Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Решения на съвета Протокол № 36 от 08.12.2015

Протокол № 36 от 08.12.2015

There are no translations available.

П Р О Т О К О Л № 36

На 08.12.2015г. от 14.29 часа се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Обсъждане на отчет на бюджет на САК за 2015 година;

6.  Обсъждане на проектобюджет на САК за 2016 година;

7.  Определяне на резервни членове на изборни бюра;

8.       Обсъждане предложение за сключване на групова застраховка “Професионална отговорност на адвоката” със застрахователна компания;

9.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

10.         Решения на КЗПА;

11.         Сигнали по чл. 29 ЗА;

12.         Молба по чл. 36 ЗА;

13.         Обсъждане на въпроси, свързани със социалната дейност на

          САС;

14.         Разни.

На отриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Владислав Александров Янев

5. Георги Ламбрев Бакалов

6. Константин Петров Димитров – Зам. председател

7. Николай Стефанов Руневски

8. Пейчо Йорданов Пейчев

9. Пламен Йорданов Ангелов

10. Христо Иванов Христов

На отриването на заседанието не присъстват:

1.      Валентина Видинова Адиркова

2.      Елка Бойчова Пораминска

3.      Ивайло Димитров Данов

4.      Ирина Василева Начкова

5.      Чавдар Георгиев Тончев

Присъстват представители на КС:

Светозар Стефанов Светозаров

     Присъства резервен член:

     Тодор Филипов Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

     На всички, които някога са били студенти, честито!

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

ИРЕНА РАДКОВА ЯНКОВА

НИКОЛАЙ ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ

ГЕННАДИЙ ИВАНОВ СТОЯНОВ

БОЖИДАР БОЖИДАРОВ БОЖИНОВ

СИЛВИЯ ОГНЯНОВА ЯНЧЕВА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

МАРИЕЛА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА – ГАЛИЗОВА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА БОРИСОВА – ТРАЙКОВА

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ МАРКОВ

РАЛИЦА ЕМИЛОВА БУЗОВА

КАТЕРИНА ИВАНОВА ТАЧЕВА

КОНСТАНТИН МАРИНОВ ДАСКАЛОВ


В зала влиза адв. Данов в 14.49 часа.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 07.12.2015г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. МАРИН ГЕОРГИЕВ РАЙКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. НАДЯ ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА – ПОПОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ТАТЯНА НИХТЯНОВА МИНЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Същата се премества от Адвокатска колегия Бургас, където е адвокат от 24.07.2013 година.

5. ДИМИТЪР БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЕЛКА КОСТАДИНОВА ПОПОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Същата се премества от Адвокатска колегия Благоевград, където е адвокат от 14.12.2012 година.

7. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ – адвокат, който следва да внася встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. СТОЯН АНГЕЛОВ ДИМОВСКИ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ПАВЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. СИЛВИЯ АНГЕЛОВА МИНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ АНГЕЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ЕВГЕНИЯ МАРИНОВА КОЛЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. БОЖИДАРА ВАСИЛЕВА КАРАЧОРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. ГЕОРГИ ЦЕНОВ МАРИНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. ДИМИТРИЯ ДЕЛЧЕВА МИЛКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. КРАСИМИРА ИВАНОВА ЧАКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. АНИ БОНОВА ШОПОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. КРИСТИНА СТЕФАНОВА КОСТОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. ЖАНА ДИМИТРОВА ТАНОВСКА – ПЕШЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22. МАТЕЙ КРЪСТЕВ МАТЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Адв. Адиркова влиза в зала в 14.58 часа.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно            

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 07.12.2015г се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ИЛИЯНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ДЖАДЖАР – СТОЯНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. СТАНИМИРА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЛИНА ИБРАХИМ ТАДРОС – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. РАЛИЦА МИЛЕНОВА ЛЪЧЕЗАРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ПРЕСЛАВА КРЪСТЕВА ДЯКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МАРИЕТА СТОЯНОВА ДИНЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ДЕСИСЛАВА ОЛЕГОВА СМОЛИЧКА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. АДРИАНА ИВАНОВА МАМИХИНА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Дарина

Мирославова Маринова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 23.11.2015г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Румяна Младенова Тренева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.12.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адв. Тончев влиза в зала в 15.01 часа.

     Гласували: 12 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Тончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление Вх. № 8975/19.11.2015 година на адвокат Мартин Дочев Дочев от САК с указание да представи данни и доказателства за наличието на твърдяната от него несъвместимост, която е основание да поиска временно преустановяване на упражняваната от него адвокатска професия.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление Вх. № 9174/26.11.2015 година на адвокат Илко Стоянов Стоянов от САК с указание да представи данни и доказателства за наличието на твърдяната от него несъвместимост, която е основание да поиска временно преустановяване на упражняваната от него адвокатска професия.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление Вх. № 9208/26.11.2015 година на адвокат Мирослав Михайлов Марчев от САК, тъй като същият не сочи причина, поради която иска временно преустановяване на упражняваната от него адвокатска професия.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Ралица Величкова Величкова за срок от една година, считано от 01.12.2015 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление по чл. 23 ЗА на адвокат Милена Димкова Тоушек, поради оттегляне на същото с последваща молба Вх. № 9395/02.12.2015 година.

