Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Решения на съвета Протокол № 27 от 15.09.2015

Протокол № 27 от 15.09.2015

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 27

На 15.09.2015г. от 14.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

    Клетва;
    Кадрови;
    Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;
    Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;
    Молби по чл. 36, ал. 3 ЗА;
    Обсъждане въпроса за подготовка и провеждане на нови избори;
    Решения на КЗПА;
    Преписки по чл. 29 и сл. ЗА;
    Обсъждане на предложение за изготвяне на компютърна програма за нуждите на КЗПА;
    Дисциплинарни преписки;
    Обсъждане и вземане на решение по извършения Одит на дейността на САС през 2012-2014г.;
    Обсъждане въпроса за изработка на плакети;

13.   Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

    Петър Иванов Китанов – Председател на САК
    Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС
    Александър Василев Хамънов
    Владислав Александров Янев
    Елка Бойчова Пороминска
    Ивайло Димитров Данов
    Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК
    Николай Стефанов Руневски
    Пейчо Йорданов Пейчев
    Пламен Йорданов Ангелов
    Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

  1. Георги Ламбрев Бакалов

  2. Валентина Видинова Адиркова

  3. Ирина Василева Начкова

  4. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представители на КС:

Н. Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

     В залата присъстват Стоян Желев, Марио Топчийски и Атанас Железчев.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет в 14.28 часа.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

НЕДЕЛИН ПЕТЕВ КОЛЕОЛОВ

КОСТА НИКОЛОВ КОЛЕВ

ДАНИЕЛ ЕВГЕНИЕВ ВУЧКОВ

АНА-МАРИ НЕДЯЛКОВА ЕРЕМИЕВА

КРИСТИНА СТЕФАНОВА ТЕРЗИЙСКА

КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ

МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

МАРТИН МИНЧЕВ КОДЖАМАНОВ

МАРТИН НЕДКОВ НЕДКОВ

МИРОСЛАВ РОСЕНОВ МОЛЛОВ

ПЛАМЕНА ЛЪЧЕЗАРОВА МОМЧЕВА

НИКОЛАЙ АНЕСТИЕВ КОКИНОВ

МОНИКА ХРИСТОВА СПАСОВА

ЗОЯ БОГОМИЛОВА ЧОЛАКОВА

МИЛА СТЕФАНОВА ТОНЕВА

БОГОМИЛ ТОДОРОВ ГАЙДАРОВ

СИМОНА ВАСИЛЕВА НАВУЩАНОВА

СЛАВ ГЕОРГИЕВ САЧАНСКИ

ИННА ИВАНОВА ФИЛЧЕВА

ДИЛЯНА ТОДОРИНОВА МАТОВА

СОФИЯ РУМЕНОВА ТАИРСКА

СВЕТОСЛАВ ДАНИЕЛОВ ЙОРДАНОВ

АНГЕЛ ЕВЕЛИНОВ КАЛОЯНОВ

ЦВЕТЕЛИНА ЖЕЛЕВА КЕМАЛОВА

АЛЕКСАНДРА МИЛКОВА МИЛЕВА

НИНА ИВАНОВА СТОЕВА

ЕЛЕОНОРА АСЕНОВА МАТЕИНА

ЯНА НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА

КРАСИМИР ЕЛЮАРОВ ГОРАНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ШАЛЪФОВ

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Допуска до есенна изпитна сесия пред Висшия адвокатски съвет 286 кандидати за адвокати и младши адвокати, подали чрез САС заявление за допускане до изпит пред ВАС до 12.00 часа на 15.09.2015г. вкл.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Допуска до есенна изпитна сесия пред Висшия адвокатски съвет кандидатите за адвокати и младши адвокати, подали на 15.09.2015 година до 17.00 часа в деловодството на САК или с пощенско клеймо от същата дата заявления за допускане до изпит пред ВАС, които отговарят на разпоредбите на ЗА и Наредба № 2 на ВАС.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.  На осн. Чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георгица

Петкова Петкова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 09.09.2015г.

