Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Решения на съвета Протокол № 17 от 19.05.2015

Протокол № 17 от 19.05.2015

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 17

На 19.05.2015г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Прием;
2. Кадрови;
3. Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;
4. Дисциплинарни преписки;
5. Правила за извършване на инвентаризация;
6. Становище на САС относно решения на ВАС по случаите Йолинка Станева и Димитър Баров;
7. Решения на КЗПА;
8. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:
1.  Петър Иванов Китанов - Председател на САК
2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС
3.  Александър Василев Хамънов
4.  Валентина Видинова Адиркова
5.  Елка Бойчова Пораминска
6.  Ивайло Димитров Данов
7.  Николай Стефанов Руневски
8.  Пейчо Йорданов Пейчев
9.  Пламен Йорданов Ангелов
10.  Христо Иванов Христов
11.   Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват:
1.  Георги Ламбрев Бакалов
2.  Ирина Василева Начкова
3.  Владислав Александров Янев
4.  Константин Петров Димитров

Присъстват представители на КС:
Св. Светозаров        
Присъства резервен член:
Тодор Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийски адвокатски съвет в 14.42 часа.

По точка първа от дневния ред:

     Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните кандидати за адвокати и младши адвокати, които се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване на 18.05.2015г.;

     1. НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
     2. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ ТОСЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
     3. ДИАНА ЛЮБОМИРОВА КАМЕНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
     4. ХРИСТИНА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
     5. МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
     6. ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА КАРАЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
     7. СТЕФАН ПЕТРОВ ГАЙДАРСКИ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
     8. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДРЕНСКИ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
     9. ЛЮБА ТРУДОЛЮБОВА РАЙНОВА– адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
     10.  МАРТИНА ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
     Не се яви на събеседването кандидатът за адвокат Маргарита Бориславова Томова.
     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:
Гласували: 11 “ЗА” - единодушно
На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Зоя Георгиева Кирова-Цонкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.06.2015 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 7 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:
Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно
На основание горното, Съветът


Р Е Ш И:
На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Александрова и Стоянов “.
Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.
Адв. Георги Бакалов влиза в залата в 15.17 часа.


Гласували: 12 „ЗА” – единодушно
На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Златков и Серев” и отразява по партидата на дружеството следните промени;

Заличава като адвокат-съдружник Милен Красимиров Кръстев;     

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество “Златков, Кръстев и Серев” на Адвокатско дружество “Златков и Серев”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 11 „ЗА“

          Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл. 52 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Сенсус Веритас-Ибриямов и партньори”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Стоян Огнянов Стойков и вписва Савина Йорданова Андонова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Стоян Огнянов Стойков и вписва Станислава Дончева Колева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Стоян Огнянов Стойков и вписва Мария Венциславова Митева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Антония Аргирова Спасова и вписва Елица Янкова Халачева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество “Рускова и партньори” и вписва Иван Веселинов Дуковски в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Ивелина Викторова Терзийска в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Венелин Красимиров Спасов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Велчев и Ко” и вписва Мартина Красимирова Чучукова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Бошнакова, Димов и Миланов” и отписва Габриела Тихомирова Пеева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и отписва Александър Павлинов Терзиев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев” и отписва Мартина Тодорова Симеонова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Трифонова, Мадолева, Димитрова” и отписва Димитър Красимиров Димитров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.


Адв. Начкова влиза в залата в 15.53 часа.

Адв.К. Димитров влиза в залата в 16.03 часа.

Заседанието продължава след почивката.

В залата присъства и адв. Владислав Янев.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно /в гласуването не взе участие адв.Адиркова, която временно е извън залата/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се качат жалбите до САС, дисциплинарните обвинения, решенията на ДС при САК, както и решението на ВДС, касаещи случаите Димитър Баров и Йолинка Станева, като само се махнат личните им данни.

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно /в гласуването не взе участие адв. Адиркова, която временно е извън залата/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се изготви предложение до НБПП на осн. чл. 33, ал. 5, т. 1 ЗПП за заличаване от НРПП на адвокат Йолинка Станева и адвокат Димитър Баров, по отношение на които има влезли в сила решения на Дисциплинарния съд при САК, потвърдени от Висшия дисциплинарен съд.

По точка седма от дневния ред:

     На основание горното, Съветът

     По повод жалба Вх. № 3021/07.04.2015 година от адвокат Ралица Стефанова Георгиева – член на САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 19.05.2015 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Владислав Бачев - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на КЧСИ.

Да се уведоми Председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители за случая, с молба за определяне на представител, който да участва в проверката.

     В случай че в 7-дневен срок от страна на КЧСИ не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

     По повод жалба Вх. № 2336/18.03.2015 година от адвокат Ваня Цветанова Барбалова – член на САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 19.05.2015 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Камен Добрев - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на СГС.

Да се уведоми Председателя на СГС за случая, с молба за определяне на представител, който да участва в проверката.

     В случай че в 7-дневен срок от страна на СГС не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

     По повод жалба Вх. № 1262/2015 година от адвокат Ивайло Петров Табаков – член на САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 19.05.2015 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Здравко Стойчев - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на Районен съд – Костинброд.

Да се уведоми Председателя на Районен съд – Костинброд за случая, с молба за определяне на представител, който да участва в проверката.

     В случай че в 7-дневен срок от страна на Районен съд – Костинброд. не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 14 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ” – Руневски

            Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да командирова следните членове на Софийски адвокатски съвет, а именно; Янев, Пейчев, Христов, Ангелов, както и Председателят на КС – Николай Николов в гр. Видин за участие в Националната конференция на ВАС на 05 – 07 юни 2015 г. на тема: „ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА – ПЪРВА ЕФЕКТИВНА КРАЧКА НА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА“.

Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 93, ал. 1, пр. 2 Зам. председателят да бъде заместван при необходимост (продължително отсъствие на същия по уважителни причини) от адв. Пламен Ангелов – член на Софийски адвокатски съвет.


Гласували: 11 “ЗА”

            1 “ПРОТИВ” – Янев

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Гласували: 13 “ЗА”

            2 “ПРОТИВ” – Руневски, Дончев

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя такса-участие в размер на 30,оо лева за семинарите, които се организират и провеждат от Софийски адвокатски съвет в ОД на САК с. Лозенец през 2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.16 часа.
 

                               Адв.Петър Китанов: ……………………….

                                     /Председател на САК/

                               Адв. Владимир Дончев: ………………….

                                     /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020