Home Le Barreau Règles

Règles

Règles

de travail du Barreau et ses commissiones

 

 

 

Раздел I.

Общи положения

      Чл.1 С тези Правила за работата на Софийския адвокатски съвет (САС) и помощните органи към него (наричани по-нататък „правила”) се урежда организацията на дейността на Софийския адвокатски съвет и помощните органи към него на основание разпоредбите на чл.89 от Закона за адвокатурата (ЗА).

      Чл.2 Към САС се създават комисии, в работата на които участвуват всички избрани членове на съвета, включително и резервните членове. Комисиите могат да привличат външни експерти за подпомагане на своята работа по предвидения в тези правила ред.

 

Раздел II.

Функции

      Чл.3 САС осъществява възложените му от чл. 89 от Закона за адвокатурата функции.

 

Раздел III.

Структура

      Чл.4 САС се състои от избраните в съответствие с чл.99 , във връзка с чл.86 от Закона за адвокатурата 20 члена /14 основни и 6 резервни/. Председателят на САС е член по право на съвета.

      Чл.5 (1) САС избира измежду своите основни членове Заместник-председател и Секретар.

      (2) Председателят и всеки член на САС може да прави предложение за Заместник-председател, както и за Секретар на съвета, които се гласуват от САС.

      Чл.6 САС избира измежду своите членове работни комисии в помощ на дейността си.

      Чл.7 Председателят на САС:

      1/ Представлява Софийска адвокатската колегия и Софийски адвокатски съвет;

      2/ Организира и ръководи цялостната дейност на адвокатския съвет;

      3/ Свиква и председателства заседанията на адвокатския съвет;

      4/ Ръководи пряко една от определените от съвета комисии;

      (2) При отсъствие на Председателя, той се замества от Заместник-председателя.

      Чл.8 Заместник-председателят на САС:

      1/ Замества Председателя в негово отсъствие;

      2/ Ръководи пряко една от определените от съвета комисии;

      Чл.9 Секретарят на адвокатския съвет:

      1/ Ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на адвокатския съвет и финансово-стопанската дейност;

      2/ Организира заседанията на адвокатския съвет и подготвя материалите за него;

      3/ Ръководи и организира работата на щатните служители и на помощния персонал;

      4/ Координира дейността на помощните органи на адвокатския съвет;

      5/ Осигурява технически и административно цялата дейност на адвокатската колегия.

      6/ Ръководи пряко една от определените от съвета комисии;

      7/ Отговаря за организацията на контактите на САС с Висшия Адвокатски съвет и другите висши органи на адвокатурата в България.

 

Раздел IV.

Организация на дейността

Чл.10 (1) Адвокатският съвет провежда редовни и извънредни заседания.

      (2) Редовните заседанията на САС се провеждат всеки първи и трети вторник на календарния месец в седалището на САК от 14.00 часа.

      (3) Най-късно до края на всяко редовно заседание на съвета всеки основен член може устно да прави предложения за включване в дневния ред на следващо редовно заседание, които се протоколират. Председателят внася за приемане от съвета дневен ред, съобщен от Секретаря на членовете на съвета най-късно до 12.00 часа на петъка преди редовното заседание. Съобщаването се извършва по електронен път на посочената от всеки член на съвета електронна поща.

      (4) Извънредните заседания на съвета се свикват от Председателя, а в негово отсъствие - от Заместник-председателя, при условията на Закона за адвокатурата.

      (5) Свикването на извънредно заседание се извършва чрез отправяне на покана по телефона до всички членове на съвета с обозначение за мястото, часа и дневния ред. Поканата за извънредно заседание се отправя до всички членове на съвета по възможност 72 часа преди провеждането му и се изпраща и по електронен път на посочената от всеки член на съвета електронна поща.

      (6) В дневният ред на извънредните заседания се включват и всички въпроси, предложени писмено от членовете на съвета и постъпили в писмен вид на електронната поща на всички членове на съвета не по-късно от 48 часа преди свикване на съответното извънредно заседание.

      (7) Адвокатският съвет приема предложения дневен ред, допълва го и/или го изменя с обикновено мнозинство при условията на чл.88 от Закона за адвокатурата. При равен брой гласове решаващ е гласът на Председателя.

      (8) Материалите за съответното заседание задължително се осигуряват от Секретаря на разположение на членовете на съвета в канцеларията на САК най-късно 72 часа преди заседанието.

