Home Адвокатски избори 2015 ПРОТОКОЛ № 7 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ № 7 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

ПРОТОКОЛ № 7

от заседание на Избирателната комисия

по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

 Днес, 16 януари 2015 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 28.10. и на 18.11. 2014 г., в състав:

Председател -         Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:                   Никола Николов Касабов и

                                    Георги Иванов Неделчев

 

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Поправки на явни фактически грешки в решението от 13.01.2015 г.

2. Обявяване на окончателните списъци на кандидатите за членове на органи на САК и за делегати за общото събрание на адвокатите в страната, въз основа на които да се изготвят изборните бюлетини.

3. Определяне председателите на избирателните бюра и изготвяне списък на избирателните бюра и разпределяне на избирателите по избирателни бюра.

4. Определяне дата и място за обучение на членовете на избирателните бюра.

След обсъждане на въпросите от дневния ред Избирателната комисия единодушно прие следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

След като разгледа исканията на адв. Стефан Йорданов Стефанов (вх. № 552/16.01.2015 г.) и адв. Христо Тодоров Христов (вх. № 551/16.01. 2015 г.) и съобрази, че предложението на адв. Стефан Йорданов Стефанов с вх. № 10208/18.12.2014 г. за включване на адв. Христо Тодоров Христов в списъка на кандидатите за делегати е направено своевременно, ИК прецени, че е направен пропуск при изготвяне на списъка и името на адв. Христо Тодоров Христов неоснователно е пропуснато. С оглед обстоятелството, че е налице констатация, че всички кандидатури отговарят на законовите изисквания, следва да се допусне поправка на явна фактическа грешка в обявения списък на предложенията като се добави в него името на адв. Христо Тодоров Христов. Той следва да бъде включен и в окончателния списък на кандидатите за делегати на общото събрание на адвокатите в страната.

Комисията констатира също така, че при изписването на името на адв. Ивайло Димитров Данов е допусната техническа грешка, като бащиното му име е изписано неправилно. Затова комисията прецени, че следва да се допусне поправка на явна фактическа грешка в обявения списък на предложенията за делегати, а в окончателния списък на кандидатите за делегати на общото събрание на адвокатите в страната, адв. Данов следва да бъде вписан с правилното си бащино име – Димитров.

Във връзка с изложеното комисията постанови следното

 РЕШЕНИЕ № 1:

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решението на ИК от 13.01. 2015 г. по протокол № 6, като в списъка на предложените кандидати за делегати на САК на общото събрание на адвокатите в страната, ДОБАВЯ адв. ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ.

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решението на ИК от 13.01. 2015 г. по протокол № 6, като в списъка на предложените кандидати за делегати на САК на общото събрание на адвокатите в страната вместо ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ДАНОВ се чете ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ.

По т. 2 от дневния ред:

След като съобрази, че функцията на адв. Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева като председател на Избирателната комисия е несъвместима с качеството на кандидат за член на органите на САК и на кандидат за делегат на САК на общото събрание на адвокатите в страната, ИК преценява, че адв. Мазнева не следва да се включва в окончателните списъци на кандидатите за членове на органите на САК и на кандидатите за делегати на общото събрание на адвокатите в страната.

За всички останали кандидати ИК прие, че следва да бъдат включени в окончателните списъци на кандидатите за членове на органите на САК и на кандидатите за делегати на общото събрание на адвокатите в страната,

Поради изложеното по т. 2 от дневния ред прие:

РЕШЕНИЕ № 2:

ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНИЯ СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОРГАНИ НА САК, подреден по реда на постъпване на предложенията, въз основа на който да се изготвят изборните бюлетини:

 

І. КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК

1

ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ

2

АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА

3

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ

4

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

 

