Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Решения на съвета Протокол № 23 от 21.07.2015

Протокол № 23 от 21.07.2015

There are no translations available.

П  Р  О Т  О  К  О  Л   № 23

На 21.07.2015г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.                  Кадрови;

2.                  Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.      Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

4.      Дисциплинарни преписки;

5.      Предаване на ДС на длъжниците към касата на САК и ВАС

      за шестмесечието на 2015 година;

6.                  Обсъждане на въпроса за констатирани нарушения при

          спазване на критериите за разпределение на правната

          помощ  и предложения във връзка с горното;

7.   Обсъждане изготвянето на официално искане до

          Председателя на ВАС за предприемане на мерки за

          включването на българската адвокатура в обсъждането на

          реорганизацията на съдебната карта на районните

          съдилища в Република България;

8.   Вземане на решение за отпускане на еднократна

          финансова помощ за дете, родено през първото полугодие

        на 2015 година на родители – членове на САК;

9.        Информация за резултатите от проведените профилактични    

      прегледи на служителите на САК;

10.  Молба по чл. 36 (3)ЗА;

11. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.  Александър Василев Хамънов

4.  Ивайло Димитров Данов

5.  Ирина Василева Начкова

6.  Валентина Видинова Адиркова

7.  Владислав Александров Янев

8.  Елка Бойчова Пораминска

9.  Пейчо Йорданов Пейчев

10.  Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.  Николай Стефанов Руневски

3.  Георги Ламбрев Бакалов

4.  Пламен Йорданов Ангелов

5.  Христо Иванов Христов

Присъстват представители на КС:

Св. Светозаров

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /адв. К. Димитров/: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийски адвокатски съвет в 14.54 часа.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия по болест на адвокат Михаил Любомиров Иванов, считано от 21.07.2015 година до 21.07.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Наталия Евгениева Табакова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.08.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

     На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Ивелина Бенкова Чавдарова, считано от 20.05.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава 2 броя заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      1. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Горанова и Христова – Аличкова”.

     2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Милянков и Николов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание, горното

Р Е Ш И:

     Остава без разглеждане заявление на Адвокатско дружество “Сръндев, Дойнов и съдружници” за вписване на дружеството в регистъра на адвокатските дружества, воден от Софийски адвокатски съвет.

     Указва на съдружниците в адвокатското дружество да приведат наименованието  на същото в съответствие с разпоредбата на чл. 59 (1) и (2) ЗА.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание, горното

Р Е Ш И:

     Остава без разглеждане заявление на Адвокатско дружество “ЦХШХ Гергинов и партньори” за вписване на дружеството в регистъра на адвокатските дружества, воден от Софийски адвокатски съвет.

     Указва на съдружниците в адвокатското дружество да приведат наименованието  на същото в съответствие с разпоредбата на чл. 59 (1) и (2) ЗА.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава молба № 5875/14.07.2015 г. на адв. Людмил Иванов Сръндев и го заличава като съдружник и управител в Адвокатско дружество “Райчева, Симеонова, Сръндев”.

     Горното обстоятелство да се отрази в регистъра на адвокатските дружества, воден от САС.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Русев и Гонев” и отразява в регистъра на адвокатските дружества, воден от САС, по партидата на дружеството следните промени:

     Заличава като съдружник и управител Румянка Николова Йоргова;

     Вписва промяна на седалището и адреса на управление, както следва: София, бул. “Витоша” № 64, ет. 1, офис 2;

     Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Йоргова, Гонев и Русев” на Адвокатско дружество “Русев и Гонев”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Тончева и партньори” и отразява в регистъра на адвокатските дружества, воден от САС, по партидата на дружеството следната промяна:

     Вписва като адвокат – съдружник Борис Павлов Липчински.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ и вписва Янка Любомирова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Петя Иванова Александрова и вписва Христина Тонева Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 9 “ЗА”

                1 “ПРОТИВ” – Янев

            Няма “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

Адв. Бакалов влиза в зала в 16.39 часа.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Незабавно да се преустанови разпределянето на дела по общия ред по ЗПП на адвокати от САК, вписани в НРПП, за които се установи след справка, изготвена и подадена от НБПП към САС, че за първо и второ тримесечие на 2015 година Националното бюро за правна помощ им е превело суми, надхвърлящи одобрения с протокол № 29/2012 година, по т. седма от дневния ред критерий, а именно конкретен размер на максимална сума от 6 000,оо лева годишно.