      Чл.11 (1) Заседанията на адвокатския съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват лично поне 10 от основните членове на съвета. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

      (2) Всеки член на САС може да упълномощи с нарочно пълномощно основен член на съвета, за да гласува от негово име за конкретно заседание, когато е възпрепятстван да присъства лично по уважителни причини. Един основен член не може да гласува с повече от едно пълномощно в едно заседание. Всяко пълномощно важи само за конкретно посоченото заседание.

      (3) Адвокатският съвет задължително води протоколи за своите заседания, които се подписват от Председателя, Секретаря и служителя, изготвил протокола. В протокола задължително се вписват освен другите данни и обстоятелства, също така и редовните членове, гласували с пълномощно, както и от кого е дадено пълномощното. Всяко пълномощно представлява неразделна част от протокола от съответното заседание на САС.

      (4) Решенията, вписани в протоколите от заседанията на САС се обявяват на електронния сайт на САК в срок от 3 дни от деня на заседанието с отбелязване на начина на гласуването по точките от приетия дневен ред. Протоколите се завеждат и съхраняват в „Годишни протоколни книги за заседанията на САС” и се съхраняват в писмения им вид в канцеларията на САК в сградата на администрацията на САК от определен от Секретаря служител. Всеки член на съвета може да поиска препис от протокол от Председателя, който се разпорежда да му бъде издаден в тридневен срок от поискването в писмен вид.

      Чл.12 (1) Всички членове на САС получават за работата си възнаграждение в размер, определян от съвета за всяка календарна година в рамките на приетия от Общото събрание бюджет.

      (2) За участие в заседанията на САС се изплаща възнаграждение само за един член на Контролния съвет, присъствал на заседанието. Присъствието му се удостоверява с вписване в протокола за заседанието. Размерът на възнаграждението е равен на това на член на САС и се определя от съвета всяка календарна година в рамките на бюджета, приет от Общото събрание.

      (3) За участие в заседанията на ДС се изплаща възнаграждение на участвалите дисциплинарни съдии. Присъствието им се удостоверява с вписване в протокола за заседанието. Размерът на възнаграждението е равен на това на член на САС и се определя от САС всяка календарна година в рамките на бюджета.

      (4) За първата календарна година от избора на новоизбрания САС възнагражденията се изплащат само доколкото са предвидени в бюджета и от извънредни приходи.

      (5) Председателят, Заместник-председателят, Секретарят и членовете на съвета получават командировъчни пари при осъществяване на функции и задачи на колегията извън град София с решение на САС. Общият размер на тези средства се залага в годишния бюджет на САК и не може да бъде надвишаван.

      Чл.13 Всеки член на САС има право на достъп до информация за дейността и управлението на САК, както и да получи преписи от поискани документи. Молбите се подават до Председателя на САС.

 

Раздел V.

Постоянни и временни комисии на САС

      Чл.14 (1) За изпълнение на възложените му от закона дейности САС избира в едномесечен срок от конституирането си постоянни комисии, съставени от всички негови членове, изпълняващи по брой и компетенции определените му от закона функции.

      (2) Всяка комисия приема проекто-решения с обикновено мнозинство от членовете на САС, участващи в нея. Проекто-решенията се внасят в деловодството на САС от председателя на комисията най-късно в 3-дневен срок от изготвянето им.

      (3) Всяко проекто-решение на комисиите се предлага от председателя на съответната комисия за включването му в дневния ред на САС най-късно във второто следващо заседание на съвета, независимо дали заседанието е редовно или извънредно, ако е внесено поне 72 часа преди началото на заседанието в деловодството на съвета.

      Чл.15 Постоянните комисии на САС са:

1/ Комисия за бюджета и административната политика;

2/ Комисия за законодателна политика и лобиране;

3/ Комисия за дисциплинарна политика;

4/ Комисия за прилагане на Закона за правна помощ;

5/ Комисия за допълващата професионална квалификация;

6/ Комисия за социална политика и подпомагане;

7/ Комисия за предвидимост, прозрачност и информация;

8/ Комисия за европейска интеграция и международно сътрудничество;

9/ Комисия за съдействие и помощ на младите адвокати;

10/ Комисия за сътрудничество;

11/ Комисия за защита на професионалните права на адвоката и за адвокатската етика;

12/ Комисия за сигнали и предложения.

      Чл.16 Извън изброените по-горе комисии САС може да създава временни комисии, като с изрично свое решение определя техните задачи, предмет на дейност, състав и структура при спазване на принципите и правилата, заложени в настоящите правила.