ІІ. КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА САС

1

ЕМИЛ МИТКОВ ЙОШЕВ

2

ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

3

НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

4

МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ

5

ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ

6

БОРИСЛАВ СТАНКОВ ВЪЛЧЕВ

7

СОНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА

8

ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА МИРАЗЧИЙСКА

9

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ

10

ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

11

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА

12

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА

13

ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА

14

ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА

15

ВАНЯ ТРАЯНОВА СТОЯНОВА

16

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ

17

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

18

ЗВЕЗДЕЛИН ЕМИЛОВ ЛАЗАРОВ

19

ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

20

ХРИСТО ИВАНОВ ГРАДИНАРСКИ

21

ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

22

РОСЕН ЙОРДАНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ

23

ВАСЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА

24

ДОБРОВЕСТ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ

25

ДИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

26

ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ

27

РОЗАЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

28

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

29

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ

30

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАМЪНОВ

31

ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА РАЧЕВА-ЙОРДАНОВА

32

ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА КАНЕЛОВА

33

ВИТАЛИ БОГДАНОВ ХАМБАРДЖИЕВ

34

ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ТЕНЕВ

35

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА

36

ИЛИЯ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ

37

МАКЕДОНИ ПЕТРОВ БИЗОВ

38

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

39

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРГАРОВ

40

ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ

41

РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА-ЕЛАНДЖИЕВА

42

СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА ЛЮБЕНОВА-НЕЙКОВА

43

СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

44

СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ

45

ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА

46

ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ

47

ФИЛКО ТРЕНДАФИЛОВ РОЗОВ

48

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ

49

ВАЛЕРИ ЯНКОВ ТАРАНДОВ

50

ТЕОДОР АРТУРОВ БОЖИНОВ

51

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РУНЕВСКИ

52

МАРТИН ВАНЕВ ПОПОВ

53

ЛИДИЯ ВЪЧОВА ДИКОВА

54

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЛЕКОВ

55

ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

56

ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА

57

МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА

58

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

59

ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ

60

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

61

ВАЛЕНТИНА ВИДИНОВА АДИРКОВА

62

ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА

63

МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА

64

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

65

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

66

ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

67

ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ

68

ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ТАЛЕВ

69

ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КОЛЧЕВА

70

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАШЪМОВ

71

СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ

72

ВЕНЕЛИН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ

73

НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ТЕОХАРОВ

74

ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ЖДРАКОВ

75

ЦЕНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

76

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

77

ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ

78

ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

79

МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ

80

ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ

81

ЗДРАВКО ЦВЕТАНОВ ТЕОФАНОВ

82

ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

83

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА

84

МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА

85

ЯНИТА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

86

ДИНКО ЙОРДАНОВ КЪНЧЕВ

87

МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА

88

СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА

89

МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА

 

ІІІ. КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КС

1

МИРЕЛА ЕМИЛОВА СТАНКОВА

2

МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ

3

ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ

4

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА

5

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА

6

ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА

7

ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА

8

ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА

9

ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ

10

РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА-СИДЕРОВА

11

АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

12

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ

13

АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

14

ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ НИНОВ

15

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЛЕКОВ

16

ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КОЛЧЕВА

17

ВЕЛИНА АСПАРУХОВА РАШКОВА

18

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

19

ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА

20

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ

21

СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ СВЕТОЗАРОВ

22

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ

23

ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

24

КАТЯ МИНЧЕВА КОЦЕВА

25

ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА-ПЕШЕВА

26

НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

27

МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА

 

ІV. КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС

1

ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ

2

ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА

3

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ

4

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ

 

V. КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДС

1

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА

2

МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ

3

ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ

4

ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

5

ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

6

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА

7

МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ

8

ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА

9

ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

10

СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

11

ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТАНКОВ

12

МОНИКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

13

МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ

14

ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ

15

ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ

16

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА

17

ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА

18

ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА

19

ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА

20

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ

21

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ОСТРОВСКИ

22

СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА

23

БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА

24

ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

25

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ

26

ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА КИРИЛОВА

27

ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА

28

ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ

29

НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

30

ИВАН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ

31

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ

32

ВЕРЖИНИЯ КАЛИНОВА ДАКОВА

33

МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

34

МАРИНЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА

35

ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА-УЗУНОВА

36

КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

37

ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МОШОЛОВ

38

МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА

39

СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА

40

ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА

41

ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

42

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ

43

ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА

44

ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА-ПЕШЕВА

45

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА

46

КАТЯ МИНЧЕВА КОЦЕВА

47

СВЕТЛА ХАРАЛАМБИЕВА СТОЙКОВА

48

МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА

 

ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНИЯ СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА САК за общото събрание на адвокатите в страната, подреден по реда на постъпване на предложенията, въз основа на който да се изготвят изборните бюлетини:

1

ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ

2

АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА

3

ГАВРИЛ СТЕФАНОВ БЛАГОЕВ

4

ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ

5

ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

6

ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ

7

ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА

8

ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА

9

ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА

10

ВАНЯ ТРАЯНОВА СТОЯНОВА

11

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ

12

АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА

13

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

14

ЗВЕЗДЕЛИН ЕМИЛОВ ЛАЗАРОВ

15

ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

16

ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

17

РОСЕН ЙОРДАНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ

18

ХРИСТО ИВАНОВ ГРАДИНАРСКИ

19

ВАСЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА

20

ДИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

21

ДОБРОВЕСТ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ

22

ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ

23

РОЗАЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

24

РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА-СИДЕРОВА

25

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

26

АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

27

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ

28

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАМЪНОВ

29

АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

30

ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА РАЧЕВА-ЙОРДАНОВА

31

ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА

32

ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА КАНЕЛОВА

33

ВИТАЛИ БОГДАНОВ ХАМБАРДЖИЕВ

34

ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ТЕНЕВ

35

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА

36

ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА

37

ИЛИЯ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ

38

МАКЕДОНИ ПЕТРОВ БИЗОВ

39

МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ

40

МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ

41

МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ

42

МОНИКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

43

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА

44

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ОСТРОВСКИ

45

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

46

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРГАРОВ

47

ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТАНКОВ

48

ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ

49

ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ НИНОВ

50

ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ

51

РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА-ЕЛАНДЖИЕВА

52

СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА ЛЮБЕНОВА-НЕЙКОВА

53

СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

54

СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ

55

СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

56

ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА

57

ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ

58

ФИЛКО ТРЕНДАФИЛОВ РОЗОВ

59

ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ

60

ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

61

БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА

62

ЯНАКИ ЕНЧЕВ ЗИБИЛЯНОВ

63

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ

64

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАШЪМОВ

65

ВАЛЕНТИНА ВИДИНОВА АДИРКОВА

66

ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ЖДРАКОВ

67

ВЕЛИНА АСПАРУХОВА РАШКОВА

68

ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА КИРИЛОВА

69

ВЕНЕЛИН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ

70

ВЕРЖИНИЯ КАЛИНОВА ДАКОВА

71

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ

72

ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

73

ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ

74

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

75

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ

76

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА

77

ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА

78

ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

79

ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА

80

ЗДРАВКО ЦВЕТАНОВ ТЕОФАНОВ

81

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ

82

ИВАН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ

83

КАТЯ МИНЧЕВА КОЦЕВА

84

КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

85

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

86

ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ТАЛЕВ

87

ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА

88

ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МОШОЛОВ

89

МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА

90

МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА

91

МАРИНЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА

92

МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

93

НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

94

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

95

НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ТЕОХАРОВ

96

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ

97

ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ

98

ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КОЛЧЕВА

99

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

100

ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА-ПЕШЕВА

101

СВЕТЛА ХАРАЛАМБИЕВА СТОЙКОВА

102

СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ СВЕТОЗАРОВ

103

СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ

104

СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА

105

ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ

106

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

107

ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА-УЗУНОВА

108

ЦЕНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

109

ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

110

МАРИАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

111

РУМЯНА МОЕВА РАДКОВА

112

РОСИЦА ЖЕКОВА ДЕМИРОВА

113

ИВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

114

РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА

115

МИЛЕНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

116

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ

117

СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА

118

МАРИЯ ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА

119

ИРИНА ВАСИЛЕВА НАЧКОВА

120

МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ЗЛАТКОВА

121

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТАНКОВ

122

ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

123

ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

124

ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА САВОВА-ДИМИТРОВА

125

МАЙКЪЛ БИЛАЛ ЕЛ-ТАЛ

126

СТОЯН КРАСИМИРОВ КОЖУХАРОВ

127

ВЯРА АТАНАСОВА МУКОВА-ТОНЕВА

128

МИХАИЛ ИВАНОВ БОЯДЖЕВ

129

ГЕОРГИ ВАЛЕРИ СЛАНЧЕВ

130

ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ДИНЕВА

131

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДОКОВСКА

132

ИНА НИКОЛАЕВА ЛУЛЧЕВА

133

ЙОРДАНКА ЧАНКОВА ВАНДОВА

134

ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ

135

ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА-НЕДЯЛКОВА

136

БОЙКО ЦВЕТКОВ БОТЕВ

137

ВАЛЕНТИН ГАБРИЕЛ БЕНАТОВ

138

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ

139

ДИАНА КОЛЕВА ЗУЛЧЕВА

140

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЪРНЕВСКА

141

МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА МУСОРЛИЕВА

142

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА

143

РАЙНА ГЕОРГИЕВА БЕЛОВЕЖДОВА

144

РАЛИЦА БОСИЛКОВА НЕГЕНЦОВА

145

ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

146

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ КОДЖАБАШЕВ

147

АНГЕЛ СТРАХИЛОВ ИВАНЧЕВ

148

АНДОНИЯ ЕМИЛОВА ПАВЛОВА

149

АТАНАС АСЕНОВ МАХЛЕЛИЕВ

150

АТАНАС ИВАНОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

151

БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ЕЛЕНКОВ

152

ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ВИДЕНОВА

153

ВАНЬО ГЕОРГИЕВ НОВКИРИШКИ

154

ВАНЯ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

155

ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ ГАЧЕВ

156

ВЕСЕЛИН РАШКОВ РАШКОВ

157

ВИХРЕН ГОГОВ ГРОЗЕВ

158

ГЕОРГИ БОЯНОВ МИЛУШЕВ

159

ГЕОРГИ НУШКОВ ДЖАМБАЗОВ

160

ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА

161

ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ

162

ДОРОТЕЯ СЛАВЕЙКОВА НЕЙЧЕВА

163

ЕВГЕНИ ИВАНОВ ОЙСОЛОВ

164

ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА ГРИГОРОВА

165

ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА СПАСОВА

166

ЕМИЛ ХРИСТОВ ЦЕНОВ

167

ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

168

ЗДРАВКО АНДОНОВ СТОЙЧЕВ

169

ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ЛУКАНОВ

170

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

171

КАТЯ МИНЧЕВА КОЦЕВА

172

КИРИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

173

КРАСИМИРА ЯНКОВА ГОСПОДИНОВА-ГЕОРГИЕВА

174

ЛОЗАН КИРИЛОВ КИРИЛОВ

175

ЛЮБОМИР КОЛЕВ ДЕНЕВ

176

МАРИАНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

177

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА

178

МЕРКАДО МОИС НАТАН

179

МИЛА АТАНАСОВА КОЛАРОВА

180

ПЕТРОМИР ИВАНОВ КЪНЧЕВ

181

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

182

ПЕТЯ МИТКОВА БЕЛЕЛИЕВА

183

РАДОСТИНА ТОДОРОВА БОРИСОВА

184

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТОЛЕВА

185

СВЕТЛАНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

186

СИЛВИЯ ВЕНЕЦКОВА ПАУНОВА

187

СИЛВИЯ СВЕТОСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА

188

СИЛВИЯ ЦЕЦОВА АЛЕКСАНДРОВА

189

СТАНИМИР ИВАНОВ ХРИСТОВ

190

СТАНИСЛАВ ГРОЗЕВ ДИМОВ

191

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТАЛЕВ

192

СТЕФАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

193

СТОЯН МИТЕВ ЖЕЛЕВ

194

ЯСЕН АТАНАСОВ МАХЛЕЛИЕВ

 

Съгласно чл. 103 ал. 2 ЗАдв. решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяване списъка на кандидатите в канцеларията на САК пред Висшия адвокатски съвет.

