Home Адвокатски избори 2015 ПРОТОКОЛ № 17 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ № 17 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

ПРОТОКОЛ № 17

от заседание на Избирателната комисия

по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

Днес, 29 януари 2015 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 28.10. и на 18.11. 2014 г., в състав:

Председател -         Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:                   Никола Николов Касабов и

                                    Георги Иванов Неделчев

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Указания относно гласуването на допълнителните избори на 1.02. 2015 г.

2.Определяне председателите на избирателните бюра.

След като съобрази, че постъпват многобройни запитвания относно включване в списъка на избирателите на адвокати, изпълнили задълженията си по чл. 49 ал. 1 от ЗАдв. през месец януари 2015 г., както и относно гласуването с пълномощни, на основание чл. 49 ал. 2 и с оглед обстоятелството, че допълнителният избор всъщност е продължение на първоначалния, по т. 1 от дневния ред избирателната комисия прие следното

 РЕШЕНИЕ № 1:

1.1.        НЕ ДОПУСКА включване в списъка на избирателите адвокати, изпълнили задълженията си по чл. 49 ал. 1 ЗАдв. през месец януари 2015 г.

1.2.        За адвокатите-пълномощници, представили пълномощни по реда на чл. 81 ал. 6 и 7 от ЗАдв. и гласували на изборите на 24 и 25 януари 2015 г. от името на упълномощителите си НЕ СЕ НАЛАГА да представят нови пълномощни за допълнителния избор на 1.01. 2015 г. Те могат да се явяват за гласуване директно пред съответните изборни бюра.

1.3.        Адвокатите-пълномощници, които са упълномощени да гласуват само на допълнителните избори следва да представят пълномощните си по реда на чл. 81 ал. 7 от ЗАдв. в деня на изборите.

 След разискване, по т. 2 от дневния ред избирателната комисия прие следното

 РЕШЕНИЕ № 2:

 ОПРЕДЕЛЯ председателите на избирателните бюра за провеждане на гласуването на допълнителните избори за органи на САК и за делегати за общото събрание на адвокатите в страната на 1.02. 1015 г., ПРИЕМА списък на избирателните бюра както следва:

С П И С Ъ К

НА БРОЯ И СЪСТАВА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ БЮРА ЗА

ИЗБОРА ЗА ОРГАНИ НА САК И ЗА ДЕЛЕГАТИ –01.02.15 г.

І   БЮРО
1.         ЯНКО ХРИСТОВ СТОЯНОВ - Председател
2.         КАЛИНА СТЕФАНОВА ГАНЧЕВА
3.         АДЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ХАДЖИЙСКА

ІІ БЮРО
1.         ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛИЕВ АНТОНОВ - Председател
2.         ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ГУЦИНА
3.         МИЛЕНА КРЪСТЕВА МЕТОДИЕВА

ІІІ БЮРО
1.         МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА - Председател
2.         ДИМО ГРИГОРИЕВ ГОСПОДИНОВ
3.         АНТОН БОРИСОВ БОЯДЖИЕВ

ІV БЮРО
1. АГЛАЯ АВРАМОВА САМОКОВЛИЙСКА - Председател
2. АНТОНИЯ СВЕТЛИНОВА МЛАДЕНОВА
3. ВАСИЛ ДОНОВ   ТОШЕВ

V БЮРО
1. МЕТИН МУСТАФОВ ИБРИЯМОВ - Председател
2. ВЕСЕЛИН ЕВГЕНИЕВ МИТЕВ
3. ДЕСИСЛАВА МОНЕВА ПЕТКОВА ПЕНЕВА

VІ БЮРО
1.         ИВАЙЛО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ - Председател
2.         ЯНА ПЕТЕВА ДИМИТРОВА
3.         ДИЛЯНА ЦОНКОВА ЦОЛЕВА

VІІ БЮРО
1. РАФИ ОНИК МАДЖЕЛЯН – Председател
2. АНИ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА
3. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЮРУКОВ

VІІІ БЮРО
1. ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТОВ – Председател
2. ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТАНОВ ЦЕНКОВ
3. ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ІХ БЮРО
1.         ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГАЙДОВ – Председател
2.         ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА ИВАНОВА
3.         КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ САХАРОВ

Х БЮРО
1.         АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ЯНКУЛОВ - Председател
2.         ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ МИЛЕВ
3.         ГЕОРГИ ТОДОРОВ БАКЪРДЖИЕВ

ХІ БЮРО
1.         ТОДОР БОРИСОВ МИХАЙЛОВ - Председател
2.         АТАНАС СИМЕОНОВ ДЖОНЕВ
3.         ИВЕТА ГЕОРГИЕВА КАЛКОВСКА

ХІІ БЮРО
1.         ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ - Председател
2.         МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
3.         ТАНЯ ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ХІІІ БЮРО
1.         ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ АРГИРОВ - Председател
2.         ЕЛИ БОРИСЛАВОВА БАЛАБАНОВА
3.         ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДИНЕВ

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
1. ГЕОРГИ МАКСИМОВ МОМЧИЛОВ
2. КАМЕН ДОБРИНОВ   ДОБРЕВ
3. ИГОР ОЛЕГОВ ЛУЛЕВ

 

Разпределението на избирателите по избирателни бюра не се променя.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

Членове:

 

1. .........................................

 

 

 

2. .........................................

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020