    На осн. Чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Елена

Росенова Апостолова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 09.09.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Йордан Будьонов Димитров, считано от 02.09.2015 година до 02.09.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Илияна Красимирова Панова, считано от 01.09.2015 година до 01.09.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за възобновяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Ася Валентинова Владимирова, считано от 10.09.2015 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Димитър   Михайлов Ковачев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.09.2015г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мариана Кирилова Иванова  от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.09.2015г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Лора Николаева Пеева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.09.2015г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Емил Николов Чолев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 07.09.2015г.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мария Александрова Рангелова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 07.09.2015г.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Тереза Петрова Дескова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.09.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от

регистъра на САК  адвокат Тодор Владимиров Бурилков, считано от 04.09.2015г.

   2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Миланка Михайлова Керемидска, считано от 20.08.2014 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 17 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Стефанов и Дрехарова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 ”ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Занев, Петров и партньори” и вписва Мария Тодорова Костова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Калоян Митков Конов и вписва Борис Светославов Клисурски в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Калоян Митков Конов и вписва Драгомир Бинев Русев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Стоева, Куюмджиева, Витлиемов” и вписва Емилия Стефанова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Снежанка Димитрова Оцетова и вписва Мариела Костадинова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Тодорова и Стоилова” и вписва Валентин Иванов Димитров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Менко Менков и съдружници” и вписва Петър Менков Менков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Менко Менков и съдружници” и вписва Боян Георг Краев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявление на адвокат Янко Константинов Георгиев и отписва Елеонора Асенова Матеина от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявление на Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов” и отписва Йоана Николаева Вангелова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Василев и партньори” и отписва Христо Милчев Георгиев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на адвокат Силвия Светославова Александрова и отписва Ренета Руменова Пелтекова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Русев, Дацев, Павлов, Рачев и Попов” и отписва Цветелина Димитрова Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Медарев, Велинова и партньори” и отписва Моника Христова Спасова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 300 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 33 (3) от ЗПП Софийският адвокатски съвет одобрява 68 заявления, подадени на осн. чл. 33 (1) от ЗПП на кандидатите за вписване в НРПП.

     Същите да бъдат изпратени на НБПП ведно със справка за дисциплинарна съдимост.

По точка пета от дневния ред:

     Който е съгласен, моля да гласува.

     Гласували: 8 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ” – Янев, Христов

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ” – Дончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Не уважава искания с вх. № № 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6800, 6801, 6802 от 25.08.2015 година на адвокат Диньо Бозаджиев от САК, подадени на осн. чл. 36 (3) ЗА със следните мотиви;

     Исканията са напълно идентични с претенция по чл. 36 (3) ЗА, с което адвокат Диньо Бозаджиев уведомява Софийският адвокатски съвет, че през м. април 2013 година въз основа на пълномощно предоставено от лица представляващи няколко политически партии – СДС, Обединени земеделци, Българска социалдемократическа партия, Радикалдемократическа партия – са обжалвали решение на ЦИК, във връзка с което е образувано адм. дело пред Върховния административен съд. Към исканията Диньо Бозаджиев е представил съответните пълномощни към всяко едно от своите искания. Заявява, че се е явил в съдебно заседание.

Твърди се също така в исканията, че по отношение на адвокат Бозаджиев през месец април 2013 година е поет ангажимент за сключване на договор за правна защита и съдействие, но до този момент такъв договор не е бил сключен

     Съгласно нормата на чл. 36 (1) от ЗА – адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение за своя труд.

Чл. 38 от ЗА пояснява, че адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва по изключение безплатно адвокатска помощ и съдействие, но само в определени случаи, като те са посочени изрично.

     На следващо място в чл. 36 (2) ЗА е прието, че размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента, който размер трябва да бъде справедлив и обоснован, и трябва да бъде отразен писмено в договора за правна помощ и съдействие.

     На следващо място в чл. 2 (3) НМРАВ се приема, че се дължи възнаграждение и че възнаграждението е авансово платимо към датата на сключване на договора за правна помощ и съдействие, но по изключение може да бъде разсрочено на определени вноски.

     И последният текст, касаещ адвокатските възнаграждения, това е текстът на чл. 14 (3) от ЕКА, който поначало е норма за поведение по отношение на всички адвокати и неговото неизпълнение е основание за образуване на дисциплинарно производство, тъй като неизпълнението на такава норма се смята за дисциплинарно нарушение. Според чл. 14 (3) от ЕКА – адвокатът е длъжен предварително да уведоми клиента си за пълния размер на искания от него хонорар.