Гласували: 13 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мариета Желева Трошева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 20.11.2015г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ирена Иванова Касалова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2015г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стефанка Атанасова Икиликева – Мархолева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2015г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва

адвокат Недко Начев Добрилов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2015г.

     5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Александър Петров Петров от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2016г.

     6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Недялка Димитрова Паскалева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

По уважителна причина адв. Янев излиза от зала.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Нинов, Тошев и Александрова” за отразяване по партидата на дружеството на следните промени:

     Заличава като адвокат – съдружник и управител Георги Венелинов Тошев;

     Вписва промяна в наименованието на адвокатското дружество, както следва: Адвокатско дружество “Нинов и Александрова”;

     Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управителите Янко Иванов Нинов и Наталия Александрова Александрова.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на лицето по вписванията и дружеството.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Георгиев, Тодоров и Ко” за отразяване по партидата на дружеството на следните промени:

     Заличава като адвокат – съдружник Николай Владимиров Вълков;

     Вписва като адвокат – съдружник Мария Жорж Дерелиева;

     Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управителя Иван Тодоров Тодоров.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на лицето по вписванията и дружеството.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Владимиров и партньори” за отразяване по партидата на дружеството на следната промяна:

     Заличава като адвокат – съдружник Десислава Бориславова Везенкова.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на лицето по вписванията и дружеството.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Стоянов и Петков“.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

     Р Е Ш И:

1. Не уважава заявление № 9077/23.11.2015 година на Адвокатско дружество “Пенев”, с което се иска вписване на лицето Александър Александров Ганчев в регистъра на адвокатските сътрудници като адвокатски сътрудник.

След направена справка се установи, че в приложения към заявлението трудов договор лицето Александър Александров Ганчев е записано на длъжност – правен сътрудник, а не адвокатски сътрудник, както и в справката по чл. 62, ал. 5 от КТ.

Указва на адвокатското дружество да приведе заявлението за вписване на адвокатски сътрудник в съответствие с изискванията на Закона за адвокатурата.

2. Не уважава заявление № 91507/29.11.2015 година на Адвокатско съдружие “Карапанайотов, Лесова, Табанска”, с което се иска вписване на лицето Александър Илиев Василев в регистъра на адвокатските сътрудници като адвокатски сътрудник.

След направена справка се установи, че в приложения към заявлението трудов договор лицето Александър Илиев Василев е записано на длъжност – юрисконсулт, а не адвокатски сътрудник. Липсва уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ.

Указва на адвокатското съдружие да приведе заявлението за вписване на адвокатски сътрудник в съответствие с изискванията на Закона за адвокатурата.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 12 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Кирил Иванов Александров и вписва Мортаза Евазали  Мохамадишан в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Керанова и съдружие” и вписва Атанас Николов Боев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Керанова и съдружие” и вписва Борис Стоянов Петков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Траян Лялев и съдружие” и вписва Траян Руменов Живков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество “Вълчев и Борисов” и вписва Михаил Ивелинов Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Майкъл Билал Ел-Тал и вписва Николай Весков Лесов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева” и вписва Гюлсевер Тунджер Сали в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и отписва Стефан Христов Петров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявлението на адвокат Кирил Иванов Александров  и отписва Александра Живкова Александрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и отписва Емилиян Илиев Велков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Петков и Цветкова” и отписва Адриана Иванова Мамихина от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявлението на адвокат Велика Димитрова Андонова и отписва Димитър Желемир Кулянин от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявлението на адвокат Симеон Рачев Миков и отписва Радослав Малинов Миков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

     Отлага се разглеждането на точки пета и шеста от дневния ред.

Адв. Руневски напуска залата по уважителни причини.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 3 “ЗА” – Тончев, Данов, Адиркова

                5 “ПРОТИВ”

                3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пейчев, Христов, Бакалов /

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отхвърля предложението на адв. Тончев за отлагане на точка осма от дневния ред.

     Гласували: 10 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Бакалов

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се сключи застрахователна полица за групова застраховка “Професионална отговорност на адвоката” със Застрахователна компания Лев Инс чрез “Застрахователен брокер Би Ай Джи Къмпани” ООД при условията на вариант едно по предложение вх. № 8954/18.11.2015 г.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

                1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 300 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Начкова влиза в зала.


 

     Адв. Елка Пороминска влиза в зала в 16.44 часа.    


 

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на КЗПА да изготви жалба срещу ЗАПОВЕД № AC-238/18.11.2015 г. на Председателя на СРС – съдия Лалов.

След изготвянето й, жалбата да се внесе за обсъждане пред САС.

В случай че сроковете за обжалването й, предвидени в АПК не позволяват жалбата да бъде докладвана пред съвета, същата да се поднесе за корекции и подпис на Председателя на САК.

     Адв. Владислав Янев влиза в зала в  18.12 часа.

Адв. Дончев и адв. Димитров напускат залата в 18.22 часа.

По точка четиринадесета от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се организира парти за всички адвокати от САК, станали родители през 2016 година, на което да им бъде изплатено финансово обезщетение за раждане на дете.

Тържеството ще се проведе на 17 декември 2015 година в ТД, от 15.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, следващото заседание се явява редовно и се пада 15.12.2015 г. Предложенията за дневния ред ги очакваме до пет, 12,00 часа.

Това е!

Закривам заседанието в 18.49 часа.

                                     Адв. Петър Китанов: ………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: …………

                                               /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020