По т. 3 от дневния ред

След съответно разискване Избирателната комисия прие следното

ЕШЕНИЕ № 3:

 ОПРЕДЕЛЯ председателите на избирателните бюра за провеждане на гласуването на общото събрание на общо събрание на Софийската адвокатска колегия на 24 и 25 януари 2015 г., ПРИЕМА списък на избирателните бюра и РАЗПРЕДЕЛЯ избирателите по избирателни бюра както следва:

 

№ НА БЮРО

 

ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ БЮРА

 

ОБСЛУЖВА ИЗБЕРАТЕЛИ С ЛИЧНИ ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВИТЕ

I    БЮРО

1

ЯНКО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

Председател

А

2

АГЛАЯ АВРАМОВА САМОКОВЛИЙСКА

Членове

3

ИВЕЛИНА БЕНКОВА ЧАВДАРОВА

 

 

 

 

 

II    БЮРО

1

ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛИЕВ АНТОНОВ

Председател

Б, Т, Ш

2

БИСТРА ТОДОРОВА  ИВАНОВА

Членове

3

СОНЯ КИРИЛОВА КЛИСУРСКА

 

 

 

 

 

III    БЮРО

1

МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

Председател

В

2

ПЕТКО АВРАМОВ  ПЕТКОВ

Членове

3

ДИАНА САШЕВА БЛАТЕВА

 

 

 

 

 

IV    БЮРО

1

МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ

Председател

Г, Л

2

АНТОНИЯ СВЕТЛИНОВА МЛАДЕНОВА

Членове

3

СНЕЖАНА ПЕНЧЕВА СТОЙКОВА ЖЕЛЕВА

 

 

 

 

 

V БЮРО

1

МЕТИН МУСТАФОВ ИБРИЯМОВ

Председател

Д

2

ВЕСЕЛИН ЕВГЕНИЕВ МИТЕВ

Членове

3

ДЕТЕЛИНА  ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА

 

 

 

 

 

VI БЮРО

1

ИВАЙЛО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

Председател

Е, Х, Ф

2

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ МИЛЕВ

Членове

3

ЯНА ПЕТЕВА ДИМИТРОВА

 

 

 

 

 

VII БЮРО

1

РАФИ ОНИК МАДЖЕЛЯН

Председател

Ж, З, Н

2

АНИ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА

Членове

3

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЮРУКОВ

 

 

 

 

 

VIII    БЮРО

1

ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТОВ

Председател

И,Ч, Щ

2

ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТАНОВ ЦЕНКОВ

Членове

3

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

 

 

 

 

IX    БЮРО

1

ЛЪЧЕЗАР АНАТОЛИЕВ ПЕРФАНОВ

Председател

Й, К, Ю

2

БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА

Членове

3

ДИЛЯНА ЦОНКОВА ЦОЛЕВА

 

 

 

 

 

Х   БЮРО

1

ТОДОР ВАЛЕРИЕВ  БОРИСОВ

Председател

М

2

АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА

Членове

3

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА-ИВАНОВА

 

 

 

 

XI БЮРО

1

ТОДОР БОРИСОВ МИХАЙЛОВ

Председател

О, П, Я

2

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ЯНКУЛОВ

Членове

3

РАЛИЦА БОЙКОВА МИЛЕВА

 

 

 

 

 

XII БЮРО

1

ГАЛИН АВРАМОВ ГАНЧЕВ

Председател

Р, Ц, У

2

КРИСТИЯН МЕТОДИЕВ МИРЧЕВ

Членове

3

ГЕОРГИ  ВЛАДИМИРОВ АРГИРОВ

 

 

 

 

 

XIII БЮРО

1

ФИЛИП СЛАВЧЕВ МАРКОВ

Председател

С

2

АННА КАМЕНОВА ГОРАНОВА

Членове

3

ЙОРДАНКА ЛЮДМИЛОВА ШУМАНОВА

По т. 4 от дневния ред

След съответно разискване Избирателната комисия прие следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Определя дати за обучение на членовете на избирателните бюра на 21. 01. и 22.01. 2015 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на САК в сграда Търговски дом, в гр. София, бул. „Витоша” № 1а, 3 етаж.

Копие от този протокол да се публикува на таблото в САС и на сайта на САК в Интернет.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

Членове:

 

1. .........................................

 

 

 

2. .........................................

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020