     В случай, че до края на 2015 година се констатира и за други  адвокати, вписани в НРПП, че са надхвърлили максималния размер от 6 000,оо лева за трето и/или четвърто тримесечие на 2015 година, незабавно да им се преустанови разпределянето на дела по общия ред.

     Горното решение е валидно до 31.12.2015 година.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с предходното решение, да не се включват в списъка на дежурните адвокати за месеците до края на 2015 година адвокатите от САК, вписани в НРПП, които са надхвърлили максималния размер от 6 000,оо лева.

По уважителни причини адв. И.Начкова напуска залата.

 Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Адвокатите от САК, вписани в НРПП и осъществяващи правна помощ по ЗПП в деня, в който достигнат максималния размер от 6 000,оо лева за съответната календарна година са длъжни да подадат до адвокатския съвет декларация за горното обстоятелство.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се създаде РЕГИСТЪР на исканията, които постъпват по реда на ГПК (респ. по АПК), при които възнаграждението на адвоката се заплаща от внесения от страната по делото депозит, на хартиен носител (разпечатка, която да бъде класирана и номерирана), с оглед проверката, която следва да се извършва за спазването на критериите по Програмата на Комисията по ЗПП.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 7 “ЗА”

                1 “ПРОТИВ” – Пейчев

                2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Данов, Дончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се изплати еднократна безвъзмездна помощ в размер на 200,оо лева на всички членове на САК, които са станали родители през периода от 01.01.2015 година до 31.07.2015 година.

     Помощите да се изплатят най-късно до 31.07.2015 година.

          По точка единадесета от дневния ред:

          Гласували: 5 “ЗА”

                     2 “ПРОТИВ” – Данов, Пороминска

                     3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пейчев, Тончев, Бакалов

          На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

    Гласували: 9 “ЗА”

             Няма “ПРОТИВ”

               1 “ВЪЗДЪРЖАЛ” – Данов

    На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

    1. Председателят на Софийска адвокатска колегия и на Адвокатския съвет да покани за участие в семинара на 25-26 септември 2015г. на тема: „Съдът на Европейския съюз в Люксембург и националната юрисдикция – ролята на адвоката” председателя на Адвокатска колегия – Люксембург адвокат Росарио Грасо за разговори и подписване на Споразумение за сътрудничество, с текст на споразумението, аналогичен на вече подписаните такива с адвокатските колегии на Париж, Брюксел и Мадрид.

    2. Председателят на Софийска адвокатска колегия и Адвокатския съвет да покани за участие в семинара на 25-26 септември 2015г. на тема: „Съдът на Европейския съюз в Люксембург и националната юрисдикция – ролята на адвоката” председателя на Адвокатска колегия – Тулуза за разговори и подписване на Споразумение за сътрудничество, с текст на споразумението, аналогичен на вече подписаните такива с адвокатските колегии на Париж, Брюксел и Мадрид.

     Гласували: 10 ”ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да проведе само един есенен семинар в ОД “Лозенец” по наказателно

право и процес в периода 16-20.09.2015 година.

     Гласували: 6 “ЗА”

                     2 ”ПРОТИВ”

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се проведе извънредно заседание на САС на 28.07.2015 година

от 14.00 часа.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред,

закривам заседанието в 19.03 часа.

                               ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ………….

                                     / Адв. Константин Димитров /

                                     СЕКРЕТАР на САС: …………………

                                     / ад.Владимир Дончев /

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020