     С оглед изложеното може да се приеме, че поначало нормалните отношения между клиент и адвокат, макар и определени с диспозитивни норми, са договорни и възмездни. Чл. 38 ЗА поначало е изключение и указва в кои случаи може да се предоставя безплатна правна помощ.

     Чл. 36 (3)ЗА макар и да обхваща хипотезата, че при липса на договор Софийският адвокатски съвет определя размера на хонорара, в случая следва да бъде подложена на едно допълнително тълкуване на базата на всички цитирани по-горе текстове. Първо, тази хипотеза е изключение от общото правило за сключване на договор и възмездно предоставяне на правна помощ от адвоката. Второ, само в изключителни случаи, когато адвокатът или клиентът е в невъзможност да сключи такъв договор и да бъде заплатено съответното възнаграждение, би могло да се приеме и най-вероятно Законодателят е имал предвид тези хипотези да не се сключи договор за правна помощ, който договор след отпадането на тази фиктивна невъзможност е нормално да бъде сключен от адвоката и клиента. Но дори и в този случай адвокатът е длъжен да изпълни задължението си по чл. 14 (3) ЕКА, а именно да уведоми своя клиент за точния и пълен размер на адвокатското възнаграждение, начинът на неговото плащане чрез изготвяне било в устна, било в писмена форма на оферта, която уточнява размера на исканото от него възнаграждение.

     На следващо място Софийският адвокатски съвет намира, че с предоставяне на правна помощ над тридесет пъти на едни и същи лица през един кратък период от време, през който обаче има обективна възможност и съвсем нормално е адвокат Бозаджиев да сключи договор за правна помощ и съдействие, се заобикаля нормата на чл. 38 ЗА.

     Водим от горното, САС не уважава искания с Вх. № № 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6800, 6801, 6802 от 25.08.2015 година, подадени по реда на чл. 36 (3) ЗА за определяне размер на адвокатски възнаграждения на адвокат Диньо Бозаджиев.

     Гласували: 8 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Янев

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Христов, Дончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Не уважава искания с вх. № № 6974, 6777, 6778, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787 от 25.08.2015 година на адвокат Диньо Бозаджиев от САК, подадени на осн. чл. 36 (3) ЗА със следните мотиви;

     Исканията са напълно идентични с претенция по чл. 36 (3) ЗА, с което адвокат Диньо Бозаджиев уведомява Софийският адвокатски съвет, че през м. април 2013 година въз основа на пълномощно предоставено от лица представляващи няколко политически партии – СДС, Обединени земеделци, Българска социалдемократическа партия, Радикалдемократическа партия – са обжалвали решение на ЦИК, във връзка с което е образувано адм. дело пред Върховния административен съд. Към исканията Диньо Бозаджиев е представил съответните пълномощни към всяко едно от своите искания. Заявява, че се е явил в съдебно заседание.

Твърди се също така в исканията, че по отношение на адвокат Бозаджиев през месец април 2013 година е поет ангажимент за сключване на договор за правна защита и съдействие, но до този момент такъв договор не е бил сключен

     Съгласно нормата на чл. 36 (1) от ЗА – адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение за своя труд.

Чл. 38 от ЗА пояснява, че адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва по изключение безплатно адвокатска помощ и съдействие, но само в определени случаи, като те са посочени изрично.

     На следващо място в чл. 36 (2) ЗА е прието, че размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента, който размер трябва да бъде справедлив и обоснован, и трябва да бъде отразен писмено в договора за правна помощ и съдействие.

     На следващо място в чл. 2 (3) НМРАВ се приема, че се дължи възнаграждение и че възнаграждението е авансово платимо към датата на сключване на договора за правна помощ и съдействие, но по изключение може да бъде разсрочено на определени вноски.

     И последният текст, касаещ адвокатските възнаграждения, това е текстът на чл. 14 (3) от ЕКА, който поначало е норма за поведение по отношение на всички адвокати и неговото неизпълнение е основание за образуване на дисциплинарно производство, тъй като неизпълнението на такава норма се смята за дисциплинарно нарушение. Според чл. 14 (3) от ЕКА – адвокатът е длъжен предварително да уведоми клиента си за пълния размер на искания от него хонорар.

     С оглед изложеното може да се приеме, че поначало нормалните отношения между клиент и адвокат, макар и определени с диспозитивни норми, са договорни и възмездни. Чл. 38 ЗА поначало е изключение и указва в кои случаи може да се предоставя безплатна правна помощ.

