Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Решения на съвета Протокол №21 от 02.07.2019

Протокол №21 от 02.07.2019

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 21

На 02.07.2019г. от 15.10ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.   Прием;

2.   Кадрови;

3.   Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.   Разпределение на депозитни дела;

5.   Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

6.   Дисциплинарни преписки;

7.   Разни.    

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.   Богдан Петров

5.   Десислава Миразчийска

6.   Динела Велкова

7.   Детелина Попова

8.   Жанет Желязкова

9.   Мария Вълканова

10.  Стефан Марчев

11.  Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Александър Андреев

2.   Златка Стефанова

3.   Лидия Дикова

4.   Лили Лозанова  

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1.   Ваня Траянова

2.   Васил Киров

3.   Владимир Дончев

4.   Георги Вълчанов

5.   Георги Леков

6.    Катерина Кондакчиева

Присъства: Консултант „Международна дейност“ – адв. Симона Велева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували:  11  „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отказва да впише в Софийска адвокатска колегия като мл.адвокат Владимир Първанов Кузов, поради наличие на пречка по чл. 5 вр.с чл. 4, ал.1, т. 5 ЗА.

Настоящото решение да се доведе до знанието на личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 01.07.2019г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1.  АТАНАС КИРИЛОВ КИРИЛОВ – адвокат, който следва да внесе

встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     2. ДИМИТЪР ЯНКОВ ДИМИТРОВ - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     3. ПЕТЯ НИКОЛАЕВА СТОЕВСКА – адвокат, която следва да внесе вноска за прехвърляне. Същата се прехвърля от Адвокатска колегия гр.Стара Загора.

     4. НИКОЛЕТА КИРИЛОВА КИРКОВА - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

 5. ВЕРОНИКА АТАНАСОВА ДЕЛИБАЛТОВА - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     6. ИВАН КОСТАДИНОВ НИКОЛАЕВ - адвокат, който следва да внесе  встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     7. ДАНА ИВАЙЛОВА НАКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     8. СТОЯН ДИМИТРОВ МАДИН - адвокат, който се вписва след изтекло дисциплинарно наказание.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 01.07.2019г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1.  ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛКОВ -  мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2.  ВАСИЛЕНА ЕВГЕНИЕВА ДЕЛИБАЛТОВА – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3.  СОФИЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ТОМА ИВАНОВ ДРАШКОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ПОЛИНА РУМЕНОВА КРЪСТЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. МИХАИЛ МАРИЙКОВ СТОЯНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ЮРИ ЮРИЕВ СТОЙКОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. РОСЕН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. НАНСИ МОНТЕР ДЕХАБРЕ – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. КРИСТИЯН СТОЙКОВ ЖЕЛЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. АНТОНИНА ПАВЛОВА ХЪРТЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ВИКТОРИЯ ПЕНЧЕВА ДОСЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13.  ЦВЕТЕЛИНА ПАВЛОВА ПАСКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ГЕОРГИ ИВАНОВ ХРИСТОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВИДОЛОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. ПАСКО ТОДОРОВ АНДРЕЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. ВЕЛИН СЕВДАЛИНОВ ХАРБАЗОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. СТЕФАНИ ЙОРДАНОВА БИСТРЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. ДИАНА ИВАНОВА ГАВРИЛОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. МОНИКА ВАЛЕНТИНОВА  МАРКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. РУСКА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22. ГРИГОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

23. ЗОРНИЦА ИВАНОВА КУСЕРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Велин

Николаев Маринов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Даниел Василев Иванов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн.чл.23 (2), изрч.първо, предл.второ ЗА, възобновява упражняването на адвокатската професия на адв. Зина Кръстева Трифонова, считано от 20.06.2019г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без движение заявление на адв. Димитрина Вескова Стефанова, подадено на осн.чл.23 ЗА, до представяне на документ, удостоверяващ зачисляването й за докторант, каквито са твърденията й относно основанието за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия.

Указва на адв. Димитрина Вескова Стефанова да внесе дължимите от нея вноски за месец май 2019г., месец юни 2019г. и месец юли 2019г. вкл.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Василена Сергеева Горанова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Йовка Драганова Георгиева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Надя Димитрова Кисьова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 12 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Вълчева и Петрова”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Георгиева, Свинарова - Петрова”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Микински и съдружници” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв.Веселина Добрева Добрева;

Вписва като управител адв.Нина Иванова Стоева;

Вписва като съдружници адв.Цветан Георгиев Терзийски и адв.Анелия Янчева Батлева;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Микински, Добрева и съдружници” на Адвокатско дружество  „Микински и съдружници”;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адв.Слави Данаилов Микински и адв.Нина Иванова Стоева поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без движение заявление на Адвокатско дружество „Добранова, Добранов и партньори”.

