Home Адвокатски избори 2015 ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Избирателната комисия по

чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

Днес, 17 декември 2014 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 28.10. и на 18.11. 2014 г., в състав:
Председател -       Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева и
Членове:    Севинч Даудова Караоглан и
Никола Николов Касабов при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Определяне   начина   за   оповестяване   на   решенията   на Избирателната комисия (ИК).
2.    Определяне периода за провеждане на гласуване за избор на членове на органи на САК, резервни членове на САС, за председател на дисциплинарния съд и делегати на общото събрание на адвокатите в
страната,   в   рамките   на   редовното   общо   събрание   на   Софийската адвокатска колегия на 24 и 25.01. 2015 г., свикано с покана, обнародвана в "Държавен вестник", бр. 94/2014 г.
3.    Определяне на броя на делегатите от САК за общото събрание на адвокатите в страната. 
4.    Вземане на решение относно: кога един кандидат се счита за избран член на органите на САК.
5.    Вземане на решение относно кога един кандидат се счита за делегат на общото събрание на адвокатите в страната.
6.    Решение относно пълномощните за двата вида избори.
След обсъждане на въпросите от дневния ред Изборната комисия единодушно прие следните решения:

По т. 1 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ №1:

Всички решения на Комисията, веднага след приемането им, ДА СЕ ОБЯВЯВАТ на отделно табло в канцеларията на САС, на сайта на Софийската адвокатска колегия в Интернет и на отделно табло в касата на САС в Търговския дом, под рубрика със заглавие „Избори 2015 г.". За целта да се потърси съдействие на САС.

По т. 2 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ № 2:

В съответствие с чл. 99 ал. 1 Закона за адвокатурата гласуването за органи на САК и за делегати от САК за общото събрание на адвокатите в страната да се проведе на двете дати на редовното общо събрание на адвокатите от САК така, както е обявено в "Държавен вестник" бр. 94/2014 г.
Гласуването да започне на 24.01.15 г. след изчерпване на останалите точки от дневния ред на общото събрание, с начален час, обявен от Избирателната комисия на самото общо събрание и краен час на гласуване -17.00 ч., и да продължи на 25.01.2015 г. от 8.00 ч. до 13.00 ч. В случай, че в края на избора има негласували членове на САК,
изборът приключва след като гласува последният адвокат явил се пред изборното бюро не по-късно от крайния час за гласуване за съответния ден.
Съгласно предвиденото в обнародваната покана гласуването да се проведе в зала "Света София" (бивша "Г. Кирков") в сградата на Народното събрание (бивш партиен дом) на пл. Княз Александър I № 1.

По т. З от дневния ред:
РЕШЕНИЕ № 3:

Броят на делегатите от САК за общото събрание на адвокатите в страната се определя при спазване изискванията на чл.112, ал.1 и 3 от Закона за адвокатурата на базата на броя на вписаните в регистрите на САК адвокати и адвокати от Европейския съюз към датата на провеждане на общото събрание на адвокатите от САК. Преди започване на гласуването броят на делегатите от САК се приема от общото събрание с нарочно решение.

По т. 4 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ №4:

Съгласно чл. 107 ал. 1 от Закона за адвокатурата за избрани членове в органите на САК се считат кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини.
За избрани резервни членове на САК се считат кандидатите, получили най-голям брой гласове след основните членове.
В случай, че броят на кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини, е по-голям от броя на членовете на съответните органи на САК, определен по реда на чл. 82 т. 5 от Закона за адвокатурата, кандидатите получили повече от половината от гласовете, се подреждат по вишегласие. В този случай, за
избрани се считат толкова на брой кандидати, колкото е броят на членовете на съответния орган на САК, определен по реда на чл. 82 т. 5 от Закона за адвокатурата, получили най-голям брой гласове съобразно подредбата по вишегласие.
В съответствие с чл. 108 от Закона за адвокатурата, ако при проведения избор на 24 и 25.01.2015 г. не е попълнен някой от органите на САК, ще се проведе допълнителен избор на Гви февруари 2015 г. от 9 до 17.00 часа в заседателната зала на САК в Търговския дом, в гр. София, бул. "Витоша" № 1А, ет. 3.
При проведения допълнителен избор кандидатите се подреждат по вишегласие според получения брой гласове от действителните бюлетини. За избрани членове се считат толкова на брой кандидати, колкото е необходимо, за да се попълни броя на съответния орган на САК.

По т. 5 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ № 5:

Кандидатите за делегати за общото събрание на адвокатите от страната се подреждат по вишегласие според получения брой гласове от действителните бюлетини. За избрани се считат толкова на брой кандидати, колкото е необходимо, за да се попълни броя на делегатите, определен по реда на т. З от настоящото решение.
Ако при проведения избор на 24 и 25.01.2015 г. не е попълнен броя на делегатите, определен по реда на т. З от настоящото решение, ще се проведе допълнителен избор на 1"ви февруари 2015 г. от 9 до 17.00 часа в заседателната зала на САК в Търговския дом, в гр. София, бул. "Витоша" № 1А, ет. 3.

По т. 6 от дневния ред: 
РЕШЕНИЕ №6:

Пълномощните по чл. 81 ал. 7 от Закона за адвокатурата са отделни за избор на органи на САК и отделни за избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.
Копие от протокола да се публикува на таблото в САС и на сайта на САК в Интернет.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
 
Председател:    Членове:.
                                      1.
                                      2.

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020