат за избрани за органа, за който са получили най-много действителни гласове за съответния вид избор.

 

ИК на САК извърши служебна проверка дали са налице други, извън описаните по-горе адвокати, които са избрани за повече от един орган на САК и установи, че такива не са налице.

 

Предвид изложеното, на основание чл.108, ал.4 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №61

 

I. ЗАЛИЧАВА от списъка на избраните членове на Дисциплинарния съд на САК, обявен с Решение №59/07.02.2016 г.:

1. адв.Светозар Георгиев Златанов;

2. адв.Жанет Георгиева Желязкова;

3. адв.Катерина Костадинова Кондакчиева.

 

II. ЗАЛИЧАВА от списъка на избраните за основни членове на САС, обявен с Решение №55/07.02.2016 г.: адв.Ивайло Димитров Данов, избран за Председател на САС, като съгласно чл.86, ал.2 от ЗА, Председателят на адвокатския съвет се включва по право в основните членове на съвета.

 

III. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ:

 

1. За член на Дисциплинарния съд (ДС) на САК (на мястото на адв.Светозар Георгиев Златанов): адв. Даниела Иванова Никифорова, получила 535 действителни гласове на допълнителния избор за членове на ДС, проведен на 07.02.2016 г.;

 

2. За член на Дисциплинарния съд (ДС) на САК (на мястото на адв.Жанет Георгиева Желязкова): адв. Мирослав Тодоров Мичев, получил 487 действителни гласове на допълнителния избор за членове на ДС, проведен на 07.02.2016 г.;

 

3. За член на Дисциплинарния съд (ДС) на САК (на мястото на адв.Катерина Костадинова Кондакчиева): адв. Емил Митков Йошев, получил 474 действителни гласове на допълнителния избор за членове на ДС, проведен на 07.02.2016 г.;

 

4. За резервен член на САС: Владимир Радославов Дончев, получил 551 действителни гласове на допълнителния избор за членове на САС, проведен на 07.02.2016 г., а Десислава Методиева Миразчийска, избрана за първи резервен член на САС с 661 гласа действителни гласове на допълнителния избор за членове на САС, проведен на 07.02.2016 г., се обявява за избрана като основен член на САС (на мястото на адв.Ивайло Димитров Данов).

 

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл.106, ал.4 от ЗА.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

 

Членове:

 

Виолета Красимирова Темелкова - Петрова:…………………..

 

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова:...................

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020