     Указва на адвокатите-съдружници да приведат наименованието на адвокатското дружество в съответствие с разпоредбите на чл. 59, ал. 1 и ал.2 ЗА.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление на Адвокатско дружество „Златков и Борисова” за отразяване на промени.

На чл.62 (7) ЗА, вр.чл.10 (2) от Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите, указва на Адвокатско дружество „Златков и Борисова” да представи препис от съдебното решение за вписване в съдебния регистър на променените обстоятелства, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.

След изпълнение на горното указание заявлението да се внесе за разглеждане.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА“ - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление на Адвокатско дружество „Андреева и Христова” за отразяване на промени.

На осн. чл.62 (7) ЗА, вр.чл.10 (2) от Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите, указва на Адвокатско дружество „Андреева и Христова” да представи препис от съдебното решение за вписване в съдебния регистър на променените обстоятелства, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.

След изпълнение на горното указание заявлението да се внесе за разглеждане.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Недялков” като:

Вписва промяна в адреса на дружеството на: гр.София, район „Триадица”, бул. „Витоша” №66, ет.4;

Заличава като съдружник адв.Васил Маринов Данаилов;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество  „Недялков, Данаилов и съдружници” на Адвокатско дружество  „Недялков”;

Вписва прекратяване на адвокатско дружество „Недялков”, тъй като същото е обявено в ликвидация;

Заличава като управител адв.Недялко Божанов Недялков;

Вписва като ликвидатор адв.Недялко Божанов Недялков.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 7 „ЗА“

           4 „ПРОТИВ“

        Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление на Адвокатско дружество „Цолов, Павлова и партньори” за вписване на промени.

На осн. чл.62 (7) ЗА, вр.чл.10 (2) от Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите, указва на Адвокатско дружество „Цолов, Павлова и партньори” да представи препис от съдебното решение за вписване в съдебния регистър на променените обстоятелства, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.

Указва на адвокатите–съдружници при подаване на искането до съда за отразяване на променените обстоятелства, да се съобразят и с нормата на чл.59, ал. 2 ЗА като приведат наименованието на дружеството в съответствие с изискването на Закона за адвокатурата.

След изпълнение на горното указание заявлението да се внесе за разглеждане.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Златанови и Караджов”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Виденов, Калинчев и Сугарев” за вписване на промени:

Вписва като съдружник и управител мл.адвокат Николай Атанасов Сугарев;

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София п.к.1233, ул. „Козлодуй” № 94, ап.33;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Виденов и Калинчев” на Адвокатско дружество „Виденов, Калинчев и Сугарев”;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адв.Данаил Димитров Калинчев, адв.Чавдар Пламенов Виденов и мл.адвокат Николай Атанасов Сугарев заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА”

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.  На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Ирена Георгиева Джаджарова - Стоянова и вписва Владислав Павлинов Николов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2.  На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” и вписва Йоанна Димитрова Панталеева-Колева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” и вписва Кристиян Христов Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Мария Тодорова Тодорова и вписва Станислав Борисов Русинов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“ и вписва Весела Иванова Ружева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на адв.Искра Янева Кишкова и отписва Юри Юриев Стойков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на адв. Любомир Цветанов Цеков и отписва Нанси Монтер Дехабре от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Занев, Петров и партньори” и отписва Георги Иванов Христов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Делибалтов, Милкова, Иванова” и отписва Василена Евгениева Делибалтова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

       На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 300 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

     Адв. Стефанова влиза в зала. Кворумът е 12 човека.

По точка седма от дневния ред:

Адв.Петров напуска залата поради служебна ангажираност.

Кворумът пада на 11 човека.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

По повод задържането на адв. Васко Томов Стоянов, адвокат от САК, възлага на адв.Ваня Траянова и адв.Мария Вълканова да изготвят писмо-искане за съдействие до председателя на Мадридска адвокатска колегия, съответно до консула на Република България в Мадрид.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се изпълни съдебно решение на СРС, НО, 5 с-в по повод влязла в законна сила присъда на лицето Нако Василев Илиев и същата се обяви на таблота за съобщения в администрацията на колегията, както и се обяви на сайта на САК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Следващото заседание е редовно на 16 юли 2019г. от 14 часа.

Закривам заседанието в 19.45ч.

                          адв.Ивайло Данов: ...............

                               /Председател на САК/

                          адв. Пейчо Пейчев: ..............

                               /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020