Home Адвокатски избори 2016 ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                   


ПРОТОКОЛ №3
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

Днес, 22.12.2015 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г., избрана, на основание чл.101, ал.1 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 17.11.2015 година.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:
Председател: Марина Стефанова Белчева;
Членове:
Виолета Красимирова Темелкова-Петрова;
Райна Георгиева Беловеждова – Антонова.

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение относно определяне броя на представителите /делегатите/ от САК на годишното събрание на адвокатите от страната;
2. Вземане на решение относно началото и края на гласуването при провеждане на изборите за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г.
3. Вземане на решение относно: кога един кандидат се счита за избран.
4. Разни

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.
ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

По т.1 от Дневния ред:

Приемане на решение относно определяне броя на представителите /делегатите/ от САК на годишното събрание на адвокатите от страната.

На основание чл. 102, ал. 1 и чл. 103 ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

РЕШЕНИЕ №9

Броят на представителите /делегатите/ от САК на годишното събрание на адвокатите от страната се определя въз основа на броя на вписаните в регистрите на САК адвокати и адвокати от Европейския съюз към датата на провеждане на общото събрание на адвокатите от САК, при спазване изискванията на чл.112, ал.1 и 3 от Закона за адвокатурата. Преди започване на гласуването броят на представителите /делегатите/ от САК се приема от Общото събрание с нарочно решение.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3
• Против: 0


По т.2 от Дневния ред:
Вземане на решение относно началото и края на гласуването при провеждане на изборите за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г.

На основание чл. 102, ал. 1 и чл. 103 ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

РЕШЕНИЕ №10

Гласуването за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г. се провежда на двете дати на Общото събрание на адвокатите от САК, така, както са обявени в Държавен вестник - бр.96 от 09.12.2015 г.
Гласуването започва на 30.01.2016 г. след изчерпване на останалите точки от дневния ред на общото събрание, с начален час обявен от Избирателната комисия, и краен час на гласуване - 17.00 ч., и продължава на 31.01.2016 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч. В случай, че в края на избора има негласували членове на САК, изборът приключва след като гласува последният адвокат, явил се пред избирателното бюро не по-късно от крайния час за гласуване за съответния ден.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3
• Против: 0

По т.3 от Дневния ред:


Вземане на решение относно: кога един кандидат се счита за избран.

На основание чл. 102, ал. 1 и чл. 103 ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

РЕШЕНИЕ №11

1. Съгласно чл.107, ал.1 от ЗА за избрани членове в органите на САК се считат кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини. За избрани резервни членове на САК се считат кандидатите, получили най-голям брой гласове след основните членове. В случай, че броят на кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини, е по-голям от броя на членовете на съответните органи на САК, определен по реда на чл.82, т.5 от Закона за адвокатурата, кандидатите получили повече от половината от гласовете, се подреждат по вишегласие. В този случай, за избрани се считат толкова на брой кандидати, колкото е броят на членовете на съответния орган на САК, определен по реда на чл.82, т.5 от ЗА, получили най-голям брой гласове съобразно подредбата по вишегласие. В съответствие с чл.108 от ЗА, ако при проведения избор на 30 и 31.01.2016 г. не е попълнен някой от органите на САК, ще се проведе допълнителен избор на 07.02.2016 г. от 9 до 17.00 часа в заседателната зала на САК в залата, посочена в Поканата за ОС - Държавен вестник бр.96 от 09.12.2015 г., а именно: зала „Света София“ в сградата на Народното събрание, на адрес: гр.София, пл.“Александър Дондуков“№1.
При проведения допълнителен избор кандидатите се подреждат по вишегласие според получения брой гласове от действителните бюлетини. За избрани членове се считат толкова на брой кандидати, колкото е необходимо, за да се попълни броя на съответния орган на САК.

2. За избрани за представители /делегати/ на годишното събрание на адвокатите от страната се считат кандидатите, получили повече от половината от гласовете от подадените действителни бюлетини.
В случай, че броят на кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини е по-голям от броя на представителите /делегатите/ от САК, определен по реда на Решение №10, кандидатите получили повече от половината от гласовете се подреждат по вишегласие. В този случай, за избрани се считат толкова на брой кандидати, колкото е броя на представителите, определен по реда на Решение №10, получили най-голям брой гласове съобразно подредбата по вишегласие.
Ако при произведения избор на 30 и 31.01.2016 г. повече от половината от гласовете от действителните бюлетини са получили по-малък брой кандидати от броя на представителите, определен по реда на Решение №10, се провежда допълнителен избор в първата неделя на месец февруари 2016 г.: 07.02.2016 г. от 9 до 17.00 часа. При произведения допълнителен избор кандидатите се подреждат по вишегласие според получения брой гласове от действителните бюлетини. За избрани за представители /делегати/ се считат толкова на брой кандидати, колкото е необходимо да се попълни броя на представителите, определен по реда на Решение №10, подредени според броя на получените от тях гласове при допълнителния избор.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3
• Против: 0


Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………
Членове:
Виолета Красимирова Темелкова - Петрова:…………………..
Райна Георгиева Беловеждова – Антонова:................................

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020