Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Решения на съвета Протокол №16 от 07.05.2019

Протокол №16 от 07.05.2019

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 16

На 07.05.2019 г. от 16.25 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Обсъждане на проекта на ЗИДЗА и на принципите върху които следва да бъде изграден проект за изцяло нов ЗА;

7.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.  Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.   Богдан Петров

5.   Десислава Миразчийска

6.   Детелина Попова

7.   Динела Велкова

8.   Златка Стефанова

9.   Мария Вълканова

10   Лидия Дикова

11.  Лили Лозанова  

12.  Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Александър Андреев

2.   Жанет Желязкова

3.   Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1.  Васил Киров

2.  Владимир Дончев

3.  Георги Вълчанов

4.  Георги Леков

5. Катерина Кондакчиева

Присъства: Консултант „Международна дейност“ адв. Симона Велева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

                КЛЕТВА ПОЛОЖИХА:

1.       Ралица Пламенова Емилова - Стоянова

2.       Павел Иванов Филипов

3.       Петя Алексеева Ковачева

4.       Мариан Георгиев Иванов

5.       Николай Иванов Минков

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Велислава Миланова Христова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Глория Николаева Дотова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Росен Валентинов Лачев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23 ЗА – временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адв. Светослав Борисов Тончев поради др.уважителна причина за срок от 1 /една/ година, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23 ЗА – временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адв. Младен Петров Червеняков поради несъвместимост, считано от 17.04.2019г. до изтичане на заеманата от него длъжност.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Драгомира Тодорова Петрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Христиана Красимирова Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 2 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“

              Няма „ПРОТИВ“

                 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Не уважава заявление подадено на осн.чл.52 (3) ЗА за вписване на Адвокатско съдружие „Билева и Консулт“ със съдружници адв.Красимира Игнатова Билева и мл.адв.Николай Илчев Илчев.

     Законът за адвокатурата предоставя на адвокатския съвет правомощието да прецени регистрацията на договора за адвокатско съдружие. Несъмнено преценката следва да се отнася до проверка относно адвокатското качество на съдружниците, адвокатска дейност като уговорен предмет на дейност, наличие или липса на предели на обединението, наличие на общ адрес на съдружниците, посочване на адвокатски съвет за извършване на регистрацията, когато съдружниците са от различни адвокатски колегии. Наличието или липсата на тези задължителни елементи в съдържанието на договора за съдружие предопределя дейността на сезирания адвокатски съвет в преценката дали да регистрира или да не регистрира договора.

     В конкретния случай в договора за съдружие липсват уговорени предели на обединението – т.е. молителят не е ограничил пределите на обединението териториално или предметно с оглед определени правни услуги, за да се направи категоричен извод, че съдружието, за което се иска конкретната регистрация, е с различен предмет на дейност от другото съдружие, в което адв. Красимира Игнатова Билева вече е съдружник, а именно Адвокатско съдружие „Билева“. За осъществяването на една и съща дейност от двама или повече от двама адвокати не може да се регистрира повече от едно съдружие, тъй като възможността, предвидена в Закона за адвокатурата за обединяване дейността на адвокатите има предвид възможността да се осъществява дейността на адвокатите, а тази дейност, освен ако не е предвидено друго в договора за съдружие, е една.

   Водим от горното, САС не уважава заявление за вписване на Адвокатско съдружие „Билева и Консулт“ със съдружници адв.Красимира Игнатова Билева и мл.адв.Николай Илчев Илчев.                            

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневиня ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащан

По точка шеста от дневния ред:

Адв.Миразчийска напуска залата. Кворумът е 11 човека.

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 10 от Наредба № 2 на ВАС, Софийският адвокатски съвет допуска до пролетната изпитна сесия пред Висшия адвокатски съвет 205 кандидати, подали по надлежния ред писмено заявление за участие в пролетната изпитна сесия през 2019г.

На осн. чл. 11 от Наредба № 2 на ВАС, да се изпратят списъците на кандидатите, които ще участват в изпита пред ВАС, ведно с подадените от тях заявления и приложенията към тях.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя адв.Златка Стефанова за отговорник на наказателния семинар, който се организира в ОД на САК с.Лозенец в периода 30.05-02.06.2019г.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Семинарите в ОД на САК с.Лозенец през 2019г. да се проведат при същите условия както и през 2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:  - Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 19.04ч.

адв.Ивайло Данов: ............

     /Председател на САК/

адв. Пейчо Пейчев: ...........

     /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020