      Чл.17 (1) Всяка комисия се състои от трима до петима членове на САС.

      (2) Председателят на комисията е основен член на САС.

      Чл.18 Съставът на комисиите се определя и се променя с решение на САС след изслушване на предпочитанията на всеки член на съвета при спазване на следните принципи:

      А/ Пълномерност – в комисиите участвуват всички избрани членове на Софийски адвокатски съвет, включително и резервните членове. Член на САС, който е избран в дадена комисия може да откаже да участвува в работата й. В едноседмичен срок от писмено депозирания му отказ в съвета, САС определя друг член на негово място;

      Б/ Демократичност – съставът на комисиите отразява общата воля на избирателите – софийски адвокати;

      В/ Планомерност – всяка комисия в 1-месечен срок от избора й от САС изготвя и внася за утвърждаване в съвета своя „Годишна програма”, която се публикува на сайта на САС в 1-седмичен срок от утвърждаването й от САС. Всяка година между 01 и 15 февруари се изготвя съответна за годината „Годишна програма”, която се утвърждава от САС по горния ред до 15 март на календарната година;

      Г/ Отчетност – всяка комисия между 01 и 15 декември внася в деловодството на съвета свой „Годишен отчет на утвърдената годишна програма”, който се публикува на сайта на САС. Годишният отчет на комисията служи като база за изготвяне на годишния отчет на САС пред Общото събрание на членовете на САК и се публикува на сайта на САС до 15 януари всяка година.

      Д/ Достъпност – всеки редовен член на САС може да сезира всяка комисия по даден проблем от нейния предмет на дейност писмено или устно. Когато това е направено писмено, комисията в едномесечен срок изготвя писмено становище, което след изготвянето му и заедно с писменото запитване се публикуват на сайта на САС.

      Комисията може да се самосезира и чрез който и да е от останалите си членове.

      Е/ Публичност – Всеки член на САС може по свое желание да присъствува на заседание на която и да е комисия.

      Председателят на всяка комисия по своя инициатива, по предложение на член на комисията или по предложение на друг член на САС може да кани за определени заседания на комисията други адвокати, които са специалисти по даден проблем. Такива адвокати могат да бъдат канени да изразят становището си и на заседанието на САС по приемане на съответното проекторешение, изготвено с тяхно участие. По този ред могат да се канят и други експерти.

      Ж/ Обезпеченост – Всяка комисия провежда заседанията си в сградата на САК, като същите са изцяло обезпечени административно, вкл. чрез служител от администрацията, който води протокола от заседанията, организира по нареждане на Председателя на комисията свикване на членовете й, осигурява написване на проекторешенията и размножаване на материали за заседанията и др. подобни действия, в рамките на бюджета.

      Член на САС, който е избран за член на комисия, е длъжен да участвува в работата на комисията. Промяна в състава на всяка комисия може да се извърши след публикуване на „Годишния отчет на утвърдената годишна програма” на съответната комисия с решение на САС, както и по всяко друго време по решение на съвета.

      Чл.19 Първото заседание на всяка една от комисиите се провежда в двуседмичен срок от конституирането й от САС.

      Чл.20 (1) Всяка комисия осъществява своята дейност чрез редовни и извънредни заседания, като редовните заседания следва да се провеждат поне веднъж месечно не по късно от 15-то число на текущия месец.

      (2) Заседанията на комисиите се провеждат в сградата на САК.

      Чл.21 (1) Редовните заседания на всяка комисия се свикват с покана по телефона от председателя на съответната комисия, след консултации с останалите членове на комисията за деня и часа на заседанието.

      (2) Поканата за заседанието следва да се отправи не по-късно от 72 часа преди провеждането му. Поканата следва да съдържа въпросите от дневния ред.

      (3) Поканата следва да бъде отправена до всички членове на съответната комисия и на посочената от тях електронната поща в горните срокове.

      Чл.22 (1) Въпросите от дневния ред на заседанията на съответната комисия се определят от нейния председател.

      (2) В дневният ред на редовно заседание се включват и всички въпроси, предложени от членовете на комисията и постъпили в писмен вид на електронната поща на председателя на комисията не по-късно от 48 часа преди свикване на съответното редовно заседание.

      (3) Комисиите могат да разглеждат и въпроси извън предварително включените в дневния ред, ако на редовното заседание присъстват всички членове на комисията и те единодушно приемат това.

