Home Адвокатски избори 2015 ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА


Днес, 12 декември 2014 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 28.10. и на 18.11. 2014 г., в състав:


Председател -       Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева и
Членове:    Севинч Даудова Караоглан и
Никола Николов Касабов, при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1.    Обявяване  състава  на  Избирателната  комисия,   на  броя   и състава  на  избирателните бюра,  които  ще  подготвят и  организират изборите на общото събрание на адвокатите от САК, насрочено за 24 и 25 януари 2015 г.
2.    Определяне на срока и реда за подаване на предложения за членове на органи на САК и резервни членове на САС, за председател на дисциплинарния съд
3.    Определяне на срока и реда за подаване на предложения за делегати на общото събрание на адвокатите в страната.
4.    Утвърждаване съдържанието на предложения за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК, насрочено за 24 и 25 януари 2015, за членове в органи на САК и резервни членове на САС, за председател на дисциплинарния съд (приложение № 2) и за делегати на общото събрание на адвокатите в страната (приложение № 3).
4.    Утвърждаване    съдържание    на    декларация-съгласие    от предложен кандидат (приложение № 4 към това решение)
5.    Утвърждаване  съдържание  на  регистърите  за  вписване  на предложенията.
След обсъждане на въпросите от дневния ред Изборната комисия единодушно прие следните решения:
По т. 1 от дневния ред:


РЕШЕНИЕ №1:


1.    ДА  СЕ  ПУБЛИКУВА  на  сайта  на  САК следния  състав  на Избирателната комисия, определена съгласно чл. 101 ал. 1 от ЗАдв. съвместно от САК, Контролния съвет на САК и Дисциплинарния съд на САК на 28.10.2014 г. и на 18.11.2014 г, която на общото събрание на Софийската адвокатска колегия на 24 и 25.01. 2015 г. ще проведе избора за органи на САК, заедно с резервни членове на САС и председател на дисциплинарния съд, както и за избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната:

Председател -       Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева и
Членове:    Севинч Даудова Караоглан и
                 Никола Николов Касабов,

2.    ДА СЕ ПУБЛИКУВА на сайта на САК списъка на броя и състава на избирателните бюра (Приложение № 1 към това решение)

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ № 2:

   Предложенията за органи на САК, за председател на дисциплинарния съд да се подават с предложение по образец до Избирателната комисия чрез регистратурата на Софийския адвокатски
съвет през периода от 9.00 до 17.00 ч. най-късно до 24.12. 2014 г. включително.
   Предложенията за избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната да се подават с предложение по образец до Избирателната комисия чрез регистратурата на Софийския адвокатски съвет през периода от 9.00 до 17.00 ч. най-късно до 09.01. 2015 г. включително.
   Предложенията се вписват по реда на постъпването в отделни регистри, утвърдени от Избирателната комисия.
   Към предложението се прилага декларация за съгласие от предлагания адвокат.
   Съдържанието на предложенията и декларацията се определят от ИК.
   В 17 ч. на всеки работен ден постъпилите предложения се предават на ИК, респективно на определения с решение на САС служител от администрацията, който ще подпомага ИК в дейността й по провеждане на изборите за делегати. След последното предложение се поставя черта и се полагат подписи от длъжностното лице в регистратурата и от длъжностното лице, определено да подпомага Избирателната комисия.

По т. З от дневния ред:

РЕШЕНИЕ № 3:

УТВЪРЖДАВА съдържание на ПРЕДЛОЖЕНИЯТА (приложение № 2 и № 3 към настоящото решение):
   - адресира се до Избирателната комисия на САК;
   - съдържа трите имена, личния № на адвоката предложител, адрес за кореспонденция и телефон за връзка, трите имена на предложения/ите адвокат/и;
   - дата и саморъчен подпис на предложителя/ите;
   - към предложението се прилага декларация/ии-съгласие от предложения/ите адвокат/и.(Приложение № 4 към настоящото решение)

По т. 4 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ №4:

УТВЪРЖДАВА съдържание на ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ от предложения кандидат (приложение № 4 към настоящото решение):
   - адресира се до Избирателната комисия;
   - съдържа трите имена и личния № на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка;
   - съдържа следните изявления:
1.    съгласие да бъде издигана кандидатурата му и да бъде избиран в органите на САК, за председател на дисциплинарния съд или за делегат на годишното събрание на адвокатите от страната на 24 и
25.01.2015 г;
2.    декларация, че не изтърпява наказание по чл. 133, ал. 1, т. З от ЗА;
3.    декларация, че е изпълнил задълженията си по чл. 49 от ЗА и дата и саморъчен подпис на кандидата.
По т. 5 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ №5:

УТВЪРЖДАВА два отделни входящи регистъра на предложенията за избор на органи на САК и за делегати за общото събрание на адвокатите в страната със следните графи:
1.    пореден   №   на   предложението   в   регистъра   и  дата   на постъпване;
2.    имена на адвоката/ите, направил/и предложението/ята;
3.    имената на предложените кандидати.

ДА СЕ ПУБЛИКУВА на сайта на САК настоящия протокол и приложените към него документи.

Копие от протокола с приложения № 2, 3 и 4 да се публикуват и на таблото в САС.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Председател:                                       Членове: 1.
                                                                         2.

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020