     Чл. 36 (3)ЗА макар и да обхваща хипотезата, че при липса на договор Софийският адвокатски съвет определя размера на хонорара, в случая следва да бъде подложена на едно допълнително тълкуване на базата на всички цитирани по-горе текстове. Първо, тази хипотеза е изключение от общото правило за сключване на договор и възмездно предоставяне на правна помощ от адвоката. Второ, само в изключителни случаи, когато адвокатът или клиентът е в невъзможност да сключи такъв договор и да бъде заплатено съответното възнаграждение, би могло да се приеме и най-вероятно Законодателят е имал предвид тези хипотези да не се сключи договор за правна помощ, който договор след отпадането на тази фиктивна невъзможност е нормално да бъде сключен от адвоката и клиента. Но дори и в този случай адвокатът е длъжен да изпълни задължението си по чл. 14 (3) ЕКА, а именно да уведоми своя клиент за точния и пълен размер на адвокатското възнаграждение, начинът на неговото плащане чрез изготвяне било в устна, било в писмена форма на оферта, която уточнява размера на исканото от него възнаграждение.

     На следващо място Софийският адвокатски съвет намира, че с предоставяне на правна помощ над тридесет пъти на едни и същи лица през един кратък период от време, през който обаче има обективна възможност и съвсем нормално е адвокат Бозаджиев да сключи договор за правна помощ и съдействие, се заобикаля нормата на чл. 38 ЗА.

     Водим от горното, САС не уважава искания с Вх. № № 6974, 6777, 6778, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787 от 25.08.2015 година, подадени по реда на чл. 36 (3) ЗА за определяне размер на адвокатски възнаграждения на адвокат Диньо Бозаджиев.

     Гласували: 8 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ” – Янев, Христов

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ” – Дончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Не уважава искания с вх. № № 6789, 6788, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798 и 6799 от 25.08.2015 година на адвокат Диньо Бозаджиев от САК, подадени на осн. чл. 36 (3) ЗА със следните мотиви;

     Исканията са напълно идентични с претенция по чл. 36 (3) ЗА, с което адвокат Диньо Бозаджиев уведомява Софийският адвокатски съвет, че през м. април 2013 година въз основа на пълномощно предоставено от лица представляващи няколко политически партии – СДС, Обединени земеделци, Българска социалдемократическа партия, Радикалдемократическа партия – са обжалвали решение на ЦИК, във връзка с което е образувано адм. дело пред Върховния административен съд. Към исканията Диньо Бозаджиев е представил съответните пълномощни към всяко едно от своите искания. Заявява, че се е явил в съдебно заседание.

Твърди се също така в исканията, че по отношение на адвокат Бозаджиев през месец април 2013 година е поет ангажимент за сключване на договор за правна защита и съдействие, но до този момент такъв договор не е бил сключен

     Съгласно нормата на чл. 36 (1) от ЗА – адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение за своя труд.

Чл. 38 от ЗА пояснява, че адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва по изключение безплатно адвокатска помощ и съдействие, но само в определени случаи, като те са посочени изрично.

     На следващо място в чл. 36 (2) ЗА е прието, че размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента, който размер трябва да бъде справедлив и обоснован, и трябва да бъде отразен писмено в договора за правна помощ и съдействие.

     На следващо място в чл. 2 (3) НМРАВ се приема, че се дължи възнаграждение и че възнаграждението е авансово платимо към датата на сключване на договора за правна помощ и съдействие, но по изключение може да бъде разсрочено на определени вноски.

     И последният текст, касаещ адвокатските възнаграждения, това е текстът на чл. 14 (3) от ЕКА, който поначало е норма за поведение по отношение на всички адвокати и неговото неизпълнение е основание за образуване на дисциплинарно производство, тъй като неизпълнението на такава норма се смята за дисциплинарно нарушение. Според чл. 14 (3) от ЕКА – адвокатът е длъжен предварително да уведоми клиента си за пълния размер на искания от него хонорар.

     С оглед изложеното може да се приеме, че поначало нормалните отношения между клиент и адвокат, макар и определени с диспозитивни норми, са договорни и възмездни. Чл. 38 ЗА поначало е изключение и указва в кои случаи може да се предоставя безплатна правна помощ.