      Чл.23 (1) Извънредни заседания на комисиите се свикват от председателя на съответната комисия по негова инициатива или по решение на САС. В тези случаи датата, часът, мястото и дневният ред на извънредното заседание се определят от председателя или от САС.

      (2) Поканата за извънредно заседание на съответната комисия, следва да се съобщи на всички членове на комисията не по-късно от 48 часа преди провеждането му по предвидения по-горе ред.

      (3) На извънредни заседания на комисиите не могат да се разглеждат въпроси, извън включените в предварително обявения дневния ред.

      Чл.24 Заседанията на комисиите се провеждат в сградата на САК, където са изцяло административно обезпечени, в това число и със служител от администрацията, който отговаря за водене на протокола от заседанието на комисията, оповестяване на членовете на комисията, осигуряване на подходящо помещение, подготовката на материали и прочие.

      Чл.25 По изключение и при изричното съгласие на всички членове на съответната комисия, заседание на комисията може да бъде проведено и на друго място, освен в сградата на САК. В този случай не се ангажира служител от администрацията на САС. В протокола от заседанието, воден от един от членовете на комисията, задължително се отбелязва мястото, датата, часа и начина на провеждане.

      Чл.26 Заседанията на комисиите са редовни и комисиите могат да приемат решения, ако присъстват повече от половината от членовете им.

      Чл.27 Комисиите приемат проекто-решения, които внасят за разглеждане от САС, задължително след обсъждания присъствено и с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове на комисията. Гласувалите против имат право да депозират писмено особеното си мнение, което става част от проекто-решението на комисията, внесено за гласуване в САС.

      Чл.28 (1) Комисиите задължително водят протоколи за своите заседания, които се подписват от всички присъствали членове на комисията и се завеждат в деловодството на САК.

      (2) В „Протоколните книги за заседанията на комисиите” се съдържат в писмен вид всички протоколи на всяка от комисиите и особените мнения към тях. Самите протоколни книги се съхраняват в сграда на САК в нарочно определен регистър.

      Чл.29 Комисиите изготвят и внасят писмено в САС мотивирани проекто-решения по всички въпроси от областта на възложената им компетентност и утвърдената им годишна програма.

      Чл.30 Комисиите на САС подготвят становища по проекто-решенията на останалите комисии, когато те засягат тяхната област на компетентност.

      Чл.31 (1) По преценка на председателя на съответната комисия се изпраща за съгласуване проекто-решението на комисията до останалите комисии.

      (2) Комисиите се запознават с проекто-решенията, изпратени им за съгласуване и ако имат възражения или забележки по тях ги изразяват в писмено становище, което депозират в САС поне 2 дни преди съответното заседание на САС по тази тема.

      (3) Комисиите могат да провеждат смесени съвместни заседания по въпроси от тяхна компетентност, като приемат и внасят в САС за гласуване и утвърждаване техните съвместни проекто-решения.

      Чл.32 (1) Комисиите на САС имат право на инициатива за организиране на дискусии и изготвяне на проекто-решения по въпроси, попадащи извън обхвата на утвърдените от САС годишни програми, ако тези въпроси са от обществена значимост и интерес за САК, ако попадат в рамките на възложената компетентност на съответната комисия и ако е налице решение на съответната комисия за разглеждане на тези въпроси.

      (2) Всички проекто-решения по извънредни въпроси, заедно със съответните становища по тях от другите комисии, се внасят за разглеждане и утвърждаване от САС поне една седмица преди съответното заседание.

 

Раздел VI.

Видове комисии и техните функции

      Чл.33 Комисия за бюджета и административната политика

      (1) Комисията подготвя бюджета за следващата година и следи за изпълнение на бюджета за текущата година при съблюдаване на принципите за икономичност и законосъобразност на административната политика на САС, включително спрямо служителите на трудов договор и тези на граждански договор.

      (2) Комисията изготвя своя „Годишна бюджетна рамка”, която служи за нейна Годишна програма”.

      (3) Годишният бюджет не може да бъде приеман с дефицит. Ако такъв все пак се формира при изпълнението му, той не може да надхвърли 1% от годишния заложен бюджет. Годишният бюджет задължително предвижда фонд „Резервен” в размер на не по-малко от 3% от годишния заложен бюджет.

      (4) Комисията има следните две първоначални задачи:

                А) Да предложи процедура на САС за назначаване на първоначална ревизия при встъпване в длъжност на новия САС, както и процедура по избор на одитор;

                Б) Да предложи за приемане от САС на регламент за плащане на адвокатските вноски – месечни и други;

      Чл.34 Комисия за законодателна политика и лобиране

      (1) Първата съставена такава комисия по реда на настоящите „Вътрешни правила” задължително подготвя проект на Закон за изменение на Закона за адвокатурата в срока на мандата на САС.

      (2) Комисията следи за проекти на закони, внесени и обсъждащи се в Народното събрание и дава мнение по тях превантивно до САС, когато те касаят разумното, икономически целесъобразно и законосъобразно практикуване на адвокатската професия.

      (3) Комисията изготвя писмено становище и лобира пред държавните органи относно разположението на съдебните сгради в София с оглед спецификите на практикуването на адвокатската професия в столицата.

      (4) Комисията изготвя писмено становище и лобира пред председателите на съдилищата в София-град и в София-област относно задължителните минимални условия на практикуване на адвокатската професия – наличие на адекватна „адвокатска стая”, наличие на място за гардероб, съгласуване на едновременното времетраене на годишните инвентаризации на делата в съдилищата, гарантиране на времето за справки по делата и други аспекти.

      Чл.35 Комисия за дисциплинарна политика

      (1) Комисията подготвя преразглеждането на висящи дисциплинарни преписки по наказване на адвокати за неплатен членски внос, когато не са били предупредени.

      (2) Комисията подготвя и докладва пред САС всички дисциплинарни преписки със задължително писмено становище по всяка една от тях.

      (3) Комисията извършва проверки по изпълнение на изискванията на Закона за адвокатурата за практикуване на адвокатската професия.

      Чл.36 Комисия за прилагане на Закона за правната помощ

      Комисията има три главни задачи:

      а/ Да организира на ротационен принцип правната помощ в САК по реда на Закона за правната помощ;

      б/ Да следи за точното изпълнение на Закона за правната помощ, като изработи ясни правила и критерии за подбора при определянето на „служебни защитници” и „особени представители”, като отчита правната квалификация и поредността на съдебната инстанция по съответното дело;

      в/ Да изготви спешно проекти за изменение на съответните нормативни актове за промяна и съгласуване на размерите на възнагражденията на „служебните защитници” и на „особените представители” в съответствие с Наредба №1/2004г. на Висшия адвокатски съвет и други нормативни актове;

      Чл.37 Комисия за допълващата професионална квалификация

      Комисията изготвя своя програма за допълващата професионална квалификация на адвокатите от САК, в която задължително освен всички други важни аспекти залага и следните неотменими принципи:

      а/ Задължително минимално годишно участие на всеки адвокат в допълващата професионална квалификация – гарантирано с увеличение на персоналните вноски за следващата година при липса на признат от САС документ за проведено допълващо обучение;

      б/ Задължително финансиране до 75% от стойността на обучението от САС и задължително съфинансиране от всеки участващ адвокат;

      в/ Търсене на възможности за финансиране на допълващата професионална квалификация на адвокатите от САК от различни източници: Център за обучение на адвокати „Кр. Цончев”, от ВСС и от Министерство на правосъдието – при смесените семинари с участие на съдии, прокурори, длъжностни лица по вписванията или държавни съдебни изпълнители, от Камарата на нотариусите при смесените семинари с участие на нотариуси, от Камарата на частните съдебни изпълнители при смесените семинари с участие на съдебни изпълнители и при смесените семинари с други държавни или неправителствени организации.

      г/ Финансиране на допълващата професионална квалификация на адвокатите от САК от европейски интеграционни програми за обучение;

      д/ Задължително максимално годишно използване на наличните бази на САК в с. Лозенец и на Витоша и едва след тяхното пълномерно натоварване – наемане на други площи и бази извън София. За София се предвиждат семинари, организирани от САС;

      е/ Задължително заделяне до 90% от извънредните приходи в бюджета за допълваща професионална квалификация на адвокатите от САК;

      Комисията изготвя и предлага на САС годишен график на обучението по допълващата професионална квалификация на адвокатите от САК.

      Чл.38 Комисия за социална политика и подпомагане

      (1) Комисията изготвя „Годишна програма за социално подпомагане”, която следи за правилното разходване на предвидените за тази дейност средства от бюджета.

      (2) Комисията изготвя проект за регламент и контролира създаването и функционирането на „Взаимоспомагателна каса – софийски адвокат”.