     Чл. 36 (3)ЗА макар и да обхваща хипотезата, че при липса на договор Софийският адвокатски съвет определя размера на хонорара, в случая следва да бъде подложена на едно допълнително тълкуване на базата на всички цитирани по-горе текстове. Първо, тази хипотеза е изключение от общото правило за сключване на договор и възмездно предоставяне на правна помощ от адвоката. Второ, само в изключителни случаи, когато адвокатът или клиентът е в невъзможност да сключи такъв договор и да бъде заплатено съответното възнаграждение, би могло да се приеме и най-вероятно Законодателят е имал предвид тези хипотези да не се сключи договор за правна помощ, който договор след отпадането на тази фиктивна невъзможност е нормално да бъде сключен от адвоката и клиента. Но дори и в този случай адвокатът е длъжен да изпълни задължението си по чл. 14 (3) ЕКА, а именно да уведоми своя клиент за точния и пълен размер на адвокатското възнаграждение, начинът на неговото плащане чрез изготвяне било в устна, било в писмена форма на оферта, която уточнява размера на исканото от него възнаграждение.

     На следващо място Софийският адвокатски съвет намира, че с предоставяне на правна помощ над тридесет пъти на едни и същи лица през един кратък период от време, през който обаче има обективна възможност и съвсем нормално е адвокат Бозаджиев да сключи договор за правна помощ и съдействие, се заобикаля нормата на чл. 38 ЗА.

     Водим от горното, САС не уважава искания с Вх. № № 6789, 6788, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798 и 6799 от 25.08.2015 година, подадени по реда на чл. 36 (3) ЗА за определяне размер на адвокатски възнаграждения на адвокат Диньо Бозаджиев.

Заседанието продължава след почивката.

В залата присъства адв. Г. Бакалов.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се изготви писмо до Висшия адвокатски съвет с молба същият в качеството му на страна по дело, образувано пред ВКС по жалба на адвокат Венелин Николов Гачев от САК срещу изборите за органи на САК, проведени на 25.01.2015 година (основен) и 01.02.2015 година (допълнителен) да поиска пренасрочване на датата 27.10.2015 година с по-ранна дата, с което ще съдейства на Софийския адвокатски съвет да ускори процедурата по подготовката и провеждането на нови избори за органи на САК.

     Гласували: 7 “ЗА”

             Няма “ПРОТИВ”

                5 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Дончев, Христов, Димитров, Пороминска, Янев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема предложението на адвокат Филипов да не се насрочва дата за провеждане на извънредно Общо събрание с точка единствена от дневния ред – провеждане на избори за органи на САК по реда на чл. 109, ал. 1 от ЗА, тъй като при висящ съден процес по делото на адвокат Венелин Гачев от САК, без да е влязло в сила Определение или Решение на ВКС не са налице законовите предпоставки за насрочване на нови избори.

     Който е съгласен, моля да гласува.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се изготви писмо до ВАС придружено с препис от решението на САС за отказа на същия да насрочи дата за провеждане на нови избори за органи на САК с предложение за тълкуване дали е налице хипотезата по чл. 109, ал. 1 от ЗА.

     В случай че ВАС прецени, че е налице тази хипотеза, би могъл да насрочи избори с оглед правомощията си по чл. 83 (2) ЗА.

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: “12” – единодушно

     На основание горното, Съветът

     Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет приема единодушно констатациите по Протокол от 15.09.2015 г. на Комисията за защита на професионалните права на адвокатите и за адвокатската етика, сигнали и  предложения по точка втора от дневния ред: Обсъждане на въпроса за неоснователно и незаконно налагане на глоби на адвокати.

Водим от горното, САС ще сезира Висшият адвокатски съвет с искане за следващото заседание на ВАС този въпрос да бъде включен като отделна точка в дневния ред за обсъждане и вземане на конкретни решения и предприемане на конкретни мерки.

САС да бъде уведомен за датата на заседанието на ВАС своевременно, за да изпрати свой представител.

Възлага на адвокат К. Димитров да изготви от името на Софийския адвокатски съвет писмо, с което да сезира Международния адвокатски съюз за неоснователно и незаконно налаганите глоби на адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - акривам заседанието в 19.17 часа.

Следващото заседание е на 29.09.2015 година.

Адв. Петър Китанов: …………………………

                                     /Председател на САК/

                               Адв. Владимир Дончев: …………………..

                                     /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020