      Чл.39 Комисия за предвидимост, прозрачност и информация

      (1) Комисията има за основна своя задача да организира, проведе и обезпечи създаването на модерен уеб сайт на САК за комуникации и обратна връзка с членовете на САК.

      (2) Комисията има за основна своя задача наблюдението и контрола над работата на системния администратор за своевременно обявяване на сайта на САК на всички предвидени в настоящите правила документи и на важни проекти, новини и обществено значими позиции на САС, както и за гарантиране на бърза обратна връзка с членовете на колегията и с други държавни и неправителствени органи и организации.

      Чл.40 Комисия за европейска интеграция и международно сътрудничество

      Комисията има две главни задачи:

      а/ Организиране и поддържане на международните контакти на САС;

      б/ Осигуряване на участие на САК в международни интеграционни програми, вкл. по обучение на адвокати в областта на европейското право;

      Чл.41 Комисия за съдействие и помощ на младите адвокати

      (1) Комисията има за основна своя задача да проучи и да обособи проблемите пред младите адвокати, вкл. като даде проект за нормативно определение на понятието „млад адвокат”, както и да следи за правилно прилагане на Закона за адвокатурата от тази обособена група адвокати.

      (2) Първата „Комисия за съдействие и помощ на младите адвокати”, създадена по настоящите правила, следва да изготви и проект на Закон за изменение на Закона за адвокатурата относно първоначалната адвокатска квалификация на нововписани адвокати и младши адвокати, както и да развие, разработи и предложи за одобрение в проектозакона статута на „младши адвокат”, а така също и отношенията между стажант-адвокатите и патрона, вкл. и като се ангажира контролиращата роля на САС.

      (3) Първата комисия, създадена по настоящите правила следва да приеме като своя задача изследването, икономическата обоснованост и социалната реакция от евентуално оптимизиране приема на нови адвокати в САК след съгласуване с Висшия адвокатски съвет.

 

      Чл.42 Комисия за сътрудничество

      Комисията има следните задачи:

      а/ Сътрудничество, вкл. и в областта на обучението и съфинансирането на допълваща квалификация с останалите адвокатски колегии от страната;

      б/ Сътрудничество със СЮБ и с други организации на юристи;

      в/ Сътрудничество с неправителствени организации, базирани в България;

      г/ Сътрудничество с представителите на адвокатски дружества с чуждестранно участие или с чуждестранни адвокатски клонове;

      д/ Културното сътрудничество;

      Чл.43 Комисия за защита на професионалните права на адвоката и за адвокатската етика

      (1) Комисията организира както бързата и адекватна обратна връзка с адвокати, чиито права са нарушени, така и бързата и законосъобразна реакция по тяхната защита пред съответните органи и лица.

      (2) Комисията следи за бързо и адекватно даване на обществена гласност на положително решените проблеми с нарушени права на адвокати.

      (3) Комисията следи за адекватно регулиране на проблема с достъпа до съдебните сгради на адвокатите.

      Чл.44 Комисия за сигнали и предложения

      (1) Комисията организира приемането, обработката и разпределението на постъпилите сигнали и предложения от адвокати, институции и граждани;

      (2) Комисията може да поиска от друга комисия на САС становище по даден проблем писмено;

      (3) Комисията изготвя писмени месечни доклади до САС и ги внася на последното месечно редовно заседание на съвета относно постъпилите сигнали и предложения. Освен своето становище, комисията прилага към доклада и становище на други комисии, ако има такова.

 

Раздел VII.

Заключителни разпоредби

      § 1/ Правилата за дейността на САС и помощните органи към него се издават на основание чл. 89, т. 1 и т. 13 от Закона за адвокатурата.

      § 2/ „Правилата за дейността на САС и помощните органи към него” са приети с решение на Софийския адвокатски съвет по Протокол № 9 от 20.03.2012г. Промени в тях могат да се извършват по реда на приемането им най-рано след изтичане на шест месеца от датата 20.03.2012г, когато правилата са приети. Всички промени се обявяват на сайта на САК.

      § 3/ Настоящите „Правила за дейността на САС и помощните органи към него” са задължителни за всички помощни органи и за администрацията на САК.

      § 4/ Настоящите „Правила за дейността на САС и помощните органи към него” отменят всички предходни решения на Софийския адвокатски съвет за организацията и дейността на съвета и за формирането и състава на комисии на адвокатския съвет, доколкото такива съществуват и са в противоречие с настоящите правила.

 

 

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020